Az Ujság, 1970 (50. évfolyam, 7-51. szám)

1970-02-07 / 7. szám

Beolvadt lap: “KIS DONGÓ” VOLUME 50. ÉVFOLYAM — NO. 7. SZÁM 1970. FEBRUÁR 12. EGYES SZÁM ÁRA 12 cetit HAMVAZÓSZERDA “Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel”. — mondja a pap, hamvazószerdán. A Szentírás szavai ezen a napon har­sonaként szólalnak meg, mondván: állj meg, ember, ébredjél fel, gondolkozzál, térj magadhoz és lásd be, hogy a földi javak, az e világ kínálta élvezetek közepette, a zsibvásár rikácsoló hangján túl, az alkoholgőz és pirulamámor festett egein kívül, a testiség földhöz láncoló igézetén felül, van még valami más is, valami érdemesebb, értékesebb, szebb, tisztább és maradandóbb, — az üldözött vadként hajszolt és nyugalmat nem lelő lelked. Személyednek, énednek, létezésednek az a fele, mely méltóvá tesz, hogy embernek neveztessél, teremtettségednek a lényege, melynek alapján Isten gyermekének nevezheted magadat. Eb­ben a nagy farsangi tülekedésben, önfeledt élvezethajszában, dáridóban, kurjongatásban és vonaglásban, el is felejtettük, vagy esetleg el is akartuk felejteni azt a kettősséget, mely tulajdon­képpen földi életünknek az egyetlen meghatározója. Az egyik része porból jött és néhány röpke év múlva újra porrá lesz, a másik, porhüvelyünk állandó kísérője, kitöltője, motorja, az örök életre termett, elmúlást nem ismerő, halhatatlan lelkünk. Mint legtöbbször, az ember itt is ráhibáz, figyelme, törődése a test felé terelődik, azt ajnározza, azt dédelgeti, ápolja, kényez­teti, mit sem törődve a lélekkel; az gazosodhat, rozsdásodhat, piszkolódhat, vagy akár el is kárhozhat. A gyárak ezrei sőtején, iparvárosok létesültek, melyek szüntelenül ontják a kenőcsöket, pomádékat, porokat, olajokat és mázokat, hogy testünk kevésbé vonzó küllemét elfogadhatóvá tegyük, villamos berendezések alkalmazása, kidudorodó hájtömegeket tüntet el, és milliókat költünk a testkultusz minden néven nevezendő formáira. De hol vannak a lélek szépítését, erősítését, jobbátételét és meg­mentését célzó intézményeink? Az egyensúlyát vesztett emberi­ség oktalansága itt is igen kirívó és minden logikát nélkülöz. Európában, de némely vidéken itt is az a pogány szokás alakult ki, hogy a nép három napon át mulat, szórakozik a farsang jeligéje alatt. Ezen idő alatt az emberek esznek, isznak, vi­szontlátnak, táncolnak, duhajkodnak, sivalkodnak, ordítanak . .. és ... bűnöznek. Azt hiszem egy négyszáznapi böjt is kevés lenne jóvátételnek, egy ilyen Istent kisértő farsang után. A háromnapi orgia nem azért ér véget, hogy utat engedjen a nagy­böjt meaculpájának, a bünbánatnak, hanem inkább a megcsö­­mörlés, meg undorodás, a kimerültség, az élvezet felélése, kié­lése. A bűnnek úgyszólván nem marad már tárgya. A hamvazó­szerda valamikor komoly mementója volt a test múlandóságá­nak és zsilipje a bünáradatának. Ma semmifele letható nyoma nincsen már, ami a társadalmat illeti, legfeljebb csak egyes “ma­radi” naptárak gyér nyomása jelzi még ezt a napot. Ne gondol­ják, kedves olvasóink, hogy mi ünneprontók vagyunk, nem tar­tunk lépést a korral, vagy ellenezzük a test ápolását és tagadjuk a szórakozás szükségességét. Egyáltalában nem, ellenkezőleg. A testápolásnak, a testiségnek is meg van a maga módja éppen úgy, mint a lélekápolásnak és a lelkiségnek. Az örökkévalóság szemszögéből nézve a dolgot, kétségtelenül a lélek jut előtérbe. A mai kor testimádata bilincseket rak ránk, melyek mégjobban idehúznak, ideláncolnak a földiekhez. Nekünk pedig inkább szárnyakra van szükségünk, melyekkel közelebb kerülhetünk az Istenhez. Az elanyagiasodásnak igen szomorú példáit látjuk ma a bűncselekmények elharapózása terén. 1969-ben csak Cle­­velandban 294 gyilkosság megdöntött minden eddigi rekordot; ez majdnem háromszor annyi, mint 100 év előtt egész Angliában volt. Emellett a rablások betörések, lopások, megbecstelenítések és más egyebek ezrekre mennek. A bűnözők, ahogy azt jól tud­juk, nem a templomjáró, imádkozó, és vallásos emberek körei­ből rekrutálódnak. A bűn ott sarjad, ott tanyázik és ott burján­zik, ahonnan száműzték az Istent, az erkölcsöt és a vallást. Ezt az égető problémát, magával pénzzel, a fajok keverésével, munkaalkalmakkal nem lehet megoldani. Az erkölcsi színvonal emelése, az Isten repatriálása az egyetlen kiút, hogy ezt a soha nem látott társadalmi csődöt megfékezzük. Csak egy út van, a hamvazószerda jelentősége, a bünbánat, böjt, a magunkbaszállás, a leszámolás, a lélek revíziója. Ne áltassuk magunkat, az élve­zet, a testiség szekere az ellenkező irányba döcög és sok esetben rohan, ne legyünk társutasai a csalódásnak, elkeseredésnek és nem egy esetben a végső romlásnak. Volt-e már alkalmad tü­körbe nézni, hamvazószerda reggelén? Vagy akár más alkalom­mal, amikor nemcsak a gyomrod volt másnapos, hanem a lelked is. Hallottad-e már valamikor a lélek vádló szavát a test undora és émelygése közepette? Hányszor ijedtél meg saját — szinte felismerhetetlen — arcodtól? Vagy sebzett lelked vésztjósló hangjától? Szaladtál-e már saját éned elől, hogy kíméljed ma­gadat kíváncsiskodó embertársaid szúró pillantásaitól? Tudod-e, ki volt az az ismeretlen, aki rád meredt akkor a tükörből? A megistentelenitett éned, a kifordított lelkű ember, az útját vesz­tett vándor, az a kifacsart bábú, akit akkor lökött ki az ördög a hátsó ajtaján, miután az utolsó garasodat is kierőszakolta lel­ked lukas zsebéből. A testnek a gyilkosairól már beszéltünk, de ki tartja számon a lelkek gyilkosait? Ahhoz nem kell fegyver, tőr vagy méreg, azt a bűn halálos nyila öli meg. A testiség túltengése megbillenti a lélek egyensúlyát, megbolygatja az Is­tennel való viszonyát. A lélek békéje, az ember megelégedett­sége, boldogsága és kegyelmi állapota attól a viszonytól függ, ami a teremtmény és a Teremtő között fennáll. Ez egészen ter­mészetes is, hisz létünk, életünk minden mozzanata, pillanata a Mindenhatónak, ha úgy tetszik kegyelmének a függvénye. A lélek elhanyagolása, elparlagiasodása, eldurvulása, elgazosodása a lélek bénulásához, elalvásához vezet, mely nem képes már hivatását ellátni és a test rabszolgájává lesz. Ilyenkor megszű­nik az Istennel való viszonya. Az ilyen ember nyugtalan, foly­ton keres, üz, hajt, rohan, de sohasem ér célhoz, soha nem talál, nem tudja, mit kerget. Anyagiak, testiség, barátok, ital nem ké­pesek kitölteni már azt a tátongó űrt, amit a földiség csákánya vájt szivében. Ami egy ilyen eltékozolt, elkönnyelmüsködött élet után megmarad, nem más, mint az elszalasztott évek szín­telen filmfoszlánya, mely fakóságánál fogva semmiféle repro­dukcióra nem alkalmas. Talán minket is magával sodort ez az ár, talán mi is úgy rohanunk, keresünk és kergetünk? Talán mi is elvesztettünk valamit, rajtunk is megakadt a démon szeme, talán mi is levetettük az erkölcs harci köntösét, hogy felelőtlenül belekóstolhassunk a tiltott gyümölcsbe. Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy a csábitó epizódok és nagyvilági allűrök édenkert­­jébe keressünk választ a szertekuszált életfonalak fel-feltörő PROF. ÁRPÁD BOGNÁR FUND. Kedves Magyar Testvéreim: Mint a villám, sújtotta egy müvészlelkü, zenész zenetanár testvérünket, Prof. Árpád Bognárt és családját. Ő a budapesti Zene Akadémia kitüntetéssel végzett, Hubay Jenő tanítványa és a Cleveland-i Szimfonikus zenekarnak 30 éven át volt tagja. Sok száz magyar szülő gyermekeinek kiváló zenetanára, akinek tanítványai országszerte zenekaroknak megbecsült tagjai. Ők hálával gondolnak vissza Prof. Bognár Árpád zeneta­nárra, aki bevezette őket a zenének lelket felemelő világába. Ő készséggel tett eleget egyesületek kérésének, hogy mint hegedűművész, majd Kamara Négyessel, avagy tanítványai ze­nekárával Magyar Napokon, éveken át, klasszikus zenével emelte az ünnepek nívóját. 1969 szept. 20-án Prof. Bognár Árpád eltávozott az élők sorából. Özvegyét több súlyos csapás érte: Egy szomszédnő autójában baleset érte, mindkét lába eltört, s három hónapon át tehetetlenül feküdt a Bay View kórházban. Jelenleg otthonában lábadozik. Mialatt a kórházban feküdt, tűz pusztította otthonának emeleti szobáit. A biztosítási összeg nem fedezi a mai inflációs árak melett a javítási költségeket. Az özvegy nehéz pénzváltságban van, s Prof. Bognár Árpád a mai napig. névtelen sírban nyugszik. ő bőven adott művészetéből; most rajtunk a sor. Hálánkat úgy fejezhetjük ki, hogy egyénenként, avagy mint egyesületek, bőkezűen adományozunk a Proi. Árpád Bognár Fund-ra. (Csekket, postautalványt erre a névre tessék kiállítani.) Számvizsgálok: Kovachy, Hasman & Didion. Államilag engedélyezett számvivők. Gyűjtő Bizottság: Louis A. Jackovic, Edward L. Sepessy, S. T. Brinsky, Dr. A. L. Stracsovsky, Dr. A. J. Magyar, Rév. Mathias Daróczy. Kérem az adományokat a következő címre küldeni: Mr. Louis A. Jackovic, Chairman 4210 Clark Ave. Cleveland, Ohio 44109. Kívánságukra gyüjtőivvel is szolgálhatunk, hogy ismerősei is adományozhassanak. GROTTO CIRKUSZ Az A1 Sirat Grotto cirkusz ezévi clevelandi szereplése al­kalmából Robert Baudy, a hires párisi vadállat nevelő és im­portáló egészen szokatlan dolgot mutat be a közönségnek a február 12-tól 23-ig tartó előadások keretében, melyeket a Public Auditóriumban tartanak. Ő ugyanis, mint a fenti képen is lát­ható nem lovagolni, hanem “tigris-vagolni” fog a mutatványát körülvevő acél arénában, ahol a világ egyetlen létező, 8 tagból álló fajtiszta szibériai tigris csoporttal szerepel. Mindössze 400 ilyen tigris létezik még kelet Szibériában az orosz kormány vé­delme és fennhatósága alatt. A szomszédos Észak Mandzsúriá­ban már majdnem teljesen kihaltak ezek a fajtigrisek, mert a kínaiak orvosságkészitési használatra vadásszák őket. Az állatvilág “népei” közül idomított skót juhászkutyák is szerepelnek és egy amerikai indián színképet mutatnak be An­gela és Eric Wilnow betanításában. De ott lesznek az elefánt­csorda tagjai is mind a három arénában, ázsiai párducok és fekete malájföldi leopárdok. A kimagasló szám azonban kétség­telenül Karel Jánosé, a nagyhírű magyar állatszeliditője lesz, aki a játékos czimpánz család tagjaival szórakoztatja a közön­séget. A “család” egyik tagja Karen János fején egy kézen áll, mig ő fel és alá járkál egy nagy létrán. DETROIT — A General Motors Corp., az ország legna­gyobb iparvállalata, múlt évi 24.3 billiós forgalmának 21 billióra való visszaesését jelenti. Az 1968 évi forgalom összege 22.8 billió volt. kérdéseire. A válasz egyszerű és csak egy: a hamvazószerda üzenete, jelentősége és parancsa: a bünbánat, mely az elmúlt szerda hamújától felvezet a Golgota keresztjéhez, hogy a szen­vedések tisztítótüzén át méltóvá szelídüljünk a Húsvéti Bárány fehérségéhez. Hivalkodó kevélységed eddigi köntösét váltsa fel az alázat lila palástjával, a pogányság zsoldjába szegődött lel­kedet vedd vissza a bünbánat aranyával, életed csónakját lökd el a büniszap zátonyos partjaitól, hogy megtisztult szívvel és megbékélt lélekkel evezhess az Isten örök élettel váró szent kikötőjébe. Dr. Weninger Endre LIMA, Peru — Juan Velasco elnök múlt év junius 24-én kijelentette, hogy “a föld azé, aki megdolgozza”. Minthogy azon­ban fél évvel később belátta, hogy ez az elmélet nem vezet a várt eredményre, kénytelen volt újabb földreformokat beve­zetni. A cukornád ültetményeken dolgozó munkások azt mond­ják: “Azt ígérték nekünk, hogy a föld a mienk és munkánk gyü­mölcsét mi élvezzük majd. De mindeddig nem írták a földet nevünkre és egyáltalában nem értjük, hogy hogyan akarják munkánk gyümölcsét javunkra fordítani.” AMMAN — Valóban csodálatos, hogy a jordáni királyság a gazdasági válságot, amelyet az 1967 júniusi háború okozott, kiheverte és az állami deficit nem haladta meg a múlt évi tar­tozási összeget BIRKÓZÁS AZ ARÉNÁBAN Harmadik főesemény: reflektorfényben a nagy mérkőzés The Sheik, a volt nehézsúlyú bajnok és Great Igor, az erős lengyel között. Ezen kívül még két “négy emberes” nagy mér­kőzés lesz Pedro Martinez rendezésében február 12-én, este 8 órakor az Arénában, 3717 Euclid Ave. Sheik és Igor, mindketten meg lesznek láncolva 12 láb hosszú lánccal, nehogy Sheik el tudja hagyni a ringet, mint a múltkor. Egyéb események: Johnny Powers partnere a 620 fontos Haystack Calhoun lesz és ellenük a német Hans S. hmidt és Dick Brower, a 281 fontos amerikai bajnok állanak ki. A többi mérkőzők is elsőrendüek: The Stomper, Johnny Valién, a 253 fontos ir férfi, Chris Tolos mérkőzik Gino Brito­­vel és Louis Martinez lesz az ellenfele “Ali Baba fiával”, a török óriással. Jegyek elővételben csak az Arena jegypénztáránál (3717 Euclid Ave.) válthatók $4.00, $3.00 és $2.50 árban — az $1.50-es belépő a mérkőzés estéjén. MEGHÍVÓ CLEVELANDI MAGYAR ÖNKÉPZŐKÖR 1970. február 21-én, szombaton, este 8 órakor a Kör nagytermében (2059 Fulton Rd.) rendezendő TISZTVISELŐ BEIKTATÁSI VACSORÁJÁRA Vacsora: Töltött káposzta, házilag készített kolbász, süte­mény, kávé. Vacsorajegy: $3.00. Helyfoglalásért hívja a következő számokat: Mi. Gayer Antal: 631-1882 vagy a Kör: 631-5544. JÖN! JÖN! JÖN! LEGÚJABB, 1969-ES ALKOTÁSOK! ELŐSZÖR AMERIKÁBAN! MAGYAR MOZI CAPITOL THEATER (W. 65th St. és Detroit Ave.) Telefon: 651-0833 Március 7-én, szombaton este 7:30 órakor márc. 8-án, vasárnap du. 3 és este 6:30 órakor JÓKAI MÓR 2 nagy regénye szélesvásznú, szines filmen végig magyar beszéd, angol feliratokkal E€Y MAGYAR NABOB — és annak közvetlen folytatása — KÁRPÁTHY ZOLTÁN Az Isteni Megváltó Aggmenház Hírei Az Isteni Megváltó Aggmenház szokásos Elite Bálja az idén január 25.-én, este 8 órai kezdettel volt megtartva a Sheraton Cleveland Hotel nagy báltermében. A Rendező Bizottság élén Pokorny R. Ferenc County Commissioner mint Chairman, Do- I bos Ferenc a St. Edward High School tanára és assistant prin- 1 cipalja, mint Co-chairman mindent megtettek, hogy ezt az estét örökre emlékezetessé tegyék azonknak, kik azon résztvettek. A bálnak mint mindenkor, úgy most is főcélja volt az Agg­menház építési alapjának gyarapítása, az idén azonban egy második cél is vezette e nagy ünnepséget és pedig a Rendező Bizottság idősebb tagjainak megtiszteltetése, kik hosszú-hosszú esztendőkön keresztül fáradhatatlanul dolgoztak az Aggmenház fennállásának és gyarapodásának érdekében. E második programnak rendezése a közismert és nagyra­­becsült Orbán Virágüzlet tulajdonosának Edward A. Wrobel és szeretett neje, Edith Wrobel gondjaira lett bízva, kik teljesen magukévá tették ezen program elintézését és sem fáradtságot, sem költséget nem kiméivé, valóban gyönyörűvé és felejthetet­lenné tették ez estét, úgy az ünnepeltek, mint az összes részt­vevők számára. A gyönyörűen feldíszített teremben minden egyes ünnepeltnek Orhidea csokrot tűztek vállukra, majd egy szép piros rózsa csokrot adtak a kezükbe, majd fény-özöntől követve vonultak le kísérőjük karján a feldíszített fölép sőn. E szép menetet Frank R. Pokorny a County Commissioner, mint Chairman nyitotta meg karján Sister Mary Clotildával, kiket Dobos Ferenc Co-chairman és Sister Mary Augustine kö­vettek, majd a Bizottság idősebb tagjai, kísérőjükkel egyetem­ben, kik számban felülmúlták az ötvenet. Ezek után County ’ Commissioner Frank R. Pokorny Cuyahoga County részéről [átadta a COMMUNITY SERVICE AWARD-ot az Isteni Megváltó Aggmenházat Segítő Egylet vezetőjének, Sister Mary Clotildának, elismerésül azon áldozatos munkáért, mit a Cuya­hoga County idősebb polgárainak érdekében tettek. Ezek után Sister Mary Xaviera, ki az új otthon létesítésének mozgalmával van megbízva és fáradhatatlanul dolgozik ennek megvalósításán, ; megköszönte a rendezőknek, Frank R. Pokorny, Cuyahoga ! County Commissionernak, Frank Dobos úrnak, Orbán Virágüzlet ; tulajdonosainak Mr. and Mrs. Edward A. Wrobelnak, úgy anyagi, mint erkölcsi áldozatukat, hogy ily széppé tették e fe­lejthetetlen estét, s mindazoknak kik a jegyeket árultak, vagy süteményt ajándékoztak, vagy bármi módon hozzájárultak ez est sikeréhez. Majd ismételten rázendült Paul Burton kitűnő zenekara és a finom közönség vidáman mulatott a késő éjféli órákig. Sokan nagy doboz süteményt vásároltak a nagy választékból és finom süteményekből, hogy az anyagi siker annál inkább-bizto­síthassák. (Sajnos e szép ünnepségből kimaradt néhány kiváló párt­fogó, kik nagyon sokat tettek és még most is tesznek az Agg­­| menház érdekében, de mert egészségük miatt a telet Floridá­ban kell tölteniők, így nem vehettek részt személyesen. Névsze­­. tint Mi. and Mrs. Joseph Andrejkovics, különösen Mrs. Andrej­­kovics, ki az utóbbi évek hosszú során keresztül az elnöknő fontos hivatalát töltötte be és Miss Julia Kemény, ki irodalmi tekintetben tett nagyon sokat az Aggmenház érdekében. Hálá­san köszönjük jóságukat és továbbra is kérjük szerető segitsé­­güket.) Most pedig ismételten szívből hálásan köszönve párífogó- i inknak jóságát, alább közöljük a süteményt adakozók névsorát: Mrs. Katie Andrejcsak, Mrs. Ernest Bagó, Mrs. Andrew Balu­­nek, Mrs. Helen Bella, Mrs. Zoltán Barabás, Mrs. Louis Bend­jack, Mrs. Anna Boza, Mrs. James Barrie, Mrs. J. Csizmadia, Mrs. Alex Dorkó, Mrs. Géza Déry, St. Emeric’s Church Kitchen j Ladies sok rétest, Mrs. Frank Dobos, Mrs. Steve Gyurano, Mrs. , Andrew Jámbor, Mrs. E. Kádár, Mrs. Ed. Kalapos, Mrs. Theresa j Kálmán, Mrs. Calvin Karnya, Mrs. Joseph Karnya, Mrs. Daniel Kish, Mrs. Elizabeth Kish, Mrs. James Készéi, Mrs. Margaret Kraynak, Mrs. Frank Kraynak, Mrs. John Kolezsar, Mrs. Mary Ann Kujedan, Mrs. Frank Lutz, Mrs. Hermina Mihalik. Mrs. Mary Mate, Mrs. Irene Maji, Mrs. Betty Nelke (Huyt), Mrs. B. Puskás, Mrs. Ann Petrancky, Mrs. E. Schlaker, Mrs. Zella Schwärt, Mrs. Margaret Sagie, Mrs. Szőke, Mrs. Mary Sokola, Mrs. Benjamin Soos, Mrs. Elsie Soukup, Mrs. Steve Szilágyi, Mrs. Ethel Tillinger, Mrs. Tóth, Mrs. Margaret Thomas, Mrs. Josei Tajher, Mrs. Ann Turóczy, Mrs. Steve Turóczy, Mrs. Margaret Turóczy, Mrs. Elizabeth Ujczo, Mrs. Louis Varga, Mrs. Theresa Vargo, Wargo Bakery (125 St.), Sütemény helyett pénz ajándékot adtak Mrs. Mary Fehér $2.00, Mrs. Barbara Chuhaj $2.00, Mrs. Helen Molnár $2.00, Mrs. Margaret Vayda $3.00. MEGHÍVÓ Bemutatja: Landesman József a Yorkville Business Club Inc. nevében. A két film játékideje: három és fél óra. Rendező: Várkonyi Zoltán. Szereplők: Darvas Iván, Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Sulyok Mária, Szemere Vera, Tordai Teri, Básti Lajos, Bes­senyei Ferenc és rengeteg más a mai fiatal szinészgárdából. Felnőtteknek $2.00; 12—18 éveseknek $1.00 és 12 éven alul $0.50. A SZÜNETBEN 10 ÉRTÉKES AJÁNDÉKOT SORSOLUNK KI! 15 perc szünet a két film között Cigarettázás csak a Lobby­­ban. Parkolás közvetlen a színház mellett, saját parkolóhelyen és 2 block-nyira a Pick & Pay udvarán (Franklin—W. 65th St). CSAK EZ A HÁROM ELŐADÁS LESZ! NE MULASSZA EL MEGNÉZNI! MAGYAR CSENDŐRÖK CSALÁDI KÖZÖSSÉGE 1970. február 21-én, szombaton este 7 órakor a Kálvin teremben (1946 W. 32nd St.) rendezendő CSENDŐRNAPI VACSORÁJÁRA A vacsora: Csirke-aprólék leves, sertéssült körítéssel, frissen sült fánk és kávé. A vacsorajegy ára $3.50, gyermekeknek, 12 éven alul $1.50. Tálalás pontosan 7 óra 30 perckor. Kérjük a részvételt bejelenteni február 18-án estig az esti órákban a következő telefonszámokon: Molnár István: 252-4855 vagy Nagy János: 941-7153. Bőséges parkolóhely a Fulton-Lorain sarkon levő Pick and Pay Supermarketnél. ^ A vendégeket szeretettel hívja és várja a Rendező Bizottság

Next

/
Thumbnails
Contents