Az Ujság, 1967 (47. évfolyam, 2-48. szám)

1967-01-19 / 2. szám

2. OLDAL AZ ÚJSÁG 1967. JANUÁR 19 AZ ÚJSÁG HUNGARIAN NEWS Megjelenik minden csütörtökön Published every Thursday Kiadó — Publisher: KÁRPÁT PUBLISHING CO. INC. 5705 Detroit Avenue. Cleveland, Ohio 44102. Telephone: (216) — 651-1060 Főszerkesztő — Editor in Chief KÓTAI ZOLTÁN Second Class postage paid at Cleveland. Ohio. ELŐFIZETÉSI ÁRAK — SUBSCRIPTION RATES Egy évre ...................... $ 5.00 For one year..................$ 5.00 Fél évre ...................... $ 2.50 For 6 months ............. $ 2.50 Egyes szám ................. $ 0.10 Each copy .................. $ 0.12 AZ ERDÉLYI MAGYAR LG SZÉKELY SZÖVETSÉG 1967 január 28-án, szombaton, este 7 órai kezdettel a Ceska Sin Sokol-ban (4314 Clark Avenue) tartja tánccal egybekötött DISZNÓTOROS — VACSORÁJÁT Mindenkit szeretettel hív és vár a — RENDEZŐSÉG A finom házi kolbászt az idén is Szabó Ezsaiás keszitt Adomány: $ 2.50 — Gyermekeknek ( 10 óven alul) $ 1.25 Zenét a Tokay zenekar szolgáltatja. — Kitűnő italok, hüsitők! SZEMÉLYI HÍREK DR. ZÖLD LÁSZLÓ New Mexicoi orvos, édesanyja, Mrs. Zöld Mária látogatására Clevelandba érkezett. AZ E. S. DUNÁNTÚLIAK UJ TISZTIKARA Pécsi János elnök, Radics Já­­nosné alelnök, Nagy Ida jegyző Tóth Sándorné titkár, Tuboly Kálmán pénztárnok, Bódi Im­­réné ellenőr, Kovács Margit számvizsgáló, Radicsné Tuboly Manci és Kovács Margit vigal­mi elnökök. AMSZ IGAZG. GYŰLÉSE Az Amerikai Magyar Szövet­ség január 20-án pénteken este 7:45 órakor tartja igazgatósági gyűlését a Kálvin Teremben. SZATMÁRMEGYEI KLUB eseményein a finom ételeket Móhr Jánosné, hires szakácsnő, késziti. A Klub gondnoka: Bo­­romissza István. APRÓHIRDETÉS NYUGODT, SZÉP, VIDÉKI OTTHON egy vagy két idősebb nő számára. Tájékoztatásért hívja: 231-2444. MINDENKI JEGYEZZE MEGI ia kisebb vagy nagyobb baja van a TELEVISIONNAL bármely gyártmány is teljes garancia mellett megj avitj uk STEVE G. SZABC B. F. G. — TV. iskolázott és vizsgázott szakképzett televizió-javit. 2656 EAST 126th Stree. 791-4544 és 9212316 SZÜLETÉSNAPI PARTI Horváth Jimmyt, a Vági E- gyesület népszerű elnökét, ba­rátai nagyszabású meglepetési partin üdvözölték 50. születése napján, január 7-én egy elegáns Pearl Rd.i vendéglőben. Száz­nál több jóbarát vett részt a partin, amelyen Borisz Feri és zenekara muzsikája mellett mu­lattak hajnalig. Lapunk is örömmel csatlako­zik az üdvözlőkhöz és még sok boldog születésnapot kíván a Vági Egylet kiváló elnökének. Horváth Jimmy AZ ÚJSÁG útján köszöni meg barátainak, akik a város minden részéről jöttek, ezt a kedves meglepetési partit. Külön elismerését és háláját fejezi ki az est rendezői­nek: Margit és Frank Pocsik, Piroska és Charlie Boros, Mar­garet és Ernie Pető, Irene és Paul Gálinak, akik az Ízletes vacsorát előkészítették. Hálás köszönet mindenkinek. ESKÜVŐ Dunajszky Zoltán és neje 3365 Glenbar Dr.i lakosok Katinka leányának a St. Angela de Me­­rici templomban esküdött örök hűséget Cibula M. Lőrinc, id. Cibula Lőrincné 25780 Melibee Westlake-i lakos fia. A gyönyö rü menyasszony az Ohio állami egyetem művészeti szakán nyer te oklevelét, mig a vőlegény a Notre Dame egyetemen befeje­zett tanulmányai után az Ohio állami egyetem orvosi szakán folytatja kiképezését. A fiatal pár Columbusban fog élni. TUDOMÁNYOS ELŐADÁS Dr. Oszlányi Róbert, a kenti egyetem német és magyar iro­dalom tanára, aki jelenleg a cle­velandi állami egyetemen tanít, a Német Asztaltársaság Klub hétfői estélyén a Carter Hotel­ben előadást tartott a német irc dalomról és annak bizonyos ki­alakulásáról az Isten hittel kap­csolatban. Az előadáson többen részt vettek a magyarok közű wiiimiumümniniiiiiiminnHmiiiumHiMiritiiiiiiumutiiHimiimMimumiiiimiiimimiiiiiiiiiHiiiiMiiiiiimmiiiHiiiiiiiiiiu CLEVELAND] MAGYARSÁGNAK MINDEN JÓT KÍVÁN MEGVÁLASZTÁSUK ALKALMÁVAL A Clevelandi Szaboicsmegyeiek Klubja tagsága és tisztikara Juhász Miklós elnök — Mrs. Cetkó Erzsébet alelnök Kovács József jegyző Menyhárt Anna pénztárnok — Rigó Margit vigalmi elnök iiiimnumniMHiminimiiinmMimiiiHimHUiinmiimmimimmiiiiHiiMnuiuiiHiiiMiiiimiiiimMimiiiimiumiiiimiiiuHiinh A SZENT JÁNOS G. K. EGYHÁZ P. T. U. MAGYAROS DISZNÓTOROS EBÉDJE január 29-én, vasárnap, lesz 11 órától d. u. 5 órig a Szent János egyházközségi iskola javára a Szent Név Társulat közreműködésével a Szent János Teremben az Ambler és Buckeye Rd. sarkán Felnőtteknek: $ 2.00 — gyermekeknek: $ 1.00 az ebéd. Mindenkit szeretettel hiv és vár a — RENDEZŐSÉG CLEVELANDI ESEMENY­NAPTAR J anuár 17: Kát. Aggmenház Bizottság el- í számoló gyűlése a Szt. Margit teremben. Január 22: 12:30-kor a megválasztott ÚJ tisztikar tiszteletére ebéd a W. S.-i Ev. Egyház termében (W. 98th St. és Denison Ave.) Disznótoros ebéd d.u. 12 :30- kor a Szent Imre Egyházköz- j ségnél: Január 22-29: Nemzetiségi Ünnepély a Mu­sic Hallban, az Egyesült Ma- j gyár Egyletek részvételével. | Január 28: Az Erdélyi Magyar-Székely; Szövetség disznótoros vacso­rája a Ceska Sin Sokol helyi ségében (4314 Clark Ave.) este 7 órakor-Cserkészbál a Statler Hilton Hotelben. este 7órakor a Szatmár Me­gyeiek Klubjának disznóto­ros! vacsorája, utána tánc. Február 4: Atléta Bál (CMAC) St. Mary Church k u 1 t urhelyiségében 3258 Warren Road) 9 órakor. Február 14: A Clevelandi Magyar Demok­rata liga új tisztikarának meg­választása este 7:30 órakor a W. 98th St. és Denison Ave. Február 18: A Clevelandi Magyar Demok­rata liga új tisztikarának a be­iktatási bankettje a W. 98th St. és Denison Ave. Február 19: Gömörmegyeiek kártyapar­tija a Református Teremben a Rákbetegek Otthona javára. Február 26: J Vági Egyesület kártyapartíja az Evangélikus Egyház nagy­termében (W. 98th St. és De nison Ave.) Március 11: Petőfi emlékünnepély a vá­rosi főkönyvtárban, a Petőfi szobor megkoszorúzása. Szép hétköznapokat kívánunk KEDVES OLVASÓINKNAK. Elmúltak az ünnepek és az ílet hétköznapjai kezdődnek. Elmondtuk az ünnepek alatt sok­szor, hogy “Dicsőség Istennek és béke a jóakaratu embernek!” Zajon hányán vannak, akik hétköznap is dicsérik az Istent. Há­­lyan vannak, akik nem feledkeznek meg arról, hogy Isten nem­­:sak a templomban, nemcsak szent helyeken van, hanem min­­ienütt ... A hétköznapok gondja és gyakori csüggedése arra vezeti a tévelygőket, hogy elhiggyék az istenteleneknek a sza­rait, hogy: “Isten halott!” Közelmúltban egy vasfüggöny mögül importált viccet hal­ottunk, amely nagyon jellemző és a következőképen szól: Még Stalin életében feliratok jelentek meg Moszkva ut­­;áin: “Isten halott! — Stalin!” Azután múlt az idő és Stalin neghalt. Ugyanazon a helyen, ahol régebben Stalin felrata meg­jelent, újabb felirat volt: “Stalin halott! — Mindenható Élő Isten!” Ezt a viccet nem itt, a szabad vallásgyakorlás honában :alálták ki, hanem onnan hozták, ahol az elemi iskoláktól kezd­­/e az egyetemekig tanítják hosszú évtizedek óta az istentelen­­séget. Ha a vasfüggöny mögött elhinnék azt, hogy Isten halott, äkkor nem figuráznák ki ilyen és hasonló tréiákkal az isten­­releneket. Amerre az ünnep alatt ebben az országban jártunk, minde­nütt hirdették Isten dicsőségét. “ . . . Békét a jóakaratu embernek!” Ez gyönyörű szózat, alkalmas arra, hogy nagyon sok jóakaratu embert félrevezesse­nek vele. Nincsen olyan normális eszü ember, aki ne kívánna békét. Ennek a nagy országnak elnöke, vezetői és felelős poli-' tikusan is békét kívánnak. De tartós, igazi békét. Nem olyan békét, amely elnyomatáshoz, zsarnoksághoz és újabb harcok­hoz vezet. A demokrácia megengedi minden embernek, hogy saját elfogása szerint, saját elgondolása alapján éljen. Az em­berek boldogok a demokráciában és nem óhajtanak egy de­mokratikus országból kivándorolni, elköltözni. A demokrácia küzd a békéért és áldozatokat hoz érte. Nagyon könnyű a fiatal, hevülékeny ifjúságot, a tudatlano­kat és tájékozatlanokat, téveszmék hangoztatásával és hatásos szólamokkal félrevezetni és a kormányzat és politikája ellen hangolni. De ha keressük, akkor megtaláljuk azokat az egyéne­ket és azokat az alakulatokat, akik és amelyek a félrevezető és ellenállásra buzdító munkát végzik. Tagadhatatlanul ered­ményesen dolgoznak, mert senki sem akarja a bőrét — még nemes célok érdekében sem — kockáztatni. A következmények­kel e fiatalok nincsenek tisztában. Mindnyájan kívánjuk a békét, az igazi békebeli békét, ami­kor nem kell sem háborútól, sem diktatúrától, sem alattomos orvtámadásoktól tartani. Ha a Kelet és Nyugat kormányfői tényleges békeakarattal és a jövő jobb kialakulásának remé­nyében, a szörnyű tömegpusztító fegyverek elpusztításával és az atomerőnek a békés élet megszépítéséért .való felhasználá­sáért ülnének össze és tárgyalnának, talán még meg lehetne menteni ezt a nemzedéket. Egyik nemzet sem lehet uralkodó nemzet, egyik államfor­ma sem lehet diktátora a másik államformának, egyik uralkodó eszme sem terrorizálhatja tartósan a másik uralkodó eszmét, hanem csakis békével, megértéssel lehet nyugalom a világon. Meg kell szüntetni, hogy a ,:tátorok irányítsák az egyes egye­tem hallgatóinak felfogását, hogy a fiatalság vezetői politikai diktátorok legyenek. Az egyetemeken tanuljanak a fiatalok és ha diplomáciai vagy politikai pályára készülnek, akkor előbb szerezzék meg önmaguk a kellő tudást és tájékozottságot, de ne kerüljenek külső befolyás alá. Ünnepeink szépek és emlékezetesek voltak, de az újév múltával jönnek a hétköznapok. Legyenek hétköznapjaink bé­kések és zavartalanok . . . ! .egyházi élet-SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG I860 W. 22nd St. Cleveland, O. Telefon: 861-1937 Plébános: Ft. Kárpi Ferenc SZENTMISÉK RENDJE: Hétköznapokon 8:00 órakor. Vasárnap: 8:30 (angol), 10:00 (magyar). GYÓNTATÁS Szombaton délután 3 és 6 között. Évi disznótoros ebéd január 22-én, d. u. 12:30-kor. Ebéd jegyek előre válthatók a vasár­napi misék után. Ebédjegy ára $2.50, gyermekeknek $1.25. MAGYARORSZÁGI SZENT MARGIT EGYHÁZKÖZSÉG I 1607 Honeydale Ave, Cleveland. Telefon: 23 1-053 I Plébános: Ft. Mundw il János' dr. Segédlelkészek: Ft. Varga József él Ft. Roskó L.ászló SZENTMISÉK RENDJE: Vasárnap: 6; 7:30; 9; 10:30 és 12, Hétköznapokon: 6:30; 7:00 és 8:00 SZENT MIHÁLY G. KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG *505 Bridge Ave. Cleveland, Ohio. Telefon: 281-0391 Plébános: Ft. Kovách János SZENTMISÉK RENDJE: Hétköznapokon 8:00 órakor. Vasárnapon és ünnepnapon. 9 ;00 angol és 10:15 magyar. KÉR. SZENT JÁNOS GÓR. KÁT. EGYHÁZKÖZSÉG *510 Buckeye Rd. Cleveland, Ohio Telefon: 23 1-2444 Plébános: Ft. dr. Bobák Sándor Segédlelkész: Ft. dr. Bobák János SZENTMISÉK RENDJE: Hétköznapokon 7:00 órakor. Ünnepnap: 7. 1 1:30 és d.u. 7:30 Vasárnap: 7; 9; 10:15 és 12:00. A JÖVőDELMI-ADÓ BEVALLÁSÁT (Income Tax) kívánatra lakásán is elkészit? DR. SHENYEY ÁKOS adószakértő, közjegyző MAGDA A. SHENYEY Public Accountant, registered in Ohio ; HÍVJA: Tel.: 861.0318 vagy 932-9512 számokat. ; Iroda: 33 Public Square II. emelet 217 számú szoba. Március íz : az 1848-49 szabadságharc emlékünnepélye d. u. 1-kor a Sheraton Cleveland szállo­dában, d. u. 2-kor a Kossuth szobornál, d. u. 3-kor a Beth­len teremben. W. S. ’ Dunántúli Magyarok Szövetsége kártyadélutánja az Evangélikus Teremben 2-kor. Április 23: Öregamerikás Magyarok Egye sületének kártyapartija a W. 98th St. és Denison Ave. Április 30: Szent Anna Egylet 70 éves ju­bileuma a Szent Erzsébet te­remben. Julius 4: Az Erdélyi Magyar Székely Szövetség nagy piknikje az Eintracht Recreation Farmon. I - -iJunos Jto: t Végi Egyesület évi nagy pik- I nikje a St. Theodosius Pic­­! nie Ground-on. Julius 23: Wm. Penn (Verhovay) 14. osztályának piknikje. Julius 30: I Magyar Nap — az Első M. j Református Egyház területén az East Blvd. és Buckeye rd. sarkán és a Bethlen Terem­ben. ! Augusztus 6: Öregamerikás Magyarok év: nagy piknikje és aratási ünne­pély a Slapnicka Farmon. Augusztus 27: d. u. 2:00-kor szüreti rétes­­délután a W. S.-i Ev. Egy ház termében: (W. 98th St. és Denison Ave.; Szeptember 24: az Egyesült M. Egyletek 65 éves jubileumi banketje és a Kossuth szobor felavatásának 65-ik évfordulója. Október 8: W. S. Dunántúli Magyarok Szövetsége rétesdélutánja a: 1 Evangélikus Teremben 2 óra kor. Október 15: Öregamerikás Magyarok kár tya és palacsinta délutánja i Református Egyesület als< I termeben. Október 22: az Egyesült M. Egyletek ün nepélye az 1956-os Szabad ságharc emlékére. November 5: Az Amerikai Magyar Bélyeg gyűjtő Egyesület kiállítása . \J/est Sidei Kálvin Terem ben. November 12: Az Egyesült M. Egyletek ve terán-napi kártyadélutánja a Evangélikus Teremben. December 31: A Magyar Csendőrök Csalác Közössége Szilveszterestje Pick Carter Hotelben. CLEVELANDI ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 2856 East Boulevard, Cleveland, O. Telefon: 231-0118 Lelkész: Ft. dr. Szabó István CLEVELANDI ELSŐ MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 2836 East Boulevard, Cleveland, O. j Telefon: 721-7074 Lelkész: Nt. Brachna Gábor NYUGAT-CLEVELANDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 324 5 W. 98th St. Cleveland, Ohio Telefon: 9.61-6895 Lelkész: Nt. Juhász Imre ISTENTISZTELET Vasárnap 9;30 angol; 10:45 magyar nyelven. ÚRVACSORA-OSZTÁS: Minden hónap első vasárnapján RÁDIÓS ISTENTISZTELETÜNK minden második szombaton d. u. 4 órakor hallható a WXEN — FM állomáson, 106.5 MC. VASÁRNAPI ISKOLA; angoj 9:30-kor, a magyarnyelvű, va­sárnapi iskolai oktatás 10:45-kor, a magyarnyelvű istentisztelet alatt. TISZTVISELŐ VÁLASZTÁS Múlt vasárnap megtartott évi közgyűlésünk példás rendben és rövidséggel folyt le. A kitünő­en működő tisztikarunkat és a presbitériumot majdnem teljes egészében újraválasztották két évi időtartamra. Az Oltáregylet a következő tisztikart választot­ta az 1967. évre: Ignátz János­né elnök, Foster Józsefné alel­nök, Rituper Istvánná oltárke­zelő, Kató Antalné jegyző, Né­meth Elekné pénztárnok, Ba­­koss Mihályné Pü. titkár, Bo­tos Imréné, Schlesinger Teréz és Zéth Katalin ellenőrök, Hor­váth Antalné, Szerszen Károly­­né és Vastag Jánosné igazga­tók. Diszelnök: Nt. Juhász Im­réné ; tb. elnök: Szlaukó Mi­hályné. A Férfikor új tisztvi­selői erre az évre: Kató Antal elnök, Őri Gyula alelnök, Win­field György jegyző pénztáros. Tisztviselőink tiszteletére az idén is megrendezzük a minden­kor népszerű disznótoros ebédet vasárnap, január 22-én, déli fél egykor. A csak 2 dollárba kerü­lő ebédjegyeket a lelkészi hiva­talban előre is meg lehet venni. CLEVELAND WEST SIDE-1 MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 1946 W. 32nd St. Cleveland, Ohio Telefon: 63 I -2 I 7 I Lelkész: Nt. Elek Áron HALOTTAINK t T VARGA ANDRÁS 8217 Lorain Ave.i lakos el­­lunyt. Gyászolja özvegye, szül. Daróczy Anna; fiai: István és András, unokái és dédunokái, aővére Mrs. Barbara Pataki. A Bodnár A. Lajos és Fia 3929 Lorain Ave.i kápolnájából W. S. Református Egyházba vitték, ahol Nt. Elek Áron lelkész vé. gezte a gyászszertartást. t FERENCHALMY ALFRÉD elhunyt. Gyászolja özvegye Erika és gyermekei. A Cherosky temetkezési otthon 10106 Buck­eye Road-i kápolnájából te ■ mették el a Highland Park te­metőbe. T Özv. GERZSENYI GYULÁNÉ sz. Enyedi Julia elhunyt. — Gyászolják: f.a, 2 unokája, hat dédunokája, Jakab és Tóth te­metkezési otthon 11713 Buck­eye Road-i kápolnájából a Highland Park temetőbe kisér­ték. t Id. MIDA ANDRÁS elhunyt. Gyászolja özvegye sz. Sayko Erzsébet, gyermekei, 8 unokája és 8 dédunokája. Ja­kab és Tóth 12014 Buckeye roadi temetkezési otthonából az Első Magyar Ref. Nagytem­plomba, majd a temetőbe ki­sérték. Özv. TRENKA LÁSZLÓNÉ sz. Németh Boriska 3005 E. 124th St.-i lakos elhunyt. Gyá­szolják gyermekei, hat unokája, hét dédunokája. Jakab és Tóth 11713 Buckeye roadi kápolná­jából az Első Magy. Evangélikus Egyház templomába vitték át, majd a gyászszertartás után a Woodland temetőbe temették. * CHUHA E. GYÖRGYNÉ sz. Veres Berta elhunyt. Gyá­szolja férje, apja András, test­vérei és rokonai. A Cherosky temetkezési otthoú 10106 Bu­­keye roadi kápolnájából és a Szt. Erzsébet r. k. templomból temették el. SZÁRAZ E. RONALD Covington, Va.-i lakos el hunyt. Gyászolja özvegye Sós­sá Ilona és gyermeke, és édes­anyja. Jakab és Tóth 11713 Buckeye Road-i kápolnájából és az Első Magyar Református Nagytemplomból volt a teme­tése. t MEYERS JÁNOS 9915 Hulda avenuei lakos el­hunyt. Gyászolja özvegye sz, Huttman Anna, gyermekei, uno­kái és testvérei. A Hartman te­metkezési otthon 11410 Bu­ckeye roadi kápolnájából az Our Lady of Peace templomba, majd a temetőbe kisérték. HALLGASSA MEG DONÓ - HALMOS RÁDIÓ PROGRAMJÁT! AZ 1490 DIALON MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN 3:30-tól 4-ig Változatos program, en DONÓ ANDRÁS angolul, HALMOS MARGIT magyarul végzi el a kádasokat. ELŐ PROGRAMSZÁMOK! HIRDETÉSÉRT, KÖSZÖNTŐÉRT HÍVJA FEL TELEFONON: 561-0824 — 561-3155 Gy 6 gy*zereket az óhazába csak a SAJÓ PATIKÁVAL KÜLDJÜNK BÖSZÖRMÉNYI SÁNDOR GYÓGYSZERÉSZ 3824 Loraín Avenue ELSŐ MAGYAR PRESBITER1ÁNUS EGYHÁZ 12604 Buckeye Road, Cleveland, O. Telefon: 921-4304 Lelkész: Nt. Cautoros W. István VASÁRNAPI ISTENTISZ­TELET az angol nyelvűek számára 10 órakor, a magyar gyüleke­zetnek 11-kor. VASÁRNAPI ISKOLA mindkét gyülekezet ifjúsága számára vasárnaponként reg­gel 10 órakor. ÉNEKKARI PRÓBÁK — kedden este pontosan 7 órakar. iiaaaaiaaaaaaaaaaaaBBBaaaaaaaaaaaaaBi JULIUS GARAGE & BODY SHOP 11418 Woodland 25 ÉVI GYAKORLAT külföldi autók javításában Tuning — Ignition — Brake SERVICE amerikai és. külföldi autókra Teljes BODY-JA VITÁS, FESTF. Bárhol bajba k ,rül hajtás közben szolgálatára készek vagyunk I CSAK HÍVJON BENNÜNKET I MŰHELY: 231-4847 LAKÁS: 751-49Ö9 GAYER-FANCHALY VIRÁGÜZLET VIRÁG MINDEN ALKALOMRA 4714 Lorain Ave. Cleveland, 0.-631-1 882 HA GYÁSZ mA CSALÁDOT részletekig kidolgozza a VÉGTISZTESSÉGADÁS minden tervét — a család jóváhagyásával Minden intézkedés úgy történik, hogy a gyá­szoló család zavartalanul adhassa át magát az utolsó búcsú nagyon nehéz percemek. Gyász esetén szolgáltra készen állnak: Bodnár A. Lafos ÉS FIA, ifi- LAJOS Temetésrendezők • balzsamozók 3929 Lorain Av®. Tel.: 631-3075

Next

/
Thumbnails
Contents