Az Ujság, 1974 (54. évfolyam, 1-50. szám)

1974-01-03 / 1. szám

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO 44101, USA. RETURN POSTAGE GUARANTEED KÁRPÁT PUBLISHING Co. INC. 1017 Fairfield Avenue Cleveland, Ohio 44113 Telephone: (216) 696-3635 Beolvadt lap: “KIS DONGÓ” VOLUME 54. ÉVFOLYAM - NO. I. SZÁM. EGYES SZÁM ÁRA: 25 cent SZELZSENY CIN UJ KÖNYV 1EN A SZOVJET! “»BAN DÚLÓ RENDŰK {ORRÓL RÁNTJA LE _ EPLET Az elmúlt héten a Net a k I imes rész leteket közölt Alexander Jej menyiem Gu lag Archipelago 1918-1 ::mü könyvé hői. ' á„; A folytatásokban megji iö krónika c Szovjetunió r endör terror jái és kényszer munka-táborairól szól. A et az elmúl hét végén adták hi oroszul zsbah és elő reláthatólag a jövőév elejéi mik meg eg; amerikai könyvkiadó gönc sóban ango lul. Szolzsenyicin könyvénél ószavában rá mulat arra. hogy megtörté esetekről ír és hogy a művében szerepló személyek névéi és helyén sem változtatott. Majd hozzáfűz te: öt éven át halogatta könyvének kiadó sőt, mivel attól tartott, hogy a szovjet bate súgok megtorlással élnek a szemtanúkká szemben, akiket megnevezett. Amikor azon ban a titkos-rendőrség elkobozta kézirata nak egyik példányát, nem volt más válasz tása, mint a könyv azonnali megjelentetést A Nobel-clíjas író új könyvéről írott L mertetés, elnyomásról és hatalmas rendűi terrorról számol he a Szovjetunióban. Sz van , tömeges letartóztatásokról, kénysze. munkáról, kínzásokról és kivégzésekről. Az iró rt mutat arm. may Sztálin halói után nyugodtabb légkor alakult ki, hozzt fűzi azonban, hogy a rendőrségi ellenőrzi rendszere érintetlenül maradt, sőt ki is bőv tették, a szakadárok elmegyógyintézetekb való zárásával. Szolzsenyicin szerint a szovjet litko rendőrség a rezeimnek ma is az éltető eh me, mint ahogy az volt kezdettől fogva. A Nobel-díjas író nem követeli kifeji zetten a szovjet rendszer megdöntését, c annak a véleményének ad kifejezést, dog alapvető változások nélkül a Szovjetunióba élő népek elnyomása továbbra is folytatói ni fog. KOMOLY DILEMMA KÍNÁNAK FEGYVER KELL -kúlugymmisz tér szívélyes kínai fogadtatása legutóbb nagy meglepetést eredményezett. Peking állítólag kifejezésre juttatta, hogy fegyvereket szeretne vásárolni gz Egyesült Államoktól 1 ankok, páncélos gépkocsik és csapatszállító repülőgépek érdeklik, bogy röghözkötötl haderejét mozgékonyabbá tudja tenni. A vezérkar nem a legnagyobb örömmel érte­sült az ríj üzleti lehetőségről. A felmerülő aggodalomnak az az oka, hogy Kína &vről ismeretes, maga szeretne gon­doskodni haderejének korszerű felszerelési rol. Ennek mód­jaként pedig a külöldi fegyverek hazai gyártását óhajtja keresztülvinni. Egyelőre nincs nagyobb veszély, mert jelen- ; leg törvény tiltja, hogy az Egyesült Államok bármelyik kommunista vezetés alatt álló országnak fegyvereket ad-, hassanak el. Kína fegyvervásárlási szándékának lehetőve tételéhez tehát előbb a törvény megváltoztatására lenne szükség. A külügyminiszterhez közel álló körök véleménye ! szerint Kína még nem kezdeményezte a fegyvervásárlásra , vonatkozó tárgyalások megindítását, de azzal kétségtelenül számolni kell. Ha netán sor kerül rá, külügyi kormányza­tunk többszörös dilemma elé kerül, amelynek megoldása mindenképpen veszéllyel jár, mert legelsősorban nem üzle.i, hanem kizárólag csak nemzetbiztonsági szempontok figye­lembevételével dönthető el. Az 1974. év tehát nemcsak a világbékét, hanem ország jövőjét illetően is könnyen vál­ságos lehet. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUG­DÍJ EMELÉSE _ Közvetlenül karácsony előtt Kongresszus elfogad’» azt a te ! vényjavasía’ot, <. me< , a társadalombiztosítási nyugdíj kér­­: dését összegszerűségében újra szabályozta. A Fehér Ház I szóvivője szerint az elnök rövidesen aláírja és közzéteszi a törvényt. A rendelkezések alapján a társadalombiztosítási i nyugdíjak emelése igen jelentős. Márciusban 7, júniusban ! újabb 4% lesz. Az emelés fedezetéül a társadálombiztosí- i tási .adó alapját is felemelik, 1.0,800 ,$-ról J 5,.2(>0 $-r,a. Ugyancsak jelentékenyen emelik- áz adó összegét is. Az adó felső határa az eddigi 574.40 $ helyett a jövőben 772.20 $ lesz, amelyet a munkavállaló és' a munkaadó egyaránt fizet. Az adókulcs továbbra is 5.85% marad. Ha a javaslat törvényerőre emelkedik, akkor az átlagos társa­dalombiztosítási nyugdíj a jelenlegi havi 167 $-ról szemé­lyenként márciusban 178, júniusban 186 S-ra, házaspá­­| ronként pedig a mostani 276 $ helvett márciusban 296, júniusban viszont 510 $-ra emelkedik. A legalacsonyabb , összegű nyugdíj személyenként az ede iigi 84.50 $-ról már­­ciusban 90.50, júniusban 93.80 $-ra növekszik, házaspá­ronként a mostani 126.75 $ márciusban 135.75, júniusban 140.70 $ lesz. A társadalombiztosítási nyugdíj emelésének előnyét j főként a már nyugdíjban lévők élvezik. Azok. akik még dolgoznak, ellenszolgáltatásként az eddiginél lényegesen ‘több társadalmi adót fizetnek. A társadalombiztosító intézet becslése szerint a munkás 1969-ben á tlag 262 $ adót ize­­tett, az idén már 402 $ terhelte, 1974-ben pedig további 1 1 $-raI többet, átlagosan 415 $-t fizet. A megélhetési költ­ségek arányos automatikus emelés 1975 júniusával kez­dődik. NEMZETI ADÓSSÁGUNK - Az <ü ' ki­nahm nem árt szembenézni a rideg valósággal, országunk nagyméretű eladósodottságával, amely a rendelkezésre álló adatok sze­rint egyre ijesztőbben növekszik. A második világháború kezdetén a nemzeti adósság még csak 58 billió $ volt, 1963-re azonban már 520 billióra szaporod ott. Az 1972- es kö Its égvetési év végén 427 billióra, 1975-ban pedig 459 billió $-ra növekedett. Könnyebben érthető nyelven ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok minden egyes lakójára i—< nemre és korra való tekintet ni I Eül ~ 2100 $ nemzeti adósság jut. A nemzeti adósság kamatai 1975-ban elérték a 24.2 billió $-t s az 1974. évben több mint 4 billió $-ral 29 billió $ -ra emelkednek. A bosszi'dejáratú kölcsönök után 0.2%-os, a rövidlejáratú kölcsönök után pedig 7.4%-os kamatot fizetünk. A több mint 4 billiós kamatnövekedést a kamat folytonos emelkedése okozza. Egy évvel ezelőtt ugyanis a kamat még csak 5.4 és 5.1% volt. Érdekes, hogy a szakembereket nem aggasztja a folytonosan növekvő eladósodás. Szerintük ez biztosítja az ország gazdasági fej­lődésének szinte korlátlan lehetőségeit. A nem szakember persze kétkedéssel fogadja ezt az érvelést és legalábbis ázt a kérdést veti lel: meddig? KATONÁK KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSA J —' Az önkéntes haderő újoncainak toborzása közben 1972 novemberében a jelentkezők 62%-a olyan fiatalokból került ( ki, akik abbahagyták középiskolai tanulmányaikat. A költ­ségvetési év végéig, tehát 1974 június 50-ig az ilyen fia­talok száma mintegy 80.000 főre gyarapszik. Ez a szám az újoncok 45%-át teszi ki, A hadsereg eddig is lehetővé tette [ a középiskolai tanulmányok befejezéséi, fia erre a katonai szolgálat ellátásának sérelme nélkül mód nyílt. A legújabb intézkedések ezt a lehetőséget lényegesen fokozták. A pa­rancsnokok, akik eddig maguk döntöttek, bogy a középis­kolai tanulmányok befejezését engedélyezbetik-e, vagy sem, utasítást kaptak, hogy 1974 júliusától kezdődően 150 órás középiskola tantervet hozzanak összhangba a szokásos ka-, tonai kiképzéssel. A terv megvalósítása a következő költ­ségvetési évben körülbelül 25 millió $-ba kerül. Az eddig alkalmazott módszer helyett ugyanis a parancsnokok felha­talmazást kapnak arra, bogy a katonai szolgálatot teljesítő ifjak szakszerű oktatásának biztosítása céljából középisko­lákkal és főiskolai tanulmányokra előkészítő más tanintéze­tekkel szerződést köthessenek. A november hó folyamán I kiadott tervek gyakorlati megvalósítása után a haderő (Army) lesz az ország legnagyobb középiskolája. REMBRANDT-FESTMÉNYEKET LOPTAK — A cincinnati Taft múzeumból elloptak két Rembrandt­­festményt. Először azt hitték, megtévedt műértő bűntettéről van szó, de hamarosan rájöttek, bogy a lopás mögött a j válságdíj-szerzés újabb módszere húzódik meg. A lettesek ! az egyik festményt egy csűrben helyezték el, aztán távbe­szélőn közölték, hogy csekély 200.000 $ ellenében hajlan­­' dók a másik festményt is visszajuttatni. A múzeum közölte a zsarolókkal, bogy a 200.000 $-t nem tudja előteremteni, de 100.000 $-t felajánlott. Ezt az összegei a tolvajok kíván­ságának megfelelően el is juttatták a megadott helyre. A festmény valóban előkerült. A rendőrség azonban széles­körű nyomozást indított. Tíz gyanúsítottal le is tartóztatott. \ 100.000 $-os válságdíjból 99.000 c- ' -> falábak. A tel­­t esek is burokra kerültek. A 21 éves Horsley (Jarl, ivic­­] ~)onough Raymond és a 22 éves Dawn Henry ellen vádat ei Tieitek, a másik bét letartóztatottat szabadlábra helyezték. Ft. TAKÁCS GÁBOR MEGHALT Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Ft. / akács Gábor íérences atya, a Katolikus Ma gyarok Vasárnapjának tiszteletbeli fő­szerkesztője hosszas gyöngélkedés után va­sárnapra virradóan elliunyt. I emetése csü­törtökön délelőtt 11 órakor lesz 7 oungs­­t own ban. Bővebb híradást a jövő szá­munkban hozunk. A SZABADSÁG HARANG A Szabadság Harangot Amerika szabad állammá való alakú basának 200. évforduló- MMi .várható nagy, turista forgalom miatt el akarják mozdítani helyéről. Akkor már úgy látszott, eldőlt a vita, hová vigyék ezt a történelmi emléket jelenlegi helyéről, az In­dependence Hall földszintjéről. A Harang lecsodálatosabban 1776 július 8-én zengett, mikor hangja mellett kihirdették a 4 nappal előbb jóváhagyott büggetlenségi Nyilatko­zatot. A Szabadság Harang elmozdításához és az új hely jóváhagyásához szükség van a város, az állam és a szövetségi kormány helfeégyeiésére és akaratuknak összhangba hozására, mert a harang a városé, a terület, ahol áll, Pennsylvania állam tulajdona, vi­szont a karbantartás a szövetségi kormány­ra tartozik. Londonban öntötték 1751-ben vagy 52- ben. 1752 szeptember 1-én érkezett meg jó állapotban, de a kipróbálásnál megrepedt. Újra öntötték és minden font bronz után egy és fél uncia rezet adtak hozzá a jobb hangzás végett. 1755 augusztus 27-én szó­lalt -meg először a jelenlegi Independence Hall tornyában. 1776-ban a harang zúgása mellett hir­dették ki Amerika függetlenségét. A harangot 1777-78-ban elmozdították és Allentown Pennsyl várnában egy templom alá rejtették az angol csapatok elől. De 1785 április 16-án már újra eredeti helyéről hir­dette a békét és függetlenséget. Azóta hív­ják Szabadság Harangnak. 1853 jiíliusá­­ban, mikor John Marshall főbíró holttestét vitték át a városon, újra megrepedt, de ki­javították. 1846-ban, Washintgon születés­napjának ünnepén olyan erővel szólt, hogy újra megrepedt és többé már nem lehetett fnegjavítani A MADRIDI MERÉNYLET - Világszerte ó­riási. meglepe­ti'■ :sf s egyben megdöbbenést keltett az a politikai merénylet, aí melyet Madridban követtek el a spanyol miniszterelnök el len. A meglepetést az a tény okozta, hogy 54 év óta, ami­­ó :a f ranco Francisco hatalomra jutott, ez volt Spanyolor­szágban az első politikai merénylet. A megdöbbenést vi­sz-ont a merénylet elkövetésének módja váltotta ki. Csak az ti tólagos vizsgálat derítette ki, hogy a merénylet színhelyé­­n ek közelében három héttel korábban két szobrász bérelte ké a Coello-utca 104. számú ház alagsori helyiségét. A két s zobrász kalapálása senkinek sem tűnt fel. Mindenki azt f iitte, hogy alkotásukat sürgősen le kell szállítaniuk. A szomszédok azt is természetesnek találták, hogy “művüket” penkinek sem akarták megmutatni. Csak utólag derült ki. l ogy a két szobrász nem műalkotáson dolgozott, hanem alagutat vájt a Coello- és a Maldonado-ulca kereszteződése alá, ahol aztán villanyáram-gyújtásra beállított bombát he­lyezlek el. A merénylet reggelén Carrero miniszterelnök minden­napi szokásához híven szentmisét hallgatott a San Fran­cisco de Borja templomban, amely a merénylői színhelyétől mindössze egy háztömbnyi távolságra van. A miniszterel­nök a szentmise után — mint minden más napon ^ gép­kocsijába ült, hogy hivatalába hajtasson. Amikor az utca­­kereszteződéshez ért, a bomba felrobbant, a miniszterelnök pedig testőrével és gépkocsivezetőjével együtt a levegőbe repüli és. szörnyet halt. Temetésén Franco biztonsági okból nem jelent meg. Az Egvesült Államokat Ford Gerald al­­elnök képviselte. A jobboldaliak tömege a liberális gon­dolkozásé Enrique Vicente 7 aracon bíboros érsek ellen tüntetett, mert a merényletet a baloldali ellenzéknek tulaj­donítják, amelyhez a katolikus klérus részéről támogatott baszk függetlenségi mozgalmat s odaszámítják. A VARÁZSLÓ VÁROSA - A-slijM >5 tagból álló ex­pedíció érkezett Jamaicába, hogy felkutassa a Blue-hegység tetején lévő Nanny I ownt, a mondabeli Nanny varázsló otthonát. Az expedíció tagjait komolyan figyelmeztették, hogy ne menjenek a romokhoz, mert valamelyik maroon merényletet követhet el ellenük. A maroonok vezetői azon­ban biztosították az expedíciót, hogy tagjainak nem les/ bántódása. Az expedíció 12 férfi és 3 nő tagja utat vágott a sűrű dzsungelén át és feljutott a babonás hiedelem álfa’ védett romokhoz, ahol fegyvereket és cserépedényeket ta láltak. Ezeket a maroonok első menekültjei használták több mint 200 évvel ezelőtt, amikor előbb a spanyol, később a brit rabszolgavadászok elől a dzsungel mélvén lévő Blue­­hegységbe húzódtak s a hegytetőn tanyáztak, hogy szaba­dok maradhassanak. Nanny a maroonok egyik legrégibb vezetője volt. Varázsló hírében állt. Mondái hős lett. Egy­kori otthonát ihindeddig babonás félelemmel kerülték. A Nanny 7 own a benszülöttek számára afféle elátkozott lielv jellegével bírt, amelynek megközelítése halálos veszedelem­mel jár. Az expedíció felfedező útja most megtörte a régi babona erejét TANULJUNK MAGYARUL A clevelandi Cuyahoga Community Col­lege az 1973/74. tanév második felében is lehetőséget nyújt a magyar nyelv es tánc tanulására. A Nyelvtanfolyam haladók ré­szére minden pénteken és vasárnap este 7-től 9-ig lesz a Metro Campuson. ahol magyar népi táncok megtanulására, a1 ma­gyar zene és tánc különböző típusainak, a magyar- és a cigányzene és tánc különb­ségeinek megismerésére stb. nyílik alkalom. Mindkét tanfolyam dija csupán 15 $. A beiratkozáshoz nem rkseges. középiskolái végzettség. Jelentkezni, vagy érdeklődni te­lefon útján is lehet (241-5966, ext. vagy 422). LASER-SUGAR AZ ŰRBEN -A Goddard űrhajózási központ a mary­landi Greenbeltból laser (ejtsd: lézör) su­garakat irányított a föld felett 272 mérföld­­nyíre keringő Skylabre. Az űrhajósok zöld pontok alakjában észletlék a sugarakat, a­­melyeket a központ a kutatófénysugarak módjára lövelt az űrhajóállomásra. A pon­tok másodpercenként háromszor tűnnek fel könnyen látható fénnyel. A ceruzavastag,: . ságú sugarak rendeltetése lesz majd a jövő­ben az űrhajók irányítása. Most csak az erre vonatkozó kísérletek folynak. A laser­­sugarak alkalmazását komputer-programok, képek és beszéd közvetítésére is ki akárják kísérletezni. A kutatók szerint ezekre a cé­lokra a Iaser-sügarakat az űrben is fel tud­ják majd használni. U J ATOM-TELEP -A Westinghouse, Electric Corp. 90 millió $-os szerződést kötött új atomerő-hajfású’ erőtelep építésére. A telep 1980-ra lesz ké­szen és összesen 700 millió $-ba kerül. Üzembehelyezése után 550.000 kilowatt áramot tud fejleszteni. A telepnek rendkí­vül nagy szerepe lesz majd az ország erő­­íogyasztásának kielégítése terén. Mintegy 370 villanyáram-rendszerrel kerül kapcso­latba. Ezek máris több mint 243 millió irányoztak elő az új atomérő-h'ajtású erőte­lep fejlesztésére, A telepet Oak Ridgeu, Tennesseeben építik, neve pedig Clinch Ri ver Breder Reactor Plant lesz. Vasárnapra virradóan állítsuk ELŐRE % - egy órával az óránkat! ‘ 77777 \R 3. 1974. JANII---------------------

Next

/
Thumbnails
Contents