Petőfi Népe, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

1972, július 1, szombat S. oldal Megnyílt a lajosmszsei tanyamúzeism Kecskeméti diákok nagy sikere a Ki mit tud? döntőjén Első a Berkes Ferenc irodalmi színpad A tudományos tanácskozások haszna Fogynak a tanyák. Mind kevesebb ember vállalja a küzdelmes pusztai életet. Ennek a felismerésnek a nyomán született a megye vezetőiben az elhatározás: tanyamúzeumot létesíte­nek. A megye legtanyásabb nagyközségében, Lajosmi- zsén, ahol hat és fél ezer ember külterületen él. a Helvéciái Állami Gazdaság almáskertjében, az E—5-ös út mellett, a 71,6-os kilo­méterkőnél sikerült egy jellegzetes alföldi tanyát megvásárolni. A 'tanyában élő család elhelyezése után az idén kora tavasszal megkézdődött a gondos helyreállító munka: a szá­zadforduló jellegzetes nád­tetős tanyájának és a hoz­zátartozó épületeknek a ta­tarozása. Ebben az időben kapcso­lódott a munkába dr. Bárth János, a kalocsai múzeum igazgatója, aki Korsós Ist­vánnal. a nagyközségi ta­nács művelődésügyi fel­ügyelőjével két hónapig járta a környékbeli tanyá­kat, kereste és elkérte a padláson hányódó, vagy la­kásban őrzött, múzeumba illő bútorokat, felszerelési és díszítő tárgyakat. Sike­rült értékes anyagot össze­gyűjteni. A szakemberek becslése szerint a „legfia­talabb” tárgy 80 esztendős, de akad 200 éves is. A tanya lakóépülete két szobából, szabad kéményes konyhából és kamrából áll. Az épület közelében nyári­konyha, pince, kétállásos istálló dikóval. nyitott szín lőcsös kocsival, kukorica- gólé, sertésól, szerszámos- kamra, gémeskút, galamb­dúc. végül pedig az alföldi tanyákhoz olyan szorosan hozzátartozó kutyaól. Tegnap délután 4 ÓFakor Katanics Sándor, az MSZMP megyei bizottsá­gának titkára avatta fel a múzeumot számos érdeklő­dő jelenlétében, S. K. Tizenkét boldog kislány és egy diákfiú köszöntötte csütörtökön éjféltájban Takács Lászlót, a Berkes Ferenc irodalmi színpad művészeti vezetőjét, a Ki mit tud? vetélkedőben el­ért nagy siker legfőbb ko­vácsát. Ügy érezték a ta­nulók, hogy a Katona Jó­zsef Színház ügyelőjének hozzáértése, pedagógiai rá­termettsége. lelkesedése nélkül, nem állhatták volna a jelképes dobogó legma­gasabb fokára. Valljuk be, hogy» nem so­kan számítottak az első helyre. Keveset lehetett hallani a csendesen, de an­nál következetesebben dol­gozó együttesről. A szak­emberek már a gyöngyösi fesztiválon felfigyeltek nagyszerű eredményeikre. (Világos, kristálytiszta szerkesztés, alkalmazkodás az életkori sajátosságokhoz, őszinteség, a zene és iroda­lom harmonikus illeszke­dése, közéletiség.) A Berkes Ferenc irodal­mi színpad most másodszor kerül az országos élvonal­ba. Az elmúlt évtized kö­zepén Varga Mihály irá­nyításával elsősorban a mai magyar költészet tol­mácsolásában jeleskedtek. Akkor is, most is azért áll­ták meg a helyüket a szín­padon, mert a pódium má­sodrangú fontosságú szá-. mukra. A próbákon, ösz- szejöveteleken arra törek­szenek, hogy minél alapo­sabban megismerkedjenek az irodalommal, a művé­szetekkel. Szinte kivétel nélkül részt vesznek a kol­légiumban rendezett kultu­rális eseményeken. Weöres Sándor, Károlyi Amy, Ve­res Péter, Jancsó Miklós, Buda Ferenc, Gsoóri Sán­dor is elismeréssel szólt az itt tapasztalt, pezsgő kul­turális életről. A diákok többsége a kol­légiumi évek alatt „meg­szokja”, megtanulja, hogy Leiű-eraSékpiaketiel tüntettek ki 22 propagandistát A szakszervezetek által szervezett politikai tömeg­oktatás ez évben érkezik 10. évfordulójához. A jubi­leum alkalmából kedves ünnepségre került Sor teg­nap délelőtt Kecskeméten, a Szakszervizetek Megyei Tanácsa székházában. A legkiválóbb munkát végző huszonkét propagandistát, akit a hatszázfős propa­gandistahálózat törzsgár­dájának tekinthetünk, a megyei pártbizottság dön­tése alapján „Eredményes propagandamunkáért” Le- nin-emlékplakettal tüntet­ték ki. A megjelenteket, akik közt helyet foglalt Kata­nics ■ Sándor, a megyei pártbizottság titkára is, Urbán Pálné, az SZMT kulturális munkabizottsá­gának vezetője köszöntöt­te. Ezt követően Némedi Sándor mondott tneleg- hangú üdvözlő beszédet, méltatva annak a huszon­két propagandistának a munkásságát, aki a politi­kai oktatás keretében a legtöbbet tett a szocialista gondolkodásmód erősíté­séért. A szakszervezeti po­litikai tömegoktatás fejlő­déséről adott rövid átte­kintésében megállapította, elsősorban ennek a törzs­gárdának köszönhető, hogy a megye szervezett dolgo­zóinak csaknem 17 százalé­ka, mintegy 17 000 ember vesz részt jelenleg oktatás­ban, szemben az 1962-ben tanuló 3—4000 dolgozóval. A számszerűségi eredmé­nyek mellett kiemelte a szakszervezeti politikai ok­tatás tartalmi, minőségi változásait is. Az SZMT Elnöksége köszönetét, elis­merését tolmácsolva kívánt további sikereket az ünne­peiteknek. Katanics Sándor, a me­gyei pártbizottság titkára szólt azután a propagan­distákhoz. Hangsúlyozta, milyen fontos szerepe van a politikai tömegoktatás­ban a szákszervezet propa­gandistáinak, akik vég­eredményben a legnehe­zebb területen végzik áldo­zatos munkájukat. Mun­kában elfáradt' embereket tanítanak, nevelnek a poli­tika bonyolult folyamatai közt való eligazodásra, szo­cialista emberhez méltó magatartásra. A megyei pártbizottság nevében mon­dott köszönetét fáradozá­sukért. majd átadta a leg­kiválóbb marxista propa­gandista, Lenin emlékét idéző művészi plaketteket a huszonkét kitüntetett­nek. T. I. miként lehet a szabad időt hasznosan eltölteni. Felis­merik a közművelődés fontosságát. Maguk is gaz­dagabb, teljesebb emberré válnak. Kedvet kapnak ah­hoz. hogy tevőlegesen részt vegyenek a népművelés­ben. Amikor a Ki mit tud? során mutatott teljesítmé­nyüket, csütörtökön a késő éjszakai órákban lá­tott Majakovszkij-műsort méltatjuk, munkálkodásuk­nak e kevésbé látványos oldaláról isx elismeréssel kell írni. Nehéz körülmények kö­zött érték el a nagy sikert. Az együttes kilenc tagja — Bagi Mária, Balogh Vera, Csete Gabriella, Koller Ilo­na. Lapu Mária, Nagy Zoltán, Pólyák Irén, Ra­dies Mária és Varjú Kata­lin — most érettségizett. A többieket is — Appel Zsu­zsát, Kontas Júliát, Len­gyel Erzsébetet és Magyar­óvári Ágnest — alaposan igénybe vette az év végi hajrá. Bács-Kiskun megye első Ki mit tud? győzteseit di­csérve egyúttal elismerjük azt a támogatást, amit a csoport Kiss János iskola- igazgatótól. dr. Bozsó. Fe- renctől, a' kollégium igaz­gatójától, a tanári kartól és Szabó Kálmánná tanár, kulturális felelőstől kapott. A megyei KISZ-bizottság is sok segítséget adott. Ősszel már az ország kü­lönböző tájain dolgoznak, tanulnak a győztes csoport tagjai. Mégis érdemes len­ne rendezni számukra egy találkozót, amelynek során előadnák nagyszerű műso­raikat. Ösztönzésül a töb­biek számára. Keltái Nándor I» ülést tartott az építők megyebizottsága Tegnap Kecskeméten ülést tartott az Építő- Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetének megye­bizottsága. Először Fehér József is­mertette a dolgozók bér- és jövedelem alakulásáról szó­ló jelentést. Mint elmond­ta, felmérés kapcsán vizs­gálták a vállalatok munka­erő-gazdálkodását is. Ugyanis a létszám csök­kentése kedvezően befo­lyásolja a hatékonysági mutatót, amely meghatá­rozza a bérfejlesztéssel já­ró kötelező befizetések mértékét. Ennek dacára az üzemek többségénél 1970- ben és 1971-ben emelkedett mind a munkások, mind az alkalmazottak száma. A nyereség jobbára ellensú­lyozta a. növekedést, így tavaly mindenütt a terve­zett vagy attól alig eltérő bérfejlesztést hajtották vég­re „A tizenharmadik havi fizetés” — a részesedés mintegy 30—35 százaléka volt az átlagbéreknek. Mivel nerh minden vál­lalat tudta megfelelően fo­kozni a nyereségét, ezért az idei évre* előirányzott bérfejlesztések nagy szóró­dást mutatnak. Az ÉPSZER Vállalat például egyáltalán nem tervez, míg a kalocsai Építő-gépipari Vállalat 8,2 százalékos emelést üteme­zett be. A hozzászólások és kér­dések kapcsán tájékoztatás hangzott el arról, hogy a Szakszervezetek Országos Tanácsa napirendre tűzte a bérfejlesztéssel kapcsola­tos - közgazdasági szabály­zók felülvizsgálatát. Miért fogadták örömmel, támogatták a megye ve­zetői a Magyar Földrajzi Társaságnak azt a tervét, hogy Kecskeméten rende­zik meg XXV. vándorgyű­lésüket? Bács-Kiskun me­gyének mi haszna van ab­ból, hogy itt tanácskoznak a földrajztudomány leg­jobbjai? A kérdés megfor­dítva is indokolt: az itt látottak, hallottak arány­ban vannak-e az előkészí­téssel, rendezéssel, utazás­sal járó sok-sok fáradság­gal? A mai nappal kezdő­dő, hétfőn záruló tanácsko­zás, tájékozódás mit ad a résztvevőknek? Az efféle gondolatok más jellegű tudományos tanács­kozások kapcsán is felve­tődnek, érdemes ezekkel foglalkozni. Nem titkoljuk véleményünket. Szükség van arra, hogy a megye minél többször helyet ad­jon jól szervezett országos konferenciáknak. Az ilyen alkalmhk haszna szinte fel­becsülhetetlen lehet, ha megfelelő az előkészítés. Az itt élő kutatók megis­merkedhetnek a tudomány­ág újabb eredményeivel, munkakapcsolatok alakul­nak, barátságok, ismeretsé­gek szövődnek. Országos fórumhoz , jutnak a vidé­ken élő szakemberek, új szempontokkal gazdagít­hatják a témát, fontos ügyekre hívhatják fel a fi­gyelmet. Az elmúlt években az Irodalomtörténeti Társaság tagjai, a történészek, ötvö­sök, kertészek, gyógyszeré­szek országos találkozójára került sor — többek között — Kecskeméten. Rendsze­ressé vált a jogászok táj­jellegű tanácskozása. A néprajz, a népzene szak­emberei a Duna menti folklórtalálkozókon és a kecskeméti népzenei talál­kozókon cserélték ki ta­pasztalataikat. Tavaly ren­dezték meg először a szo­ciológusok és szociográfu- sok konferenciáját. A tanácskozások többsé­ge kézzel fogható, érzékel­hető eredményekkel zárult. Az előadásokat követő hasz­nos, további kutatásokra ösztönző viták hónapokig, évekig gyűrűztek. Elegen­dő, ha a művelődéstörténet vagy az alföldi mezőváro­sok fejlődéséről szervezett tanácskozások visszhang­jára utalunk. A példákat hosszan sorolhatnánk. Az sem mellékes szempont, hogy a konferenciák révén alaposabban megisrherjük önmagunkat, országos ösz- szefüggésben látjuk hely­zetünket, gondjainkat, le­hetőségeinket. A „rende­zés joga’’ egyszersmind közvetett elismerése a me­gye kulturális, tudományos törekvéseinek. Az 1907-es kecskeméti, első vidéken rendezett ván­dorgyűlésre emlékezve kö­szöntjük a földrajztudóso­kat, szakembereket. Re­méljük, hogy a mostaniról is olyan elismeréssel szól­nak még évtizedek múltán is, mint a 65 év előttiről. Akkor határozták el. hogy tervszerűen feltárják az Alföld földrajzi viszonyait. Bízunk abban, hogy a XXV. vándorgyűlés sem lesz sze­gényebb tudományos ered­ményekben. H. N. Forintosokból Jánoshegy Totó-lottó tájékoztató Szegeden Érdekes sajtótájékoztató volt tegnap Szegeden, az újságíróklubban. Az OTP Sportfogadási és * Lottó Igazgatóságának főosztály­vezetője. Aszódi József a lottójáték bevezetésének 15. évfordulója alkalmából sok olyan adatot sorakoztatott fel, ami nagyon jellemzően mutatja a játék nagy nép­szerűségét. A tájékoztatóból megtudtuk, hogy a másfél évtized alatt 4 milliárd lot­tószelvény kelt el és a nye­reményekre 6 milliárdot, a tárgynyereményekre egy- milliárd forintot fizettek ki. A 15 év alatt nyertes lottó- szelvények száma 100 mil­lió darab volt és a tárgy- nyeremény-sorsoláson 150 ezer darab különféle érték­tárgyhoz juthattak a sze­rencsések. Közülük 500 volt az öröklakás, 124 a családi és víkendház. 400 személy- gépkocsi került a forgalom­ba és a tárgynyeremény­sorsolás útján 12 ezer tv­és 25 ezer rádiókészülék ke­rült forgalomba. A tájékoztató arra is vá­késben 713. Csqngrádban 684, és Bács-Kiskunban 560 darabot t*sz ki. Az országos adatok össze­gezése érdekes, s egyben ér­zékletes összehasonlítások­ra adott lehetőséget. A lot­tójáték bevezetése óta el­telt 805 hét- alatt elfogyott 4 milliárd szelvény, egymás után rakva, másfélszer ak­kora volna, mint a Föld— Hold távolsága és ha egy­forintosokból halmoznánk fel a 6 milliárdnyi nyere­ményt, az akkora lenne, mint Budapesten a János­Szombattől kötelező menüszolgáltatás A belkereskedelmi miniszter rendelete A vendéglátó üzletek menüszolgáltatásáról adott ki rendeletet a belkereske­delmi miniszter. Ennek ér­telmében a fővárosban, a megyeszékhelyeken, vala­mint a gyógy- és üdülőhe­lyeken működő elsőosztá­lyú melegkonyhás üzletek — az idegenforgalmi idény­ben, vagyis május 1-től szeptember 31-ig — dél­ben 12-től 15 óráig leg­alább egyféle turistamenüt kötelesek kiszolgáltatni. Ugyanakkor az ország va­lamennyi másod- és har­madosztályú melegkonyhás vendéglátó üzlete egész évén át köteles legalább kétféle választékban napi menüt tartani, s azt a déli és az esti órákban kiszol­gálni. A rendelet hatálya kiter­jed az állami, a szövetke­zeti vállalatok, a szövetke­zetek, a társadalmi szervek és intézmények által üze­meltetett valamennyi, úgy­nevezett -nyílt árusítású melegkonyhás üzletre — étteremre, vendéglőre, ká­véházra, sörözőre. A turista- és a napi menüket a vendéglátó üz­letek árlapjain kiemelten kell szerepeltetni. A ren­delkezéseket július 1-től, szombattól kell alkalmazni. .(MTI) laszt adott, ami a fogadó­kat talán legjobban érdekli, vajon hány darab volt ez idő alatt az öttalálatos szel­vények száma. 94-en voltak szerencsések és közülük a legszerencsésebb ez év 14. játékhetén 2 351 000 forintot nyert. A legkisebb összegű öttalálatos lottószelvény az 1960-as esztendő 15. já­tékhetén volt, amikor a nyeremény összege 423 ezer forintot tett ki. Tekintettel arra. hogy a tájékoztató három megyére Csongrádra, Békésre és Bács-Kiskunra vonatkozott, megtudtuk azt is. hogy a 15 év alatt ebben a körzet­ben 8 millió totó- és 43 millió lottószelvény fogyott el és 1 milliót tett ki a ki- sebb-nagyobb nyeremények száma. Ha ezer lakosra ve­títjük az elfogyott szelvé­nyek számát, akkor ez Bé­hegy. A tájékoztatóban érdekes sztorikról is- szó esett. Tör­ténetesen az egyik fogadó nem ismervén a lottó já­tékszabályait, a szelvényen hat számot jelölt meg a szükséges öt helyett. Sze­rencsétlenségére öt számot eltalált, de mivel a szabá­lyok kizárják a hat szám megjelölését, így egyetlen fillér nyeremény nélkül kellett a lottóirodából tá­voznia. A tájékoztató végül em­lítést tett arról, hogy a to­tó-lottó szelvények árusítá­sával az , országban több mint 30 ezren foglalkoznak, és arról is, hogy szeptem­berben rendkívüli tv-lottó- szelvényt hoznak forgalom­ba, amelyek között lesz rendkívüli tárgynyeremérry- sorsolás is. — r —I

Next

/
Thumbnails
Contents