Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1890 (6. évfolyam)

4. rész - Budapesti czégek - I. A budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél bejegyzett czégek

Bejegyzett czégek. 239 Pénzintézetek. roly és Mayer Rafael, kiknek czégjegyzési aláírásaik bejegyeztettek. Borbély Lajos, Brüll Armin és Pauer Leo czégvezetők, VI, Ándrássy-út 2. Salgó-tarjáni kőszénbánya-részvény-társulat, vagy Salgó­Tarjáner Steinkohlen-Bergbau-Actien-GeseŰschaft. igazg. tagok: Burchard Conrád és Beithoffer Lajos, czégv. Frischmann és Beimann Lázár, V, József-tér 14. Sehlick-féle vasöntöde és gépgyár részvény-társaság. Igazg. tagok. Elnök gr. Dessewffy Aurél. Másodelnök Nagel Ármin. Vezérigazg. Schlick Béla. Igazg. tagok Langenfeld Frigyes, Mendl István, Pfeifer Ignácz, dr. Láng Laj. és Grötschel Imre,VI,k.-váczi-út 1696/1699. Szegedi légszeszvilágitási részvénytársulat vagy Szegedi­ner Gasbeleuclitungs - Actiengesellschaft. Igazgatók Frank Antal, Gál Ferencz, dr. Takács Lajos. Szegedi szeszgyár és finomitó részvénytársaság vagy Sze­gediner Spiritusfabrik ui d Raffinerie Actien-Gesell­schaft. Back Ernő, Gál Ferencz, Pollák Imre, Na­schauer Jakab, Keppich Lipót, Brüll Zsigmond, hat­vani Deutsch Sándor, Strasser Sándor, Fischl Gutt­mann és Kohner Ágoslon igazg. tagok, V, sas-u. 1. Újlaki tégla- és mészégető részvény-társulat, vagy Neu­stifter Ziegel- und Kalkbrennerei Actien-Gesellschaft. Igazg. tagok Andorffy Károly, Dávidsohn D. H., Pfei­fer Ignácz, Müller Vilmos, Kunvald Károly, V, Béla­utcza 5. Ungvári bútorgyár-részvény társaság. Főtelepe : Ungvár. Union keményitőgyárak-részvény-társaság, vagy Union Stärkefabriken, Actien-Gesellschaft, vagy Union fabri­ques d'amido société anonyme, vagy Union Starch Manufacturing Company limited. Igazg. tagok Deutsch Bernát, Deutsch Sándor, Beimel Jakab, Brüll Her­mann, Kohner Zsigmond és Bäsch Béla, IX, Szvete­nay-u. 3. United Anglo-Continental Ice Company, Limited, buda­pesti helyi igazgatósága, vagy Local Management of tho United Anglo-Continental Ice Company, Limited Budapest. Magyarországi képviselők dr. Löw Tivadar és Zyka Badvánszky Mór. Ottó Károly. Villanyos izzólámpagyár-részvény-társaság, Actien Ge­sellschaft für electrische Glühlampen. Igazg. Deutsch Antal, Egger Béla, Egger Gyula és Roeder Hans, VII, Huszár-u. 7. 5. Magán czégcli. (Egyéni-, közkereseti- és betéti-társas-czégek.) Abafy Alajos, ékszerész, IV, kigyó-u. 1. Abeles Adolf és fiai, társ. Abeles Vilmos és Abeles Dá­vid Tódor, bőrgyárosok, bőrkereskedők és timár üzlettulajdonosok, III, Lajos-u. 151. Abeles David, társ. Abeles Zsigmond és Abeles Izidor borkeresk., VII, Sip-u. 6. Abeles Lipót, vászon- és pamutkeresk. Abeles, Salomon, órás és órakellékekkeli keresk. Abeles & Földiák, társ., Abeles Miksa és Földiák Miksa , posztókeresk, V, Erzsébet-tér 3. Ács Péter, mészárosmester, VIH, K. stáczió-u. 37., X, Mátyás-tér 9. Adam, Carl, selyemkeresk., czégv. ifj. Adam Károly, IV, városház-tér 4. Adam & Eberling, társ. Ádám Gusztáv és Eberling Antal vászonkeresk., IV, városház-tér 8., IV, zsi­báros-u. 2. Ádámsz és fia, vagy Adámsz & Solin. czégb., Adámsz Dávid Donát, bank-, váltó- és jelzálog üzlettulajd. Adler A., vagy H. Adler, borkeresk., IV, rostély-u. 13. Adler's Ádám, Sohn, czégb. Adler Mór, terménykeresk., V, Széchényi-u. 1. Adler Adolf és Sándor, vagy Adolf & Alexander Adler, társ. Adler Adolf és Adler Sándor, bognár- és szer­számfa keresk., IX, üllői-út 109. Adler Adolf D., vagy Adolf D. Adler, bizományi üzlet­tulajdonos, IV, Deák-Ferencz-u. 23. Adler Ármin, vagy Hermán Adler, pálinka- és liideg­utoni liqueur-gyáros, V, Arany János-u. 31. Adler Fü öp és fia, társ. Adler Henrik és özv. Adler Fü­löpné szül. Freund Johanna, tajtékpipa metszők és dohányárusok, IV, Deák-Ferencz-u. 23. Adler Lajos, vagy Ludwig Adler, terménykeresk., V, n, korona-u. 23. Adler Márk, vagy Marcus Adler, borkeresk., IV, újvi­lág u. 18. Adler és Háy, vagy Adler & Háy, tagjai Adltr Armin és Háy Móritz, gabona bizományi üzlet, V, Mária-Va­lér ia-u. 10. Adler testvérek, vagy Brüder Adler, társ. Adler Henrik és Adler Móritz, fakeresk , V, felső-rakpart 8. Adler és Borger, vagy Adler & Berger, társ. Adler Jónás és Berger Adolf, kézműárú-keresk., V, váczi-körut 14. Adler és Schlichter, társ. Adler Ignácz és Schlichter Ja­kab, kézmüárúkeresk., V, Zrinyi-u. 16. Adler és társa banküzlet (1. fővárosi váltóüzlet társaság). Aebly Adolf, társ. Aebly Adolf és Frigyes banküzlet tulajd. és terménykeresk., V, Zrinyi-u. 16. Ági Lajos, vaskeresk., IX, üllői-út 59. Ágoston Ignácz, ékszerész. IV, koronaherczeg-u. 8. Agular, D., czégb. Agular Dávid, czipész, IV, muzeum­körut 1., VI, Deák-Ferencz-tér 6. Agular L., vagy L. Agular, czipészüzlet-tulajd. Ahlfeld F. C. et Comp. L. Ferencz-csatorna gőzvonta­tási vállalat. Aigner Lajos, könyvkeresk., IV, zsibáros-u. 1. Aigner és Ujlaky, czégb. Aigner Gyula, szállitási és ügynökségi üzlettulajd, czégv. Löwy Gyula, V, Bu­dolf-rakpart 8. Albachary, Abraham S., bizományi üzlettulajd., V, Li­pót-tér 4. Alexy M., fűszerkeresk. Almasi Jakab, rövid- és kézműáru keresk., Vin, nép­szinház-u. 33. Almási Zsigmond, fehérnemű keresk., VH, király-u. 27. Almsteuer F., fűszerkeresk. Alt és Kohn, társ. Alt Dávid és Kohn Lajos, olaj-, ke­ményítő- és terményárukra bizományi üzlet, V, Szé­chényi-u. 5. Altenthaller, Joh., fűszerkeresk., IX, Soroksári-út 34. Altman Em., kézműáru keresk. Altman Lipót, kézmű- és divatáru keresk., V, Lipót­körút 30. Altschul és társa, keresk., czégv. Altschul Arthur, VH, dohány-u. 1. Altstätter, Rudolf, terménykeresk., VI, Lázár-u. 5. Altstock Frigyes, terménykeresk. Altstock S. és fiai vagy S. Altstock et Söhne, közk. társ. tagjai Altstock Salamon, Gyula, Bódog és Traub Mór nagybani borkeresk., VI, Lázár-u. 13. Altwirth József, gyógyszerész. Amar David M., társt. Amar Dávid M., (Menachem) és Amar D. Mihály, terménykereskedők, czégv. Amar Sámuel D., V, Mária-Valéria-u. 15. Amon József, épitész, telep: soroksári-u. 9590. VHI, Salétrom-u 1. Anderlik Ede, szűcsmester, IV, rózsa-tér 6. Andreánszky Medárd, kéményseprő, X, bánya-u. 7421. Andreetti Anzelm, kőfaragómester, VIH, köztemető-u. 3. Andreevits Lázár, szarvasmarha- és sertésbizományos. Angeloty Zsigmond, fűszerkeresk , VI, Csengery-u. 25. Antalik I. P., Antalik János Gyuláné, sziil. Jentner Sa­rolta Paulina, fehérnemű, röv. és fehéráru keresk. Antal Miklós, vaskeresk., VH, kerepesi-út 40. Antony Ágoston, temetést rendező vállalkozó, H,fő-u 68. Antony Tamás, ácsüzlettulajd., IX, Ferencz-tér 9. Argauer Imre, vagy Em. Argauer, diszmü- és tajtékárú ; keresk., VIH, stáczió-u. 6 Árkai Sándor, lakatosüzlet tulajd., VI, Csengery-u. 47. Armenuly's, Johann, Sohn Georg, bizományi és ügy­nökségi üzlettulajd., IV, hajó-u. 16. Arnstein Ignácz, rőfös keresk. Árvái S., kézmű- és rövidáru keresk., IV, hatvani-u. 8. Árvay J. és társa, szalag- és selyemáru keresk., V, bécsi-u. 9. Asriel Isak és Canetti A., társ. Asriel Izsák S. és Canetti Abraham Izsák, termény bizományi üzlettulajd,, V, , Ferencz-József-rakpart 39. Ásványolajgyár Berg Adclf és társa, társ. Berg Adolf és

Next

/
Thumbnails
Contents