Petőfi Népe, 1969. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-19 / 15. szám

í. oldal 1969. január 19. vasárnap Igazi kultúrtáj a Hosszúhegyi Állami Gazdaság 15 és fél ezer holdas területe. Hat falu — Sükösd, Érsek- csanád, Nemesnádudvar, Hajós, Császártöltés, Dús- tok — lakosságából kerülnek lei az itt dolgozók, a volt uradalmi cselédek, napszámosok,, sőt — ahogy az idő múlik — egyre inkább ezek leszármazottai. Milyen utat hagytak maguk mögött az időben és a tájban, miközben kétévtizedes — helyenként a fel- szabadulásig visszanyúló — fáradozással, korszerű nagyüzemet teremtettek — erről vallanak azok, akik kezdettől fogva, de legalábbis, az eltelt idő nagyobb részében a gazdasághoz kötötték sorsukat. Paulitz István,, a hildpusztai üzemegység főköny­velője, Háberbusch István raktáros, Nebl János ma- jorudvaros, Szili János nyugdíjas állattenyésztő, An­tal András hildpusztai üzemegységvezető, Nagy Gyu­la főkönyvelő, Mátyus Gábor főagronómus, Szarvas Pál nyugdíjas üzemgazdász, Kónya Tibor érsekcsa- nádi üzemegységvezető, Gruber György, a szántó­pusztai gépműhely vezetője és Nagy Ödön igazgató emlékezete nyomán megelevenedik a múlt, s ki­rajzolódnak a jelen .és a jövő szélesedő útjai. I. Kiút a cselédsorsból Á CSKP KB plénumának határozata A felszabadulás előtt a két és fél ezer holdas Hild- puszta csupán az egyik kis szöglete volt a fél várme­gyére kiterjedő kalocsai ér­seki uradalomnak. A mam- mutbirtok a cselédek ezrei­nek a verejtékével hajtott mérhetetlen hasznot az egyház urainak. A 71 éves Szili János élete példázza azt a sor­sot, amelyből a kiutat csak a felszabadulás hozta meg. — Csikósbojtárként kezd­tem, apám mellett aztán fél-, majd háromnegyed- kommenciós béres lettem, 1914-től pedig egész kom- menciós kocsis. Katonának már a lófogat üléséről vo­nultam be. Amikor haza­kerültem, 1919-ben megnő­sültem, s utána felváltva béreskedtem és katonás­kodtam. Majd apám he­lyére kerültem, mint csikós számadó. Ezután újból ko­(Folytatás az 1. oldalról) nél is megmutatkozik. 22-én, szerdán a művelődé­si Házban tart nagyszabású pályaválasztási, tanácsadó értekezletet a szakszerve­zet... A nőtanács értekezle­tein, ankétjain foglalkozik e nagy társadalmi problé­mával. Hogy ilyen mértékben vált közüggyé a pályavá­lasztási tanácsadás, nem kis részben annak is tulaj­donítható, hogy idejében jelent meg a Pályaválasz­tási Tanács tájékoztatója, s ugyancsak gyorsan jutott ez el a pedagógusokhoz, el­sősorban az osztályfőnökök­höz. Itt azonban külön fel­hívta a figyelmet Tóth elv­társ egy negatív jelenségre, amellyel jó leszámolni még most, a nagy munka dan­dárjának elején. Akadnak, akik hiányos információk alapján úgy vélekednek, hogy az összes jó szakma a fiúkat várja; a lányók nem sokra szá­míthatnak. Hogy ez mennyire meg­alapozatlan, így igaztalan megállapítás is, a Pályavá­lasztási Tanács titkára egy kecskeméti kis statisztiká­val bizonyította be. Kecs­keméten az idén 1403 — eb­ből fiú 655, lány 747 — ál­talános iskolás végez. A szakmunkásképző intéze­tekbe történő beiskolázásra az itteni vállalatok, szer­vek, intézmények igénye 1456 személy. Ebből — az általános iskolákból kikerü­lők közül 1261 fiút és 195 lányt várnak. De ... És most egy sor „de”- segítse az érvelést. csis lettem. Maid pedig magtáros, így 1948-ig. Az­után pedig, már az állami gazdaságban, mint agronó- mus, majd pedig mint fő­állattenyésztő dolgoztam. Innen mentem nyugdíjba. 1957-ben. Vetés — ágyúszó mellett 1944 őszén az intézők egytől-egyig nyugatra me­nekültek, legalábbis a Du­nántúlra. A hidat a Duna- völgyi ..Főcsatornán felrob­bantották a hátramaradt utóvéd csapatok. Hildpusz- ta felett még lövedékek süvítettek, de az emberek, ha nagy kerülővel is, ki­hajtottak a földekre, s ve­tettek, mondván: jövőre is enni kell. S aztán 45 nya­rán sem vártak az intézői parancsra, a gabonát rend­re learatták és elcsépelték. De a VIII. általánosból ki­lépők közül mintegy 640- nek középiskolai felvételre van lehetősége, s ezek 66 százaléka lány lesz. Kecskeméten tehát 2096 fiatal számára van hely a szakmunkástanuló intéze­tekben, illetve a középis­kolákban — a végző 1403 általános iskolással szem­ben. Igaz, a lányok számá­ra kisebb lehetőségeket mu­tatnak a számok. Ez az arány azonban — hangsú­lyozta dr. Tóth Imre — jóval nagyobb, kedvezőbb lesz. Ismételten aláhúzta, hogy ez csak a vállalatok, szervek igénye. Lényegesen több lány beiskolázásáról gondoskodik a megyei mun­kaügyi osztály, amely ébe­ren őrködik azon, hogy a vállalatok a fiúk—lányok jogilag is előírt arányát megtartsák. Hogy a gya­korlatban kiegészül az „el­méleti” arány, minden év­ben bebizonyosodott. Ta­valy — az ideihez hasonló igényhez képest — 398 lányt vettek fel szakmun­kástanuló intézetekbe. Eb­ben az évben — a megyé­ben — 1650 lány tanulhat tovább a múlt évi 1300-zal szemben. Az eddigiek sze­rint is — már mintegy 620 lánynak van lehetősége to­vábbtanulásra. Megemlí­tette Tóth elvtárs, hogy a Pályaválasztási Tanács nemrég állást foglalt: ille­tékesek éljenek felterjesz­téssel főhatóságukhoz, hogy a gyors- és gépíró szakmá­ban az eddiginél nagyobb mérvű beiskolázást tegye­nek lehetővé... Tóth István — Közben engem hívat­tak a hajósi községházára, hogy szervezzem meg a földosztást — emlékezik. — Néhányad magammal hoz­zá is fogtam, de nem ment könnyen a dolog, az embe­rek féltek, még nem felej­tették el 1919 őszét és 1920-at. Legalább húszszor készült el a lista, amikor végre hozzáfoghattunk a földosztáshoz. Előre láttuk, hogy jócskán marad ki te­rület. Valaki papírt kere­sett elő, hogy Hildpusztá- nak húszezer angol font adóssága van, s már csak emiatt sem lehet feloszta­ni, Az adósságot persze a népi demokratikus állam nem vállalta át. de a terü­let, 1460 hold, amelyből 500 hold volt a szántó, együtt maradt, s kezdettől fogva mint állami gazdaság mű­ködött. A cselédség többnyire itt maradt, s akik elmentek, helyükbe jött Hajósról 14 sváb család, akiket ekkor kezdtek kitelepíteni. Névadás a Kegygerincen Jó tíz kilométerre délre Hildpusztától. Nemesnád­udvar és Sükösd között 1949 őszén — egészen pon­tosan október 26-án — ugyancsak létrejött egy új állami gazdaság. Mivel a terület zöme Nemesnádud­var határában volt. a ne­vet is ez a község adta. (A hosszúhegyi elnevezést csak jó két év múltva vette fel a gazdaság, amikor is a me­gyei főosztály egyik kikül­döttje tett rá javaslatot, amint a hosszú hegygerinc tetejéről széttekintett a tá­jon.) A nádudvari gazdaság „lelke” — mint mondják — a nem sokkal azelőtt álla­mosított 400 holdas Harsá- nyi-birtok volt. a Duna menti lapályon, amelyet — hasonlóan a túloldali, a du­nántúli földrajzi tájegység­hez — itt is Sárköznek ne­veznek. Am nemcsak itt, hanem a homokháton is volt 400 hold. Ennek nagy­jából a felén volt szőlő. Ez a része a gazdaságnak mű­velés alatt nem levő. elha­gyott parcellákból tevő­dött össze. A munkát 80—90 ember­rel kezdték meg. Főleg ne­mesnádudvariak voltak, a falusi lakosság nincstelen­jei, esetleg azok. akik ke­véske, 1—2 hold földdel rendelkeztek. Egyetlen fogat Nem dolgoztak rosszul. Igénytelenek voltak és szor­galmasak. A napi munka­idő 8—10 óra volt. Eleinte csaknem kizárólag órabér szerint fizettek, 1,80—2,20 forintot. Ezt nemsoká fel­váltotta a teljesítménybér. Az ebédelés tarisznyából történt, de 1950 nyarán már működni kezdett az üzemi konyha. Eleinte mindössze egyet­len fogatuk volt. Gépekkel az akkor megalakult gép­állomások segítettek. Járdi István volt az első igazgató. Nem sokáig. Ak­koriban sűrűn cserélgették a vezetőket. Volt olyan év. hogy 8—10 igazgatója is volt a gazdaságnak. Ma- ttyey István igazgatósága, 1952-től 1954-ig igazán re­kordidőnek számított. Utá­na következett Magyar Fe­renc, majd 1960-tól kezdve Nagy Ödön áll a gazdaság élén. (Folytatjuk.) Hatvani Dániel A Csehszlovák Kommu­nista Párt Központi Bizott­ságának plénuma a párt helyzetéről szóló határoza­tában hangsúlyozza: a párt és az egész társadalom ere­jét továbbra is a novemberi és decemberi plénumon ho­zott határozatokból fakadó feladatok gyakorlati meg­oldására kell összpontosí­tani. Ezek a határozatok ki­jelölték a párt konkrét lé­péseit a legközelebbi idő­szakra, s széles körű támo­gatásra találtak a közvé­leményben. Ennek ellenére sokhelyütt újra törekvések mutatkoznak e határozatok kötelező erejének lebecsülé­sére. Ezért a plénum újból megerősítette a novemberi és decemberi plénum hatá­rozatait, helyesli ,a CSKP KB Elnökségének idén ja­nuár 3-i nyilatkozatát a jelenlegi politikai helyzet­ről. A határozat hangsúlyoz­za, hogy a Központi Bizott­ság mindent megtesz emlí­tett határozatainak követ­kezetes megvalósításáért és levonja a kellő következte­téseket a határozatok meg­sértéséből. A Központi Bi­zottság különösen erélye­sen lép fel az olyan törek­vések ellen, amelyeknek célja a párthatározatok je­lentőségének csökkentése, kampányok rendezése és a párt tevékenységével, a párt szervezeti szabályzatá­nak elveivel ellenkező saj­tóanyagok megjelentetése. A Központi Bizottság külö­nösen ártalmasnak tartja, ha kommunisták a párt ke­retein kívül olyan nézetek­kel lépnek fel és olyan ak­ciókat hajtanak végre, ame­lyek ellenkeznek a párt po­litikájával. Hasonló határo­zottsággal utasítja el a Köz­ponti Bizottság azokat a támadásokat, amelyek párt­álláspontjuk miatt egyes elv társakat érnek, továbbá azt a törekvést, hogy a de­magógia módszerét hasz­nálják fel a nézetek érdemi kicserélése és megvitatása helyett. A Központi Bizottság fel­szólítja a munkásokat, a parasztokat, az értelmisé­get és az ifjúságot, hogy nagy felelősségérzettel mér­legeljék lépéseiket és azt a formát, amelyet álláspont­juk és javaslataik kifeje­zésére választanak. Kerül­BARCELONA Ismét fellángoltak a diákmegmozdulások a vi­lág három különböző táján. A spanyolországi Barcelo­na egyetemét péntek este a rektori hivatal bizonyta­lan időre bezárta, hogy megakadályozza a nap fo­lyamán lezajlott incidensek ismétlődését. Délben mint­egy 500 diák vett részt az egyetemen megtartott gyű­lésen, majd közülük ötve- nen behatoltak a rektori hivatalba és csak négy ta­nár gyors segítsége men­tette meg a rektort attól, hogy a diákok kidobják az ablakon. A diákok összetörték Franco tábornok mellszob­rát és az ablakba egy sar­lót és kalapácsot ábrázoló vörös zsebkendőt tűztek ki. A diákok tiltakozása a ko­rábbi hasonló akciókkal jék a szélsőséges megnyi­latkozásokat, a sztrájkokat, ne kerüljenek a radikáli­sok, vagy olyan személyek uszályába, akiknek nem Magyar idő szerint 10 óra 30 perckor a párizsi Hotel Majestic-ben. a nem­zetközi tárgyalások színhe­lyén megkezdődött a né­gyes tárgyalás első ülése. A kerekasztal mellett he­lyet foglaltak a VDK. a DNFF, az Egyesült Álla­mok és a saigoni kormány­zat küldöttségei. Az első ülésen üevrend; kérdése­ket vitatnak meg. A szombat délelőtt meg­nyílt ülés elsősorban pro­Hétfőn ünnepélyes kere­tek között iktatják be hi­vatalába Richard Milhouse Nixont, az Egyesült Álla­mok új elnökét. Nixon lesz a 37. elnök, bár személy szerint csak a 36. — a múlt században a demokrata párti Cleveland két alka­lommal került a Fehér Házba, különböző időpont­ban. Az 56 éves Nixon nyolc év óta az első republiká­nus elnök lesz amerikában. A beiktatási ünnepségre hétfőn déjben. nj.agyaror- szági időszámítás szerint este 18 órakor kerül sor, a hagyományoknak megfe­lelően az amerikai törvény- hozás épülete, a Capitol előtt. Nixon Earl Warren főbíró kezébe teszi le a hivatali esküt. Hétfőn délelőtt Nixon és családja megválasztott alelnökével, Spiro T. Ag- new volt marylandi kor­mányzóval együtt rövid lá­togatást tesz a Fehér Ház­ban a távozó elnöknél. Lyndon B. Johnsonnál. A régi és az új elnök a Fehér Házból együtt teszi meg az utat a kongresszus épüle­téhez, ahol előbb a tör­vényhozás két házának ve­zetőivel találkoznak, majd az épület előtt felállított függ ö=sze: a rektor alig néhány nappal ezelőtt füg­gesztette fel a karácsony előtti megmozdulásokban részt vett diákok és pro­fesszorok elleni szankciókat. TOKIO Valóságos csata színhelye volt szombaton hajnalban a tokiói egyetem. Csaknem 9000 állig felfegyverzett rendőr vette körül a 20 épületből álló egyetemet és indított ostromot az épü­leteket megszálló diákok ellen. A diákok nagyobb bele­szólási jogot követelnek az egyetemi irányítás rend­szerébe. A mindenre el­szánt rendőrök helikopter­ről közelítették meg az épületeket és a legdraszti- kusabb eszközöket vetették be, könnyfakasztó gáz­bombákkal, gumibotokkal kényszerítették a diákokat céljuk a január utáni poli­tika terszerű és átgondolt megvalósításához szükséges feltételek megteremtése. (MTI) tokolláris jellegű, s az a fő feladata, hogy jóváhagy­ja az eljárási kérdésekben az észak-vietnami és az amerikai küldöttség között létrejött megállapodást Ér­demi tárgyalásokra minden valószínűség szerint azon­ban csak Nixon amerikai elnök hétfői hivatalba lé­pése és az amerikai kül­döttség új vezetőjének. Henry Cabot Lodge nagy­követnek Párizsba érkezé­se után kerül sor. (MTI) díszemelvényen foglalnak helyet. Nixon Johnson je­lenlétében teszi le a hiva­tali esküt, előtte az alel- nököt esketik fel. Az új el­nök ezután részt vesz a kongresszusi vezetők által adott villásreggelin, majd visszatér a Fehér Házhoz, ahol megszemléli a beikta­tás tiszteletére rendezett katonai és polgári díszfel­vonulást. Este Washington­ban bált rendeznek az új elnök és a meghívott ven­dégek tiszteletére. A távozó elnök. Johnson közeli barátja és volt had­ügyminisztere. Clark Clif­ford házában villásreggelin búcsúzik el kormánya tag­jaitól. A beiktatási ünnepségen hangzik el majd az új el­nök első hivatalos beszéde, amelyben kijelöli kormá­nyának programját. A beiktatási ünnepségek­re mintegy 100 ezer ven­déget várnak az amerikai fővárosba. Az amerikai békemozga­lom a bekitatást megelőző napon tüntetést rendez a vietnami háború ellen Wa­shingtonban, hogy a hiva­talba lépő elnököt figyel­meztesse: első kötelessége a viertnami háború felszá­molása. (MTI) barrikádjaik elhagyására. Az egyenlőtlen harc után már csak néhányszáz diák maradt két-három épület­ben. A jelentések szerint néhány diák megsebesült, többeket pedig letartóztat­tak. LOS ANGELES Lövöldözéssel végződött a Los Angeles-i egyetem egyik előadói termében a néger diákok szervezetének és a Fekete Párduc elne­vezésű szervezet tagjainak ülése. Ismeretlen szemé­lyek az ülésen résztvevők közül két színes bőrű diá­kot agyonlőttek. A rendőr­ség 9 személyt vett őrizet­be és remélik, hogy a le­tartóztatottak felvilágosí­tást tudnsk adni az inci­dens okáról és a kettős gyilkosság elkövetőjének személyéről. Pályaválasztási előkészületek Diákzavargások világszerte Két négert agyonlőttek Megkezdődött a négyek tárgyalása Hétfőn iktatják be Nixont

Next

/
Thumbnails
Contents