Az Ujság, 1969 (49. évfolyam, 4-49. szám)

1969-01-23 / 4. szám

AZ Ü J S A G 1969. JANUÁR 23. AZ ÚJSÁG HUNGARIAN NEWS Megjelenik minden csütörtökön Weekly except two weeks during the summer Kiadó — Publisher: KÁRPÁT PUBLISHING CO, INC 5705 Detroit Avenue, Cleveland, Ohio 44102 P. O. Box 5348, Cleveland, Ohio 44101 Telephone: (216) — 651-1060 Főszerkesztő — Editor in Chief Kótai Zoltán Second Class postage paid at Cleveland, Ohio BLŐFIZ8TÉSI ARAK - SUBSCRIPTION RATES Bgy évre .... M évre .... Rares ssám $5.00 For one year ........... $5.00 $2.50 For 6 months ........... $2.50 $0.12 Each copy ............... $0.12 SZEMÉLYI HÍREK Pat Anthony, clevelandi hires vadállat szelídítő fog fellépni az AI Sirat Grotto Cirkusz február 6-16-i előadásain a Public Hall­ban. Ez a cirkusz negyvenedik évfordulója. Pat oroszlánokat és tigriseket szelídít és azt mond­ja, hogy a vadállat sokkal hű­ségesebb és becsületesebb, mint az ember. NEM-POLGÁROK JAN. 31-ig JELENTKEZZENEK! Felhívjuk olvasóink figyel­mét, hogy mindenkinek jelent­keznie kell Amerikában január 31-ig, aki nem amerikai állam­polgár. Ez a rendelkezés vonat­kozik a nem-állampolgár beván­doroltra és az ideiglenesen itten tartózkodóra egyaránt. A 14 é­­ven aluli külföldieket a szülők­nek, vagy a kiskorúnak külföldi gyámjának a kötelessége beje­lenteni. Az előírt jelentkezés egyszerű: Minden postahivatalban ingyen adnak jelentkezési kártyát, me­lyet kitöltés után nem szabad a postaládába dobni, hanem sze­mélyesen kell a postahivatal ab­lakánál szolgálatot teljesítő tiszt viselőnek átadni. SZÉLL GYÖRGY a Cleveland Orchestrával hang­lemezeket készíttet, amelyeken Emil Gilels világhírű orosz zongorista fogja játszani a zon­goraszólót. A hangfelvételt az Angels Recordings készíti és műsorán öt Beethoven koncert szerepel. ALKALMAZOTTAK FELVÉTETNEK Alec Halvorsen, az Inter­agency Board of the Civil Ser­vice Examiners jelenti, hogy sürgősen felvesznek alkalmazot­takat mint házimunkásokat, ta­karítókat, házi segítőket a nagyclevelandi körzetben. Ve­teránok előnyben. Kezdő fizetés $2.10 órabér. Jelentkezés: Fede­ral Job Information Center, Room 121, New Federal Bldg. Telefon: 522-4232. SOCIAL SECURITY illetmények emelését javasolta Johnson elnök jövő januárra. Ennek keresztülvitele már a Nixon kormány feladata. * J ELJEGYZÉS Özv. Takács Tivadarné sz. Balogh Etel, 2137 West boule­­vardi lakos leányát, Sárikát, el­jegyezte Vasch Edward, 3297 W. 126-ik utcai lakos fia, Carl Edward. A szép menyasszony iskoiláit kitüntetéssel végezte és oklevelét az Ohio Állami Egyetemen nyerte el. Takács Sárika édesapja, né­hai Takács Tivadar, jeles szob­rász volt és csellómüvész, aki­nek hangversenyeiben gyakran gyönyörködött a clevelandi kö­zönség. Nagyapja, néhai Takács Zoltán, is vérbeli művész volt, a világhírű Strobl Alajos nö­vendéke és ugyanakkor város­szerte ismert tehetséges énekes. Elegáns otthonában állandóan rendezett hangversenyeket, mü­­vészestélyeket, világhírű művé­szek felléptével és az ő vendége volt clevelandi tartózkodásakor Kodály Zoltán és felesége is. Anyai nagyapja Balogh Já­nos, a W.S. Magyar Evangéli­kus Egyház v. pénztárnoka és néhai neje, lapunk hűséges ol­vasói voltak mindenkor. Sok szerencsét Kívánunk az egész családnak a boldog ese­ményhez. CLEVELANDI ESEMENYNAIpR Január 25: j í-■ Estei?--áfakor disznótoros va­csora az Erdélyi Magyar— Székely Klub rendezésében a Ceska Sin Sokol helyiségé­ben (4314 Clark Ave.)/ Január 26:' este a Katolikus ’Elite Ball* a Sheraton-Cleveland Hotel nagy báltermében: A, Nyugatoldali Év. Egyház tisztviselőinek beiktatási e­­bédje 12:30-kor. (3245 W. 98) Január 29: déli 1 órakor a Pro Hungária választási gyűlése a Kálvin Teremben. Február 1: CMAC Atléta Bálja a St Mary Rom. Orth. Church -— 3256 Warxen Road. Február 2: Wm. Penn 451 Oszt. gyűlése az Evang. Teremben. ■* Február 4: a Női Segélyégylet gyűlése a j a Kereskedők Körében. Február 8: C.serkészbál a Statler Hotel j nagy báltermében. Február 9: , a Gömöriek kártyapartija a Ref. Ifjúsági Teremben d. u.1 2 órakor. d.u. 1 órakor az Önképzőkör­ben tisztviselők beiktatási e-! bédje. Február 12: délben a Női Nagybizottság | Valentine-napi ebédje a Re­formátus Teremben. V.W.V.V.Y.V.¥.W^^ Beaver törpék, akik 95-100 font súlyúak és nagyon sok más hires attrakció. * BETEGEINK Nyerges Szilárdné műtéten ■ esett át a Cleveland Clinic-en. König Rózsi néni a Grace kórházban van, állapota javuló­ban. ★ ELJEGYZÉSEK Farkas János avoni lakos fia János Gerard eljegyezte Cosma Madeline Louiset. Mrs. Tóth Má.ria. parmai la­kos leányát Cherylt eljegyezte A 1-C Dennis J. Boyan repülő, Keesler Air Force Base, Mich. Az esküvőt október 18-ra terve­zik. Kovách P. Andy és neje stronsvillei lakosok leányát Glo­ria Maet eljegyezte Roger Allen Kruse. Magyar Béla és neje cleve­landi lakosok. leányát Frances Máriát eljegyezte Peter John Paul. Májusi esküvőt terveznek. Béres György és neje parmai lakosok leányát Patricia Elaine és Robert-JJ.. Ladina jegyesek. Júniusi esküvőt terveznek. BIRKÓZÁS AZ ARÉNÁBAN Ma este 8 órai kezdettel van a Cleveland Arénában a hivatá­sos birkózási verseny Hans Schmidt és a 350 fontos Mosse Cholak mérkőzésével és a né­met bajnok és az északamerikai kiválóság életre-halálra fog bir­kózni. Azonkívül a világhírű bajnokok Mike és Doc Gal­lagher harcol bajnoki címéért, Argentina Rocca délamerikai és Johnny Powers kanadai bajno­kok. Lord Littlebrook és Little . A JÖVŐDELMI-ADÓ BEVALLÁSÁT (Income Tax) ; kívánatra lakásán is elkészíti i DR. SHENYEY ÁKOS adószakértő, közjegyző ! MAGDA A. SHENYEY i Public Accountant, registered in Ohio ! < HÍVJA: Tel.: 861.0318 3 Iroda: 33 Public Square II. emelet 217 számú szoba. | Böszörményi Sándor MAGYAR GYÓGYSZERES Z a Sajó Patika volt tulajdonosa vállal gyógyszerek vámmentes küldését Magyarországra. Mindenféle gyógytea, epe, ve­se bántalmak és fájás ellen. 2877 E. 112 St. Cleveland, Ohio 44104 — Telefon: 231-2452. Telefonhívás este 10-11 között. , . • " v ,,. " -“Kárpát” Publishing Co. 5705 DETROIT AVENUE Cleveland, Ohio 44102 TELEFON: 651-Í06Q Február 16: Szabolcsiak kártyapartija d.u. 2 órakor a Ref. Ifjúsági Te­rembén. A Máriapócsi Klub kártya­partija a Szent János terem­ben d. u. 2 órakor. W. S.'Év. Férfikor évi csöröge délutánja, kártyapartija d. u. 2 órakor (3245 W. 98 St.) este 8: a Szt. István Kör disz­nótoros vacsorája és bőgőte­metés (11205 Buckeye). Február- 27: . este 7 órakor a Női Nagybi­zottság rendes gyűlése a Re­formátus Teremben. Március 2: A Máriapócsi Klub kártya­partija a Szent János terem­­ben d. u. 2 órakor. Wm. Penn 45. Oszt. gyűlése az Evang. Teremben. Március 4: a Női Segélyegylet gyűlése a a Kálvin teremben. Március 8: Szokásos évi Csendőrnapi va­csora a Kálvin Teremben, (W. 32. St.) Este 7:30-kor. Március 16: az East Side-i Dunántúliak. kártyapartija a Szent Margit Teremben d. u. 2 órakor. W. S. Dunántúliak kártya­­. partija a W. S. Ev. Terem­ben d. u. 2 órakor. Március 23: az East Side-i Dunántúliak rendes gyűlése d. u. 2 órakor a Kossuth Teremben vasárnap d.u. 2: a Szt. István Dalárda tavasz-nyitó kártya­délutánja. vasárnap d.u. 2: a Pro Hun­gária műsoros kártyadélután­ja a Kát. Aggmenház javára. Március 27: este 7 órakor a Női Nagybi­zottság rendes gyűlése a Re­formátus Teremben. Április 1: a Női Segélyegylet gyűlése a a Kereskedők Körében. Április 6: Wm. Penn 451 Oszt. gyűlése az Evang. Teremben. Április 13: Gömör-raegyeiek Klubjának a. kártyapartija d. u. 2 órakor a Ref. Ifjúsági Teremben. Április 20: A Máriapócsi Klub kártya­partija a Szent János terem­ben d. u. 2 órakor. Április 24: ' este 7 órakor a Női Nagybi­zottság rendes gyűlése a Re­formátus Teremben. Április 27: d. u. 2 órakor az Öregameri­­kások kártyadélutánja az e­­vangélikus teremben az East Side-i Dunántúliak rétesdélutáni kártyapartija 2 órakor a a Kossuth Teremben Május 4: Wm. Penn 45. Oszt. gyűlése az Evang. Teremben. Május 13: a Női Segélyegylet gyűlése a a Kálvin teremben. Május 14: délben a Női Nagybizottság Anyák-napi ebédje a Refor­mátus Teremben. Május 22: este 7 órakor a Női Nagybi­zottság rendes gyűlése a Re­formátus Teremben. Junius 1: Wm, Penn 45. Oszt. gyűlése az Evang. Teremben. Junius 3: a Női Segélyegylet gyűlése a a Kereskedők Körében. Junius 22: az East Side-i Dunántúliak NYUGAT-CLEVELANDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ Oltáregyletünk uj tisztikara az 1969. évre: Nt. Juhász Im­­réné diszelnök, Szlaukó Mihály­­né tb. elnök, Ignátz Jánosné elnök, Horváth Antalné alelnök­­igazgató, Kató Antalné jegyző­titkár, Németh Elekné pénztá­ros, Micskó Anna és Rituper Istvánné oltárkezelők, Botos Imréné, Schlesinger Teréz és Záth Katalin ellenőrök, Szer­­szen Károlyné és Vastag János­né igazgatók. A Férfikor tisztikara 1969- 70-re: Sucharski Stanley elnök, Kató Gyula alelnök, Szalay István jegyző-pénztáros. Január 19-én volt a gyüleke­zet évi közgyűlése, ahol az el­hangzott beszámolók és jelenté­sek egyházunk életét és ered­ményeit ismertették. A megej­tett választások nyomán az egyház élére 1969-70-re a kö­vetkező tisztikar került: Márton János tb. gondnok, Szalay Ist­ván gondnok, Gubics Pál al­­gondnok, dr. v. Tapolcsányi Oszvald jegyző, Lovagi Tibor pénztáros, Földényi Alajos pü. titkár, dr. Tihanyi Sándor pü­­biz. elnök, Nagy Ernő, Szee­­bach Gusztáv és Vajda István ellenőrök, Őri Gyula missziói pénztáros. A presbitérium ren­des tagjai: Bálint Pál, Bertalan Kálmán, Csépes Lajos, Ignátz Jánosné, v. Kemes László, Ma­joros Pál, Németh Elekné. Tb. presbiterek: Ihász József, Kató Antal, v. Ózdy Béla, Szakács Lajos. A közgyűlés letárgyalta és elfogadta az 1969. évre szóló költségvetést, valamint jóvá­hagyta a gyülekezet uj alkot­mányát és szabályrendeleteit. Valamennyi tisztviselő beik­tatása a január 26-i istentiszte­leteken történik meg. A tiszt­viselők tiszteletére Oltáregyle­tünk jan. 26-án, vasárnap déli 12:30-kor disznótoros ebédet rendez, melyre mindenkit szíve­sen látnak. Ajánlatos az előze­tes helyfoglalás a lelkészi hiva­tal számán: 9 6 1-6895, vagy Márton János tb. gondnoknál: 961-2524. APRÓHIRDETÉS ÖT SZOBÁS LAKÁS (a föld­szinten) garázzsal, uj fűtő ké­szülék, a 116-os utcán, közel a szxlék, a 116-os utcán, közel!| a Szent Margit templomhoz. Hív­ja: 921-2363 — 421-7242 számo­kat. (2-4) HÁZI MUNKÁRA heti két napra — hétfő és pén­tek — keresek asszonyt, kint­­lakással. 291-3330. rendes gyűlése d. u. 2 órakor a Kossuth Teremben Junius 26: este 7 órakor a Női Nagybi­zottság idényzáró közgyűlé­se a Református Teremben. Szeptember 2: a Női Segélyegylet gyűlése a a Kálvin teremben. Szeptember 28: az East Side-i Dunántúliak rendes gyűlése d. u. 2 órakor a Kossuth Teremben Október 5: Wm. Penn 45. Oszt. gyűlése az Evang. Teremben. Október 7: a Női Segélyegylet gyűlése a a Kereskedők Körében. Október 12: A W. Dunántúliak rétesdél­utánja a W. S. Ev. teremben, d.u 2 órakor. Október 19: d. u. 2 órakor az Öregameri­­kások kártyadélutánja a Re­formátus Ifjúsági teremben. Október 26: az East Side-i Dunántúliak rétesdélutáni kártyapartija 2 órakor a a Kossuth Teremben November 2: Wm. Penn 45L Oszt. gyűlése az Evang. Teremben. BélyegkiáÜitás a Kálvin Te­remben d.e. 10—este 8-ig. November 17: a Női Segélyegylet gyűlése a a Kálvin teremben. December 7: Wm. Penn 451. Oszt. gyűlése az Evang. Teremben. December 14: az East Side-i Dunántúliak rendes gyűlése d. u. 2 órakor a Kossuth Teremben ' December 17: i a Női Segélyegylet gyűlése a a Kereskedők Körében.-EGYHÁZI ÉLET SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG I860 W. 22nd St. Cleveland, O. Telefon: 861-1937 Plébánost Ft. Kárpi Ferenc SZENTMISÉK RENDJE: Hétköznapokon 8:00 órakor. Vasárnap: 8:30 (angol), 10:00 (magyar). GYÓNTATÁS Szombaton délután 3 és 6 között. Rév. KÖVARY KAROLY S.J. Cim: 5629 State Rd. Cleveland, Ohio 44134. Tel.: 886-4996. rádióműsorai és előadása WXEN—FM (106.5 MC) Vasárnap reggel 8:30-kor: Katolikus műsor; Kedd délelőtt 10 órakor: Lelkiegétzségtan; Pénteken este 10 órakor: Az Élet Győztesei WZAK—FM (93 MC) Kedd este 7:30-kor: Vallások története. aanasiaasasMSBai MAGYARORSZÁGI SZENT MARGIT EGYHÁZKÖZSÉG 11607 Honeydale Ave, Cleveland. Telefen: 231-0531 Plébános: Ft. Hofffmann Dezső, Segédlelkész: Ft. Roskó László SZENTMISÉK RENDJE: Vasárnap: 6; 7:30; 9, 10:30 ás 1.2. Hétköznapokon: 6:30; 7:00 áa 6:00 'LEVELAND WEST SIDE-I MAGYAR REFORM. EGYHÁZ 1946 W. 32nd St. Cleveland, Okie Telefon: 631-2171 Lelkész: Nt. Elek Áron naaaiaiaaaaaaaaaB ELSŐ MAGYAR PRESBITERIANUS EGYHÁZ 12604 Buckeye Road, Cleveland, G Telefon: 921-4304 Lelkész: Nt. Cautoros W. István VASÁRNAPI ISTENTISZ TELET az angol nyelvűek gaimá-it 10 órakor, a magyar gyüinkn­­zetnek 11-kor. VASÁRNAPI ISKOLA mindkét gyülekezet ifjúságié számára vasárnaponként rag gél 10 órakor. A GYÁSZBA BORULT CSALÁDOKNAK három temetkezési intézetével és jóakaratával lelkiismeretességével áll rendelkezésére JAKAB-TÓTH & CO. HA GYÁSZ ÉRI A CSALÁDOT minden szükséges intézkedést hűségesen és lelkiismeretesen elvégzi a LEGMÉLTANYOSABB Riczó J. láno. díjszabások mellett 11713 Buckeye Road 921-4421 12014 Buckeye Road 561-7524 JOHN J. RICZO 12519 BUCKEYE RD. — TEL.: 561-2030 7462 STATE ROAD — TEL.: 842-4080 Msgic Ticket Tree Blooms For Cleveland Home & Flower Show The Magic Ticket Tree blooms once a year for the Advance Sale Tickets for the Cleveland Home and Flower Show. Advance Sale Tickets now being distributed to sales points throughout Ohio and Pennsylvania to be sold at $1.00, represent a saving of 50;?. Box office admission, February 22nd through March 2nd, is $1.50. Over 200 organizational and club outlets will participate in the advance sale and earn 25jS per ticket for their club treasury. Any fraternal or civic organizations interested in participat­ing, contact the Cleveland Home and Flower Show offices at 636 St. Clair Ave., N.E. Cleveland, Ohio 44114. HALOTTAINK BERTALAN ISTVÁN 2103 W. 101st St. lakos 89 é­­ves korában elhunyt. Gyászol­ják testvérei Jozefin és József Magyarországon. Bodnár A. La­jos és Fia 3929 Lorain Ave.-i ká­polnájából és a Szent Imre tem­plomból kisérték a St. Mary’s temetőbe. TÓTH M. FERENC 12406 Griff ing avenuei lakos el­hunyt. Gyászolja fia ifj. Tóth Ferenc, a Jakab és Tóth temet­kezési vállalat beltagja, bátyja Sándor, menye Kay, unokái legifjabb Ferenc és Cathy. Ja­kab és Tóth 12014 Buckeye roadi temetkezési kápolnájából és a Magyarországi Szent Mar­git templomból temették el. Id. KÜRTHY ISTVÁN Ehady Oak boulevardi, Gar­field Heights-i lakos elhunyt. Gyászolja özvegye sz. Kovács Ida, gyermekei ifj. István, Ve­ronika, unokái Veronika és Zsu­zsika. Bodnár A. Lajos és Fia 13929 Lorain avenuei kápolnájá­ból a gyászszertartás után a West Park temetőbe kisérték. SZILÁGYI DÁNIEL 2606 Jay avenuei lakos elhunyt 86 éves korában. Hajdú Me­gyéből, Tetétlenből jött Ameri­kába. Gyászolják gyermekei Gyula és Irma, unokái és roko­nai. Bodnár A. Lajos és Fia 3z2y Lorain avenuei kápolnájá­ból, Nt. Elek Áron, a W.S. Ma­gyar Ref. Egyház lelkipásztora gyászszertartása után kisérték a West Park temetőbe. SZENT ERZSÉBET EGYHÁZKÖZSÉG 9014 Buckeye Rd., Cleveland, Oh. Telefon: 231-034C PUbáaoet Msgr. Tanoe Árpád Imre Sagédlelkáazt Fr. dr. Záhorszky Gyula fMeasaakaaeaeesaáss SZENT MIHÁLY G. KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4505 Bridge Ave. Cleveland. Ohio- Telefon: 231-2444 Plébános: Ft. dr. Bobák Sándor eMagyar mise: Vasárnap 10:30-kor. aaaiaaaaaaaaaaeaa KÉR. SZENT JÁNOS GÖR. KÁT. EGYHÁZKÖZSÉG 9510 Buckeye Rd. Cleveland, Ohio Telefen: 231-2444 Plébánost Ft. dr. Bobák Sándor Segédlelkégz: Ft. dr. Bobák János SZENTMISÉK RENDJE: Hétköznapokon 7:00 órakor. Ünnepnap: 7. 11:30 ós d.u. 7:30 Vasárnap: 7; 9; 10:15 és 12:00. ■■inHiuniiiK» CLEVELANDI ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 2854 East Beulavard, Cleveland, O Talafan: 231-0118 Lelkáazt Ft. dr. Szabó litván Magyar Istentisztelet 9:30 órakor. Vasárnapi Iskola gyermeke­inknek 10:15-kor és az Angol Istentisztelet ll:00-kor. NYUGAT-CLEVELANDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 3245 W. 98th St. Cleveland, OhU Telefon: 9.61-6895 Lelkészt Nt. Juhász Imre ISTENTISZTELET Vasárnap 9 ;30 angol; 10:45 magyar nyelven. ÚRVACSORA-OSZTÁS: Minden hónap első vasárnapján RÁDIÓS ISTENTISZTELETÜNK minden második szombaton d. u. 4 órakor hallható a WXEN — FM állomáson, 106.5 MC. VASÁRNAPI ISKOLA angol 9:30-kor; magyar 10:45 órakor. CLEVELANDI ELSŐ MAGYAR evangélikus egyház Telefon: 721-7074 Lelkészt Nt. Brachna Gábor 2836 East Boulevard, Cleveland, C NOVÁK BÉLA ÉS FIA festők és díszítők KÜLSŐ ÉS BELÉ j FESTÉST, tapétázást vállalnak 6406 Sunderland Dr Cleveland, Ohio 44128 885-4980 — 671-7384 GAZ FURNACE BESZERELÉS — JAVITAS Csatornázás, tetősé*, vihar­ablakok. — Díjmentes árlejtés SZABÓ DÁVID 752-4949 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL CÍME: 5705 DETROIT AVENUE TELEFON: 651-1060 GAYER-FANCHALY VIRÁGÜZLET Virág Minden Alkalomra 4714 Lorain Ave. Cleveland, O. - 631-1882 *****************■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■'■■■HR* UTAZZON VELÜNK 1969-BEN! j INDULÁS: S JUNIUS 5-ÉN (Szappanos Ferenc vezetésével) ) JULIUS 10-ÉN (Jack Russel vezetésével) • AUGUSZTUS 1-ÉN (Doné András vezetésével) í SPECIÁLIS ÁRENGEDMÉNY AZ USA-BA LÁTOGA­TÓ ROKONOK CSALÁDTAGJAI RÉSZÉRE. A családfő megfizeti az oda-vissza utazás teljes árát. A vele utazó feleség vagy 12-22 év közötti gyerekei utazásra szóló jegyért oda-vissza utazhatnak. A részletek megbeszélésére keressen fel: GROCER TRAVEL BUREAU KÖZPONTI IRODA: 152 The Old Arcade - 621-6036 FIÓK IRODA: 11705 Buckeye Rd. — 561-5660 IKKA és TUZEX hivatalos képviselete MEMBER HA GYÁSZ ÉRI A CSALÁDOT részletekig kidolgozza a VÉGTIS.ZTESSÉGADAS minden tervét — a család jóváhagyásával. Minden intézkedés úgy történik, hogy a gyászoló család zavartalanul adhassa át magát az utolsó búcsú nagyon nehéz perceinek. Gyász esetén szolgálatra készen állnak: BODNÁR A. LAJOS ÉS FIA, ifj. LAJOS TEMETÉSRENDEZÖK - BALZSAMOZÓK 3929 Lorain Avc. TeL: 631-3075 locms

Next

/
Thumbnails
Contents