Az Andrássy út - Budapesti Negyed 1. (1993. nyár)

ÉPÍTŐK ÉS ÉPÜLETEK - VÖRÖS KÁROLY Városépítészeti modell Kelet-Európában

gálása mellett a városfejlődés fő vonásaira hívják fel a figyelmet. Ezek az utak nem a rajtuk átmenő belső szállító forgalom szempontjából jelentősek, sőt, ez inkább terhet jelent: tervezőik is a gazdasági jellegű forgalom lehető távoltartá­sával számolnak, és az útvonalaknak szánt szerepet megfelelő építészeti stílusok és hangsúlyok által igyekeznek kifejezni, sőt értelmezni. De hangsúlyozni kell, hogy itt már valóban utakról is szó van: egész városrészeket átvágó, egyszersmind összekötő hosszú, egyenes, tág horizontú útvonalakról, díszút jellegüknek meg­felelően - ellentéteként a belváros még középkorból örökölt szűk, bár nem kevés­bé elegáns vagy drága üzletekkel tele utcáinak. Andrássy, aki emigránsként hosszú éveket töltött Nyugat-Európának éppen ezekben az években gyorsan modernizálódó nagyvárosaiban, valóban indokolt­nak érezhette a magyar főváros ilyen jellegű átalakítását. Az 1849 utáni emigrációjában Nyugat-Európát alaposan és nyitott szemmel bejáró gróf világosan látta: ahogyan a hazai gazdaságnak nagy szüksége van egy sokirányú, erős piaci központra és az azt fenntartó, üzemeltető gazdasági és poli­tikai-adminisztratív intézményekre, ugyanúgy szükséges az is, hogy ez a piac ne csak a szűkebben vett üzleti-gazdasági életben rendelkezzék megfelelő súllyal, hanem az ennek megfelelő magatartások, gondolkodásmódok és életminőség ki­alakításában is. Olyan intézményegyüttest kívánt tehát teremteni, mely alkalmas arra, hogy a kelet-európai országok számára az urbanizáció modelljeként szol­gáljon. Az így kialakuló urbanizációnak az említett díszutak mindenhol igen je­lentős elemei, már csak azért is, mert egyszersmind igen alkalmasnak látszanak a város jómódú polgárságának - esetleg arisztokráciájának - napi találkozóira, a tár­sasági pletykák vagy politikai értesülések megbeszélésére vagy kiértékelésére; hiszen Proust leírásában vagy a ferencjózsefi korra emlékező memoárokban is a város egy-egy jelentős utcaképe és hangulata tér vissza különös hangsúllyal. 1870 december elején nyújtja be a kormány a „Pestváros északkeleti részében nyitandó főközlekedési sugárút munkálatai költségének fedezéséről" szóló tör­vényjavaslatot. A javaslat a 24 millió forintból az e területen előzetesen végzendő munkákra (útépítés, közművesítés, fásítás), valamint az útvonal területéhez szük­séges kisajátításokra 3 millió 336 ezer, az építkezésekhez szükséges további terü­letek kisajátítására pedig 4 millió 863 ezer forint kölcsönt engedélyez a Közmun­katanácsnak. A városépítés-városrendezés összes részletei közül ennek a tételnek parlamenti elfogadása folyt a legnagyobb viharok között - felkavarva mindazokat a szenvedélyeket, melyek a várossal és a polgárosodásnak a város által megteste­sített típusával szemben a falusi-kisvárosi társadalomban lappangtak. Ez volt az oka annak, hogy a törvény aránylag kicsiny, mindössze 30 főnyi többséget kapott: 60-an szavaztak ellene, 139-en távol voltak. A parlamenti vita gazdag anyagát ol­vasva sokoldalú kép bontakozik ki a véleménykülönbségekből a magyar társa­dalom differenciálódottságáról.

Next

/
Thumbnails
Contents