Az Ujság, 1970 (50. évfolyam, 7-51. szám)

1970-02-07 / 7. szám

OLDAL AZ ÚJSÁG 1970. FEBRUAR 12. AZ ÚJSÁG HUNGARIAN NEWS 1 Megjelenik minden csütörtökön Weekly except two weeks during the summer Kiadó — Publisher: KÁRPÁT PUBLISHING CO. INC. 5705 Detroit Avenue, Cleveland, Ohio 44102 P. O. Box 5348, Cleveland, Ohio 44101 Telephone: (216) — 651-1060 Főszerkesztő — Editor in Chie* Kótai Zoltán Second Class postage paid at Cleveland, Ohio j ELŐFIZETÉSI ARAK - SUBSCRIPTION RATES j Egy évre ................... $5.00 For one year ...... $5.00 Fél évre ...................... $2.50 For 6 months ......... $2.50 Egyes szám $0.12 Each copy $0.12 SZEMÉLYI HÍREK HAVASYNÉ HAGYATÉKA a szinházidénynek végén, vagy a jövő szezonban ismét fel fog lépni. Férje, aki Németországban az amerikaiak érdekeit védi, az amerikai ügyvédek európai kamarájának megválasztott el­nöke. A sikeres amerikai házaspár egész Európában, Magyar­­országban is, jó hivnévnek örvend. BETEGEINK Sajnálattal értesülünk, hogy Kittler Pétemé Julia egészségi állapota annyira gyengült, hogy nursing home-ban keres gyó­gyulást. Ugyancsak nursing home ápolás alatt áll Mrs. Myers, aki a Szent Imre Egyházközség és több magyar egyesület tevé­keny tagja. Kívánunk betegeinknek gyógyulást MAGYAR NYELVTANFOLYAM Csütörtök esténként 6:30 és 8:30 között lesz a magyar nyelv oktatása 15 éven felüliek számára a keleti oldalon, a Harvey Rice iskolában (116th St. és Buckeye sarkán). Az oktató Dr. Hailer István. Tandíj a clevelandiak számára $7.00. Beiratko­zásért hívja: 696-2929, exit. 217. CSEHY VILMOS FORT MYERSBEN A Christian and Missionary Alliance Church meghívta évi konvenciójára vendégszereplésre az országos hirü Csehy Musical Messenger müvésztriót, amelynek vezetője és hegedűművésze Csehy Vilmos, zongoraművésze Csehyné Gladys és lírai szoprán magánénekesnője Cierpke Adi. Egy heti szereplésre jöttek a missziós konvencióra, ahol minden este fellépnek. Munkatársunk felkereste hangversenye előtt Csehy Vilmost és hosszan elbeszélgettek — magyarul. Csehy Vilmos neve nem szerepel az amerikai lapokban William Csehy név alatt, hanem megmaradt magyarul Csehy Vilmosnak. A mester Flemington, N.J.-ben született, ahol zeneiskolája is van. Akkor sem beszél­hetne szebben magyarul, ha a nagy magyar Alföldön született volna. Édesapja, Csehy Mihály hegedűtanár, Szatmár megyé­ben, Semjénben született és zenei képzettségét a budapesti zene­­akadémián nyerte. Édesanyja, a sárospataki születésű Bekényi Erzsébet ugyancsak zeneértő asszony volt. Szüleitől nemcsak jó nevelést, de kitűnő zenei oktatást is nyert Hegedülni apjától tanult, de később művészi zenei kiképzést nyert Hubay Jenő tanítványától, Strecs Alberttól. Csehy Vilmos kiváló oratórium muzsikus és ezért az or­szág minden részéből kap meghívásokat egyházi hangversenyek­re. Floridában előbb St. Petersburgban szerepelt egy egyházi konvención, mielőtt Fort Myersbe érkezett. Müsorszámai között mindig vannak magyar templomi énekek és népdalok a klasszi­kus számok mellett. Aki magyarnak született szivében hordja a magyar dalt, ha idegen földön ringott is a bölcsője. SOCIETY NATIONAL BANK OF CLEVELAND A takarékbetétek, folyószámlák, kölcsön és készpénz üzle­tek 1969-ben rekord magasságot értek el, — mondja Walter F. Lineberger, Jr., igazgatósági elnök és J. Maurice Struchen, el­nök. A betétek összege meghaladott minden korábbi évet $748,860.344 magasságban, — jelenti Mr. Lineberger és Mr. Struchen. “Végtelenül örülünk a $30,917.141 betét emelkedésnek az elmúlt évben, mig több más bank csökkenést jelent!” Több mint 85% emelkedés mutatkozik a múlt évben a letétekben. A letétek növekedése 40%-kal emelte a vagyont és lehe­tővé tette a Social National Banknak a legnagyobb összegű ki­hitelezést. Az elmúlt évben $498,450.086 hitelt nyújtott a bank, amely $37,264.743 emelkedés az elmúlt tizenkét hónap alatt. Tőke számlák az év végén $57,991.441 összeggel évi $17,385.700 emelkedést mutatnak, amelynek nagy része a Society Corpora­tion múlt szeptemberi $15 milliós befektetéséből került ki. Teljes vagyon az év végén $833,033.179 és a növekedés $47,557.640 egy év alatt. A Society Corporation év végi kimutatása bizonyítja a si­keres munkát.- CLEVELANDI EGYHÁZI ÉLET -Dr. Weninger Endre február 13-iki kezdettel (péntek), min­den pénteken este 7 óra 30-kor a WZAK (Krasznay) rádión (FM 93.1 hullámhossz) mindenkit érdeklő előadássorozatot tart, a következő sorrendben: február 13 Hamvazószerdái gondolatok, február 20-án Gyermekeink, február 27-én Öregjeink, március 5-án Hitvesünk, március 13-án Önmagunk és március 20-án a Kereszt tövében. Hívja fel ismerősei és szomszédai figyelmét is érdekesnek ígérkező adásokra. A KÖZÉPFLORIDAI M. PRESB. EGYHÁZ / február 15-én ünnepli szeretett lelkipásztorának, Nt. Novák / ^ajos, korábbi Eliria, O.-i lelkésznek 65-ik születésnapját. A 'asárnap délelőtti böjti istentiszteleten Vendéglelkészek lesz­nek Nt. Csutoros István, aki az ünnepi Igét hirdeti, Nt. Daróczy Mátyás, Nt. Bodor Dániel és Nt. Aday Lajos. A szertartás ma­gánénekesnője Nt. Csutoros Istvánné lesz, akinek csodálatosan szép hangját Cleveland magyarsága is jól ismeri. LAz ünnepi bankett szónoka Nt. Daróczy Mátyás lesz. Az eseményről be fogunk számolni. BODNÁR LAURA operaénekesnő, Robert Fiore ügyvéd felesége, ismét meg­­^ykezdte énekpróbáit és máris több európai nagyváros operahá­zába hívták meg szereplésre. A művésznő hosszú évekig nem szerepelt, minthogy három kis gyermeke van, de vagy ennek HALOTT AINK LIPTÁK ISTVÁNNÉ 1 Riczó J. János HA GYÁSZ ÉRI i A CSALÁDOT | minden szükséges intézkedést \ hűségesen és lelkiismeretesen elvégzi a LEGMÉLTANYOSABB díjszabások mellett JOHN J. RICZO 12519 BUCKEYE RD. 7462 STATE ROAD -- TEL.: 561-2030 TEL.: 842-4080 KEGYELETTELJES TEMETÉSRENDEZÉS ÉJJEL — NAPPAL SZOLGÁLAT HARTMAN AND COMPANY FUNERAL HONE Államilág vizsgázott és engedélyezett BALZSAMOZÓ és TEMETÉSRENDEZŐ 11410 Buckeye Rd. 791-8200 CLEVELANDI ESEMENYNAPTÁR Február 15: Gömör megyeiek Valentine napi kártyapartija du. 2 óra­kor a Ref. Ifjúsági Teremben (11213 Buckeye Rd.) Február 18: A Jótékonysági Női Nagybi­zottság Valentine napi ebéd­je az Ifjúsági Teremben déli 1 órakor. Február 21: Önképzőkör tisztviselőinek a beiktatási vacsorája este 8 ó­­kor a Kör nagytermében. 1 Február 21: Magyar Csendőrök Családi Közösségének vacsorája este 7 órakor a Kálvin teremben. Február 26: A Jótékonysági Női Nagybi­zottsági gyűlése az Ifjúsági Teremben este 7 órakor. Március 1: W.S. Magy. Ev. Egyház Ol­táregyletének kártyapartija, rétesdélutánja (W. 98-Deni­­son) du. 2 órakor. Március 15: West Side-i Dunántúliak Szö­vetsége kártyapartija du. 2 órakor (W. 98th-Denison) Március 22: du. 2 órakor E. S. Dunántú­liak gyűlése a Kossuth Te­remben. Március 26: A Jótékonysági Női Nagybi­­zottság gyűlése az Ifjúsági Teremben este 7 órakor. Április 5: du. 2 órakor E. S. Dunántú­liak kártyapartija a Kossuth Teremben. Április 8: A Magyar Női Segélyegylet ebédje a Kálvin teremben. Április 11: Bilicsy-est a Lakewood-i Auditóriumban este 7 :30. Április 12: Vági Egyesület kártyapartija az Önképzőkör nagytermé­ben (2059 Fulton Rd.) Április 10-25: A Magyar Női Segélyegylet Floridai Kirándulása. Április 19: Szent Imre Egyházközség évenkinti rétes-kártyadélután­szül. Clugston Jane meghalt. Férjén kívül gyászolja édes­anyja és húga. A Riczó J. János Temetkezési Otthonból volt a temetése. A GYÁSZBA BORULT CSALÁDOKNAK két temetkezési intézetével és jóakaratával lelkiismeretességével áll rendelkezésére JAKAB-TOTH & CO. 11713 Buckeye Road 921-4421 ja du. 3 órakor (1860 W. 22nd St.) Április 23: A Jótékonysági Női Nagybi-! zottság gyűlése az Ifjúsági Teremben este 7 órakor. Április 26: Öregamerikás Magyarok kár­tyadélutánja du. 2 órakor (W. 98-Denison). i Május 9: Kodály Együttes előadása a Lakewood-i Civic Audito- j riumban. Május 13: A Jótékonysági Női Nagybi-, zottság gyűlése Anyáknapi ebédje déli 1 órakor az If jusági Teremben. Május 24: W. S.-i Magyar Ev. Egyház 20 éves templomszentelési ju­bileuma (10:30 ünnepi Isten­­tisztelet; 12:30-kor diszebéd az Egyház nagytermében. (W.98th St. és Denison Ave.). Május 28: A Jótékonysági Női Nagybi­zottság gyűlése az Ifjúsági Teremben este 7 órakor. Junius 25: A Jótékonysági Női Nagybi­zottság gyűlése az Ifjúsági Teremben este 7 órakor. Junius 28: du. 2 órakor E. S. Dunántú­liak gyűlése a Kossuth Te­remben. Julius 4: Erdélyi Magyar-Székely Szö­vetség piknikje. Julius 26: Vági Búcsú a Ritter Farmon (7330 Columbia Rd.) Szeptember 24: A Jótékonysági Női Nagybi­zottság idénynyitó gyűlése este 7 órakor az Ifjúsági Te­remben. Szeptember 27: du. 2 órakor E. S. Dunántú­liak gyűlése a Kossuth Te­remben, j Október 4: West Side-i Dunántúliak Szö­vetsége rétesdélutánja kár­tyapartija du. 2 órakor (W. 98th St—Denison) Október 14: A Jótékonysági Női Nagybi­zottság őszi ebédje az Ifjúsá­gi Teremben déli 1 órakor. Október 22: A Jótékonyságy Női Nagybi­zottság gyűlése az Ifjúsági Teremben este 7 órakor. Október 25: du. 2 órakor E. S. Dunántu-1 liak kártyapartija a Kossuth Teremben. A Magyar Női Segély Egy­­j let kártyapartija a Kálvin I Teremben. November 1: Amerikai Magyar Bélyeg- j \ gyűjtő Egyesült 8. évi bélyeg-' ' kiállítása a Kálvin teremben. t NAGY JÁNOS 1204 Grant St. (Akron, Oh.) lakos 77 éves korában meghalt. Gyászolja özvegye, Veronika, gyermekei: ifj. János, Mrs. Vero­nika, gyermekei: ifj. János, Mrs. Veronika Dizdar, és hét uno­kája. A Kertész István Temetkezési Otthon 2433 Manchester Rd.-i kápolnájából temették el a Holy Cross temetőbe. BUDAY ISTVÁN meghalt. Gyászolja özvegye, szül. Miklós Mária, gyerme­kei : ifj. István és Mrs. Nancy Pazderak, két unokája és két testvére. GALAMBOS JÁNOS 3246 W. 114th St.-i lakos meghalt 10 éves korában. Gyá­szolják szülei, négy testvére, nagyszülei, rokonai. A Bodnár A. Lajos és fia Lajos Temetkezési Otthon 3929 Lorain Ave.-i kápolnájából volt a Holy Cross temetőbe. t RÁCZ LAJOS 1112 Meadowland Blvd.-i lakos 73 éves korában meghalt. Gyászolják leányai: Mrs. Mary Galyas, Mrs. Helen Dudás és Mrs. Bertha McLaughlin és öt unokája. A Holy Cross temetőbe temették. STEFAN ANDRÁS ' 3925 Poe Ave.-i lakos, 79 éves korában meghalt. Gyászolja özvegye, szül. Szatmáry Borbála, leánya Irén,férj. Roberts János­­né és családja, két unokája és kiterjedt rokonsága. Temetése a Bodnár A. Lajos és Fia, Lajos Temetkezési Otthon 3929 Lorain Ave.-i kápolnájából volt, ahonnan a West Park temetőbe kisérték utofsá útjára. ÖZV. ZORDA TAMÁSNÉ szül. Szűcs Anna, 3766 W. 132nd St-i lakos meghalt. Gyá­szolják testvérei az Óhazában: Szűcs József, Csizmadia Pálné és családjaik, kiterjedt rokonsága. Temetése a Bodnár A. Lajos és Fia, Lajos Temetkezési Otthon 3929 Lorain Ave.-i kápolnájából volt a West Park temetőbe. November 19: A Jótékonysági Női Nagy bi­zottság gyűlése az Ifjúsági Teremben este 7 órakor. December 13; du. 2 órakor E. S. Dunántú­liak gyűlése a Kossuth Te­remben. December 16: A Jótékonysági Női Nagy bi­zottság karácsonyi partija az Ifjúsági Teremben du. 4 óra­kor. December 31: Csendőr Szilveszter-Est a Carter Hotelben este 10-kor. ■•■■■■•MaMNimnninmniimii Böszörményi Sándor MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ a Sajó Patika volt tulajdonos vállal gyógyszerek vámmentes küldését Magyarországra. Mindenféle gyógytea, epe, ve­se bántalmak és fájás ellen. 2877 E. 112 Street Cleveland, Ohio 44104 Telefon: 231-2452 TaUfonhivós est* 10-11 kfldlu SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG 1860 W. 22nd St. Cleveland, O. - Telefon: 861-1937 Plébános: Ft. Kárpi Ferenc Szentmisék rendje: Kötelező misehallgatásra: szombat du. 5 órakor (angol), vasárnap de. 8:30 (angol és 10:00 (magyar). Hétköznap reggel 8 órakor. Gyóntatás szombaton 3:00-4:30 és 6:00-6:30 között. Hitoktatás az 1-6. osztályosok számára vasárnap 9:30-kor. Rév. KŐVÁRI KÁROLY S. J. Cim: 5629 State Rd. Cleveland, Ohio 44134 - Telefon: 886-4996 rádióműsorai és előadása WXEN—FM (106.5 MC) Vasárnap reggel 8:00 órakor. Az élet győztesei. Kedd dél­előtt 10 órakor: A test és lélek viszonya. Pénteken reggel 10 órakor. Katolikus műsor. MAGYARORSZÁGI SZENT MARGIT EGYHÁZKÖZSÉG 11607 Honeydale Ave., Cleveland, Ohio - Telefon 231-0531 Plébános: Ft. Hoitman Dezső, segédlelkész: Ft. Roskó László Szentmisék rendje: Vasárnap: 6, 7:30, 9, 10:30 és 12. Hét­köznapokon : 6:30, 7:00 és 8:00. SZENT ERZSÉBET EGYHÁZKÖZSÉG 9016 Buckeye Road, Cleveland, Ohio - Telefonon: 231-0346 Plébános: Msgr. Tanos Árpád Imre; segédlelkész: Dr. Záhorszky Gyula SZENT MIHÁLY G. KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4505 Bridge Ave., Cleveland, Ohio - Telefon: 231-2444 Plébános: Ft. dr. Bobák Sándor Magyar mise: vasárnap 10:30-kor. KÉR. SZENT JÁNOS GÖR. KÁT. EGYHÁZKÖZSÉG 9510 Buckeye Rd., Cleveland, Ohio - Telefon: 231-2444 Plébános: Ft. dr. Bobák Sándor Segédlelkész: Ft. dr. Bobák János Szentmisék rendje: Hétköznapokon: 7:00 órakor. Ünnep­nap: 7, 11:30 és d.u. 7:30. Vasárnap: 7, 9, 10:15 és 12:00. CLEVELANDI ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 2856 East Boulevard, Cleveland, Ohio - Telefon: 231-0118 Lelkész: Ft. dr. Szabó István Magyar Istentisztelet 9:30 órakor. Vasárnapi Iskola gyermekeinknek 10 :15-kor és az angol Is­tentisztelet 11:00-kor. CLEVELANDI ELSŐ MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ Lelkész: Nt. Brachna Gábor 2836 East Boulevard, Cleveland, Ohio CLEVELAND WEST SIDE-I MAGYAR REFORM. EGYHÁZ 1946 W. 32nd St., Cleveland, Ohio - Telefon: 631-2171 Lelkész: Nt. Elek Áron Magyar Istentisztelet de. 10 órakor. Magyar Vasárnapi Iskola de. 10 órakor. ELSŐ MAGYAR PRESBITERIÁNUS EGYHÁZ 12604 Buckeye Road, Cleveland, Ohio - Telefon: 921-4304 Örökös tiszteletbeli lelkész: Nt. Csutoros István. Lelkész: Nt. Endrei Ferenc Vasárnapi Istentisztelet az angol nyelvűek számara 10 óra* kor, a magyar gyülekezetnek 11 1,.. Vasárnapi Iskola mindkét gyülekezet ifjúsága sstámám sárnaponként reggel 10 órakor. NYUGAT-CLEVELANDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 3245 W. 98th St., Cleveland, Ohio - Telefon: 961-6895 Lelkész: Nt. Juhász Imre Istentisztelet: Vasárnap 9:30 angol; 10:45 magyar nyelven. Urvacsora-osztás: Minden hónap első vasárnapján. Rádiós istentiszteletünk minden második szombaton d.u. 4 órakor hallható a WXEN—FM állomáson, 106.5 MC. Vasárnapi Iskola: angol 9:30-kor; magyar 10:45 órakor. tc^OBOoooocoooeooooBiooooeiecogioaioopoooooooooaoooo»! 12014 Buckeye Road 561-7524 «■M*nim*KKn*iiim**K****K*! HALLGASSA A Szappanos Rádiót! Minden vasárnap délután 3-tól 4-ig. WZAK FM 93.1 hullámhosszon. Szappanos Record Shop 11705 Buckeye Rd. - 561-5524 Hungarian Rádió PROGRAM Dr. Haller M. István igazgató vezetésével MINDEN VASÁRNAP délután 6-tól—6:30-ig WXEN 108.5 FM. HIRDETÉSEK — ÜDVÖZ­LETEK ÉS KÖSZÖNTÖK ügyében hívja fel e számot: 421-3443 GAYER -FAN CH AL Y VIRÁGÜZLET Virág Minden Alkalomra 4714 Lorain Ave. Cleveland, O. - 631-1882 UTAZZON VELÜNK 1969 - 1970-BEN! New York-Budapest-New York $295.00 AZ EGÉSZ UT VÉGIG REPÜLŐGÉPPEL Indulás március 31 előtt, minimum 23 nap, visszaér­kezés május 15-ig. Érvényes: Budapest-New York-Budapest viszonylatban is. Hozassa ki a rokonait látogatóba, most a legolcsóbb! Nem kell semmiféle tagság hozzá! SPECIÁLIS ÁRENGEDMÉNY AZ USA-BA LÁTOGA­TÓ ROKONOK CSALÁDTAGJAI RÉSZÉRE. GROGER TRAVEL BUREAU KÖZPONTI IRODA: 152 The Old Arcade — 621-6036 FIÓK IRODA: 11705 Buckeye Rd. — 561-5660 IKKA és TUZEX hivatalos képviselete HA GYÁSZ ÉRI A CSALÁDOT részletekig kidolgozza a VÉGTISZTESSÉGADÁS minden tervét — a család jóváhagyásával. Minden intézkedés úgy történik, hogy a gyászoló család zavartalanul adhassa át magát az utolsó búcsú nagyon nehéz perceinek. Gyász esetén szolgálatra készen állnak: BODNÁR A. LAJOS ÉS FIA, ifj. LAJOS TEMETÉSRENDEZÖK - BALZSAMOZÓK 3929 Lorain Ave. Tel.: 631-3075 SACRAMENTO, California — Ronald Reagan kormányzó kificamította bokáját és legutóbb mankóval ment hivatalába Reagan sérülése ellenére sem maradt egyetlen napig sem távo hivatalától. t Aicuai iiavaoj ibivaimc ui/^cim, vciil t viuluu / boulevardi lakos, a “French Corner’’ tulajdonosa, aki november 3-án hunyt el, háromszázezer dolláros vagyonát fiának. Havasy S. Edward, Long Island, N.Y.-i vállalati ügyésznek hagyomá­nyozta. A hagyaték 225 ezer dollár összegben ingatlanból, 75 ezer dollár összegben készpénzből állt. MAGYAROK FORT MYERSBEN A Fort Myers-i Russell Park Klubban találkoznak a cleve­landi magyarok. Megjelennek a klub eseményein munkatársun­kon kívül Eiden Jenő és neje Hermina Mária, Koscsó Mihály és neje, Vas Béla és neje. Nagyon kellemes itt a szórakozás, csak a clevelandi magyar baráti kör hiányzik. ÉRDEKES ELŐADÁSSOROZAT A NAGYBÖJTBEN

Next

/
Thumbnails
Contents