Petőfi Népe, 1972. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek xxvn. évf., 283. szám 1972. dec. 1., PÉNTEK 0 Ara: 90 fillér KISKUN MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG NAP.IÍMPJ-A Tanácskozott a megyei népfrontbizottsái Dr. Bodóczky László el­nökletével tegnap délelőtt ülésezett a Hazafias Nép­front megyei bizottsága. El­ső napirendi pontként Far­kas József megyei titkár tartott tájékoztatást a Köz­ponti Bizottság állásfogla­lásáról a X. kongresszus határozatainak végrehajtá­sával kapcsolatban. Második napirendi téma­ként Pankovits Józsefné, a népfront megyei alelnöke tartott előadást a népfront­bizottságok társadalompoli­tikai tevékenységéről, fel­adatairól, különös tekintet­tel a szociálpolitikai' kérdé­sekre. Ismertette az előadó a megye háromnegyed évi gazdasági eredményeit, de szólt arról is, milyen terü­leteken nem sikerült mara­déktalanul elérni célunkat. Aláhúzta, hogy nem egy vonatkozásban országosan is kiemelkedő gazdasági si­kereink elérésében döntő szerepe volt a munkás-pa­raszt szövetség erősödésé­nek, melynek szüntelenül lelkes „élesztője” a nép­frontmozgalom. Beszélt ar­ról, milyen sokat tesznek a népfrontbizottságok a szo­cialista társadalmi tudat ki­alakításáért, amikor fontos társadalmi folyamatok ta­nulmányozását tűzik ki cé­lul. A bajai járási bizott­ság például a közlekedés helyzetét, a mezőgazdaság­ban dolgozók munkakörül­ményeit vizsgálta, a kis­kunhalasi a szakszövetke­zeti dolgozók élet- és mun­kakörülményeit elemezte behatóan, míg a bajai vá­rosi bizottság a város ösz- szes tanácstagjával folyta­tott igen gyümölcsöző, ki­sebb körű, közvetlen be­szélgetést. A vizsgálódások tapasztalatait nemcsak megvitatták, hanem meg­tették a kívánatos intézke­déseket is. Részletesen fog­lalkozott Pankovits József­né az ifjúság- és nőpoliti­kái. majd a közoktatáspoli­tikai KB-határozatok vég­rehajtásának tapasztalatai­val és a tanyakérdés szá­mos vonatkozásával. A két előadás igen élénk és tartalmas vitára, eszme­cserére késztette a résztve­vőket. Dr. Kőváry Gáborné (Kisszállás), Bagi János (Jánoshalma), Tóth Ferenc (Kiskunhalas), Perczel Já­nos (Kalocsa), Balabán Sán­dor (Kecskemét), Müller Márton (Madaras), Fekecs Gézáné (Tiszakécske), Ma­tos Lőrinc (Drágszél), S2e- mők József (Izsák), Szabó Tibor (Kecskemét), Bárdos András (Kalocsa) és Iván Istvánná (Kecskemét) hoz­zászólása után dr. Bodóczky László mondott zárszót. Lelkes fogadtatás Csepelen Leonyid Brezmyev látogatása a f ás-és Fémműben Sikeres évet A fogyasztási szövetkezetek megyei küldöttközgyűlése A Fogyasztási Szövetke­zetek Bács-Kiskun megyei Szövetsége csütörtökön tar­totta második félévi kül­döttközgyűlését. A tanács­kozáson jelen volt dr. Ko­vács Sándor, a SZÖVOSZ elnökhelyettese, dr. Glied Károly, a megyei tanács elnökhelyettese. A háromnegyedévi mun­káról, valamint a soron kö­vetkező feladatokról Brach- na János, a MÉSZÖV el­nöke számolt be a küldöt­teknek. A többi között hangsúlyozta, hogy a fo­gyasztási szövetkezetek ez év első kilenc hónapjában jelentősen fejlődtek, erő­södtek. Igyekeztek kielégí­teni a szövetkezeti tagság és a körzetükhöz tartozó lakosság magasabb igényeit az áruellátásban, a felvá­sárlásban, értékesítésben. A kiskereskedelmi boltok ki­lenc hónap alatt 2 milliárd 273 millió forint forgalmat bonyolítottak le. Ez az eredmény 11 százalékkal haladja meg az elmúlt év hasonló időszakában elért forgalmat. A későbbiekben szólt a vendéglátóipari forgalom alakulásáról. Az italforga­lom az átlagot meghaladó mértékben 8,8 százalékkal nőtt, ugyanakkor az éte­leké nagyon szerényen, mindössze 3,9 százalékban emelkedett. Ezek az ada­tok figyelmeztetőek, szük­séges, hogy a szövetkezetele vezetői hatékonyabb intéz­kedéseket tegyenek a for­galom összetételének egész­ségesebb arányú kiala­kítására. Mindenekelőtt az ételkínálatnak az igények­nek megfelelő, jelentős mértékű növelésére. A szövetkezetek fontos feladatát képezi a háztáji és kisegítő gazdaságok ter­melésének segítése, termé­keik felvásárlása és értéke­sítése. Ehhez kapcsolódik a mezőgazdasági szakcso­portok segítése, szervezése. A szövetkezetek keretében jelenleg 108 mezőgazdasági szakcsoport működik. A szakcsoportok tagjai ebben az évben előreláthatólag 43 ezer hízott sertést értékesí­tenek. A töltelékáruknál és a különböző húskészítmé­nyeknél mutatkozó ellátási gondoltat számottevően enyhítették az egyre ered­ményesebben működő hús- feldolgozó üzemek, amelyek évi termelése ma már meg­haladja a 2 ezer mázsát. A szolgáltatásokról szól­va megállapította az elő­adó, hogy az előrehaladás jóval lassúbb a kelleténél, a szövetkezetek egy része nem foglalkozik kielégítő mértékben a lakossági szol­gáltatás bővítésével. A MÉSZÖV elnöke vé­gezetül hangsúlyozta: — Az év hátralevő időszaká­ban tegyünk meg mindent a terv minél eredménye­sebb teljesítése, a lakosság, a szövetkezeti tagság mind teljesebb szolgálata érde­kében. Különösen fontos, hogy a fogyasztási szö­vetkezetek megfelelő kész­lettel készüljenek fel az év végi forgalom zökkenőmen­tes lebonyolítására. A beszámolót élénk esz­mecsere követte, amelyen egyúttal megvitatták a megyei szövetség szervezeti és működési szabályzatát. A megyei küldöttközgyű­lést követően a szövetség választmányai tartottak ülést. (Tudósítónktól) Fellobogózott utcák, na­pos szép idő, s a járdák szélén álldogáló több ezer csepeli dolgozó várta teg­nap délelőtt a szovjet párt­ós kormányküldöttséget, élén Leonyid Iljics Brezs- nyevet, a Szovjet Kommu­nista Párt főtitkárát. Ti­zenegy órakor hazai és külföldi újságírók, fotóri­porterek és televíziósok hada helyezte készültségbe munkaeszközeit, a fényké­pezőgépeket, , filmfelve­vőket, noteszeket és go­lyóstoliakat. Negyed tizenkettő után hat perccel bukkant fel az első gépkocsi a gyárkapu előtt, s néhány másod­percre rá már a zászlókat lobogtató tömeg lelkes él­jenzése közepette szállt ki a gépkocsiból Leonyid Erezsnyev Kádár János és Németh Károly társaságá­ban. A magas rangú ven­dégeket Horgos Gyula mi­niszter, Borbély Sándor, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizottságának első tit­kára, Csató László vezér- igazgató, valamint a kerü­let és a gyár politikai és gazdasági vezetői fogadták. Leonyid Brezsnvev még a gyári vezetők üdvözlése előtt a delegációt ünneplő csepeli dolgozókhoz léoett, s csak sok-sok kézfogás után fértek hozza - azok a iányok, akik virágcsokor­ral köszöntötték a szovjet és magyar pártvezetőket. A Motorkerékpárgyár igazgatósági épületétől el­sétáltak a pártmunkás könyvtárig, ahol Borbély Sándor tartott rövid is­mertetőt a Csepel Vas- és Fémművek politikai és gazdasági fejlődéséről. Brezsnyev elvtársat itt megválasztották törzsgárda- tagnak és ebből az alka­lomból ajándékot is ka­pott, egy festményt. A Fémmű fémöntödéje volt a gyárlátogatás első állomása. Itt a gyár és az üzem vezetői fogad­ták a szovjet vendégeket, Klemenik József szállító­munkás Leonyid Brezs- nyevnek, Zsebő Józsefné pedig Kádár Jánosnak adott át egy-egy szegfű­csokrot. A zászlókkal és feliratokkal díszített f üzem­ben a karbantartó ' brigád vezetőjének kérésére Brezs­nyev elvtárs üdvözlő sza­üzemben ismét teljesítette egy brigád kívánságát a szovjet pártfőtitkár és a brigádnapló értékes jókí­vánságokkal gazdagodott. A célgépüzemben repre­zentatív kiállítás fogadta a magas rangú vendégeket. Itt Csató László vezérigaz­A sportcsarnokban rendezett nagygyűlés elnöksége vakat írt a brigád napló­jába. A Fémműből a cső- és rúdhúzó üzembe látogattak ahol Brezsnyev elvtársnak és a delegáció többi tag­jának elmagyarázták a gyártás technológiáját. Kedves színfoltja volt a látogatásnak, amikor az SZKP főtitkára egy fűrész­gépen dolgozó mürikásasz- szonyhoz, Scháí Jánosáé­hoz lépett és megkérte, mutassa be hogyan dolgo­zik gépével. Üzemnézés közben több alkalommal is megállt és beszélgetett a munkásokkal. Érdeklődött fizetésükről, családi életük­ről. A cső- és rúdhúzó üzem megtekintését a szerszámgépgyár nagy pontosságú célgépüzemének bemutatása követte. Az gató tájékoztatta a szovjet, delegáció tagjait a Csepel művek és a szovjet ipari üzemek kapcsolatáról. A teremben valamennyi cse­peli terméket kiállították, s a. vezérigazgató arra kér­te Leonyid Brezsnyevet és kíséretét, hogy tekintsék meg ezeket a gyártmányo­kat. Előbb azonban a gyár emlékkönyvébe írtak be a párt- és kormányküldöttség tagjai. A kiállítás megtekintése után a szovjet párt- és kor- mánydelegció tagjai a cél­gépüzem ajtaja előtt ösz- szegyűlt csepeli munká­sok lelkes üdvözlése köze­pette szálltak gépkocsiba és indultak el a Csepeli Sportcsarnokban rendezett nagygyűlésre. Saly Géza (Folytatás a 2. oldalon) Vita a megye közlekedéséről A KPM-miniszterhelyettes látogatása Rödönyi Károly közleke­dés- és postaügyi minisz­terhelyettes. tegnap reggel Kecskemétre látogatott, ahol Erdélyi Ignác, a me­gyei pártbizottság titkára és dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke fo­gadta. A délelőtt folyamán a miniszterhelyettes érte­kezletet tartott, amelyen a minisztérium és a megye közlekedés- és . postaügyi A küldöttek nagy figyelemmel hallgatják a beszámolót, szakemberein kívül ott volt Kiss Károly, a szegedi MÁV és Fodor István, a szegedi postaigazgatóság ve­zetője is. A tanácskozás résztvevői megállapították, hogy ■ a tárca és a megyei szervek kapcsolata igen jó, amit jelez az is, hogy Csanádi György közlekedés- és pos­taügyi miniszter az idén két ízben is járt itt és tár­gyalt a megye vezetőivel. A vele történt megállapo­dások alapján tervszerűen folyik a vasútállomások körzetesítése, jól halad a vasútvonalak, a közutak korszerűsítése, a postahá­lózat fejlesztése. Több kérdésben vitára került sor a további fel­adatokat illetően. A me­gyei vezetők ugyanis töb­bek között kérték a minisz­terhelyettest, hogy a solt- szentimrei vasúti rakodót ne számolják fel, mert használatára még igény mutatkozik. Hasonló a helyzet a Kecskemét—Kis­kőrös és a Kecskemét— Kiskunmajsa . közötti kes­keny nyomtávú vasúttal kapcsolatban. Szóba kerül­tek a kecskeméti, a bajai vasúti beruházások, a Baja —Gara közötti autóbuszjá­rat sűrítése, az E—5-ös főközlekedési útvonal kis­kunfélegyházi átkelési sza­kaszának aszfaltszőnyeggel való ellátása, a Dávod— Hercegszántó közötti út ki­építése és határátkelési sza­kasz létesítése stb. A megye vezetői kérték a kecskeméti posta korsze­rűsítésének meggyorsítá­sát, a távbeszélő-hálózat bővítését, valamint Kis­kunhalas—Kalocsa térsé­gében és a bajai járás dé­li részében a tv-műsor vé­teli lehetőségeinek megja­vítását. A vita hasznosnak bizonyult annál is inkább, mert egy sor kérdésben megegyezés született arra Vonatkozóan, hogy meg­vizsgálják egyes beruházá­sok gyorsításának lehetősé­geit. A miniszterhelyettes dél­után felkereste lakásán Sándor Bélát, a megyei ta­nács hosszabb ideje bete­geskedő építési-közlekedési osztályának vezetőjét éa átnyújtotta neki a Közle­kedés kiváló dolgozója ki­tüntetést. Ezután a helyi közlekedési vállalatok igaz­gatóival és párttitkáraival folytatott megbeszélést. N. a

Next

/
Thumbnails
Contents