Az Ujság, 1969 (49. évfolyam, 4-49. szám)

1969-01-23 / 4. szám

VOLUME 49. ÉVFOLYAM — NO. 4. SZÁM. 1969. JANUÁR 23. EGYES SZÁM ÁRA 12 cent JOHNSON ELNÖK BÚCSÚJA Johnson elnök búcsúszavait százmilliók hallgatták a tele­vízión. Gyakran tapsolták meg szavait, amelyeket azzal fejezte be, hogy “Itt a távozás ideje. Reméleml, mához száz évre azt fogják mondani, hogy együttműködéssel segítettünk országunkat igazságosabbá tenni — több igazságot szerezni az ország minden népének — és egyben biztosítani és szavatolni a szabadság ál­dásait mindenkinek. Ebben reménykedem. Legalább is hiszek abban, hogy azt fogják mondani, hogy mi megkíséreltük.” AMERIKA VEZETŐ SZEREPE A Readers Digest januári számában arról ir, hogy az ország­ban és külföldön egyesek Amerikát “beteg óriás’-nak tüntétik fel. Élénk színekkel ecsetelik a faji ellentéteket, a diák anar­chiát, bűnözést, a vietnami helyzetet és azt gondolják, hogy a nemzet a romlás utján áll. Az újságíró nehány adatot sorol fel Amerika gazdasági hely­zetének statisztikájáról: Az Egyesült Államok, a világ területének hat százalékával és lakosságának ugyancsak hat százalékával, a világ termelésének 33 százalékát képviseli. A világ búzatermésének 12 százalékát, kukorica termésének 44 százalékát és hús termelésének 20 százalékát ez az ország állítja elő és ez nemcsak Amerika népének élelmezésére elég, hanem jut belőle bőségesen a világ más országainak is. Az amerikai gyárak annyit produkálnak, mint a Szovjet Unió és az Európai Közös Piac országai együttvéve. Az 1967 évi amerikai villany termelés a világ egyharmadát meghaladta és kapacitása megfelel a Szovjet Unió, Japán és az Európai Közös Piac országainak együttes termelésének. Amerika autógyárai 1967-ben 7.6 millió személykocsit dob­tak piacra, a világ termelés 41 százalékát. Összesen 150 millió autó van forgalomban az egész világon, ebből mintegy 78 millió — vagvis 52 százalék — szalad az amerikai utakon. Nem tagadjuk, hogy van némi aggodalomra ok a rendzava-J rác«'-' ért. Mégis Amerika megtalálta módját a múltban a rossz j kiküszöbölésének. Minthogy ennek az országnak van önbirálata. I rendszerint megtalálja az orvoslást is. A “beteg óriás” be fr bizonyítani bírálóinak, hogy erős, egészséges nemzet, amelyet továbbra is irigyel az egész világ. MEGHÍVÓ A CLEVELANDI MAGYAR ATLÉTIKAI CLUB 1969. február 1-én, szombaton este rendezi az év legszebb, leghangulatosabb nagy ATLÉTIKAI BÁLJÁT a St. Mary Roman Orthodox Church dísztermében 3252 Warren Road Jegyek elővételben a keleti oldalon: Olympia Import Cen­ter 12414 Buckeye Road; nyugati oldalon: Kossuth Könyvesbolt 4138 Lorain Avenue. Belépőjegy elővételben $ 4.00; a pénztárnál $ 5.00. Terem-nyitás 8:00 órakor — a bál kezdete 8:00 órakor. Tánczene: Hegedeös-Megay Együttes; cigányzene: Németh Némeith Jóska. A bál zártkörű, meghívó igényelhető: P. O. BOX 02069, Cleveland. Ohio 44102 és 1639 Belle Avenue Lakewood, Ohio 44107-RENDEZŐSÉG OTT VOLTUNK NT. CSUTOROS ISTVÁNÉK BANKETTJE A Clevelandi Jótékonycélu Női Nagybizottság diszebéd ke­retében búcsúztatta Nt. Csutoros István lelkipásztort és nejét, akik 40 évig álltak az egyház élén. Ludescher Imréné elnök köszöntötte a vendégeket, akik zsúfolásig töltötték meg a termet — a színpadon is teríteni kellett — és felkérte az áldomásmesteri tisztségre a kiváló Körmendy István ügyvédet, aki figyelemesen és humorosan vezette a műsort, noha az ünnepeltek és a közönség is több ízben könnyezett. Nt. Tokos Károly ref. lelkipásztor mondott alkalmi asztali áldást. * , < . iaA Az amerikai és magyar himnuszt Galgányné Lengyel Erzsiké vigalmi elnök vezetésével énekelte a közönség. Kellemes meglepetése volt a diszebédnek Tiszt. Klotilda, a Kát. Aggmenház főnöke és Augusztina Nővér megjelenése, akik hálájukat fejezték ki a Csutoros lelkészpár jótékony munkájáért. Ugyancsak meglepte az ünnepeiteket Balogh Rudi, okleveles prímásnak és Jack Laci zongoristának váratlan megjelenése, akik egész ebéd alatt szebbnél-szebb magyar dalokat játszottak. Donó András elhozta Nt. Csutoros Istvánnak Carl Stokes polgármester proklamációját, aki január 19-et “CSUTOROS ISTVÁN NAPNAK” deklarálta, egyben átadta a polgármester ajándékai és a város kulcsát annak jeléül, hogy bármikor nyitva áll Cleveland kapuja a távozó lelkészpár előtt, ha vissza óhajtana térni. Egyben üdvözölte a lelkipásztort születésnapján. Lavdis Róbert városi képviselő a Város Tanácsának prokla­mációját hozta és köszöntötte Nt. Csutoros Istvánt 40-ik lelki­­pásztori jubileumán. Kemény Julia városi szerkesztőnk felolvasta verses köszön­tőjét. ríj Nt. dr. Szabó István, az Első M. Ref. Egyház lelkipásztora, Nt. Brachna Gábor, az Első M. Ev. Egyház lelkipásztora és Nt. Elek Áron, a W.S. M. Ref. Egyház lelkipásztora üdvözölte ékes szavakkal a távozókat. Balogh Rudi, Rabb Jóska és Jack Laci szolgáltatták a mu­­:i*4t és előbb Rabb Jóska, majd Galgány Sándorné énekeltek. __..u^n jelenlevő megadta a tiszteletet az ünnepeiteknek és mind­végig helyükön maradtak és figyelmesen hallgatták a búcsúz­tatást. Nt. Csutoros István megható szavakkal, de nem humor nél­kül búcsúzott gyülekezetétől és vendégeitől. Nt. Csutorosne is meghatottan köszönte az ünneplést. Meghívó Ludescher Imréné elnök és Stashel Mártonná alelnök átad­ták az ünnepeiteknek a Nagybizottság ajándékát. Az áldomásmester bemutatta a vendégeket; köztük Nt. Szabó Istvánnét, Nt. Brachna Gábomét, Körmendy Istvánnét, Nt. Juhász Imrénét, Nt. Elek Áronnét, Valósin Lenkét, Szarvas Barnát, Ekker Lászlót és nejét, Hartman Gyulát és nejét, Riczó Jánost és családját és másokat. A lelkipásztor felkérésére Tárcái Lajos beszélt a múltról. A rendkívül Ízletes ebédet az elnöknő Pink Jánosné és Frankhauser Józsefné ellenőrök, Kádár Miklósné, Terebessy Te­réz, Vas Gézáné készítették és udvariasan felszolgálták Vas Gézáné, Sárosy Emőné pénztámok, Kardos Emőné jegyző, Livák Ferencné sunshine chairman, Thuróczy Emma, Kocsis Istvánná, Benjock Irma, Dienes Betty, Shiess Lajosné, Kovács Róbertné és mások. Záróimát Nt. Juhász Imre, a W.S.M. Ev. Egyház lelkipász­tora mondott. Örömmel láttuk a banketten Benedek Józsefet, a Ref. Egye­sület körzeti szervezőjét, akit betegsége miatt hosszú ideig nél­külözött a magyarság, nejével együtt. A SZT. IMRE EGYHÁZKÖZSÉG EBÉDJÉN mái előre elkeltek az összes belépőjegyek és a vendégek meg­töltötték a tágas Szt. Imre termet .Az egyházközség szeretett plébánosa, Ft. Kárpi Ferenc üdvözölte a vendégkoszorut, köztük lapunk főszerkesztőjét Ft. dr. Kótai Zoltánt, Ft. Potoczky Ferenc eperjesi esperest, ifj. Bodnár A. Lajost és családját, Sirsich Lászlót és nejét, Mrs. Káirpáthyt, Keresztes Istvánt és nejét, Barchik Jánost és nejét és másokat. Scharfl Dóra énekelte az angol himnuszt, az énekkarral együtt, amely a magyar himnuszt az egész közönséggel énekelte, Németh Margitka kiváló orgonista zongorakiseretevel. Az ebéd alatt a nagyszerű énekkar Wegüng István vezetésével szebbnél­­szebb magyar dalokat énekelt és megérdemelte a fergeteges tapsot. Kellemes meglepetése volt az ebédnek, hogy jelen volt Tiszt. Antonia Nővér Rómából, aki valamikor a Szt. Imre iskolában tanított és a Szt. Margit Egyházközségtől Rose Nővér. A nővére­ket Dorkó Sándor, a Szt. Név Társulat fáradhatatlan elnöke mu­tatta be, akinek valamikor Antonia Nővér tanítója volt. Dorkó Sándor és Németh Béla rendezték gondosan az ebédet. Ft. Kárpi plébános hálás szavakkal mondott köszönetét Molnár Józsefnének, akinek vezetésével sok hurkát és kolbászt eladtak, valamint az ízletes ebédért Rozipál Györgynek és nejé­nek, Károly Gáspár és nejének, Egyed Péter és nejének, Fan­­chalsky Béla és nejének, Breznay József és nejének, Preg Mária és leányának, Szakács Sándoménak, Purczell Jánosnénak, Mr. Filipnek, Bartók István és nejének, Profusz Istvánnak, Frank Krisztinának, a kitűnő munkáért, Horváth Kálmánnénak, Bartók 3 CLEVELANDIAK AZ ELNÖKI BEIKTATÁSON Mintegy százezer amerikai vett részt Richard M. Nixon elnök beiktatásán, akik az or­szág minden részéből érkeztek, köztük több mint háromszáz clevelandi, élükön Rhodes kor­mányzó. Nixon Amerika 37-ik elnöke, kezét két családi bibliára téve tette le az esküt. A biblia Ezsa­­jás próféta látomásának leírá­sán volt fellapozva, amely a békéről szól: “változtasd kard­jaikat ekevasra és nyilaikat ol­tókésre !” Tizennyolcezer országos ve­zető, köztük a kongresszus tag­jai, a Supreme Court bírái, a hadsereg magasrangu tisztjei, a kormányzók, több száz idegen ország nagykövetei, valamint más előkelőségek vettek részt az esketésen, a Capitol nagy­termében. Másik negyvenezer személy, köztük a republikánus párt vezetői, akik országos győ­zelmük negyvenedik évforduló­ját ünnepelték, állóhelyekre nyertek jegyeket, bárhova, a­­hol hely volt. Sokan szorultak tek a bálokon, amelyek mind­ki a ceremóniáról, de részvet- egyikén megjelent az uj elnök. Istvánnak és Dorkó Jánosnak, akik hűsítőkről gondoskodtak, Timkó Ferenc és nejének, akik az ajtónál a jegyeket kezelték, Tricskó Máriának, aki a finom süteményeket készítette a Fiatal Asszonyok segítségével, valamint a szorgalmas Dorkó Sándor­­nénak, aki mindenütt ott van, ahol segítségre van szükség. Meg­köszönte Wegling Istvánnak és a tehetséges énekeseknek, Németh Margitkának és Scharfl Dórának az élvezetes dalokat, az egy­házközség asszonyainak, férfiainak a segítséget és az összes részt­vevőknek a szives megjelenést. A Szent Imre Egyházközség kebelében testvéri szeretet és magyar barátság él, s ennek köszönhető, hogy minden esemény jól sikerül. A WEST SIDE-I MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 1969. január 26-án, vasárnap, déli 12:30 órakor az Egyház nagytermében (W. 98th Street és Denison Avenue) rendezendő TISZTVISELÖ-BEIKTATÓ EBÉDJÉRE Menü: Tyuklevesi, hurka, kolbász, burgonya, savanyu káposzta, sütemény, kávé. Az ebédjegy felnőtteknek $ 2.50, gyermekeknek $ 1.25 Ajánlatos az előzetes helyfoglalás. Helyfoglalásért hívja a következő számokat: Lelkészi hivatalt: 961-6895, vagy Márton János tb. gondnokot: 961-2524. Mindenkit szeretettel hív és vár a rendező Oltáregylet. MEGHÍVÓ A CLEVELANDI MAGYAR-SZÉKELY SZÖVETSÉG 1969. január 25-én, szombaton, este 7 órakor a Ceska Sin Sokol Hallban (4314 Clark Avenue - 44th Street, sarok) rendezendő DISZNÓTOROS VACSORÁJÁRA A vacsorajegy ára felnőtteknek $ 3.00; gyermekeknek $ 1.50. A híres TOKAY ZENEKAR játazik! Mindenkit szeretettel hív és vár a LODGE PÁRIZSBAN Richard M. Nixon, Amerika uj elnöke Henry Cabot Lodge jelelnlegi nyugatnémet nagykövetet küldte ki Párizsba a viet­nami béketárgyalásokra. Minthogy Lodge két ízben volt Sai­gonban Amerika nagykövete, fel kell tételezni, hogy alaposan ismeri a helyzetet. Nehéz feladat vár reá és tisztában van azzal, hogy minden oldalról kritizálni fogják. UJ PÓSTADIJAK A távozó Johnson elnök kérte a kongresszust, hogy emelje a levelek postaköltségét 6-ról 7 centre. Azt ajánlja, hogy a légi­posta levelek 10 centes dija is csak 7 cent legyen, minthogy a “first class” mailt máris légipostán szállítják az ország területén, hogy Nixon elnök hozzájárul a javaslathoz. — RENDEZŐSÉG Lehet, NAGYSIKERŰ VOLT AZ MHBK BÁL A magyar Harcosok Bajtársi Közösségének clevelandi cso­portja hagyományos bálját január 18-án szombaton tartotta a ötatler Hilton Hotel nagy báltermében és helyiségeiben. A rendezők kiváló munkáját bizonyította a kimagasló er­kölcsi siker, mely elsősorban Dávid Gyula bálelnök érdeme, aki f a hosszú évek tapssztalatai alapján kiválóan irányította munka- / társait és meghozott minden áldozatot a sikerért. Közvetlen I munkatársai: Torma Csongor, Terézhalmy Géza, Fördös Egon, í irj- Fáik Viktor, Tarnay Dénes, Cseh Pál, Szent KiráUyi Árpád, Papp Klára tavalyi bálkirálynő és Sárközy Zoltán ifjúsági bál- J-iök voltak. A táncokat Benyó Miklósné és Torma Judith tanították be. A bál vendégeit Kálnoki-Kis Tibor az MHBK clevelandi vezetője üdvözölte, majd angol nyelven Papp Klára az ame­rikai vendégeket. Senator Saxbee, Hon. Feighan képviselő és William E. Minshall együttérzésüket személyi képviselettel fejezték ki. A bált a hagyományos palotással nyitották meg. Majd a palotás után az első bálozók bemutatása és keringő tánca kö­vetkezett. Éjfélkor megható, közvetlen szavakkal Papp Klára lemon­dott bálkirálynői tisztségéről és átadta a koronáját az uj bál­királynőnek, Fördös Mártának. Nagymértékben elősegítette a bál sikerét az az örvendetes tény, hogy a résztvevők nagytöbbsége a fiatalság volt. «iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiui Képeink az első bálozókat ábrázolják. Baloldali képen: első sorban balról jobbra: Ősze Lívia, Marianna Cantele, Nagy Anna Mária; hátsó sor: Hudák Krisztina, Terézhalmy Judith, Né­meth Piroska és Krozser Ágnes. Jobb oldali képen: Vareska Andrea, Varga Éva, Tarcsay Julianna, Tócy Tünde; hátsó sor: Papp Gabriella, Radic Oüvera, Mihályi Katalin és Riedl Zsuzsa.

Next

/
Thumbnails
Contents