Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

4. rész - Budapesti czégek - I. A budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél bejegyzett czégek

Bejegyzett czégek. 2c Lótenyésztés emelésére alakult rész vény-tár.siság Buda­pesten. Elnök: gróf Eszterházy Miklós, alelnök : báró Üchritz Zsigmond, igazg. tagok : ifj. Eszterházy Mó­ricz, br. Bévay Simon és Kisfaludy Sándor. Louiza-gőzmalom részvény-társaság, vagy Louisen­Dampfmühl-Actien-Geseííschaft. Elnök: Ullmann M. Vezérigazgató : Popper István és Déry Izidor. Igazg, tagok: Wahrmann Sándor, Strasser Zsigmond, Alt­mann Károly, Neumann Frigyes, Machlup Adolf és Bún József, és p. p. Hirschler Marczel társulati tiszt­viselő, Dl, (Újlak) Lajos-u. 57. Magyar általános hitelbank egyesült gőzmalmai, vagy Vereinigte Dampfmühlen der ungarischen allgemei­nen Creditbank. Frank, Brüll, Pallavicini Ede őrgróf és Lang Ernő czégvezetők, V, Lipót-körút 20. és B, fő-u. 37. Magyar asplialt-részvény-társaság. Igazg. tagok : Vison­tai Kovács László, Szász Bóbert, ifj. Luczenbacher Pál és Brückler Mihály, VI, Andrássy-út 20. és VHI, Orczy-út 15. Magyar czukor-ipar részvény-társaság, vagy Ungarische Zucker-Industrie-Actien-Gesellschaft. Igazg. Deutsch Gyula, Steffen Károly és dr. Czell Vilmos. Magyar baromfi tenyésztők és hizlalók szövetkezete. Magyar bortermelők országos szövetkezete, vagy Lan­des-Genossensclraft ungarischer Weinproducenten, vagy Association Nationale des Viticulteurs Hongrois, vagy Hungárián Vinegrowers Association Limited. Igazgatósági tagok: gróf Andrássy Aladár, Gönczy Pál, Kerkapoly Károly, Ágoston József és Koppély Géza. Magyar fegyver- és lőszergyár részvénytársaság vagy Ungarische Waffen- und Munitions-Fabriks-Äctien­Gesellschaft, igazg. tagok Ghyczy Béla, Barthelmes Ede, Beck Miksa, gróf Dubszky Adolf, báró Fiáth Miklós, Heinrich Ferencz, Manlicher Nándor, Loeve Izidor, Mendl István, Minkus Jenő, Noot Hugó és Zimmermann Frigyes, műszaki igazgató Borchard Hugó, IX, külső soroksári-út. Magyar fém- és lampaáru-gyár részvénytársaság vagy Ungarische Metallwaaren- und Lampenfabriks-Áctien­Gesellscgaft, igazg. tagok őrgróf Pallavicini Ede, dr. Lederer Sándor, Németh Imre, Ullmann Adolf és Demj én Ignácz. Üzlethelyiségek : V, Zrínyi-u. 6., V, bécsi-u. 7. és VI, király-u. és Erzsébet-körút sarkán. Gyár: X, Kőbánya, füzer-u. 7987. A magy. k. államvasutak alkalmazottai fogyasztási szö­vetkezete. Igazg. tag Eder József, Hübsch János, Ko­vács János, dr. Kiss János, Palugyay Bertalan, Petz Antal, Riedl József, Viola Antal, Wuskits József, Kovácsy János, Würth Pál, Olgyay Oszkár, Hegrád László, Markösi Béla, Kappesz Károly, Csordás Ist­ván és Tolnai Sándor, VB, külső kerepesi-út, köz­ponti indóház. A magyar gazdák hadseregellátási szövetkezete. Igazg. gr. Ándrássy Aladár, gr. Dessewffy Aurél, Ordódy La­jos, Adler Mór, Beniczky Gábor, Cséry Lajos, Forster Géza, Rainprecht Antal, Barcza Károly és gr. Széché­nyi Béla. Czégv. Baross Károly, IX, üllői-út, köz­telek. Magyar pamutipar-részvény-társaság vagy Ungarische Baumwolle-Industrie-Actien-Gesellschaft. Igazg. ta­gok : Herzog Péter, Lederer Sándor, Waibel Emil, Ziegler-Bücliler Tivadai és Rieter Frigyes. Ammann János gyárvezető pp. czégv. jogosultsága bejegyez­tetett, Újpesten. Magyar petroleum-ipar részvény-társaság vagy Un­garische Petroleum-Industrie-Actien-Gesellschaft. Freund Adolf és Naschauer Jakab igazg. tagok és Neu­mann Sim. Czégvezető: Lugosi Ignácz p. p., V, sas-u 24. Gyár. IX, külső-soroksári-utcza 9622. Magyar-Sveitzi soda- és vegygyár-társulat vagy Unga­risch Schweizer'sche Soda- und Chemicalien-Fabriks­gesellschaft. Térey Pál, Graenzenstein Béla, Peyer im Hof, Deggeller Károly és Lipthay István igazg. tagok és Cseregliiny György. Nagy-Surányi czukorgyár és finomító részvény-társaság vagy Aktiengesellschaft der Gross-Surányer Zucker­Fabrik und Raffinerie. Igazg. tagok Brühl Hermann, 8 Egyéb társaságok. Brüll Zsigmond, Deutsch Bernát, ifj. Deutsch József, Deutsch Sándor, Koliner Ágoston, Kohner Károly és Kohner Zsigmond, V, nádor-u. 3. Nemzetközi vaggon-kölcsönző részvénytársaság, vagy Internationale Waggonleih-Actiengesellschaft. Elnök Jálics Kálmán, alelnök Kunhalmi Bózsa Lajos. Igazg. tagok Lánczy Leó, ifj. Luczenbacher Pál, lovag Ost­heim Albert, Piufsich Frigyes és Polyák Béla, czégv. Hartenstein Zsigmond, VI, Teréz-körút 8. Országos fogyasztási szövetkezet, vagy Landes-Consum­Genossenschaft. Igazg. tagok dr. Schnierer Gyula, Müller D. Lajos, Bademacher Károly, Silberkrausz Ignácz, dr. Kán Béla, Fon Dezső, dr. Keleti Károly, dr. Jekelfalusy József, Müller Vilmos, gróf Za­luski Emil. Iroda és kereskedése: VI, gyár­utcza 13. Országos keresztény önsegélyző; és fogyasztási szövet­kezet. Igazg. tagok : Czirer Ákos, Henthaller Lajos, Szentiványi Sándor, Tegre Ferencz, dr. Blum János. Czégv. Némedy Seffer és Berta József, VEI, fhg­Sándor-u. 17. Országos sajt- és vaj szövetkezet. Igazg. tagok: Egán Ede, Renner Gusztáv és gróf Apponyi Sándor, Gün­ther Ágoston, Seidl József, Vili, Murányi-u. 31. Pallas irodalmi és nyomdai részvény-társaság, vagy Pallas, litterarische und Druckerei-Actien-Gesell­schaft. Igazg. tagok Kerkapoly Károly, dr. Gerő La­jos, Gönczy Pál, Rakovszky István és Tomcsányi László, IV, kecskeméti-u. 6. Pannónia gőzmalom-társaság, vagy Pannónia Dampf­mühl-Gesellschaft. Igazg. tagok. Elnök Wahrmann Mór. Vezérigazg. Ormay Mór. Igazg. tagok: Gold Zsigmond, Kohner Ágost, Pékár Imre és Holitscher Lipót B., czégv. Fink Henrik, V, kárpát-u. 3,5. Pesti könyvnyomda részvény-társaság, vagy Pester Buch­druckerei Actien-Gesellschaft. Igazgatók dr. Falk Miksa, Falk Zsigmond, Lévay Henrik, Ullmann M. G. és Weisz F. B„ V, hold-u. 7. Pesti hengermalom társaság, vagy Pester Walzmiihl-Ge­sellscliaft. Elnök br. Kochmeister Frigyes. Alelnök, Brüll Miksa lovag. Vezérigazg. Burcliard Konrád. Igazg tagok Burchard Konrád, Fuchs Rudolf, Riedl Miksa, Görgey István, Fuchs Gusztáv, Grötschel Imre, kik mindannyian czégjegyzési jogosultsággal bírnak. Rajner Kálmán és Vetter János társulati tisztviselők, kik «per procura» czégeznek, V, Clotild-u. 6. Fiók­oszt., VI, Andrássy-út 21., B. fő-út 4. és X, Kő­bánya. Pesti molnárok és sütők gőzmalmi részvénytársasága, vagy Pester Müller- und Bäcker-Dampmülil-Actien­Gesellschaft. Elnök Arkauer József. Vezérigazg. Freiszleder Nándor. Igazg. tagok Igl Antal, Schön József, Schmaltz Károly, Müller Honrik és Schmid­lechner Károly, Hafner József kereskedelmi ügyvezető kiknek czégjegyzési jogosultságok bejegyeztettek., IX, soroksári-u. 78—80. Pesti Victoria gőzmalom, vagy Pester Victoria Dampf­mühle. Igazg. tagok Heller Gábor, Winterberg Gyula, Karsai Albert, Adler Lajos, Hoffmann Jakab, Müller Vilmos, Mannaberg Mihály. Tisztviselők Bacher Emil, Kohn József és Bieger György, kik mindannyian czégjegyzési jogosultsággal birnak. A czég érvényessé­gére két igazg. vagy egy és egy hivatalnok együttes aláírása szükséges, V, felső-rakpart 22. Prágai gépépítő részvény-társulat, vagy Prager Maschi­nenbau-Actien-Gesellschaft, vagy Prazska akciova strojirna. Igazg. tagok dr. Píibran Ottó, Kohn Miksa, Berch Adolf, Kuz Adolf, ifj. Brosche Frigyes, Stein W. Henrik, Dantzenberg Iván, Schobloch Ántal, Seut­ter Hermann és Kodl József, czégv. Ludwig Camill. A társaság budapesti képviselői Hartmann József és Popelka József. Iroda: VI, dalszinház-u. 2., telep : V, k.-váczi-út. Rimamurány - Salgó - Tarjáni vasmű - részvénytársaság vagy Rimamurány-Salgó-Tarjáner Eisenwerks-Actien­Gesellschaft, vagy Société réunie des forges de Rima­murány et de Salgó-Tarján. Igazg. tagok Laczkó An­tal, Fáy Gusztáv, dr. Mitscha József lovag, Hahn Sámuel, Schenk Ádolf, Loisch Ede, dr. Szelényi Ká-

Next

/
Thumbnails
Contents