Petőfi Népe, 1972. július (27. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

Jl* Világ proletárjai, egyesüljetek! VWTOfíMtPE A MAGYAR SZOCIAL'STA MU N i-k S P A P T B Á C £ 'V IS K Ü N MEGYE I. B I Z O TTS ÁGÁNAK NA PltAPOA XXVII. évf. 153. szám 1972. július 1. SZOMBAT Ara: 90 fillér Fock Jenő Mongóliába utazott Jumzsagijn Cedenbalnak, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Mongol Népköztársaság Miniszter- tanácsa elnökének meghí­vására Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnöke feleségével pénteken hivatalos, baráti látogatásra a Mongol Nép- köztársaságba utazott. A Minisztertanács elnö­Fock Jenő búcsúztatása a Ferihegyi repiiiőtéren két a látogatásra elkísérte Marjai József külügymi­niszter-helyettes és Kádas István nagykövet, a Kül­ügyminisztérium főosztály- vezetője. Búcsúztatására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja és Vályi Péter, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­sei, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter, dr. Faluvégi La­jos pénzügyminiszter, Pár- di Imre, az Országos Terv­hivatal elnöke, dr. Várko- nyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatalának elnöke, Púja Frigyes, a külügymi­niszter első helyettese. Je­len volt a búcsúztatásnál V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. Ott volt a búcsúztatásnál Lhamszurengin Tudev, a Mongol Népköztársaság bu­dapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. (MTI) toronyzene a Bajai Nyár második napján A Bajai Nyár első nap­jának élményeiről még so­káig beszélnek majd nem­csak a város lakói, hanem a nagy számú vendégsereg körében is, amely a szom­szédos megyékből látoga­tott el a Duna-parti vá­rosba. Még a jugoszláviai Zomborból — Baja testvér- városából — is érkezett delegáció. A csütörtök esti Arany­ponty-ünnepségről és a környező községek magyar és nemzetiségi népitánc- csoportjainak színes műso­ráról beszélgettek még pénteken délelőtt is a nyil­vános városi tanácsülésre gyülekezők. A tanácstagok és a nagy számú érdeklődő előtt Szenti János, az Alsó- dunavölgyi Vízügyi Igaz­gatóság vezetője Baja víz­ellátásának időszerű kér­déseiről számolt be. Délután a Kamarás-Du- nán elhelyezett víziszínpa­don „Egy kicsit neked, egy kicsit nekem” címmel a Magyar Rádió pécsi stú­diója adott hanglemezmű­sort. Nem sokkal később Papp György, a városi pártbizottság első titkára a József Attila Művelődési Központ ifjúsági klubjában megnyitotta a „Vízen és vízoarton” című fotókiállí­tást. Este a Barátok templo­mának tornyában a Liszt Ferenc Állami Zeneiskola madarasi tagozatának fúvós szextettje toronyzenét adott. A zenei műsor a városi ta­nács udvarában folytató­dott, ahol a József Attila Művelődési Központ Liszt Ferenc énekkara Vígh László és az Aisó-dunavöl- gvl Vízügyi Igazgatóság ka marazeneknra , Bőiben Tamás vezényletével adott hangversenyt. N.O. _ Régi halászszokás szerint Kincses Ferenc, Baja városá­nak tanácselnöke a Kamarás-Dunába dobja a víz megtermékenyítését jelképező kalászkoszorút Átadták a felújított bocsa—bugaci főcsatornát SS KJ i ­Ünnepi tanácsülés, Tegnap Bocsa határában ünnepélyes keretek között átadták és üzembe helyez­ték a bocsa—bugaci főcsa­tornát. Mint azt Török Imre, az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakaszmér­nökségének vezetője elmon­dotta. 1969-ben kezdődött, de az árvízvédekezés miatt csak 1971-ben folytatódtak a munkálatok. A bocsa— bugaci főcsatornának a ko­rábban kiépített alsó szaka­szához kapcsolódó, Bocsa községet érintő része került felújításra. A főcsatorna a Jászszentlászló. Bugac, Szánk egy részén és a bó- csai határban keletkező fel­színi vizeket gyűjti össze és vezeti a dongérl főcsator­nába. A csatorna felső sza­kaszán a Bócsát érintő igen kritikus, belvizes terület lé­nyegében véve a Duna—Ti­sza közötti országrész víz- j választóján helyezkedik el. La belvíz elvezetése itt igen | nehézkes, s a felszíni vizek ! a mélyfekvésű területeken ! veszélyeztetik az épülete- I két és a mezőgazdasági üze- ! meket. í korszerű szivattyútelep | Létesült, amely másod per- j cenként ezer liter vizet I nyom át a zsilipen. A víz- ; hozamnak megfelelő víz- szállítást a csatorna bővíté­se, egy új közúti híd és há­rom áteresz szolgálja. A 3,2 millió forintos re­I konstrukciót az ATIVIZIG szegedi szakmérnöksége vé- I gezte. T. L. A szivattyúházban Ménesi László szerelő megindítja az AGROFIL 500 D típusú, nagy teljesítményű szivattyút. (Tóth Sándor felvétele) Együttműködés az oktatásban 0S a kutatásban ^zoc,a^sta szerződést kötöttek a megyei főiskolák Tegnap Kecskeméten, a Gépipari és Automatizálá­si Műszaki Főiskolán szo­cialista együttműködési szerződést kötött a megye öt felsőoktatási intézmé­nye: a Műszaki Egyetem Bajai Vízgazdálkodási Fő­i>r. Körös oa„r.<ua. tanács eiii*n.ncil, s.t. „ne.i íiic^Ojilo . i alán a vendégek megtekintették a Eács-Kiskun megyei tele pülésfejlesztési kiállítást. iskolai Kara, a Gépipari és Automatizálási Műszaki Fő­iskola, a Kertészeti Egye­tem Kecskeméti Főiskolai Kara, a Bajai Tanítóképző Intézet, valamint a Kecs­keméti Óvónőképző Intézet. Az intézmények vezetőit, valamint a vendégeket — köztük Rap Jánost, a Mű­velődésügyi _Minisztérium o sztályvezetőjét, Madarász Lászlót, a megyei tanács elnökhelyettesét, Gera Sán­dort, a megyei pártbizott­ság munkatársát és Terhe Dezsőt a megyei KISZ-bi- zottság első titkárát — Lon- tai Tibor, a GAMF főigaz­gatója köszöntötte. A megállapodás végleges szövegét Rátkai Sándor, a GAMF főigazgató-helyette­se olvasta fel. A szerződés célja, hogy az öt főiskola összehangolja tevékenysé­gét az MSZMP oktatási és tudománypolitikai irányel­veinek megvalósításában. A megállapodás legfonto­sabb pontjai természetesen az oktatási-nevelési kérdé- rekre vonatkoznak. Ennek keretében az intézetek köl­csönösen tanárokat adnak, előadások tartására, gya­korlatok vezetésére. Áten­gedik egymásnak a labora- ériumokat. mérési és tech­nikai eszközöket. A hasonló vagy azonos tantárgvakat oktató tanszékek közösen dolgoznak ki jegyzeteket és véleményezéssel, lekto­rálással is támogatják egy­mást. A munka első állo­másaként a társadalomtu­dományi tanszékek közösen állítják össze a tudományos diákköri pályázatok témá­ját. Az együttműködés termé­szetesen kiterjed a kuta­tási tevékenységre is. Az intézetek közös fejlesztési és kutatási programokat dolgoznak ki. A részfelada­tokhoz speciális adottsága­ik figyelembe vételével já­rulnak hozzá szakemberek­kel és technikai apparátus­sal. A számítástechnikai képzésben például, amely külön pontja a megállapo­dásnak, a kecskeméti mű­szaki főiskola tanárai tart­ják az előadásokat, a gya­korlatok színhelye pedig a főiskola számítóközpontja lesz. A felvételi rendszer felülvizsgálatára bizottsá­got létesítenek, amely ter­vezetet dolgoz majd ki a reálisabb, alaposabb képes­ségfelmérési módok beve­zetésére. Ugyancsak bővítik az in­tézetek kulturális és sport­kapcsolatait. Az okmányt, amely 1974 szeptember 30- ig érvényes, az .intézetek igazgatói, párt- és KISZ- titkárai írták alá.

Next

/
Thumbnails
Contents