Petőfi Népe, 1969. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-23 / 18. szám

Elfogadta ez évi költségvetési tervét a megyei tanács (Folytatás az 1. oldalról) ómtól, tekintettel arra, bogy az elmúlt évvel szem­ben igen jelentős növeke­dést terveztek, s erre a szektorra a befolyásolás csak közvetettén érvényesül a kockázat csökkentése ér­dekében. — Előterjesztésünk — mondotta az előadó — tar­talmazza a helyi tanácsok bevételi szabályozóit, me­lyek részletes kimunkálása a járási, városi és községi tanácsok feladata. A ta-i kíván üzemeket telepíteni, nácsülés fórumát felhasz- Kőrös elvtárs a követke- nálva kérem e tanácsok zőkben a beruházásokról vezetőit arra, hogy töreked- | szólt, majd megállapította. jenek, bevételeik körülte' kintőbb kimunkálására és ezáltal biztosítsák költség- vetési kiadásaik fedezetét. Kőrös elvtárs ezután a me­gyei tanács gazdálkodó szakosztályainak költségve­tési bevételekkel kapcso­latos feladatairól szólt, majd így folytatta: Tovább javul az egészségügyi és kulturális ellátás — A költségvetési bevé­telek mértéke határozza meg a kiadások nagyságát. E területen mintegy 11 szá­zalékos növekedésre számí­tunk az elmúlt évi költ­ségvetési tervünkhöz mér­ten. Mindenekelőtt szeret­ném kiemelni, hogy a szo­ciális, egészségügyi ágazat­nál a tavalyi költségveté­sünkhöz képest 8,5 százalé­kos emelkedést terveztünk, amely 21 millió 263 ezer forintnak felel meg. A kul­turális ágazat kiadásainak növekedése 6,3 százalékos, amely az 1968. évivel szem­ben 18 millió 874 ezer fo­rint többletkiadást jelent. A megye egészségügyi és kulturális ellátása tehát a tavalyi színvonalhoz képest tovább javul. Ezt tükrözi az is, hogy a 887 millió fo­rintos bevételből a szociá­lis és egészségügyi ágazat­ra 269 millió, a kulturális ágazatra 314 millió forint jut. Az egészségügyi és szo­ciális fejlesztési koncepciók megvalósításánál az egész­ségügyi szervek javaslatai érvényesültek. Többek kö­zött az alacsony kihasznált- ságú jánoshalmi szülőott­hon feladatát a kiskunmaj- cai szülőotthon vette át, s a felszabaduló épületben — a járóbetegellátás javításá­ra — kihelyezett rendelő­intézeti részleget szervez­tek. A kiskőrösi járásban szakorvosi ellátás nem volt. A tanácsszékház építése ál­tal felszabaduló helyisége­ket erre a célra vették igénybe. A kórházi ellátás Javí­tását szolgálja az a 3,2 mil­lió forintos beruházás amellyel 173-mal növeljük megyénkben a kórházi ágyak számát A szociális ellátásra szorulók segélyezési keretét 610 ezer forinttal emeltük. Ezzel a rendszeres szociá­lis segélyek rendeletben előírt havi 250 forintos mértékét biztosítottuk. A esecsemőkelengye-akció le­bonyolításához 3,4 millió forintos kiadást irányoz­tunk elő, ami az előző évi­nél 7 százalékkal maga­sabb. hogy javult a műszaki ter­vezés helyzete is. A Bács megyei Tanácsi Tervező Vállalat az igényesebb ter­vezői munkák elvégzésére is alkalmassá vált * ez le­hetővé teszi, hogy olyan tervek is itt készüljenek a jövőben, amelyeket eddig megyén kívüli vállalatok­tól rendeltünk meg. Két év alatt egymilliárd fejlesztésre Az előző évekhez hason­lóan változatlanul alacso­nyak az út-híd felújítási keretek. Erről egyébként az országgyűlésen is szó volt. A végrehajtó bizottság megítélése szerint ezt a problémát csak akkor le­het megoldani, ha elké­szül az országos útkatasz- ter és egyéb felújítási hi­telekhez hasonlóan amor­tizációs hányad alapján biz­tanácsülés szünetében. Az eszmecsere csak látszólag vidám, de a téma komoly. A kulturális ágazaton, mint említettem 18,8 mil­lió forinttal növeltük a ki­adásokat Az idén többek között 200 óvodai férőhely- lyel. 53 általános iskolai ta­nulócsoporttal, 160 általá­nos iskolás és 162 középis­kolás diákotthoni hellyel növeljük az ellátottságot Minderre azért van szük­ség, mert a gyermekgondo­zási segély bevezetése és az óvodás felvételi korhatár két és fél évre való leszál­lítása után jelentős igény- növekedéssel lehet számol­ni. A megye demográfiai adatai arra utalnak, hogy a szakrendszerű oktatással kapcsolatos igények az al­sófokú oktatásban is növe­kednek. A középiskolai 162 személyes diákotthont Kis­kőrösön hozzuk létre, amely a környék ilyen irányú gondjain enyhít majd. Folytatjuk az ipartelepítést Ezután az előadó arról szólt, hogy 1969—70-re a kormány a megyei tanács vb részére 272 millió fo­rintban határozta meg a lakásépítési előirányzatot. Nagy gondot kívánunk for­dítani az Ingatlankezelő Vállalatok kezelésében levő lakóházak felújítására, — mondotta, majd így foly­tatta: — Az OT—PM 3/1967. számú együttes rendelete Bács-Kiskun megyében Ba­ját és Kiskunhalast az ipa­ri foglalkoztatottság növe­lése céljából azon területek közé sorolta, ahol a válla­lati fejlesztési alap terhé­re tervezett ipari beruhá­zásokhoz az állam vissza nem térítendő állami hoz­zájárulást és kedvezményes hitelt biztosít az iparfej­lesztési alapból. A községek közül Kiskőrös és Kiskun- rrtajsa részesül ilyen ked­vezményben. Iparfejleszté­si célra 1969—70-ben az Országos Tervhivatal ösz- szesen 28 millió forintod fo­lyósít. A vissza nem térí­tendő állami hozzájárulás­hoz az igénybe vevő válla­latok saját alapjaiból és hi­telekből további 194,3 mil­lió forintot terveznek fel­használni, ■ ezzel együtt 1969—70-ben összesen mintegy 226,3 millió forin­tos beruházást valósítanak meg. A fejlesztéssel Kis­kunhalason 1670, Baján 430 új ipari munkahelyet léte­sítenek ezek a vállalatok. A Fővárosi Tanács a Bu­dapestről megyénkbe ki­települő üzemek részére 48 millió forintot, 1971-ben a Papíripari Vállalatnak to­vábbi 4 millió forintot jut­tat. Ehhez az iparkitelepíté- si alaphoz a megyei székhe­lyű vállalatok saját forrá­saikból és hitelekből továb­bi 55 millió forintot adnak, ily módon összesen 103 millió forintos beruházást valósítanak meg. A Fővá­rosi Tanács által rendelke- z,ésre bocsátott összegből Kecskemét, Kunszentmik- lás, Tass, Tiszakécske, La- josmizse és Kiskunhalas tosftunk fedezetet a Járá­si-városi tanácsok részére. Ezután az előadó rátért az 1969—70. évi fejlesztési alap tervének indoklásá­ra. Hangsúlyozta, hogy a kormány által jóváhagyott tervszámok alapul vételé­vel készült el a megye ta­nácsi gazdaságának ötéves terve. A vb fő célkitűzése az volt, hogy a harmadik ötéves terv termelési álló­eszköz. és községíejlesztési tervekben meghatározott feladatok időarányos részé­nek pénzügyi feltételeit biztosítsa. 1969—70-ben mintegy 811 millió forint tanácsi fejlesztési alap áll rendelkezésre. Ennek je­lentős része' a helyi taná­csoknál képződik, s mint­egy 87 százaléka ott is ke­rül felhasználásra. Ez az összeg mintegy 35 száza lékkai több a harmadik ötéves tervben szereplő, 1969—70-es évekre vonatko­zó előirányzatnál. Természetesen az összeg felhasználásának egy ré­sze módosult feladatot je­lent, másik része pedig az árváltozások hatását mu­tatja. A jelzett összeg nem tartalmazza az 1968-tól át­húzódó — igen jelentős vo­lument képviselő — pénz- maradványt, s nem tartal­mazza a társadalmi munka és helyi anyag értékét, me­lyeket a tanácsok saját fej­lesztési tervük kialakításá­nál vesznek figyelembe. Ez­zel a ténylegesen reali­zálható bevételi források 1969—70-ben 1 milliárd fo­rint körüli fejlesztési alapot nyújtanak. A 811 millió forintos fej­lesztési alapból célcsopor­tos beruházásokra mintegy 455 millió forintot fordíta­nak. Ez az összeg lehetővé leszi a korábbi beruházási ■ervek megvalósítását, egy­ben meghatározza a járá­si, városi tanácsok fejlesz­tési alapjainak felhasználá­sát, Az 1969—70. évi fejlesz­tési célkitűzések megvaló­sítása a községi, városi, já­rási tanácsoktól körültekin­tő gazdasági szervező mun­kát követel, a tervezés, a kivitelezői kapacitás a pénzügyi eszközök, a saját anyag feltárása, valamint a társadalmi munka szerve­zésének vonatkozásában. A tanácsoknak gondot kell fordítani arra, hogy egy- egy létesítményre vonatko­zó döntésüknél ismerjék az árváltozások hatását, mert a jelentkező többletkiadá­sokat csak 6aját fejlesztési alapjukból fedezhetik. Kü­lönösen fontos, hogy a já­rási tanácsok a községi ta­nácsok gazdasági döntéseit figyelemmel kísérjék, mert a helytelen döntések anya­gi fedezetéről a járási ta­nácsok sem tudnák gon­doskodni. Az elmúlt évi tapaszta­latok arra intik a tanácso­kat, hogy egyes létesítmé­nyek terveinek megrende­lésénél körültekintőbben kell eljárni. Egyrészt közöl­jék a rendelkezésre álló anyagi keretet, másrészt pe­dig a kivitelezés során fo­kozzák a műszaki ellenőr­zést, mert ezzel is jelentős megtakarításokat érhetnek el. Ezáltal a rendelkezé­sükre álló fejlesztési ala­pok felhasználásának haté­konyságát is növelhetik. A tanácsok fejlesztési célkitűzéseinek megvalósí­tását szolgálja még a helyi bevételek körültekintő számbavétele a fejlesztési célkitűzések koordinálása. Korábbi tanácsülésünkön már tájékoztatást adtunk arról, hogy a koordinációs tevékenységnek milyen szép példái születtek már me­gyénkben. Egy adott vá­ros, vagy község terüle­tén levő különböző vál­lalatok, intézmények, szö­vetkezetek, s a tanács célkitűzéseinek egyezteté­sével a rendelkezésre álló anyagi eszközöket sokkai hatékonyabban lehet fel­használni, ami a település tervszerű fejlesztése szem­pontjából igen előnyös. A fejlesztési célkitűzések megvalósítását jelentnős mértékben elősegíti a tár­sadalmi munkák szervezé­se. Ennek jelentős hagyo­mányai vannak már me­gyénkben, ezért a korábbi évek gyakorlatának megfe­lelően állítsuk a jövőben is településeink fejlődésének szolgálatába. Napirenden a IV. ötéves terv előkészítése Végrehajtó bizottságunk tárgyalt a megye építőipa­ri kapacitásának helyzeté­ről is. Megállapította, hogy a további fejlesztési célki­tűzések megvalósítását épí­tőipari kapacitáshiány gá­tolja. Ez a probléma je­lentkezik már 1969—70-ben is a lakásépítési tervek megvalósításánál, de még nagyobb mértékűnek mu­tatkozik a negyedik ötéves terv idejére. Az építőipari kapacitáshiány mindenek­előtt Kalocsa és Baja tér­ségében 6Úlyos. Ennek eny­hítésére a megyei párt és tanácsi vezetés a közeljö­vőben az Építési és Város- fejlesztési Minisztériummal közösen keres megoldást Az előadó ezután foglal­kozott a tanácsi vállala­tok főbb célkitűzéseivel. Rámutatott hogy a válla­latoknál az idén és jövőre mintegy 320 millió forint fejlesztési alap fog kép­ződni, amelynek 35—40 százalékát forgóalap-fel­től tésre, a többit pedig ál­lóeszköz-fejlesztésre fordít­ják. A lakossági szolgálta­tásokról szólva hangsúlyoz­ta, hogy az két év alatt mintegy 20 százalékkal nö­vekszik, s ebből nagyobb mértekben a ktsz-ek ve­szik ki részüket Tavaly a harmadik ne­gyedévi tanácsülésen tár­gyaltuk meg a harmadik ötéves terv időarányos vég­rehajtásáról szóló jelentést. A tanácsülés határozatai megszabták az elkövetkező két évre szóló feladatokat A mai tanácsülésen tár­gyalt napirendek e hatá­rozatok végrehajtását je­lentik, s az 1969—70-re szó­ló költségvetési fejleszté­si célkitűzések 2,6 milliárd forintos előirányzatai a megyében élő lakosság igé­nyeinek kielégítését szol­gálják. Végül az elnökhelyettes az 1969. évre vonatkozó tele­pülés-fejlesztési verseny­nyel foglalkozott Ennek feltételei megegyeznek az 1968-as településfejlesztési versenyével — mondotta befejezésül az előadó. Élénk, magas színvonalú vita Az idei pénzügyi, költ­ségvetési, valamint a me­gye tanácsi gazdasága 1969 —1970. évi terve megállapí­tásával kapcsolatos elnök- helyettesi előterjesztést kö­vető szünet után került sor a rendkívül fontos, s lényegében összefüggő té­mák vitájára. Elsőként Szendrey Sán­dor kért szót Abból a tényből kiindulva, hogy a községfejlesztési alap kép­zés az új gazdaságirányí­tás bevezetése előtti rend­szerében a lakosonkénti hozzájárulás minden forint­jára 60 fillér állami támo­gatás jutott, a jelenlegi fix- támogatás rendszerben pe­dig 1,63 forint ez az ösz- szeg — s ennek alapján az egyes járásoknak jutó ál­lami támogatás közötti dif­ferenciálódást elemzete. Sarok Antal a gazdasági le­hetőségek szem előtt tartá­sa mellett a többi között figyelemre méltó javaslat­tal élt arra vonatkozóan, hogyan lehetne az adott anyagi lehetőség kereteit kibővíteni. Nevezetesen ar­ra figyelmeztetett, hogy rendkívül nagy tartalék rejlik még a szocialista bri­gádok társadalmi munká­val való rendszeresebb megbízásában. Dr. Lestár Béla, Benei Sándor, Nagy Sándor és dr. Cseh László, az egész­ségügyi, terv- és költség- vetési, művelődésügyi, il­letve fejlesztési állandó bi­zottságok véleményét össze­gezték felszólalásukban, számos hasznos javaslat­tal, észrevétellel élve. Va­lamennyien kiemelték: Ilyen alapos előkészület, gondos­ság és véleményegyeztetés még talán soha nem előzte meg a meeve gazdá’kodásá- ról szóló előterjesztést. r>*ák István, a kereke­mét! járás szemszögéből vizsgálva tett észrevételt, kevesellve a járásnak jutó állami támogatás összegét. Dr. Kis* Ágoston 30 éves visszapillantást tett Laki­telek és tanyavilága egész­ségügyi ellátására, s a leg nagyobb elismeréssel és hálával szólt a napjainkig elért fejlődésről. Némedi Sándor, a Szak szervezetek Megyei Taná­csa képviseletében elmon­dotta, hogy a költségvetés és a fejlesztési alap tervét az SZMT is megtárgyalta. Részletesen felvázolta, hogy a szervezett dolgozók mi­ként kívánnak hozzájárul­ni a kitűzött célok valóra- váltásához. Pétiké János felszólalása során főként a költségveté­si szabályozók rendszerével foglalkozott; azzal az igénnyel, hogy a negyedik ötéves tervidőszakban, te­hát középtávon, lehetőleg tartósak, ösztönzők legye­nek a szabályozók. Végeze­tül dr. Bruncsák András és dr. Borbély Lajos terv-, il­letve pénzügyi osztályveze­tők adtak kiegészítő ma­gyarázatot a vita során el­hangzott néhány észrevétel­hez. Mint a fenti nagyon váz­latos áttekintésből is kitű­nik, az előterjesztést rend­kívül élénk és sokoldalú vi­ta követte, melyet dr. Kő­rös Gáspár vb-elnökhelyet- tes foglalt össze. Ennek so­rán hangsúlyozta: — A megye költségveté­sére — a jelentkező és a felszólalásokban is elhang­zott igények, törekvések el­lenére — az egyensúly a jellemző. A tervek készíté­sekor a megye egészének gondjait kellett figyelembe venni, méghozzá annak a mpCTvei tanács álfal hozott határozatnak alamán.-’vb°” ~ Varmadik ötéves terv célkitűzéseit jelölte meg. . . i Ezután részletesen kitért valamennyi felszólalásra, s az ezekben elhangzott hasz­nos javaslatokra. Dr. Varga Jenő elvtárs vb-elnöki reflexiója során a többi között arra intett, hogy erőteljes tevékenysé­get kell kifejtenie választói körében valamennyi ta­nácstagnak, mert megvál­tozott a tervezés módsze­re, de alapvető cél a har­madik ötéves terv sikeres teljesítése maradt. Megvan, rá a remény, hogy azt né­mileg túl is teljesítheti a megye, egyidejűleg sikere­sen előkészítve a negyedik ötéves tervben elérendő tö­rekvéseinket is. Végezetül szavazásra bocsátotta az előterjesztéseket, azok vita­összefoglalóját, s a kiegé­szítésül elhangzott javasla­tokat, melyeket a tanács­ülés egyhangúlag elfoga­dott. Ezután néhány bejelen­tésre került sor. A végre­hajtó bizottság javaslatára a tanácsülés egyhangúan elfogadta dr. Vedres Ferenc és Bucsi Gábor megyei ta­nácstagok lemondását. Ugyancsak elfogadta a tes­tület Bognár Győző megyei tanácstag, a Bajai Vízügyi Igazgatóság vezetője — akit az Országos Vízügyi Hiva­tal elnöke más beosztásba, a fővárosba helyezett — le­mondását és jegyzőkönyvi köszönetét mondott a me­gye vízügyi problémáinak megoldása érdekében kifej­tett kiemelkedő tevékenysé­géért és közéleti munkássá­gáért. Ezt követően dr. Varga Jenő elvtárs terjesztett elő javaslatot a megyei tanács soron következő ülésének időnontjára és napirendiére amit a testület elfogadott. Végezetül az intemelláci- őkra került sor. E iogával ezúttal Falakán cándor me­gyei tanácstag élt.

Next

/
Thumbnails
Contents