A Pécsi Székeskáptalan pecséthasználata (1700-1845) - Baranyai történelmi közlemények 2. A Baranya Megyei Levéltár Évkönyve, 2006-2007 (BML, 2007)

Tanulmányok a történeti segédtudományok köréből - NAGY IMRE GÁBOR Baranya vármegye főispánjai (1688-1950)

F. m.: Panegyricus divo Francisco Xaverio. Budae, 1777. Kitüntetései: cs. kir. kamarás, aranysarkantyús vitéz, valóságos belsó' tit­kos tanácsos (1810), Szent István rend középkeresztese. Végh (II.) Péter, verebi (1725 körül -1807. márc. 5. Sopron), Fejér megyei birtokos család sarja. Apja a családot felemelő és a 18. században a verebi bir­tokot szerző I. Péter, anyja Csúzy Julianna. Testvérei: I. Ignác, János, József és Erzsébet. Neje Nádasdy Erzsébet grófnő, akitől két fia született: I. István és III. Péter. 271 Fényes hivatali pályát futott be. 1762 és 1765 között koronaügyész (királyi ügyigazgató) és a Magyar Kamara tanácsosa, 1779 és 1789 között személy­nök, 1789 és 1795 között tárnokmester, 1795 és 1802 között országbíró volt. Ignác testvére szintén a Magyar Kamaránál szolgált, titkára (1750-1754), majd tanácsosa (1754-1783) volt. 272 Az uralkodó 1782. ápr. 19-én nevezte ki Baranya vármegye főispánjává. Az 1782. júl. 8-i megyei közgyűlésen iktatták be. A közgyűlés után elhagyta Baranyát, és csak ősszel jelent meg újból, de akkor is csak pár napra. 1784. okt. 25. és nov. 15. között ismét a megyében tartózkodott, de nem főispán­ként, hanem királyi biztosként, akit Pécs város és a káptalan közötti per mi­att küldtek ki. Másokhoz hasonlóan országos tisztségei mellett mellékesen töltötte be Baranya vármegye főispánjának tisztét, és csak kivételes esetben fordult meg Pécsett. 273 II. József 1785-ben, amikor megszüntette a megyei autonómiát, az or­szágot 10 kerületre osztotta és élükre kerületi főispánokat (biztosokat) állí­tott, a régi főispánokat (így őt is) felfüggesztette és márc. 1-vel fizetésüket is letiltotta. 274 1790-ben, amikor II. József halála előtt visszavonta a rende­leteit, és visszaállította a megyék önkormányzatát, Végh Péter visszavette báró Splényi Józseftől a megye kormányzását. AII. József halálát követő első baranyai közgyűlésen, 1790. febr. 25-én először Splényi báró elnökölt, majd visszavette a főispáni székét. Az április 7-i tisztújításon személyesen elnökölt. Az élet ismét a régi kerékvágásban folyt tovább, ezután is évente egy-két­szer látogatott el megyéjébe, és az ügyeket - úgy, mint eddig - levelezéssel bonyolította le. A napóleoni háborúk miatt egyre kevesebb ideje jutott Bara­nyára. Az 1803. jún. 13-i tisztújító közgyűlésen még elnökölt, és itt ünnepel­271 Nagy Iván i. m. 12. k. 121-122.; BML Bvm. kgy. ir. 344/1807. 272 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai i. m. 73., 81., 108, 115.; Fallenbüchl: A Magyar Kamara... i. m. 297-299. Nagy Iván szerint 1780. ápr. 29-től személynök és 1795. júl. 20-tól országbíró. Nagy Iván i. m. 12. k. 122. 273 BML Bvm. kgy. jkv. 277, 303, 312-315/1872.; Fallenbüchl: Magyarország főispán­jai... i. m. 65; Németh i. m. 602-603, 609-612. 274 Hajdú i. m. 206.; Fallenbüchl: Magyarország főispánjai... i. m. 20-21.

Next

/
Thumbnails
Contents