Petőfi Népe, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

8. oldal 1972, július 1, szómba! Waldheim ma találkozik Otto Winzerrel Fontos szociálpolitikai intézkedések a Kémet Demokratikus Köztársaságban Negyven órát dolgoznak a többgyermekes anyák BERLIN Belfasti barikádok Eszak-lrország továbbra is a tragédiák földje. Né­hány napja az úgyneve­zett Ír Köztársasági Had­er eg, az IRA hivatalos szárnya tűzszünetet hirde­tett. Akkor sokan a hely­zet szomorú szimbólumá­nak tekintették, hogy a fegyveres összetűzéseknek még két perccel a fegyver- nyugvás életbelépése előtt is megvolt a maguk halá­los áldozata. Sajnos, azóta ismét be­bizonyosodott, hogy ez a gondolat jogos. Ulsterben az elmúlt évszázadok alatt annyi gyűlölet és feszült­ség halmozódott fel, hogy minden politikai, sőt kato­nai csend, úgy tűnik, csak tiszavirág-életű lehet. Ezt a tételt igazolja az a tény, hogy a legújabb je­lentések szerint London teljhatalmú megbízottját, William Whitelaw-t felke­resték a szélsőséges protes­táns tömörülés, az UDA megbízottjai és szabályos ultimátumot terjesztettek elé. Ennek lényege a kö­vetkező: Ha a brit meg­szállók nem rombolják le Londonderry katolikus ne­gyedének barrikádjait az immár világszerte ismert Bogside és Creggan körze­tében, ők, a protestánsok felépítik a maguk barri­kádjait Belfastban és má­sutt. Ilyen fenyegetőzésekkel a protestáns unionisták már korábban is éltek és nem egyszer be is váltották. A helyzet új eleme az, hogy most az UDA megbízottai kijelentették, „erődítménye­ik” egy részét a jövőben nem ideiglenesnek, hanem állandónak tervezik. Nem tudni pontosan, mi volt Whitelaw válasza és felelt-e egyáltalán erre a kihívásra a brit kormány ulsteri teljhatalmú megbí­zottja. Az azonban máris biztos, hogy — ha elhang­zik, — ez a felelet nem olyan lesz, amilyennek len­nie kellene. Whitelaw ed­digi tevékenysége olyan taktikázásban merült ki, amely igyekezett megőrizni a katolikusok és a protes­tánsok közötti semlegesség látszatát. Ilyen semleges­ség azonban nem létezik és a helyzet javulására éppen azért nincs kilátás, mert ezt a katolikus negyedek elkeseredett lakói is, a ba­rikádokkal fenyegetőző uni­onisták is tudják. London feltétlenül az utóbbiakat támogatja és ez kiderül Whitelaw legutób­bi nyilatkozatából, amely­ben három hónapon belül népszavazást ígér az or­szágrész hovatartozásáról. Ez nem kockázatos lépés Heath kabinetjének, hi­szen a protestánsok vannak többségben és nyilván meg is szavazzák majd, hogy Ulster maradjon az Egye­sült Királyság része. Ez azonban még szép­ségtapasznak is kevés. Hi­szen egy ilyen szavazásnak semmi köze nincs a kato­likus kisebbség súlyos tár­sadalmi-politikai problé­máihoz, tehát az Ulstert fenyegető polgárháborús veszélyhez sem. GENF (MTI) Kurt Waldheim ENSZ- íötitkár szombaton Géni­ben találkozik az odaérke­ző Otto Winzerrel, az NDK külügyminiszterével — je­lenti az ENSZ-főtitkárság szóvivőjére hivatkozva az AFP hírügynökség. SAIGON A dél-vietnami népi fel­szabadító fegyveres erők pénteken is folytatták had­műveleteiket Hűé, az egy­kori császárváros és An Loc, a Saigontól északra fekvő tartományi székhely ellen. Hűé térségében a táma­dások zömét a tüzérség hajtotta végre: találatok érték a kormánycsapatok állásait. An Loc vidékén feltartóztatták a tartomá­nyi székvárossal összeköt­tetést teremteni igyekvő kormány csapatokat. Har­cokat jelentettek a saigoni szóvivők Saigontól kelet­re is. A kormánycsapatok egyik tengerészgyalogos alakula­WASHINGTON Nixon elnök csütörtökön este bejelentette, hogy az Egyesült Államok két hét múlva, július 13-án vissza­tér a párizsi tárgyalóasztal­hoz, nem jelölte meg azon­ban, az Észak-Vietnam elle­ni harci cselekmények befe­jezésének időpontját, vagy feltételét és ugyancsak ho­mályban hagyta az ameri­kai csapatok teljes kivoná­sának határidejét. A tévében is közvetített sajtóértekezlet 44 percig tartott és a legtöbb kérdés a vietnami háborúra vo­natkozott. Nixon nem volt hajlandó elkötelezni ma­gát a bombázások és á VDK kikötői elaknásításá- nak leállítása mellett. Je­lezte, hogy az Egyesült Ál­lamok folytatja észak bom­bázását és fenntartja az aknazárat, mert ezzel akar nyomást gyakorolni a VDK- ra az „érdemi tárgyalások” és az amerikai foglyok szabadon bocsátása érdeké­ben. Ugyanakkor kijelen­A tokiói külügyminiszté­rium pénteken „kék köny­vet” tett közzé a japán diplomáciáról. A nyilvá­nosságra hozatal előtt a je­lentést jóváhagyták a kor­mány pénteki ülésén. A „kék könyv” szerint az elmúlt év radikális válto­zásokat hozott a világpoli­tikában. Japán szerepe gaz­dasági befolyásának növe­kedésével párhuzamosan fokozódott a nemzetközi színtéren. A jelentés a ja­MOSZKVA (MTI) A szovjet tudósok felté­telezése szerint a Mars csa­tornái — csupán optikai csalódás következményei. A hamis képet a bolygó felszínének sötét árnyalatú részei keltik. Ezt a figye­lemre méltó megállapítást Ez lesz az első alkalom, hogy ENSZ-főtitkár hiva­talos minőségben találkozik a Német Demokratikus Köztársaság egy vezető személyiségével. Tavaly U Thant betegsége következ­tében hiúsult meg egy ha­sonló jellegű találkozás az tát amerikai helikopterek segítségével különítmény­akcióra vezényelték a fel­szabadított Quang Tri tar­tományba. A saigoni ten­gerészgyalogosok 5 kilomé­terre a tartomány főváro­sától délre hajtották végre akciójukat és a saigoni ka­tonai szóvivők által nem részletezett körülmények között magukkal hurcol­tak 200 parasztot. A pa­rasztokat a kormány ellen­őrzése alatt álló úgyneve­zett biztonsági övezetbe vitték. Az amerikai légied B— 52-es nehézbombázói csü­törtökön és péntekre vir­radóra is folytatták sző­nyegbombázásaikat az or­szág felszabadított terüle­tei ellen. Összesen 24 hul­tette, hogy egy perccel sem akarja tovább folytatni a bombázásokat, mint szük­séges „a megfelelő békefel­tételek kikényszerítéséhez”. Megismételte azt a májusi javaslatát is, hogy egy ál­talános indokínai tűzszünet és az amerikai foglyok sza­badon bocsátása fejében négy hónapon belül kivon­ja az összes amerikai csa­patokat Vietnamból. A háború pedig — sze­rinte — január 20-ig, az újabb elnöki periódus meg­kezdéséig befejeződhet — „ha a kommunisták hajlan­dók komolyan tárgyalni”. Más kérdésekre válaszol­va Nixon tagadta, hogy az amerikai repülők bombáz­ták Észak-Vietnam gát­rendszerét és duzzasztóit. Elismerte, hogy Lavelle tá­bornak, a Vietnamban ál­lomásozó amerikai légierő volt parancsnoka önkénye­sen is hajtott végre bom­bázásokat Észak-Vietnam- ban, de jóváhagyta a főpa­rancsnokság döntését, hogy pán diplomácia legsürge­tőbb feladatának a Kínai Népköztársasággal való kapcsotalok normalizálását tartja. Ami a japán—amerikai viszonyt illeti, a „kék könyv” szerzői hangsú­lyozzák: a két ország közti szoros kapcsolat minden más országgal való kapcso­latnál fontosabb Japán szá­mára. Japán amellett, hogy hagyományos fegyverekben fejleszti védelmi kapacitá­a moszkvai asztronómiai intézet munkatársai tették, miután feldolgozták a Mars—2, Mars—3 és Mari­ner—9 űrállomásokról be­érkezett anyagokat. A Marsról készített nagy­méretű fényképfelvételeken semmiféle csatornát nem lehetett felfedezni. Megál­akkori főtitkár és Ottó Winzer között. A szóvivő közlése szerint Winzer a két német állam közötti megbeszélések ered­ményeiről kívánja tájékoz­tatni Kurt Waldheimet. (AFP) Iámban támadtak. (AFP, UPI, AP, Reuter) * MOSZKVA A Pravda hanoi tudósí­tója, Alekszandr Szerbin a lap hasábjain beszámolt ar­ról, hogy alkalma nyílt megtekinteni kettőt az amerikai repülőgépek által Hanoiban lerombolt kife­jezetten polgári célpontok közül. Járt az egyik lerom­bolt kórházban és a fővá­ros egyik elpusztított mup- káskerületében. A látottak alapján a szovjet tudósító megállapítja: szemenszedett hazugság a saigoni ameri­kai parancsnokságnak az az állítása, hogy az Egye­sült Államok légiereje a VDK-ban csak katonai cél­pontokat támad. ezért csak leváltás és nem hadbíróság jár. Más világpolitikai kérdé­sekről szólva Nixon mél­tatta Moszkvában aláírt fegyverkorlátozási egyez­mények jelentőségét, de nyomban hozzáfűzte, hogy a további SALT-tárgyalá- j sok sikeréért újabb áldo­zatokat kell hozni az egyez- ! mények által nem érintett új fegyverfajták létrehozá­sával. Az elnök csak röviden érintett belpolitikai problé­mákat és ennek során el­ismerte, hogy a munkanél­küliség magas arányát nem sikerült olyan ütemben csökkenteni, mint ahogyan a kormányzat szerette vol­na, viszont az inflációt sze­rinte felére mérsékelték. Végül teljes bizalmát nyilvánította ki Agnew al- elnök iránt, viszont hozzá­tette: csak a köztársaság­párti elnökjelölő konvenció előtt jelentik be, hogy a következő periódusra is ő lesz-e az alelnökjelölt. sát, továbbra is az Egye­sült Államok nukleáris vé­delmére támaszkodik. Ép­pen ezért a japán—ameri­kai biztonsági szerződés fenntartása elengedhetet­len. A japán külügyminiszté­rium állást foglalt a ja­pán—szovjet kapcsolatok fejlesztése mellett, minde­nekelőtt a kereskedelem, a gazdaság, a kultúra, a tu­domány és a technológia területein. lapították, hogy a Mars kráterei 20-szor gyorsab­ban oszlanak szét, mint* a Hold kráterei, mivel az at­moszféra jelenléte elősegíti az eróziót. Közölték to­vábbá, hogy a Mars felszí­nének kora mintegy 300 millió évre tehető. (TASZSZ) Július 1-én életbe lépnek azok a szociálpolitikai in­tézkedések, amelyeket a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottsága április 27-i ülésén határo­zatban rögzített. A több- gyermekes dolgozó anyák heti munkaidejét 40 órára csökkentik, s egyben növe­lik évi szabadságukat. A szülési segélyt 1000 márká­ra emelik. Anyagi támoga­SIMLA Az indiai—pakisztáni csúcsértekezlet napirend­jét kidolgozó küldöttségek elhalasztották péntek dél­előttre tervezett tanácsko­zásukat, mivel váratlanul kórházba kellett szállítani D. P. Dhart, az indiai kül­ügyminisztérium politikai tervezési csoportjának el­nökét, az indiai küldöttség egyik vezetőjét. A politikust szívpanaszokkal vitték kór­házba. Indira Gandhi indiai mi­niszterelnök és Ali Bhutto pakisztáni elnök csütörtök Japán kamerák az amerikai bombákban A Sony Corporation dol­gozóinak szakszervezete éles tiltakozását fejezte ki a japán vállalat vezetősé­génél amiatt, hogy az Egyesült Államok Sony gyártmányú televíziókame­rákat épített be a vietnami háborúban alkalmazott elektronikus távvezérlésű bombákba. Ezzel a japán vállalat közvetve elősegíti vietnamiak ezreinek meg­gyilkolását — mutat rá a szakszervezet és követeli, hogy a Sony szüntesse be a szóbanforgó televíziókészü­lékek amerikai exportját. Az SZKP és az Indiai KP nyilatkozata Június 20-a és 28-a kö­zött a Szovjetunióban tár­gyalásokat folytattak a Szovjetunió Kommunista Pártjának és az Indiai Kommunista Pártnak a képviselői. A két párt kép­viselői több politikai és el­méleti problémáról tárgyal­tak és közös következteté­sekre jutottak. A tárgyalá­sokról közös nyilatkozatot adtak ki. önként jelentkezett Katharina Hammersch­midt a hírhedt Baader- Meinhof terrorista csoport egyik tagja pénteken ügy­védje társaságában önként jelentkezett a frankfurti rendőrségen. Mindketten Franciaországból érkeztek és — most már rendőri kí­sérettel — tovább indulnak Nyugat-Berlinbe, ahol a banda ügyében a vizsgálat folyik. A korrupció ellen Az amerikai legfelsőbb bíróság pénteken úgy dön­tőt, hogy a jövőben a kongresszus tagjai vád alá helyezhetők, ha vesztegetés gyanúja merül fel velük kapcsolatban. Az első tar­tást kapnak az új háza­sok, az egyedülálló anyák, továbbá azok az egyetemi hallgatónők, akiknek gyer­mekük van. A határozat alapján a jövőben még fo­kozottabb gondot fordíta­nak a munkások és a ter­melőszövetkezeti parasztok lakásviszonyainak javítá­sára. Az újonnan felépített állami lakásoknak legalább 60 százalékát munkások kapják. esti közös vacsorájáról részletek nem szivárogtak ki, ennek ellenére indiai hivatalos személyiségek — a UPI jelentése szerint — a munkavacsorán folyta­tott tárgyalás után derűlá­tóan nyilatkoztak a csúcs- találkozó esélyeiről. Az áprilisban kidolgozott előzetes napirendet ugyan soha nem hozták nyilvá­nosságra, de nyugati hír- ügynökségek tudni vélik, hogy a megtárgyalandó té­mák közé felvették a kash- miri kérdést és a decem­beri háború foglyainak problémáját. (AP, UPI) gyalást minden bizonnyal Daniel Brewster volt ma­rylandi szenátor ellen foly­tatják majd le. A törvény­hozó állítólag 24 000 dollárt fogadott el egy postai meg­rendeléseket teljesítő cég­től, cserébe, „jól szavazott” a postai díjszabásokról dön­tő törvényjavaslat tárgya­lásakor. Százezer dollárt gyűjtöttek a perköltségekre Tömeggyűlést tartottak csütörtök este a New York-i Madison Saqure Garden- ban, hogy gyűjtést rendez­zenek Angela Davis bírósá­gi tárgyalása költségeinek megfizetésére. Mintegy 100 000 dollárt gyűjtöttek a gyűlésen. Angela Davist a múlt hónap végén mentet­ték fel gyilkosság, ember­rablás és összeesküvés vád­ja alól. 18 000 támogatója előtt most kijelentette: „Azért gyűltünk össze, hogy megünnepeljük vitathatat­lan győzelmünket az ország vezetői fölött. Ki kell irta­nunk a fajgyűlöletet az Egyesült Álamokban épp­úgy, mint Vietnamban és Dél-Afrikában. Minden po­litikai foglyot szabadlábra kell helyezni. Izrael hiába tiltakozik Diplomáciai bonyodalmak kísérik a Palesztin Felsza- badítási Szervezet londoni irodájának megnyitásával kapcsolatos lépéseket. Iz­rael korábban tiltakozott amiatt, hogy a brit kor­mány engedélyezi az infor­mációs iroda felállítását, Douglas-Home külügymi­niszter pénteken jegyzék­ben közölte izraeli kollégá­jával. Abba Ebannal, hogy kormánya nem adott külön engedélyt erre. Hozzáfűzte azonban, hogy a brit törvé­nyek értelmében egy ilyen központ szabadon működ­het mindaddig, míg tör­vénybe ütköző tevékenysé­get nem folytat. Elhurcoltak kétszáz parasztot Nixon sajtóértekezlete A japán kormány „kék könyve" Nem léteznek a marscsatornák? Derűlátó nyilatkozatok Simiában 94mmM

Next

/
Thumbnails
Contents