Az Ujság, 1975 (55. évfolyam, 2-50. szám)

1975-01-09 / 2. szám

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND. OHIO 44101, USA. RETURN POSTAGE GUARANTEED KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield' Avenue. Cleveland, Ohio 441)5 Felephone: (216) 606-5655 Beolvadt lap: KIS DONGÓ VOLUME 55. ÉVFOLYAM - NO. 2. SZÁM. 1975. JANUÁR 9. EGYES SZÁM ÁRA: 25 cent EGYSZERŰ GYERMEKKÉNT JÖTT... Kardinális úr szentbeszéde 1974. karácsony éjféli miséjén. Ked vés Magyarjaim! Kél hónapi távoliét után visszahozott a Szenteste a legtávolabbi földrészről a legközelebbi, itteni magyarokhoz. S hozzá arra az ünnepre érkeztem haza, amely öröm és sze­retet egyéneknek, családoknak, nemzetnek, hívőknek. Cso­dálatosak az. Istennek útjai a megváltásban. Ezt a csodála­tos utat láttuk már az Advent idején Keresztelő Szent János születésének a körülményeiben, utána Szent Józsefnek álomban történt eligazításával a Megváltó fogantatása te­kintetében. De még csodálatosabbak az Istennek az útjai a Megváltónak a születésében, a löldre érkezésében. A há­rom nagy világrész ura, a pogány Augusztus császár éppen ebben az időben rendelte el az összeírást, a népszámlálást egész birodalma területén. Mivel a választott népnek az országa ehhez a biroda lomhoz tartozott. Ezért is, de más szempontból is a Szent­­család elindult Názáretböl Galileán keresztül, Szamarián és Judeán át Betlehembe. így ebben a népszámlálásban, akármilyen pogány helyről érkezett, akármennyire földi ha­talomnak volt a műve, ők Isten szolgálatát és az embereknek a javára alkalmazkodást láttak a népszámlálásban. Meg­tették azt akkor is, amikor már kiderült, hogy nem is volt helyük a szálláson. A városból ki kellett menni a vidékre, az istállók világába. Azért énekli a régi magyar költészet karácsonykor: "Fázik a kis Jézus lábacskája, mert nincsen neki csizmácskája . Ez a végződése a népszámláláshoz való alkalmazkodásnak. A magyar tudományos világnak egy mélyenjárója, Eötvös József azt mondja: Mily különös, amikor a világ ura megjelent a földön, nem mennydörgés és villámlás kö­zött érkezett, hanem egy édesanyának a karjai között mu­tatkozott az emberiségnek. Ez a jellegzetessége a Megváltó érkezésének. Nem jött hatalommal, nem jött külsősége« ranggal, ami megillette volna. Jött egyszerű gyermekként, mint minden családnak a gyermekei ahogy érkeznek, de minden szegény családénál még szegényebb volt ez a Jé­zus. De val ami emelt mégis az ő születésén: angyalok kara érkezik a pásztorokhoz, Isten dicsőségéi hirdetik és íolytat­­ják a jóakaratéi embereknek a békét, mert az Isten dicső­ségével össze van fonódva az emberi lelkiismeretnek a béké­je. így van és ez a mi útmutatónk a karácsonyi éjszakában! Bizony, a karácsonynak a titkában az történt, hogy megszületik a Megváltó és édesanyja pólyába takarja, jászolba lekteti, kiteszi a gyermeket a barmok lehelletének. Megkezdi megváltói működésének szenvedéses útját, a nyil­vános működésben is, az istálló-kezdetnek a kálváriái ke­resztfa a vége. Végtelenül szerette az emberi nemet és azért hozta meg ezt az áldozatot. Pedig ez a Gyermek világ­értékű, egyetemes, általános jellege van a megváltásnak, ott van Kínának a legnagyobb népe a földön, ott van India, amely hamarosan következik Kína után, és most a mi XX. századunkban pedig ott van az örömtelenség, ott van a fáj­dalmas küszködés, a hontalanság és egyéb. Ausztráliában és New Zeelandban 76-80.000 magyar él. Volt már több is, a küzködésben áthúzódott Délafrikába egy részük. Ott van aztán a magyar földnek egy és fél­millió hontalanja, bele értve a kanadai és Egyesült Álla­mokbeli XIX. századi kivándoroltaknak a leszármazottjait. És most a XX. századnak a száműzöttei. Ehhez a világhoz tartozik Közép-Európának 120 milliós népessége, részint otthon gyötrődik jogok nélkül istentelenségben és cmberte­­él. Volt már több is, a küszködésben áthúzódott Délafrikába fenségben és ez a 120 millió részben van csak otthon, másik része pedig kisebbségben él a világ különböző kontinensein. Az ausztráliaiak két veszedelemmel küzdenek: az egyik a makacs szegénység, amelyet nem tudnak leküzdeni. Évtizedek óta vannak ott, akiknek még nem teljesült az a vágyuk, hogyha zsindelyt raknak is rá, de egy kis szerény családi házat tudjanak emelni a keresetükből. De még na­gyobb veszedelem a jólétnek a sikere, amikor egyesek, —■ kevesen — jóléthez jutnak. Az anyagi sikerek vonalán közönyösek, hit hidegek lesznek. Többé kevésbé így van ez az összes világrészekben és minden kisebbségi életben. Amikor ma emlékezünk ebben a szentmisében, első­sorban az otthon élő magyarokról, az első Trianon alatt elszakított 5 és lél millió magyarról és az összes többi világ­részen élő küzdő, verejtékező magyarságról azért cseng­jünk, hogy se szegénység, se jólét lélekben le ne törje őket. A kis Jézus kegyelmét kérjük ehhez. Amen. MUNKAALKALMAK UJ TÖRVÉNYEK Ford R. Gerald elnök a múlt év u tol só napján alá írta azt az új törvényt, amely 100.000 munkanélküli részére biztosít új közszolgálati alkalmazást. Ugyanakkor ígéretet tett arra is, hogy hamarosan aláírja 2.75 billió $ felhasz­nálására vonatkozóan a szükséges kiegészítő felhatalmazási törvényt, amely a munkanélküliség letöréséhez szükséges munkaterv megvalósításának elindítását lehetővé teszi. Nessen Ron. a Fehér Ház. elnöki sajtóirodájának főnöke az előbbi két intézkedéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy azok a közgazdasági javaslatok, amelyeket az elnök rövide­sen a Kongresszus elé kíván terjeszteni, a korábban terve­zett 5% -os többletadóra vonatkozó tervet nem foglalják magukban. Az elnök egyébként síelő szabadságának utolsó­­előtti napján 19 törvényt írt alá. Az arany vásárlását meg­engedő elnöki rendeletet is kiadta, személy szerint azonban az aranyvásárlásban nem óhajt részt venni, mert — mint mondta — nem tőzsdés. Szabadságáról való visszatérése után a már aláírt 62 törvényen kívül további 96 törvényt ír alá, majd a 94. Kongresszushoz intézendő üzenetetét ké­szíti elő. A munanélküliséggel kapcsolatos törvény újabb 15 héttel terjeszti ki a munkanélküliség esetére folyósítható jut­tatásokat. Ennek alapján a legtöbb biztosított munkás egész éven át élvezheti a szóban forgó támogatást. A mezőgazda­­sági munkások és a háztartási alkalmazottak közül minda­zok, akik munka nélkül maradnak, 26 hétig különleges jut­tatásokban részesülhetnek. Ez az intézkedés azért nagy je­lentőségű. mert ezekbe a csoportokba olyan 12 millió,mun­kavállaló tartozik, aki eddig nem esett a munkanélküliség esetére szóló biztosítás körébe. A 100.000 új közszolgálati munkaalkalom a már meglévő 170.000 kiegészítése csupán, Az újonnan aláírt törvények közt foglal helyet az az intéz­kedés is, amely az otthonok vásárlására folyósítható biztosí­tott kölcsönök lelső határát az eddigi 12.500 $-ról 17.500 $-ra emeli. TILTAKOZÁS BOMBÁKKAL - * murikban már közöltük, hogy Rockefeller Nelson elnökhelyettes és Kissinger A. Henry külügyminiszter ellen Puerto Ricóban tüntetést rendeztek. A békés felvonulást most veszélyes bombarobbantások egész sorozata egészítette ki. A Rocke­­feller-család tulajdonában lévő Chase Manhattan bank san-juani és caguasi fiókjaiban a TN I -nél sokkal erősebb iremite -bombákat helyeztek el. Ruhaanyagból készült zacskókba csomagolták, aztán drótvezetékekkel óra-részek­hez és szárazelemekhez kapcsolták őket. A san-juani két fiókban felrobbant bombák jelentős károkat okoztak. A Bayamon-fiókban elhelyezett egyik bomba akkor robbant fel, amikor a rendőrség ártalmatlanná akarta tenni. Szeren­csére senki sem sérült meg. A Rio Pieclraes-fiók közelében lévő "First National City Bank" épülete a robbanás követ­keztében ugyancsak megrongálódott. San Jüanban a har­madik bomba azt a földalatti csővezetéket rongálta meg. amely a Texaco, Shell és Commonwealth olajfinomítótól viszi a benzint a sziget déli partján San Jüanba. Ez a bom­ba nem okozott komoly kárt, sem tűzet. A Chase Manhat­tan bank caguasi fiókjában, a sziget közepén, valamint Manati város vásárcsarnokában, a sziget1 északi partján el­helyezett bombák nem robbantak fel. Rockefeller és Kis­singer a robbanások időpontjában San Jüantól 35 mérföld­­nyire, a Dorado Beach szállóban tartózkodott. Amikor a laptudósítók megkérdezték Rockefellert, mi a véleménye a bombarobbanásokkal kapcsolatban, az elnökhelyettes kél kérdéssel válaszolt: Mit csinálhatok? Menjek oda és segít­sek fel tisztítani a törött ablaküvegeket? A rendőrség véle­ménye szerint a bombák elhelyezésével a szélsőséges balol­dali elemek Rockefeller és Kissinger ellen akartak tüntetni. Ez a magyarázat nem éppen megnyugtató, különösen ha meggondoljuk, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak az elnök után következő két legmagasabb közjogi méltóságát betöltő személyekről volt szó. A KÖZÚTI FORGALOM UJ SZABÁLYAI r— Január 1-én lépett életbe Ohioban a közúti forgalom új szabályozása, amely több, eddig ismeretlen rendelkezést tar­talmaz. Talán a legérdekesebb ezek közül a kerülő útrészen lassan ténfergő, vagy az út szélen a meghatározott sebesség­nél lassabban "ballagó vezetők büntetőjogi felelősségrevo­­násának lehetőse. Korábban is az volt a szabály, hogy az út jobb oldalán kellett hajtani az előzés kivételével. Igen gyakran előfordult azonban, hogy erről a gépkocsivezetők el­feledkeztek. A jövőben emlékezetük megerősítése érdekében az ilyenek büntetésben részesíthetők lesznek. A motorkerék­párokon nemcsak a vezetők, hanem az utasok is úgy köte­lesek ülni, arccal előre nézzenek, bal lábuk balról, jobb lábuk jobbról legyen a jármű oldalán. A kerékpározók semmit sem vihetnek magukkal, ami legalább félkézzel le­hetővé ne tenné számukra, hogy a kormányt tartsák és a kerékpárt megfelelően egyensúlyozzák. Kerékpárral a gya­logjárón hajtani tilos. Sötétben a kerékpárokon elől olyan lámpát kell alkalmazni, amelynek fénye legalább 500 lábra J világítson, hátul pedig olyan vörös világítást, amely ugyan csak 500 lábnyi távolságból látható. Szeszes ital. vagy ká­­bítószer hatása alatt lévő gyalogosok főútakon nem járhat­nak. A főútvonalakon senki sem állhat meg, hogy az elha­ladóktól valamit kérjen. A gyalogosok csak a gyalogjárókon közlekedhetnek, ha pedig gyalogjáró nem áll rendelkezé síikre, akkor csak a forgalommal szemben haladhatnak. Az ■ utcákon csak a jelzett átjáró helyeken mehetnek keresztül, j A gépkocsik a főútakon sem jobbra, sem balra nem térhet­­j nek le eredeti útvonalukról, ha legalább 1 00 lábnyival előre nem jelzik szándékukat. A parkolóhelyek elhagyásakor is szigorúan be kell tartani az irányjelzés szabályát. A teher­­! autók vezetői ezentúl nem adhatnak jelet kerülési szándé­kukról s udvariasságból sem változtathatják meg lámpáik í erősségét. Minden gépkocsivezetőnek különösképpen ügyel­­^ nie kell az útkereszteződéseknél a gyalogjárókra. A gépjár­­! műveket az új közforgalmi szabályok érteimé ben büntetés lerhével tilos felügyelet nélkül hagyni anélkül, hogy a mo­tort kikapcsolnánk, az elindító szerkezetet lezárnánk, a be­­^ gyújtáshoz használt kulcsot kivennénk, a parkoló fékeket I Lehúznak és az első kerekeket az utca szélével párhuzamo- 1 san, vagy a parkolóhely adottságának megfelelő szögbe ál- I lítanánk. A gépkocsi ajtaját a forgalom felé eső oldalon csak akkor szabad kinyitni, ha forgalom egvá Itala n nincs, I vagy addig nem lesz, amíg az utasok biztonságban kiszáll í hatnak. A kihágásokat ezentúl is pontozzák. A pénzbírság legmagasabb összege 100 $ is lehet. Jó lesz tehát a szabá­­! Kokat betartani. í TÖBB ÉVRE SZÓLÓ RENDSZÁMTÁB­LÁK - Január 1-én lépett életbe Ohio államban az a i törvény is, amely több évre szóló rendszámtáb­f .k bevezetését teszi lehetővé. Az idén má mindenki i tavalyi rendszámtáblával vezetheti gépkocsiját. Persze az adót azért be kell fizetni, mert a rendszámtábla érvényes­ségéhez szükséges, felragasztható jelzést csak ennek meg­­í történtével lehet megkapni. 1976-ban új, fémből készített j rendszámtáblákat adnak ki, amelye bet négy, esetleg még ennél is több éven át lehet használni, csak évenként rá kell erősíteni az engedély meghosszabbítását igazoló jelzést. A meghosszabbítást igazoló jelzés kiváltásakor a gépkocsi be­jegyzési lapját (registration card) és a gépjármű tulajdon­jogát igazoló bizonyítványt (title) fel kell mutatni. Azoknak, J akiknek utasszállító gépkocsijukon kívül más (kereskedelmi, commercial) gépjárművük is van, ezek nyilvántartásba vé­tele céljából március 1 -tői május 31-ig jelentkezniük kell. Az A-K betűkkel kezdődő névvel rendelkező gépkocsitulaj­donosok ápri!is( az L-Z betűkkel kezdődő névvel rendelke­zők pedig május hó folyamán kerülnek sorra. NEMZETI PARK OHIOBAN - A', ^iak­nak régi vá­gyuk teljesült. Fbrd R. Gerald elnök szinte az utolsó pilla­natban aláírta azt a törvényhozási intézkedést, amely lehe­tővé teszi, hogy Ohio államban is létesülhessen nemzeti park . A következő öt éven át 34.5 millió $ felhasználásával 16.800 acre terület lesz az ország legújabb és Oh io legelső nemzeti park -ja, amely Akron északi külvárosától Cleve­land déli határáig terjed és számos már meglévő parkot, kirándulóhelyet ölel magába. Az új nemzeti park neve "Cuyahoga Valley Park lesz. 1975-ben a tervek elkészí­tésére félmillió $-t fordítanak. A "National Park Service útján rendelkezésre bocsátott 34.5 millió $-hoz Ohio állam is hozzájárul 4.2 millió $-raf. KITÖRT A TŰZHÁNYÓ - | py lyén Közöltük. hogy Hawaiban a Mauna Loa tűzhányó hetek óta hábor­gott. Az újévre virradó éjjel mégsem ez. hanem a közelében lévő Kilauea tört ki. Több száz lábnyi magasra lökte fel a lávát magából, de nem a régi Halemaumau kráteren keresz­tül, hanem attól körülbelül másfél mérföldnyire két déli lejtőn támadt új résen át. A felszökő láva legmagasabb hul­láma 300 láb magas volt. A kitörés után azonnal megeredt az eső. A hegy felett ezer és ezer láb magasra nyúló gőz­felhő keletkezett. A kiömlő láva lakatlan pusztaságon két ágban folyt tovább. Messziről az egész látványos tűzijáték­nak tűnt. A Mauna Loa háborgása a Kilauea kitörése után megcsendesedett. SZOKATLANUL ERŐS VIHAR - Nápoly­nól és a jugoszláv Splitből érkezett hírek szerint Olaszország déli részén szokatlanul erős vihar vonult végig. A szél sebessége helyenként 100 mérföldet is elért óránként. Százak lettek hontalanokká. Villany- és távbeszélő-vezetékek szakadtak meg, hajók rongálódtak meg. A spliti időjárásfigyelő állo­más szerint az Adriai-tenger partján olyan erős szél fújt. amilyent 50 év óta nem észleltek. Nápolytól délre mintegy 185 mérföldnyi távolságban, Cosenza közelében a háborgó tenger felborított egy halászhajót. Attól félnek, hogy a fedél­zetén tartózkodó 12 halász, a vízbe fulladt. Nápoly környé­kén a szél sebessége 75 mérföld volt óránként. A vihar következtében legalább hat ember életét vesztette. I orré Annunziata városában a szél összedöntött egy házat, amely a benne lakó család hat tagja közül négyet maga alá teme­tett. Nápolytól északkeletre, Montecalvo Irpino községben, ahol 12 évvel ezelőtt földrengés pusztította el a házakat, a szélvihar súlyos károkat okozott, számos házat ledöntött. Sok családot csak a tűzoltóság tudott kiszabadítani a romok alól. Nápolytól délre, Lagonegro városában nyolc inches hó zárta le a Salernoba és Calabriába vezető útakat. Ná­polytól délkeletre, Potenza tartományának városai és falvai 73% -ban távbeszélő és villany nélkül maradtak. Az útakat magas hó takarja és kidőlt Iák zárják el. MAGYAR OLVASÓ SZOLGÁLAT -Hosszú éveken át folytatott előkészítés után néhány héttel ezelőtt új angol nyelvű szakfolyóirat jelent meg. Címe: Canadian-Hungarian Review of Hungarian Studies . Kiadja a Magyar Lektorátus (Hungarian Readers Service. Inc.), amely a magyarságtudomány (történelem, nyelv, iro­dalom, művészet) szakembereit, egyetemi tanárokat és más tudósokat fogja össze munkaközösségbe. A magyar olvasó szolgálat elsődleges célja, hogy angolul ismertesse a ma­gyarságtudomány körében elért eredményeket, kiadott köny­veket és tanulmányokat, még pedig tudományos felkészült­séggel, tárgyilagosan egyetemes magyar szempontból. A munkaközösség ezt a célt Szemle (Review) kiadásával igyekszik elérni. A "Szemle különleges célja, hogy a ma­gyarságtudományi téren gyakran tapasztalható tévedésekre, jóhiszemű, vagy tudatos ferdítésekre is lelhívja a szaktudó­sok figyelmét. Az első szám 48 oldalas terjedelemben há­­rom hosszabb szaktanulmányt és könyvbírálatokat közöl, A bevezető tanulmány szerzője Kirkconeel Watson professzor, a neves magyar-angol műfordító, aki 1932 óta a Petőfi Tár­saság tiszteletbeli tagja. Pásztor Péter értekezése a magvai Erdély elvesztésének kérdését világítja meg a legéijabban nyilvánosságra hozott bizonyítékok alapján. Várdyné Hu­szár Ágnes professzor, a német-magyar összehasonlító iro dalomtörténet kiváló művelője, a XIX. század első felének német irodalmában fellelhető magyar elemeket vizsgálja. A szerkesztés nagy körűiteké .lést igénylő munkáját Dreiszi­­ger Nándor professzor végezte. A Lektorátus megszervezése, a folyóirat megjelenésének előkészítése s az anyagi előfel tételek megszerzése Flarcsár Ferenc mérnök érdeme, aki az egész olvasó szolgálat gondolatát nemcsak felvetette, hanem kitartó munkával meg is valósította. A Szemle az idén már legalább kétszer, később évente négyszer jelenik meg, ter­jedelmében is bővül. Előf izetési díja évi 12 $, Címe: 908-1 356 Mead owlands Őrivé East, Ottawa, Ontario, Ca­nada K2E 6K6. VÁRATLAN FORDULAT - I Leo­nid szovjet párt vezető január 14-re tervezett kairói látogatását váratlanul lemondta. Egyesek szerint ez azt jelenti, hogy a Szovjetunió és Egyiptom között végleges szakítás történt. Sadat Anwar egyiptomi elnök mindenesetre függetlenebbé lett. Könnyeb­ben fogadhatja el Kissinger A. Henry külügyminiszternek azt a javaslatát, hogy kezdjen tárgyalásokat Izraellel a Szí­­nai-lélszigetről való további visszavonulás kérdésében. Iz­rael már korábban felajánlotta, hogy a stratégiai jelentő­séggel bíró Mitla- és Gidi-hágó közt saját csapatai helyett az Egyesült Nemzetek egységei teljesítsenek járőrszolgála­tot a jelenlegi hathónapos határidő helyett háromévre meg­állapított alapon. Diplomáciai körökben ezt kedvező kiin­dulási pontnak tekintik és Egyiptom válaszára rövid időn belül számítanak. Még továbbmenően a látogatás lemon­dása azt jelenti, hogy Sadat nem volt hajlandó a fegyver­szállítmányok feltételét a szovjet katonai tanácsadók Egyiptomba való bebocsátását «— teljesíteni, ezért Egyiptom nem kap orosz fegyvereket, amiből viszont önként követ­kezik, hogy újabb bábomra sem tud felkészülni. Sadat egyébként már 1972-ben lehetőséget biztosított Ameriká­nak, hogy megfelelő tárgyalásokat kezdjen a Közép-Kele­ten, amikor 15.000 szovjet tanácsadót váratlanul hazakül­dött. Akkor az elnökválasztás, később a Watergate-ügy elterelte erről a lehetőségről az illetékesek iigyelmét. A mostani váratlan fordulat ezt a régi lehetőséget éíjítja fel. A HONVÉDELMI KÖLTSÉGEK EMELKE­DÉSE - Az infláció következtében nemcsak a közszük­ségleti cikkek drágultak meg, hanem a honvé­delmi költségek is emelkedtek, még hozzá 15%-kal, azaz I 1 billióval. A Pentagon 95 billió $ költségvetési jóváha­gyását kéri a Kongresszustól. A honvédelmi kiadások fede zetének kérdése valószínűleg még január hó második felé­ben a Kongresszus elé kerül. A Pentagon számol azzal a lehetőséggel, hogy előterjesztése a demokrata többség részé­ről — különösen a képviselőházban — bizonyos ellenkezést vált ki. ezért a várható vitákra alaposan felkészült. Leg­főbb érve, hogy a honvédelmi költségekre kért összeg a szokatlan többlet ellenére is kevés ahhoz, hogy a haderő felszerelésének korszerűsítése terén a legszükségesebb lépé seket meg lehessen tenni, mert a többlet igénylését valójá­ban az inflációs gazdasági helyzet tette szükségessé. Ez már az előző költségvetési évben is 9 billióval rövidítette meg a felfegyverzési, terv megvalósítását. Az idén a 11 billiós emelés ellenére sem lehet a múlt évben elmaradt beszerzé­seket pótolni, ezért a fegyverkezési terv- végrehajtását rész­ben korlátozni, részben mellőzni kell.

Next

/
Thumbnails
Contents