Az Ujság, 1971 (51. évfolyam, 43. szám)

1971-11-11 / 43. szám

2. ÖLDÄE AZ ÜJSÄG 1971. NOVEMBER fl. AZ UJSAG HUNGARIAN NEWS Megjelenik minden csütörtökön Weekly except two weeks during the summer Kiadó — Publisher: KÁRPÁT PUBLISHING CO, INC. 1017 Fairfield Avenue, Cleveland, Ohio 44113 P.O. Bax 5348, Cleveland, Ohio 44101 Telephone: (216) 696-3635 Főszerkesztő — Editor in Chief KÓTAI ZOLTÁN Second Class postage paid at Cleveland, Ohio ELŐFIZETÉSI ÁRAK Egy évre---------------$10.00 Fél évre --------------- $6.00 Egyes szám------------ $0.20 SUBSCRIPTION RATES For one year-----------$10.00 For 6 months--------- $6.00 Each copy-------------- $0.20 Somogyi Ferenc Dr. : ICL KÖZEP-EUKÖPAI BÉKE ÉS BIZTONSÁG A SZENTSZÉK SZÁNDÉKA Az Árpád-ház íiágának kihaltával a vérszerződés értelmében a király (fejedelem) megválasztásának joga t minden korlátozás nélkül visszaszáll a nemzetre. A tarto­mányúri jogokat követelő és gyakorló nagybirtokosok és egyes magánbatalmi szövetségek el is követnek mindent, bogy az állami főbatalmat maguknak szerezzék meg. A nemzet köztudatában azonban az ősrégi családiság feM' olyan erős, bogy ezek a törekvések mind meghiúsulnak. A kihalt uralkodócsalád akkora tiszteletnek örvend, hogy az új király személyét az Árpád-ház leányágának Ieszárma- ( zottai között keresik. A trón betöltéséről mégsem örökösödés | jogcímén, hanem a leányági leszármazottak körére kori á* . tolt szabad választás alapján akarnak gondoskodni. A Szentszék a nemzeti felfogással ellentétben a Ieá-1 nyág örökösödési jogának törvényességét vallja. A szabad ( királyválasztást egyenesen ártalmasnak minősíti. Mivel pedig Utószülött István származásának törvényességét <— i nyilvánvalóan Mária nápolyi királyné álláspontjának meg- , felelően r— tisztázatlannak tekinti, nem III. Endre leányát, , Erzsébetet, hanem továbbra is Mária királyné unokáját, Anjou Károly Róbertét támogatja, akinek pártja főként ] a délvidéken egyre jobban erősödik. A 12 éves trónkö­vetelő Subich György meghívására már 1300 augusz­tusában Spalatoba érkezik, innen pedig Zágrábba vonul. Amint a király haláláról értesül, azonnal Esztergomba siet, ahol Bicskei Gergely válasfciütt érsek meg is koronázza. Ezt a koronázást azonban a nemzet érvénytelennek tekinti, mert nem Szent István koronájával és nem a nemzet egészé­nek hozzájárulásával történt. Szent István koronája helyett (mivel azt a nemzet többségét jelentő Anjou-ellenes párt őrizte) külön készített alkalmi koronát használtak. Károly Róbert hívei a nemzetnek csak elenyészően kicsi töredékét képviselték, Gergely érseket pedig bitorlónak tekintették. A többség választása 111. Endre leányának, Erzsébet­nek jegyesére, 11. Vencel cseh király 12 éves fiára, az ifjabb Vencelre esik. A nemzeti felfogás szerint ugyanis örökösö­dés címén csak Erzsébetre és annak jövendőbeli fiára száll­hat a trón, a szabad királyválasztás tehát a cseh Vencel személyén keresztül a Szentszéknek a leányág örökösödési jogát érvényesíteni akaró szándékát is előmozdítja. János kalocsai érsek a kis cseh Vencelt Szent István koronájával koronázza királlyá. Az egész magyar nemzet egységesen Vencel (vagy ahogy magyar kortársai szívesebben hívják, László) király mögött zárkózik fel. A PÁPA ÍTÉLETE v Vili. Bonifác pápa nem nyugszik bele szándékának meghiúsításába. Boccasino Miklós bíboros személyében kü­lön követet küld Magyarországra. A bíboros nem él azzal a széleskörű felhatalmazáson alapuló lelki hatalommal, amelynek gyakorlására jogosult lenne. Inkább megértő, békés tárgyalásokkal igyekszik célját elérni. Ebben a tö­rekvésében feladatát megkönnyíti János kalocsai érsek ha­lála és a kis király kicsapongó életmódja. Amikor Bicskei Gergely esztergomi érsek elmozdítását kilátásba helyezi, az új kalocsai érsek és több püspök Károly Róbert pártjához . csatlakozik. A főurak csalódottan távoznak a mulatozó gyermekkirály udvarából. Lassankint valamennyien elpár­tolnak tőle. Károly Róbert fegyverrel sietteti a kibontakozást. 1 302 őszén a Dunántúl elfoglalása után Budát veszi ostrom alá. A polgárság azonban ellenáll. Boccasino bíboros egyházi átokkal sújtja a várost. A budaiak zsinatra gyűlnek. Az egyházi átkot érvénytelennek nyilvánítják. Határozatuk alap­ján Lajos pap nemcsak az Anjou-párt minden hívét, hanem magát Vili. Bonifác pápát is kiátkozza. Budát Kőszegi Iván serege felmenti, Károly Róbert azonban a pápai bíró­ság előtt sikert arat. Vili Bonifác Vencelt eltiltja a magyar királyi cím használatától, alattvalóit pedig hűségesküjük és minden szolgálati, adófizetési kötelezettségük teljesítése alól felmenti. A koronát Károly Róbertnek ítéli oda. A pápa döntése mind Magyar-, mind Csehországban megütközést kelt. A két király (apa és fia) fegyveres ellen­állásra készül. Erre csak azért nem kerül sor, mert a franciák f-é Szép Fülöp király hívei az országuk belügyeibe való beavatkozás miatt — fegyveres támadást intéznek a pápa ellen. Palotaőrségét Anagniban részben lekaszabolják, rész­ben fogságba ejtik. 38) Á küzdelem izgalmai VIII. Boni­­íácot sírba viszik. Utódjává Boccasino Miklós bíborost vá­lasztják meg, aki XI. Benedek néven lép Szent Péter örö­kébe. Az új pápa Bő-nembeli Mihály zágrábi püspököt ne­vezi ki esztergomi érsekké. Ez a Szentszék előző politikájá­nak folytatását jelenti, mert Mihály püspök az Anjou párt régi híve. Esztergomot fegyverrel szerzi vissza a Kőszegiek­től, a püspöki kart és a főurakat pedig meggyőzéssel nyeri meg Károly Róbert számára. Sikeréhez akaratlanul hozzá­járul II. Vencel cseh király elhatározása is, aki nem éppen királyhoz illő módon viselkedő fiát a politikai helyzetvál­tozás tárgyilagos felmérése után .— a Szent Koronával és a koronázási jelvényekkel együtt Prágába viszi. Az ország kormányzását Kőszegi Ivánra bízza. KÜZDELEM A KORONÁÉRT Károly Róbert elérkezettnek látja az időt, hogy a trón megszerzése céljából újra fegyverhez nyúljon. Habsburg Rudolf osztrák herceg segítségét kéri, akit — atyjával, Al­bert német-római királlyal együtt <— még VILI. Bonifác pápa levélben szólított fel Károly Róbert támogatósára. A pápai kívánság teljesítését eddig rokoni szempontok késlel­tették, most azonban a cseh, lengyel és magyar trón egy­séges birtoklásának lehetőségében rejlő veszély felismerése dönt. A háborúba a német-római király is beavatkozik. Se­regei nagyobb ütközet nélkül győzelmesen nyomulnak be Csehországba. Az eredmény Magyarországra is döntő je­lentőségűvé válik. Az osztrák-ma gyar-cseh háborút követő békét II. Ven­cel halála után III. Vencel cseh (és egyben magyar) király köti meg: Albert német-római királlyal. Magyar vonatko­zásban Vencel lemond Magyarországra vonatkozó minden igényéről, eljegyzését 111. Endre leányával. Erzsébettel fel­bontja és jogait Ottó bajor hercegre ruházza át, akinek a koronázási jelvényeket is átadja. Elhatározása magyar hí­veinek tulajdoni tható, akik IV. Béla meglett férfi korban lévő unokájától a gyermek Károly Róberttel szemben sikert vártak. Ottó herceg a Kőszegiek támogatásával Székesfehér­várra siet, megkoronázását azonban r-> a birtokában lévő Szent Koronával <— a csonka országgyűlésen csak Benedek veszprémi és Antal Csanádi püspök vállalja. Tamás eszter­gomi érsek ismételten kiátkozza Károly Róbert ellenségeit. V. Kelemen pápa a Csanádi püspököt a jogtalan koroná­zásért való felelősségrevonás szándékával Rómába idézi, Ottót pedig eltiltja a királyi cím viselésétől és a hatalom gyakorlásától. Mindez Ottó híveit gondolkodóba ejti. Észak-Erdély halalmas ura, Kán László erdélyi vajda nem pártoskodik. Csak a maga függetlenségét, már-már fejedelmi hatalmát igyekszik növelni. Mint annyi más oli­garcha-társa, uralkodócsaláddal szeretne kapcsolatot léte­síteni. Felesége Ottónak rokona. Ottó viszont —- felesége, Habsburg Katalin halála óta régen özvegy.. Semmi aka­dálya sincs tehát, hogy Kán László leányát oltárhoz vezesse. A házassági ajánlat megtörténik. Ottó Erdélybe siet. A Szent Koronát is magával viszi. Kán László azonban meg­változtatja korábbi elhatározását. A tervezett esküvőt meg­akadályozza. Ottót fogságra veti. Ezzel Károly Róbert ügyét váratlan győzelemhez segíti. Ottó ugyanis, amikor koronának, Kán László feleségének segítségével fogságából kiszabadul, hazasiet Bajorországba. Csak a királyi címet viseli haláláig. A hatalom átvételére többé nem tesz kí­sérletet. KIRÁLYVÁLASZTÁS ÉS HÁROM KORONÁZÁS Á A magyarság véleménye hét éven át lassan megvál­tozik. Meggyőződést szerez arról, hogy Károly Róbert előkelő francia származása ellenére magyar őseire büszke, és a szent királyok példáját követő magyar királyként óhajt uralkodni. Már csak alakiságokhoz ragaszkodik. Azt akarja elérni. Rogy Károly Róbert ne a pápa elöntése és az örök- Iési jog alapján, hanem választás eredményeként foglalja el Árpád és Szent István örökségét. Ezért 1307 október IO-én a rákosmezei országgyűlés ^ óvatos körülírással — — “Károly király urat a törvényes örökösödés értelmében Magyarország királyának, örökös született urának ismeri el és kiáltja ki. Ugyanez az országgyűlés hűséget nyilvánít és engedelmességet fogad Károly Róbert királynak, egyben ígéretet tesz, hogy a jogtalanul elfoglalt koronájávak, egy­házi és nemesi birtokok visszavételében, valamint a közne­messég szabadságjogainak védelmében az egész nemzet egyesült erővel támogatja. Azokat, akik ezek ellen a határo­zatok ellen vétenek, a két érsek egyházi átokkal sújthatja. A rákosmezei országgyűlés határozatainak meghoza­­ialában három nagy oligarcha. Kán László vajda, Kőszegi Henrik bán és Csák Máté nádor nem vesz részt. Megnye­résük céljából V. Kelemen pápa külön apostoli követet Irénytélén kiküldeni. Gentile bíboros először az egyházi fe­gyelmet állítja helyre. A papság többségét meghódítja, kisebbségét megfélemlíti. A három nagy oligarchát külön­­külön Csák Mátét személyesen —< bírja rá a király támo­gatására. Ennek megtörténte után Pestre zsinatot hív össze, amelyen Kán László, Csák Máté és Csák Ugrin (tárnok­­mester) kivételével minden főúr és püspök, az egész ne­messég, a budai polgárság, a kúnság és a szászság megjele­nik. A távolmaradó három főúr követeket küld. A bíboros pápai követ a pesti zsinaton be akarja bi­zonyítani, hogy a magyar trón betöltésének joga a pápát illeti meg. A rendek azonban ez ellen tiltakoznak. Csupán ahhoz járulnak hozzá, hogy “az ország régi és meggyökere­sedett szokása szerint már megválasztott királyt méltósá­gában a pápa megerősítse. Gentile bíboros megérti a rendek álláspontját, amely a nemzet szabad rendelkezési jogát akarja biztosítani, de a Szentszék megerősítésének alaksze­rűségét nem óhajtja kiküszöbölni. Az előző országgyűlés határozatának megismétlése után tehát Károly Róbertét a pápa nevében ünnepélyesen megerősíti. A pesti zsinat határozatait, amelyek a király sérthe­tetlenségéről, a királyi javak visszaszerzéséről, az egyházi javadalmak és jövedelmek bitorlóinak büntetéséről, továbbá az egyházi személyek jogviszonyainak szabályozásáról in­tézkedtek, 1309 május 8 és július 14 közt a budai főtemp­lomban sorozatosan kihirdetik. Ugyanekkor (június 16-án) a Kán László birtokában lévő korona helyett a zsinati hatá­rozat értelmében készíttetett új koronával Károly Róbertét másodszor is megkoronázzák. Á nemzeti közvélemény azon­ban ezt a koronázást sem ismeri el jogérvényesnek. Gentile bíboros erre kiátkozza Kán László erdélyi vajdát és még súlyosabb egyházi büntetés kiszabásának kilátásba helye­zésével a következő év februárjának 2. napjáig ad neki határidőt a Szent Korona és a koronázási jelvények kiadá­sára. Némi habozás után a vajda eleget tesz a követelésnek. Ezzel mentesül a kiközösítés terhétől Tamás esztergomi ér­sek 1310 augusztus 20-án végre Szent István koronájá­val harmadszor is megkoronázza Károly Róbertét. FEJEDELMI LOVAGREND Az oligarchák engedékenysége ugyanúgy csak színlelt, mint ahogy hatalmának korlátozásába a király beletörődése sem őszinte. Csák Máté a Gentile bíborossal kötött meg­állapodás értelmében megkezdi a jogtalanul elfoglalt egy­házi birtokok visszafoglalását, de azokat mind megtartja magának. Gentile bíboros hiába átkozza ki. Tárnokmesteri méltóságának elvesztése után nyíltan szakít a királlyal. Fe­jedelemnek címezteti magát. Az esztergomi érsek, a nyitrai püspök és a királypárti főurak ellen valóságos hadjárato­kat vezet. A király Temesvárra vonult. Itt gyűjti össze és szervezi meg odaadó híveit. Sok vagyonából kitúrt nemes csatlako­zik hozzá; A kúnok is őszintén támogatják. Hamarosan elég erősnek érzi magát, hogy a hatalmaskodókkal leszámoljon. Szívós küzdelemmel sorra leveri őket. Birtokadományozá­saival új főnemességet szervez,- amelynek vele egykorú, vagy nála fiatalabb tagjait “Szent György lovagjainak test­véri társasága elnevezéssel fejedelmi lovagrendben tömö­ríti. 39) Székhelyét Visegrádi helyezi át, ahol fényes lovagi udvartartást vezet. A belső rend helyreállítása után az ország hűbéres tartományait fűzi szorosabban magához. Dalmáciában és Horvátországban sok nehéz küzdelmet kell folytatnia. Ba­­szarába havaselvi oláh vajda ismételten fellázad ellene. A szerb trónválság idején (1324-ben) a Szörényi bánságot foglalja el. Károly Róbert visszahódítja Szörényt, Baszarába meghódol előtte, 1330-ban azonban, amikor tartománya meglátogatására indul, emberei kelepcébe csalják a gyanút­lan királyt, aki csak úgy menekül meg, hogy Hédervári Dezső páncélt és fegyvert cserél vele, aztán hősies önfelál­dozással küzd a rárohanó oláhokkal, amíg a király egérútat tud venni. Külpolitikai vonatkozásban Károly Róbert észak és dél felé tájékozódik. Lokietek Ulászló lengyel királlyal már 1320-ban, a korábban cseh fennhatóság alatt álló lengyel területek visszacsatolása után szövetséget köt. Ekkor veszi feleségül Ulászló leányát, Lokietek Erzsébetet. A szövetsé­get 1339-ben ségorával, Kázmér királlyal is megújítja. A két ország rendjeinek tanácsára és hozzájárulásával megkötött trónörökösödési szerződés értelmében Kázmér lengyel király gyermektelen halála esetén a lengyel trónt az egyik magyar királyfi örökli. Károly Róbert délfelé irányuló külpolitikájának alapja a nápolyi trónra való igényjogosultsága. Róbert nápolyi királlyal már 1332-ben, két évvel azután, hogy annak egyet­len fia váratlanul meghal, örökösödési szerződést köt, amely XXII. János pápa közvetítésével jön létre. A megegyezés szerint Károly Róbert magyar király két fia eljegyzi Róbert nápolyi király két leányunokéját. Az idősebbik Johanna vőlegénye örökli majd a nápolyi trónt, a kisebbik pedig a jö'-orUőbeli magyar király felesége lesz. ÜÁOM király visegrádi találkozója-a frrí örökösödési szerződés melleit Karoly Robiit Középeurópai hatalmi helyzetét a visegrádi kongresszus szilárdítja meg. A régi cseh-Iengyel ellentét 1335 májusá­ban fegyverszünettel végződik. Öt hónappal később a ma­gyar király kezdeményezésére a cseh és a lengyel király, valamint Wittelsbach Henrik alsóbajorországi herceg Vi­­segrádon találkozik. A cseh király ünnepélyesen lemond minden lengyel igényéről és lengyel királyi címéről. A lengyel király átengedi Sziléziát Csehországnak és 20.000 márka fizetésére kötelezi magát. A cseh és a magyar király békebírgskoclása következtében Pomeránia a német lovag­rend bitokába kerül. A három ország átvonuló kereske­delme kkapcsolódik a bécsi osztrák gyámkodásból. A há­rom kirdy ugyanis kölcsönös oltalomlevelekkel látja el a másik országokból jövő kereskedőket, akiknek útja így meg­rövidül, |)iztonságosabb és olcsóbb lesz. A három ország termeívéiiyei gyorsabban, könnyebben és alacsonyabb áron kertinek p fogyasztókhoz, nagyobb jövedelmet biztosítanak a kereskedő városoknak és több kincstári bevételt juttatnak mirdhárom ország uralkodójának. A visegrádi kongresszus nemcsak Magyarország ké­­sőb)i nagyhatalmi állását, hanem az egész Közép-Európa bizbnságát és gazdasági jólétét is megalapozza. A hármas kirdytalélkozón nemcsak a cseh és lengyel határkérdések nyernek megnyugtató megoldást, hanem magyar kezde­­méyezésre cseh-Iengyel-magyar kereskedelmi egyesség, az szaki kereskedelmi úthálózat szabályozása, Budavár és Brian árúmegállító jogának biztosítása, valuta-egyezmény, valmint Bécs ellen irányuló szövetség is létrejön. Az érintett országok örömmel és megnyugvással veszik tudmásul a vsegrádi határozatok alapján joggal várható tarts béke és gazdasági jólét lehetőségét. Az osztrák her­­cegk viszont aggodalmukban hirtelen kibékülnek Lajos csatárral, akinek Bécsben hódolnak. Ugyanekkor az oszt­­rák:sapatok háborgatni kezdik a magyar határvidéket. A Kő segiek és Babonicsok fellázadnak törvényes királyuk eile. Az osztrák hercegeknek hódolnak, hogy határmenti birtkaikat német cszászári hűbérbirtokok gyanánt kaphas­­sákmeg. A három szövetséges király nem várja be a további fejknényeket. János cseh király Felső-Ausztriába vonul, Káziér lengyel király pedig Károly Róbert magyar sere­gévi egyesül a Morvánál. A három király a Morva-menti Mccheg határában találkozik. Az osztrák hercegeket meg­­döBenti a második király találkozó. Békét kérnek. A cseh kiríy el is fogadja a kedvező békeajánlatot. A magyar kirtk azonban csak fegyverszünetet hajlandó kötni. A fegrerszünet után nem békét köt, hanem hadat indít Vis:afoglaIja a Muraközt, amely évtizedek óta osztrák uram alatt volt (Pozsonyt már 1322-ben visszaszerezte Lip osztrák hercegtől), a nyugati határon fellázadt, pártü­tő kirakat leveri, hódolatra kényszeríti, határmenti várai­kat s birtokaikat pedig az ország belsejében lévő várakkal és Irtokokkal cseréli fel, így újablfi hűtlenségüknek végér­­véresen elejét veszi. Csak ezután köti meg (1337-ben) az enn békét. Károly Róbert királyt valószínűleg elgondolkoztatja, hoga cseh király milyen gyorsan kötött békét az osztrákok - kallónak látja tehát a János cseh király leányával, Anná­val eljegyzett kis fia, László hirtelen halálakor megszakadt családi köteléket vele felújítani. 1338-ban ezért megkéri 12 éves lia, Lajos trónörökös számára a cseh trónörökös, luxenburgi Árion Károly morva őrgróf és Valois (ejtsd: Valoá) Blanka leányát, a 3 éves Margit hercegnőt. A kis menyasszonyt, hogy a magyar nyelvet és szokásokat idejé­ben megtanulja és hogy illő nevelésben részesüljön, azonnal Visegrádra viszik. A minden tekintetben körültekintő és előrelátó nagy király négy évvel később — 1342. július 16-án -— nyugodtan hajthatja fejét örök álomra. Hálás nem­zete az Árpád-házi királyok földi maradványai mellé te­meti, hogy azokkal pihenjen együtt, akiknek az örökségét nemcsak megszerezte, nemcsak megőrizte, hanem jócskán meg is gyarapította 40)”. ORSZÁGOK KIRÁLYNŐJE Károly Róbert uralkodásával olasz művelődési hatás kezd az országban érvényesülni. A magyar ifjak egyre szívesebben keresik fel az itáliai egyetemeket, különösen a páduait es a bolognait. A lovagi műveltség elterjedésével egyidejűleg lassan kibontakozik az egységes magyar ne­messég társadalmi rétege, továbbá a király udvari bírósá­gainak rendszere. A vármegyék törvénykezési közgyűlése­ket hívnak össze. A magánharc erősen korlátozódik. A kereskedelem fellendítése érdekében a király ál­landó értékű, jó pénzt veret. A magyar aranyforint 41) Európa egyik legjobb fizetőeszköze lesz. A bányaművelés (elsősorban a körmöci aranyért) fokozódik. Részletes sza bályozást nyer a határvám, a vásárpénz, az arany bevál­tása és a pénzverés. Mindez az adókon kívül is jelentős jövedelmet biztosít a kincstárnak. Az ország védelme új alapokra helyeződik. A bande riális rendszer bevezetése, illetőleg rendszeresítése azoknak a főpapoknak és főuraknak, akik meghatározott főből álló csapatot állítanak ki, megengedi, hogy saját zászlajuk alatt vonulhassanak hadba. Azok az országos méltóságok, akik tisztségükből kifolyólag bandérium 42) kiállítására kötele­sek, országos zászlósurak (az ország zászlósurai) lesznek. A vallás-erkölcsi élet az előző korszakhoz képest igen lényegesen javul. Nándorfehérvárott új püspökség alakul (1331-ben). A királyi udvarban különösképpen virágzik Szent László király tisztelete, amely országszerte- hódítani kezd és a Szent Lászlóról szóló legendák és mondák köré­nek kialakulásához vezet. Mindennek eredményeként a régi szent királyok tekintélye teljesen helyreáll. Ennek legfénye­sebb bizonyítéka a Záhnembeli Felicián merényletét köve­tően hozott ítélet, 43) amely indokolásában azt is külön kiemeli, hogy Károly Róbert király az elvadult közállapotok megszüntetésével rendkívüli érdemeket szerzett, külpolitiká­jának eredményeként pedig “a környező országok között Magyarország az országok királynőjévé lett . Károly Róbert nagy történeti küldetése kétségtelenül a a IV. László uralkodása idején lezüllő királyi tekintély hely reállítása. Az ország belső egységének és külső Iiatalrhi súlyának megalapozása enélkül nem sikerülne. A magyar ság ezért zárkózik fel mögéje szinte osztatlanul, mihelyt felismeri benne a régi “szent’ királyok elhivatottságát. A pápa! hűbériség veszélyének-elhárítása után következete­sen támogatja abban a küzdelmében, amely az önző öli garchák önállósulási, vagy elszakadási törekvéseit meg akadályozza. Mintha érezné, hogy a később ráváró küldetést apró fejedelemségekre és idegen uralkodóknak hódoló hű­béres tartományokra töredezetten betölteni nem tudja. 44) Amikor tehát a nyugati kapcsolatokat újból kiépítő és meg­erősítő, Közép-Európa összefogását megteremtő királyt lélekben azonosítja önmagával, megint csak a küldetés vál­lalása mellett dönt. JEGYZETEK: ~ 38) Bicskei Gergely választott esztergomi érsek a támadás idején éppen a pápa környezetében tartózkodik, mert Vili. Bonifác az érseki pallium átvétele céljából Rómába rendelte. Harc közben magyar bőshöz illő módon veszti életét. 39) Az első fejedelmi lovagrendet, a francia Plantagenet­­rendet, VII. Szent Lajos király (1137-tői 1180-ig) alapította. A magyar Szent György lovagrend, a második fejedelmi lovagrend 1326-ban alakul. Feje maga a király. 50 tagját ő választja ki és avatja fel. A rend első célja: a király, a haza és egymás kölcsönös védelme. Második célja: a bajtársi érzés és a lovagi szellem ápo­lása. Harmadik célja: a belső viszályok és pártoskodások megszün­tetése. 40) Varga Domokos: Magyarország virágzása és romlása. Magyarország a XIV-XV. században. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1970., 22. oldal. 41) A forint szó az olasz Firenzében vert (latinosán florenti­­nus «= florencia = firenzei) aranypénz elnevezéséből származik. 42) Az olasz bandera szó magyarul zászlót jelent, a bandérium tehát a zászlóalj megjelölésével egyértelmű. 43) Záh-nembeli Felicián eredetileg Csák Máté híve volt. Át­­pártolósa után egyik leánya, Klára, a királyné udvarhölgye lett. 1330. április 17-én ebéd közben karddal támadt a királyra, aki azonban csapása elől kitért. A lesújtó kard csak a királyné — ura felé védőleg kinyújtott — jobbjának négy ujját szelte le. A királyi gyermekeket nevelőik mentették meg Felicián halálos kardcsapá­saitól. Sándor fia János étekbordó tőrrel szúrta le a merénylőt. Felicán fiát az udvari nép elfogta, ló farkához kötözte, úgy von­­szoltatta végig a városon. Udvarhölgy-Ieányának. Klárának orrát, ajkát és 8 ujját levágták, aztán lóra ültették és városról városra hurcolták. Másik lányát Léván lefejezték. Vejét és annak 3 testvérét felakasztották. A szörnyű népítélet végrehajtása után egy hónap­pal az udvari méltóságviselők és megyeispánok országos ítéjőszéke Felicián családjának minden tagját harmadíziglen halálra, roko­nait pedig vagyon- és jószágvesztésre ítélte, mert az ősi vérbosszú irgalmatlan elvének alapján megtorlást és elrettentés akart a ki­rályi tekintély és személyes biztonság védelmében. Voltak, akik az ítéletet a király rovására írták, az újabb történetírás azonban már kimutatta, hogy ezek tévedtek. Azt is csak a nép képzelete találta ki, hogy Felicián leányát, Klárát, a királyné öccse, Kázmér (a későbbi lengyel király) elcsábította, ezért támadt a felbőszült apa a királyra. A sántító következtetés senkinek sem tűnt fel. Általá­ban arról is hallgatni szoktak, hogy Felicián, akárcsak nagybátyja, Záh-nembeli Jób pécsi püspök, igen erőszakos természetű ember volt és korábban Csák Máté bizalmasai közé tartozott. 44) Varga Domokos i. m., 13. oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents