Az Ujság, 1974 (54. évfolyam, 1-50. szám)

1974-01-03 / 1. szám

"IT. OLDAL. AZ ÚJSÁG 1974. JANUÁR 3, tk'-’ í> AZ Ú JSÁG HUNGARIAN NEWS Megjelenik minden csütörtökön Weekly except two weeks during the summer (last week in July and first week in August) ’ / '• rC? (. t, ;:L! t .f 1 , Kiadó — Publisher KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield Avenue, Cleveland, Ohio 44113 P.O. Box 5343, Cleveland, Ohio 44101 Telephone: (216) 696-5635 F03zerkcszto — Editor in Chief KOTA! ZOLTÁN Second Class postage paid at Cleveland, Ohio ELŐFIZETÉSI ÁRAK Egy évre ........... $12.00 Eél évre ............... 7.00 Egyes szám .... 0.25 SUBSCRIPTION RATES For one year . . $12.00 For 6 months . . 7.00 Each copy ...... 0.25 MINDSZENTY HERCEGPRI TORONTÓBAN Az-élmények hatása alatt nem tudok t , , i.j , Simontsits Attila kitűnő kép és hangtechnií • 7 j , , „ , I i , , ;avul összeállított nívós műsorának megtekintése után, mc ? i t , ,t Mindszenty hercegprímás torontói látogat » U ■■ere c»-ea A Hercegprímás ur szeptemberben ,art í <anadáJjan aT10j akkor ünnepeltek a magyar keresztenysei t , j. Ieumát. Az egy órás előadás keretében ejjutunI{ minJen. hova a Hercegprímás úrral együtt. Ha a főpósztori szózatát melyet az ünneplőkhöz intézet! Magag „^1^ beszédében a magyar templom, a magva ir ist0Ia és a ma. gyár család megtartásának és az ntódokr ^ va|ó átadááá­val, magyar örökségként egyedül álló sze,pségas anyányeJ. vünkkel együtt. A nagyhatású előadás után egy úja y, kellemes meg­lepetés ért bennünket, mely külön elméig., vo[j. mjndenki számára a vitéz Szathmáry Károly alti összegyűjtött és 1 orontó külvárosában berendezett magvai csendcTri és vitézi múzeum. A közel ezer tárgyat, melyet bo - » i I t .1 TI I • T y> Clju j sevel sikerult egy heiyen elhelyezni, szaks jrften elrendezni i és a nagyközönség részére megtekinthet'^-, jennj Sza:h i máry Károly fáradságot nem ismerő áldoza j-os munkáiénr!; j köszönhető. mellyel kivívta magának, bogy Kanada k'vádó ! magyarjai közé sorolják. Az előadás anyaga díjmentesen köIcc.Qnaj,Jlf,jß. ! Simontsits, 4118 Ridge Rd. Apt. 6, Brookjyn , Ohio 4414-1 U.S.A. címen. Az előadás bemutatása kívánatos a szabad í világ magyarsága részére, annál is inkább, b0gy akik ne m ! lehettek jelen a nagy torontói napokon, töltsenek el egy i órát Mindszenty bercegprímással és a kanadai ma^ rr­­sággal együtt. (L. L.) A JÓTÉKONYCÉLÚ NŐI NAGYBIZOTTSÁG KIRÁNDULÁSA A Jótékonycélú Női Nagybizottsáj* évekkel ezelőtt többször rendezett kirándulást a Lander Road-i Aggmen­­báz javára. Amióta az Aggmenbáz megsz(jnt, nem volt hová menni. Most változott a helyzet, me^t a Szent Margit Egyházközség szándékozik megvásárolni a kegyhely terü­letét, Ennek érdekében egy jótékonycélú ebédet rendez a j Női Bizottság. Erre a célra hálásan fogadunk süteményt, sorsolási, tárgyakat. Akik erre ez ebédre él szándékoznak jönni, tudassák szándékukat Mrs. Ludescherrel, vagy a tisztikar bármely tagjával. A iótékuuycéhT ebéd tanuár 15-án, vasárnap du. 1 ; órakor lesz a Szent Margit Egyházközség Nagytermében. MINDSZENTY BÍBOROS UR KARÁCSONYI ÜDVÖZLETE A CLEVELANDI CSERKÉSZEKNEK Becs, 75 12 13 A Clevelandi 14. sz. Görgey Arthur Cserkészcsapat Cserkészeinek, Vezetőségének és a Szülőknek I Cleveland, Ohio lived vés Cserk észek és Híveim! Karácsonyi és újévi jókívánságaitokat megkap'am. Kívánok Mindnyájatoknak töretlen bitet és bizodalmát földi munkátokban: ez a világ, az idő és benne az ember munkája Isién adománya és szólítása, hogy Feléje tartsunk Boldog karácsonyi ünnepeket, a szív békéjét egész esztendőn át kívánom Mindnyájatoknak. Szeretette! küldöm áldásomat t József esztergomi érsek Magyarország prímása t SPANYOLORSZÁGBAN TORKIG VANNAK küLöuIi turístaáradattal. A bikaviadalok és az olcsó é hazájában ezekben a napokban az idegenforgalom, Sf nyo,ország első számú nemzeti "ipara” évvégi zárszámad csinál. Ezzel kapcsolatban olyan adatok kerülnek nyilvár sagra, ameiyek után az egész idegenforgalmat gyökerei meg akarják változtam. Hogy Spanyolország számára mit jelent a külf vendégek ideáramlása, azt akkor értjük csak meg. ba tisi hun vagyunk azzal a statisztikai adattal, amely kimuta hoqy Spanyolország egész behozatalának 43%-át azokba valutákból fedezik, amelyeket a külföldiek hagynak az c szágban. A turisták száma évről évre rohamosan emelkedik és elsősorban ennek köszönhető, hogy nemrégen megszületett a spanyol gazdasági csoda, amely azonbati merőben külön­bözik a nyugatnémet csodától. Az 1974-es esztendőben 56 millió látogatóval szá­molnak es ez azt jelenti, hogy a turisták száma 20%-kal nőtt az 19/2-es adatokhoz viszonyítva. A gazdasági csodával együtt, amely a turisták ide­­özcnlésében nyilvánul meg, nőtt az infláció is. A haj csak az, hogy hiába emelkedik a turistáktól származó bevétel, ba a pénz értéke csökken és így semmiféle többlet-jöve­delem nem mutatkozik az államkasszában. Ez a magyarázata annak, hogy az idegenforgalmi mi- j niszter azt javasolta, hogy nem a turistákat, hanem a nagy­pénzű küllöldi érdekeltségeket kell idecsalogatni, hogy lu­xusszállodákat és egyéb . állukozásokat építsenek. A küföldiek eddig ób an lehetetlen állapotokat terem­tettek, bogy a spanyolok kénytelenek voltak többet fizetni a nyaralókban, mint a repülőgépeken millió számra ideér­kezett külföldiek. A nagy kérdés az: ha Spanyolország megszűnik Európa egyik legolcsóbb országa lenni, lesz-e még olcsó nyaralóhely az' öreg kontinensen? BÜSZKESÉGÜNK: IFJÚSÁGUNK ADÓFIZETÉSI FELJUít/ÁS Frank M. Brennan Treasurer of Cuyahoga County, felhívja az ingatlan tulajdonosokat hogy adójukat legké­sőbb <—> szombat — 1974. január 19-ig fizessék be. Későbbi befizetés, büntetést von maga után. LÄTHÄ'ä ) A TAKARÉKOSSÁGRÓL SZÓLÓ JÓ HIST. MOST KÉRDEZZ MINKET, HOGYAN MŰKÖDIK AZ A SZÁMODRA. Eddig oly sokat beszéltek az uj betét kamatokról, hogy talán már meg is zavartak. Cleveland Trust nem kevesebb, mint 5 % -ot fizet évenként és évente a betétek után 7 % -ot. Te megkaphatod az uj biztosított 7 % kamatot L000 $ vagy nagyobb összeg négy évre " való lekötés esetén. A többi tőled függ: milyen összeget teszel le, milyen hosszú időre és hogy aka rod a kamatfizetést. Mi összeállítunk részedre o lyan takarékossági tervet, amilyent óhajtasz. Nemde ezt ak arod te hallani? Érdeklődj 80 irodánk bármelyikénél. CLEVELAND TRUST Senki sem tud többet a pénz megtakarításról. t-Bármdyik betétnél, kivéve a reguláris betétet, a föderális törvény és szabályok tiltják az időhöz kötött betéteknek a határidő előtti visszafizetését, kivéve az utolsó három hóna­pot, minek megfelelően a kamat összege csökken és a vissza­­’ fizetés a szokásos betét alapián történik. KÍSÉRLET — Miért olyan dagadt a Miska arca, mondd Peti? <— Logadtunk, ki találja el kővel a rendőrt s ő nyert. MADARAT TOLLÁRÓL., EMBERT BARÁTJÁRÓL... — Hallom, hogy Sándor barátom egy ruhát csinálta­tott önnél, bárom év előtt és még most sem fizette ki. <— Igen, Önt bízta meg, hogy fizesse ki?-— Nem, de szeretnék én is csináltatni egy ruhát ma­gamnak ugyanilyen feltételek mellett. VÁLTOZNAK AZ IDŐK ' Házasságunk első évé­ben, Jóska minden reggel csókkal keltett fel. !—> És most? >—• Vett egy ébresztő órát. PLETYKÁZÁS *— Drágám, te pirulni fogsz, Ka elmesélem, hogy ma mit hallottam. ~ Mi az, valami malac vicc? <—< Nem, hanem egy eset, ami tegnap este történt s amit az e fiú beszélt el nekem, aki téged tegnap este kocsikázni vitt. A GYÖNGÉBB NEM "EREJE” — Mi a legnagyo bb vízi­­erő, ami a férfiak előtt isme­retes? <—> A női könnyek, azzal minden ellenállásukat le le­het győzni. MODERN LÁNYOK — Ki volt az a lány, akivel tegnap láttalak? Már megint egy új barátnőd van? ,—1 Óh, az nem volt egy új barátnőm, csak a régi, de most más baj és arcfestéket használ. JÓ DIÁK A zsúfolt autóbuszon egy idősebb éir rászól a mellette szoruló ifjúra: — Nem szégyelli magát? A volt tanárja óráját akarja ellopni? — Ne tessék haragudni tanár úr »— de amikor há­romévi távoliét után ígv ösz­­szehozotl minket a véletlen, ellenállhatatlan vágy fogott el, hogy egy órát vegyek a tanár úrtól. VENDÉGLŐBEN — Kérem, ez a számadás nem jó, —- mondja a vendég a fizető pincérnek. — Bocsánat uram. — mondja a pincér, — tévedés­ből a dátumot is hozzáad­tam. KÉTSÉGBEN Ápolónő: Doktor úr. Ön meggyógyította a betegei. Miért töpreng olyan nagyon? Doktor: A baj az, hogy nem tudom, melyik gyógy­szerrel gyógyítottam meg* ISKOLÁBAN Milyen állatok csoport­jába tartozik a szemüveges kígyó? — kérdi a tanító a kis Jancsitól. A rövidlátókhoz, 1— vágja ki bölcsen Jancsi. CUKRÁSZDÁBAN A cukrász egy új leányt vett fel a cukrászdájába, ki­szolgálni. Egy napon bejön hozzá egy ismerős nénje s kérdi: — Nem esel kísértésbe, a­­hol ennyi sütemény van ? Nem eszel meg néha egy pár süteményt titokban? Nem, néni, mert az lo­pás volna, én csak -végignya­­, lom az összes süteményt s ; így nem hiányzik egy darab ' sem. 1 "Mutasd meg gyermekedet és megmondom, milyen jó magyar vagy! (Nyíró) G* VÜ3SRG TESTVÉREK í •4 V- Néhai Viiberg Evald ér- frW.'-o. L 'U f-e L■if'deSapjuk váratlanul meghalt 1966-ban. Édesanyjuk újra • i Mér/hezment 1970-ben Dr. Szabó Zoítán ügyvédnez. aki fialnak szerető apjuk lett. ÁRPÁD 1954 jédius 12-én született Clevelandban. ini'Iskoláit a Messiash. Lutheran elemiben, majd a. Lutheran r-. TLgh Sch oőlhan folytatta és ott is érettségizett jó eredmény­nyel. A középiskolában. törtérit, hogy történelem 'anárjuk a „magyarokat*a szIé;,A Vüzé -soratla, 'Árpád; íeláT, hoc', i«­­'V: tojt .kortí..és ’kijavította a tanárt,, mondván:: a magyar L a ‘finnugor nyelvcsaládhoz tartoznak és nem a szlávolüioz. irt a kijavításért a tanára nem Szerette. Az amerikai iskolákkal párhuzamosan-két .évig járt-a nyugatoldali Magyar Iskola tanfolyamaira. 12 éves kora Á'-óta a 14. Görgey ÁrtKnr csérkésZtsapat tagía. Elvégezte az -őrsvezetőit. Vezette a Sólyom, őrsöt és a Balogh Adóm rajt. **1° Részt vett a cserkésztáboi ozásokon. 1967-ben a jubileumi ■ Táborozáson, a sportversenyen a 4. díjat nyert: egy arany, '•’-«'.’egy ezüst és két bronz érmet. A nagy clevelandi Cserkész-0 napon a Gyöngyös Bokrétában táncolt. 1975-ban Nyitó táncban vett részt az MHBK bálon és a Cserkészbálon. 1972-ben beiratkozik a Cuyahoga Community College j '•(Business Administration szakéra. 1973-ban megalakították wi, a Cleveland Community College-ban a Magyar Klubot, ‘ Cjnelyhek az elnöke lett. Részt vesz magyar ifjúsági munkák­­jYan.'megmozdulásokban. a PÉTER 1959 május 31-én született Clevelandban. kóláit ő is, mint bátyja, a Messiash Lutheran elemi isko­­,, Iában kezdette. Most a Lutheran High School első éves ta­nulója. Hat éves kora óta a Görgey Arthur cserkészcsapat tagja. Szerepelt cserkésznapokon, cserkészjátékokban. 1969- 70 évben a németországi Burg KastI magyar iskolában az il 'felső gimnáziumot végezte. Nagyon szeretett ott lenni, sokat N‘>átanult, elsajátította a magyar történelmet, földrajzot, és meg­­:• »!,-ismerkedett a magyar nyelv szépségével. Abban az évben ■únlvolt látogatóban Magyarországon. Debrecen melletti falu­iéiban töltötte a karácsonyi vakációt, ahol a falusi élettel és szokásokkal ismerkedett meg. Nagyon örült annak, hogy »»«szépen beszélte anyanyelvét és ott is megdicsérlek c ite. Ak-1 kor csak tíz éves volt, de most is kedvesen emlékezik vissza I az otthon eltöltött időre. ■* j Mind a két Viiberg fiú a családi otthonban magyar " ‘ nevelésben részesült. Édesapjuk észt származású volt, de j . nagyon szerette a magyarokai. Édesanyjuk és nevelő apjuk . ’ mindent megtesz, hogy megkapják a magyar öntudatot. Édesanyjuk arra neveli őket: fiaim, mindig büszkén vall­játok magyarnak magatokat, cs soka, semmi körülmények n', között ne felejtsétek el, hogy magyarok vagytok”. V Nevelő apjuk a régi magyar nevelési rendszer szerint neveli mindkettőjüket. Árpád és Péter valóban jó, öntu­­datos magyarok, szülőszeretők és tisztelők. Büszkék va­­" Uyunk reájuk és további életükre a jó Isten segítségét kér­­f^Jük. Szüleiknek meg, jó magyarnak nevelt gyermekükhöz, . szívből gratulálunk. . 1 Rovatunknak az a célja, bogy a külfölcU magyarság hjj.nak be tudjuk bizonyítani azt, hogy ifjúságunk itt kinn is , „ megmaradt jó magyarnak. _f . , 1 * Libben a rovatban emlékezünk meg azokról az il iat.ro1 és lányokról, akik kitűntek tanulmányaikban és ezzel dicső- i „ »éget szerezlek a magyar névnek. ;í ’’ Szeretettel kérjük a szülőket, tanárokat, hogy küldjék •eí ezekűék a leányoknak, ifjaknak adatait, az elért eredmé­­< nyék ismertetésével, sőt a mar végzett es megbecsült pozi iá, cióba jutottakét ts. .r. 1 (A rovat vezetője, T. Dombracly Dora kéri az iijaka vagy szüleiket, hogy az adatokat közöljék levőiben: 1446 “■ Alameda Ave., l.akewwd. Ohio 44107, vagy telefonor 5126-3029.)

Next

/
Thumbnails
Contents