Petőfi Népe, 1972. december (27. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

2. oldal 1972. december 1„ péntek Egyetértés fontos kérdésekben Háromszakaszos tárgyalást javasolt a dán nagykövet HELSINKI Figyelemreméltó haladás mutatkozik az európai biz­tonsági és együttműködési konferencia előkészítésével foglalkozó nagyköveti ta­nácskozáson Helsinkiben. Máris sok olyan közös téma merült fel, amelyet, a kon­ferencia napirendjére kí­vánnak tűzni. A csütörtöki ülésen is­mét hat felszólalás hang­zott el: Norvégia, Belgi­um, Svédország, Nagy- Britannia, Jugoszlávia és Dánia nagykövetéé. Hang­súlyozták, hogy Európában kedvező légkör alakult ki egy ilyen konferencia ösz- szehívására. Egyetértés lát" szik kialakulni a napirend főbb vonásaiban: meg kell majd vitatni az együttmű­ködés és a biztonság fő feladatait, illetve azok gya­korlati alkalmazását. Tscheming dán nagykö­vet a NATO-tagállamok közül elsőnek, s eddig egyedül javasolta: a biz­tonsági konferenciát júni­usban rendezzék meg Hel­sinkiben. A NATO-országok kép­viselőinek felszólalásai többé-kevésbé megfeleltek az atlanti szervezet koráb­ban kialakított elképzelé­seinek. Hangoztatták, hogy az ilyen előkészítésnél pon­tosan kell meghatározni a tanácskozás napirendjét, nehogy aztán a témákat „eltérő módon lehessen ér­telmezni”. A napirendi kérdések közé kívánják sorolni a NATO-országok — ugyan­csak több-kevesebb árnya­lati eltéréssel — a katonai kérdések megvitatását is. Hangsúlyozták, hogy a biz­tonsági kérdés katonai as­pektusát kell véleményük szerint érinteni. Az ügyrendi kérdésekről szólva Tscherning dán nagykövet állást foglalt az úgynevezett három szaka­szos megoldás mellett: először a külügyminiszte­reknek kell összeülniük, majd a munkát bizottsá­gokban kell folytatni. A dán nagykövet szerint a harmadik szakasznak is miniszteri szinten kell majd végbemennie. Jugoszlávia nagykövet­nője, Ljubica Sztanimiro- vics többek között azt a reményét juttatta kifeje­zésre, hogy a szélesebb körű európai együttműkö­dés a katonai és a gazda­sági tömbök felszámolásá­ra vezet majd. A nagyköveti tanácsko­zás ma délelőtt tartja leg­közelebbi ülését. (MTI) Porternek nincs új érve A Párizsban Vietnamról folyó konferencia csütör­töki 168. ülésén Porter amerikai delegátus azt hangoztatta, hogy a viet­nami konfliktus „bonyolult problémákat” vet fel, s megoldásuk „gondos és alapos körültekintést” igé­nyel. Reményét fejezte ki, hogy a béke helyreállítása után az amerikaiak és a vietnamiak között baráti viszony fog kialakulni. Pham Dang Lam, a sai- goni rendszer képviselője ismét éleshangú szónoklat­ban ismételte meg Thieu irreális követeléseit a köl­csönös csapatkivonások­ról. Nguyen Minh Vy, aVDK küldöttségének helyettes vezetője kijelentette: ha­tározottan vissza kell uta­sítani azokat az állításo­kat, amelyek szerint „Észak-Vietnam agressziót követ el Dél-Vietnam el­len”. Vietnamban egyetlen agresszor van, — mondot­ta — az Egyesült Álla­mok. Binh asszony, a DIFK külügyminisztere ugyan­csak elutasította a Thieu által követelt „kölcsönös visszavonulást” és hangsú­lyozta: a vietnami nép jo­gos önvédelmi harcot foly­tat saját földjén az ame­rikai agresszorral szem­ben. A dél-vietnami nem­zeti felszabadító hadsereg valamennyi alakulata a Dél-Vietnami Köztársaság Ideiglenes Forradalmi Kor­mányának parancsnoksága alatt áll. A dél-vietnami belső problémák megoldá­sánál abból kell kiindulni, hogy két kormány, két hadsereg létezik, s mellet­tük más politikai erők is. A politikai rendezés csak úgy lehetséges, ha ebből a realitásból indulnak ki. (MTI) Megalakult a SALT első munkabizottsága Genfben kezd élénkülni a hadászati fegyverrendsze­rek korlátozásáról tárgyaló szovjet és amerikai küldött­ség munkája. Ezen a héten megalakult és elkezdte munkáját az első munkabi­zottság. Feladata az, hogy folyamatosan javaslatokat dolgozzanak ki a szakkér­désekben. A Neue Züricher Zeitung értesülése szerint sor kerülhet további — po­litikai, katonai, illetve tu­dományos —- munkabizott­ságok megalakítására. Corvalan Bulgáriában Csütörtökön megkezdte tárgyalásait Szófiában Luis Corvalan, a Chilei Kommu­nista Párt főtitkára, aki a BKP Központi Bizottságá­nak meghívására érkezett Bulgáriába. Allende elindult külföldi kőrútjára Dr. Salvador Allende, Chile köztársasági elnöke csütörtökön délelőtt eluta­zott Santiagóból, s ezzel megkezdte 14 napra terve­zett külföldi körútját. Az elnököt elkíséri Clodomiro Almeyda külügyminiszter. Tűzszünetet ajánlott az IRA A belfasti angol hatósá­gok csütörtökön nem erősí­tették, de nem is cáfolták meg azokat a híreket, ame­lyek szerint az IRA ideigle­nes szárnya két héten be­lül háromszor is tűzszüne­tet ajánlott fel a brit kor­mánynak. Jól tájékozott londoni és belfasti körök úgy tudják, hogy William Whitelaw. az észak-ír ügyekkel foglalkozó angol miniszter utasította el az IRA ajánlatát Barátsági nagygyűlés Csepelen A tegnap délelőtt Cse­pelre látogató szovjet párt- és kormányküldött­ség az üzemek megtekin­tése után baráti nagygyű­lésen találkozott a fővárosi dolgozók képviselőivel, Budapest munkéskollektí- váinak küldötteivel a Cse­peli Sportcsarnokban. A termet zsúfolásig megtöl­tötték a XXI. kerületi vál­lalatok, üzemek és in­tézmények dolgozói, a bu­dapesti gyárak szocialista brigádjainak, kiváló dolgo­zó munkásainak képvi^-iői. A falakat magyar, szovjet és vörös 'zászlók díszítet­ték, a teremben magyar és orosz nyelvű feliratok hirdették: „Éljen az 50 éves fennállását ünneplő Szovjetunió!” „Éljen a ma­gyar és a szovjet nép meg­bonthatatlan testvéri barát­sága!” „Éljen a Szovjetunió kommunista pártja!” A nagygyűlés részvevői hosszan tartó, lelkes ün­nepléssel köszöntötték az elnökséget, amelynek tag­jai között helyet foglalt Kádár János és Leonytd Brezsnyev. Az elnökség tagja volt Bock Jenő, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a kormány elnöke, Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára, Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Péter János kül­ügyminiszter, Púja Frigyes, a külügyminiszter első he­lyettese és Rapai Gyula, hazánk moszkvai nagykö­vete. Ugyancsak az elnökség­ben foglaltak helyet a szovjet párt- és kormány- küldöttség tagjai: Vlagyi­mir Scserbicki), az SZKP Politikai Bizottságának tagja, az Ukrán Kommu­nista Párt Központi Bi­zottságának első titkára, Konsztantyin Katusén, az SZKP Központi Bizottsá­gának titkára, Nyikolaj Tylhonov, az SZICP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Szovjetunió Miniszterta­nácsának elnökhelyettese, Andrej Gromiko, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió kül­ügyminisztere, Ivan Käbin, az SZKP Központi Bizott­ságának tagja, az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, valamint Vlagyimir Pav­lov, az SZKP Központi Bi­zottságának tagja, a Szov­jetunió budapesti nagykö­vete. Tagja volt az elnökség­nek társadalmi, politikai, gazdasági életünk több is­mert személyisége, a ter­melőmunkában élenjáró dolgozó. A szovjet és a magyar himnusz hangjai után Né­meth Károly nyitotta meg a nagygyűlést. Az MSZMP Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság kormánya nevében meleg szavakkal köszöntötte a Szovjetunió párt- és kor­mányküldöttségét: Leonyid Brezsnyevet, a küldöttség tagjait, minden szovjet vendéget Üdvözölte Kádár Jánost, Fock Jenőt, és a többi magyar vendéget. Dómján László esztergá­lyos, Miskei Mihály kuta­tómérnök és Sípos Anna textilgyári munkásnő be­széde után. viharos taps közben Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizott­ságának első titkára emel­kedett szólásra. Kádár János beszéde Tisztelt nagygyűlés! Kedves Brezsnyev elv­társ! Kedves elvtársak! Bará­taim! Mindnyájan átérezzük az esemény különleges fontos­ságát, amikor most, itt Csepelen, a magyar mun­kásmozgalom fellegvárá­ban körünkben üdvözölhet­jük nagy szövetségesünk, a testvéri szovjet nép ki­váló képviselőit. Engedjék meg, hogy a magyar kommunisták, a szocialista társadalmat épí­tő magyar nép nevében, őszinte tisztelettel és sze­retettel én is köszöntsem Brezsnyev elvtársat, a nem­zetközi kommunista moz­galom, a béke ügyének ki­emelkedő és fáradhatatlan harcosát, a magyar nép igaz barátját valamint a szov­jet küldöttség minden egyes tagját. Szívből köszöntöm a magyar—szovjet barát­ságnak szentelt mai nagy­gyűlésünk minden résztve­vőjét. Kedves elvtársakl A megingathatatlan, szi­lárd elvi alapokon nyugvó, mély történelmi gyökerek­kel bíró barátságunk és szövetségünk kiemelkedő eseményeként került sor a szovjet párt. és kormány- küldöttség mostani látoga­tására hazánkban. Pártja­ink, kormányaink képvise­lőinek tárgyalásait az in­ternacionalizmus, az őszin­te barátság szelleme hatja át. Megbeszéléseinken érin­tettük kétoldalú kapcsola­taink, és közös nemzetközi harcunk összes lényeges kérdését. Mély megelége­déssel szólhatunk itt a nagygyűlés, az ország nyil­vánossága előtt arról, hogy az összes megtárgyalt kér­désben, ezúttal is teljes nézetazonosság volt közöt­tünk, tárgyalásaink rend­kívül hasznosak és ered­ményesek voltak. Túlzás nélkül mondhatom, hogy Brezsnyev elvtárs, szovjet barátaink mostani látoga­tása a magvar—szovjet ba­rátság és testvéri együtt­működés űiabb, fontos ál­lomása. őszinte köszönetét mondunk szovjet baráta­inknak. hogy nagv hazai munkájuk és a zajló nem­zetközi élet számtalan el­kötelezettsége közepeit is időt szakítottak és meghí­vásunkat elfogadva, eljöt­tek hozzánk. Tisztelt nagygyűlés! Ba­rátaim ! A kialakult gyakorlatnak megfelelően, megbeszélése­inken tájékoztattuk szovjet elvtársainkat belső helyze­tünkről, az eredmények­ről, a még megoldásra vá­ró feladatokról is. Meg' könnyítette számunkra ezt, hogy pártunk Központi Bi zottsága éppen két héttel ezelőtt értékelte a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusa óta végzett munkát. A Központi Bi­zottság joggal állapította meg, hogy a kongresszus irányvo­nala kiállta az idő és a gyakorlat próbáját, az el­múlt két év alatt nagy eredmények születtek a szocialista társadalom építésének minden terü­letén. Az ország belpolitikai helyzete rendezett, társa­dalmunk a kongresszus ál­tal megjelölt Irányba fej­lődik. Belpolitikai törek­véseink középpontjában olyan szövetségi politika megvalósítása áll, amely a munkásosztály vezető sze­repének szilárd és fokozó­dó érvényesülése mellett lehetővé teszi, hogy a szo­cialista társadalom teljes felépítése valóban az egész nép, az e célért tömörülő és összeforrott nemzet al­kotása legyen. Ennek szel­lemében fejlesztjük tovább az államéletet a szo­cialista demokráciát, hogy a lehető legkedvezőbb po­litikai feltételek és légkör megteremtésével gyorsít­suk szocialista építésün­ket. Pártunk és kormányunk alapvető feladatnak tekin­ti — a végzett munka eredményeivel összhangban és a szociális igazságos­ságnak megfelelően — a dolgozók életszínvonalának rendszeres emelését, ami a szocializmus alapvető ismérve és követelménye. A lakosság életkörülmé­nyei általános gazdasági fejlődésünknek megfelelő­en javulnak. Most döntés született arra, hogy 1973- ban az állami ipar, és az állami kivitelező építőipar munkásainak keresete kü­lön, egyszeri béremeléssel, a dolgozók általános kere­setnövekedésénél jobban emelkedjék. Népgazdaságunk stabili­tásának és fejlesztésének legfontosabb külső ténye­zője a szocialista országokkal, mindenekelőtt a Szov­jetunióval való szoros gazdasági együttműkö­dés. Jövendő gazdasági fejlődé­sünk biztos alapja, hogy legnagyobb partnerünkkel, a Szovjetunióval bonyolí­tott áruforgalmunk jelen­tős része a különböző áru- szállítási, kooperáció és szakosítási megállanodá- sokkal már ma 10—20 év­re előre megalapozott. Meggyőződésünk, hogy jó irányba haladunk, általá­nos szocialista céljainkat szolgáljuk azzal, hogy to­vább erősítjük népgazda­ságaink kölcsönösen elő­nyös kapcsolatait. Hazánkban mindenki bi­zonyos lehet abban, hogy közös munkával a X. kong­resszus határozatainak kö­vetkezetesebb végrehajtá­sával nagy lépést teszünk előre a szocialista társa­dalom magasabb szintű építésének útján. Biztosít­hatjuk szovjet barátainkat, nemzetközi osztálytestvé­reinket, a Magyar Népköz- társaság minden barátját hogy a magyar nép öntu­datosan és eredményesen dolgozik rendületle­nül halad előre és meg­valósítja célját, a szocia­lista társadalom teljes fel­építését. Tisztelt nagygyűlés! Kedves elvtársak! A szocializmust építő magyar népnek a munká­ban, a harcban nagy erőt ad annak tudata, hogy hű barátként mindig és minden körülmények kö­zött vele van a nagy szovjet nép, a Szovjet­unió. A magyar kommunisták, a magyar nép élénk figye­lemmel követi és ismeri a szovjet nép munkáját, sok­szor hallatlan nehézségeket leküzdő erőfeszítéseit. Tud_ juk, hogy a szovjet nép híven követve lenini él­csapatát, teljes egységbe forrva dolgozik a Szovjet­unió Kommunista Pártja XXIV. kongresszusa lelke­sítő határozatainak végre­hajtásán, a IX. ötéves terv gigászi feladatainak meg­oldásán, s kommunista építő munkája hatalmas eredményeket hozott. A szovjet állam, az SZKP XXIV. kongresszusának általános elismerést nyert békeprogramja megvalósí­tásáért dolgozva nagy kül­politikai sikereket ért el. A magyar kommunisták, a magyar nép üdvözli ezeket az eredményeket, és szív­ből újabb sikereket kíván szovjet testvéreinknek. A magyar—szovjet ba­rátsággal összhangban és attól d nem választható­an fejlesztjük és erősítiük barátságunkat és együtt­működésünket a Varsói"' Szerződés és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tané- csa tagországaival és min­den szocialista országgal. Nincs sem belső, sem kül­ső erő, ármány vagy int­rika, amely képes lenne pártunkat, országunkat, né­pünket erről az útról le­téríteni. Kedves elvtársak! A magyar szocialista munkáspárt aktív részese a kommunista és munkás- mozgalom eszmei, politikai és akcióegységének megszi­lárdítására és fokozására irányuló erőfeszítéseknek pártunk szorosan együtt­működik valamennyi mar­xista—leninista alapon álló testvérpárttal. Nemzetközi tevékenységünkben a kom_ munista és munkásoártok 1969-es moszkvai tanács­kozásának dokumentumai­ban lefektetett elvek ve­zérelnek bennünket. Pártunk következetes harcot folytat a marxizmus —leninizmus tisztaságáért, határozottan fellép a jobb_ és a baloldali opportunis­ta áramlatokkal, a nacio­nalizmus jelenségeivel szemben a nemzetközi kommunista és munkás- mozgalomban. Kez-i-Uól fogva és a leghatározot'ab, ban elítéljük a jelenlegi kínai vezetés naevhmalmi soviniszta, szovjetéi len es szakadár politikai meg­nyilvánulásait, amelyek felmérhetetlen kárt okoz­nak a szocializmus ügyé­nek, a szocialista országok és az összes antiimoeria- lista erők egységének, és az imperialisták előnyére szolgálnak. A mostani szoviet—ma­gvar baráti találkozóra olyan időszakban került sor, amikor a szovjet nép nagy ju­bileumára, a Szovjetunió fennállásának 50. évfor­dulójára készül.

Next

/
Thumbnails
Contents