Az Ujság, 1967 (47. évfolyam, 2-48. szám)

1967-01-19 / 2. szám

AZ ÚJSÁG VOLUME 47. ÉVFOLYAM. — NO. 2. SZÁM. 1967. JANUAR 19. FÉNYESEN SIKERÜLT AZ MHBK BÁL □ A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége Bálján készült fel­­yétel (balról jobbra) : Petrash Lajos városi biró és Essö József­­né, kanadai vendég, beszélget Kálnoki-Kis Tiborral és nejével A békebeli tisztibálok emlékét varázsolja vissza minden évben közénk a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének far­sangi bálja. Cleveland legelőkelőbb szállodájának, a Statler Hotel fényes, új báltermében tartották ez évben is a bált. a­­melynek megszervezése és levezetése kimagaslóan kiváló és mintaszerű volt. A rendezőbizottság kérésére Kálnoki-Kis Tibor, az MHBK clevelandi csoporjának vezetője engedélyt ad a bál megnyitá­sára. Habonyi Marika, a tavalyi bál királynője, angol nyelven köszötötte az amerikai vendégeket. Ralph S. Locher, clevelandi polgármester, aki nejével je­lent meg a bálon, szivélyes szavakkal válaszolt a beszédre. A bál elegáns közönsége sorában megjelent Lakewood város pol­gármestere, Robert M. Lawther és neje, Ralph Perk megyei auditor. Petrash Lajos és Krupansky Blanka városi bírák, Wil­liam E. Minshal kongresszusi képviselő, az amerikai és magyar sajtó és rádió képviselői, az egyházi, egyleti, állami, megyei és előkelőségek. Godányi Ernő, az M. H. B. K. USA-i főcsoportvezetője, angolnyelvü üdvözletei mondott. A bálát a magyaruhás első-bálozó párok bevonulása nyi­totta meg. A diszmagyarba öltözött ifjú leányok valóban üde látványt nyújtottak, amikor daliás partnereik karján bevonul­tak. A palotás eltáncolása után az egyes párokat név szerint is bemutatták. Azután a másodéves bálozó leányok vonultak be édesapjuk karján héfehér, hosszú estélyi ruhákban és bécsi ke­­ringőt lejtettek. Az apákat természetesen fiatal táncosok vál­tották fel. Ezeket a párokat is névszerint mutatták be. A tánc-bemutatók után Kálnoki-Kis Tibor Mrs. Locherrel, Ralph Locher polgármester pedig Kálnoki-Kis Tiboméval kezd­­j ték el a táncot, melybe bekapcsolódtak a többi bálozók is. A korábbi évek nagysikerű báljainak rendezésénél kifejtett áldozatkész munkájáért Szent-Királlyi Árpád jutalomban és elismerésben részesült. A rendezőség bemutatta az ország különböző részeiből és Kanadából érkezett vendégeket, majd a 21 tagú választóbizott­ság megyálasztotta bálkirálynőnek Torma Judithot; udvarhöl­gyeknek Papp Klárit, Almay Katót, Beck Gizellát és Egyed Andreát. A királynő fejére a koronát Habony Marika, a múlt évi bálkirálynő tette fel. A közönség véleménye szerint mind­egyik fiatal leány egy-egy bálkirálynő volt. A bál rendezóbizottságának tagjai voltak: Dávid Gyula bálelnök, Tarnay Dénes szertartásmester, Terézhalmy Géza pénztárnok, Áprily Ferenc, ifj. Fáik Viktor, Fördös Egon, Ko­vács Ferenc, Peller Miklós, Sáfrán István. Skerlán Gyula, Tor­ma Csongor rendezők, Habony Marika a tavalyi bál királynője és ifj. Megyimory János ifjúsági bálelnök. Hank Haller kibővített zenekarának zenéjére jól mulatott az elegáns közönség, és oly jó volt a hangulat, hory a zárórakor senki sem akart távozni. A SOCIETY NATIONAL BANK ÉPÜLETE a Cleveland Architects Institute (a Clevelandi Építészeti Intézet) részéről kitüntetésben részesült, mint Cleveland leg­jobban karbantartott épülete. A Society főintézete 127 Public Square alatt található és Edward S. Crider, az American Intitu­­ts of Architecture clevelandi irodájának az elnöke és Robert Gaede, az AIA Preservation Committee elnöke adta át a kitün­tetést, amelyet az igazgatói irodában helyeztek el. Mr. Frane, Society elnök azt mondja, hogy “büszkék vagyunk arra, hogy épületünket úgy tudtuk karbantartani, hogy az a szaképitészek figyelmét felhívta és bennünket kitüntetésre méltatott!” Kiutasított orosz ujságirók Tokyoból érkezett hír szerint a kommunista Kina hat szov­jet újságíró közül Pekingben hármat kiiutasitott és kötelezte őket, hogy december 25-ig hagyják el az országot. Az Uj Kina Sajtóiroda és a pekingi rádió azzal indokolja meg a kiutasítást, a orosz ujságirók lekicsinyelték Kina nagy kulturális fár­adalmát és azzal kapcsolatban álhire-ket terjesztettek. A tudó­sítások szerint a riporterek az amerikai imperialisták szekerét iák. és sok Kina-ellenes propagondát fejtettek ki. MAGYAR HŐSI HALOTT i Grand Rapids Cityben élő lap- J terjesztőnknek, Vigh J. Gyulá­nak és feleségének szomorú ka- 1 rácsonyuk volt. December 19-én : hősi halált halt 20 éves fiúk, I Vigh J. Sándor. Vigh Gyula j 1950-ben jött Amerikába csa ládjával. A Kis Dongóban több alkalommal jelent meg írása. A I gyászoló családdal együtt ér­zünk. Képünkön balról jobbra: D. James Pritchard és George Litzko, Society elnökök, Edward S. Crider AIA Clevelaand Chapter elnök, Robert Gaede AIA Preservation Committee el­nök, Mervin B. France Society elnök, Walter Lineberger Sosiety ügyvivő alelnök. Emelkedő lakbérek Minthogy az ingatlan adók állandóan emelkednek, a lak­béreket is kénytelenek a háztulajdonosok emelni. Peter Frank­lin, a Bates and Springer ingatlanvállalat igazgatója azt mond­ja, hogy a lakbér emelkedése elkerülhetetlen. MEGHÍVÓ A SZENT IMRE EGYHÁZKÖZSÉG — a Bridge Avenue keleti végén, 1860 W. 22nd St. — január 22-én, vasárnap, déli 12:30-kor kezdődő DISZNÓTOROS EBÉDJÉRE Ebéd: leves, kolbász, hurka, burgonya, savanyú káposzta, kávé, sütemény. Ebédjegy ára: $2.50 — Gyermekeknek $ 1.25 Az ebédjegyet előre kell megvásárolni az E; yházközség vasárnapi irodájában bármelyik vasárnap. ANDA GÉZA HANGVERSENYE Csütörtökön, január 19-én és szombaton, 21-én, Anda Géza világhírű magyar zongoraművész lép fel a Severance Hallban a Cleveland Orchestraval, Széli György karmester vezényletével. A budapesti születésű Anda Géza a budapesti Liszt Ferenc Aka­démián nyerte el oklevelét és képzettségét Dohnányi Ernő mesteri keze alatt végezte el. 1921-ben született és tehetségét az egész világ elismeri. Szívesen jön Clevelandba. ahol sok magyar zeneértő él. Január 26,28 és 29-én Clifford Curzon zongoraművész lép fel a Széli György által vezényelt Cleveland Orchestraval. Április hónapra a “New Music Program” keretében ameri­kai szerzők müveit fogja előadni a Clevelalnd Orchestra. MEGHALT KÁLLAY MIKLÓS Kálllay Miklós, Magyarország volt miniszterelnöke, január 14-én 80 éves korában meghalt. Múlt évben hunyt el felesége, akinek halála óta sokat betegeskedett. Fia és több családtagja Európában él, sógornője Milánovics Györgyné itt Clevelandban. Temetése január 17-én volt a new yorki Szent István templom ból a magyarok nagy részvéte mellett. OTT VOLTUNK A W. S.-I REFORMÁTUS FIATALASSZONYOK KÖRE 30 éves jubileumi ebédjén a Kálvin teremben, amelyet meg­töltött a nagyszámú vendégkoszorú. Nt. Elek Áron, lelkipásztor, szivélyes szavakkal üdvözölte a megjelenteket. Az esemény ün­nepi szónoka Nt. Daróczy Mátyás, az egyház korábbi lelkipász­tora, történelmi visszatekintést nyújtott a múltra és arról a sze­rétéiről és összetartásról beszélt, amely őt mindig boldogság­gal töltötte el. Megemlékezett a tiszteskorú Nt. dr. Csutoros Eleknéről, aki jelenleg Floridában él. Az ő nevéhez fűződik az egyház áldásos munkát végző Templomsegélyző Női Osztályá­nak megalapítása, melynek tagjaitól a 30 évvel ezelőtt alakult Fiatal Asszonyok Köre átvette a dicséretes tevékenységet és az elmúlt három évtized alatt lelkiismeretesen, áldozatkészen és szeretettel működtek egyházukért. E fiatalasszonyok közben mamák és nagymamák lettek, de buzgalmuk nem lankadt. Nt. Daróczy Mátyás lelkes, szivhezszóló szavait nagy örömmel hall­gatták a hívek és a vendéglátó lelkipásztor hálás szavakkaL monj dott köszönetét. Nt. Elek Áron háláját fejezte ki egyháza férfi és női veze­tőségének, személyenkint bemutatva őket, megköszönte a Fia­talasszonyok Körének a rendkívül Ízletes ebéd elkészítését és az Ifjúsági Csoport üde, szép leányainak az előzékeny és hibát­lan felszolgálást. Tóth Balázsné a lelkipásztor felkérésére, Gazdik Györgyné elnök, orgonista művészi kíséretével elénekelte a “Gyere. Bodri kutyám” és a “Mit susog a fehér akác” dalokat, sok megérde­melt tapsot és nagy sikert aratva. A Fiatalasszonyok Köre vezetősége: Gazdik Györgyné el­nök, Holló Zsuzsanna alelnök, Germuska Vilma pénztárnok, Bunna Betty. Groh Betty és Papp Marge titkárok, Krupla Mar­ge és Horváth Boriska ellenőrök. A lelkipásztor bemutatta nejét, Nt. Elek Áronnét, négy bá­jos kisleányát, Nt. Daróczy Mátyásnét, id. Bodnár Lajosnét, ifj. Bodnár Lajost. Leibersberger Pétert és nejét, Menyhárt Sándort, a Bélyeg Klub elnökét és nejét, munkatársunkat és sok más vendéget. A gondnoki tisztséget Bedő Károlyné és gyermekei látták el A VÁGI EGYESÜLET TISZTÚJÍTÓ GYŰLÉSÉN A gyűlést Horváth Jimmy elnök köszöntése nyitotta meg majd Csorba József jegyző felolvasta a részletes és jól szerkesz tett jegyzőkönyvet. Az elnök beszámolt a beérkezett számo köszönőlevélről, amelyekben köszönetét mondtak a rászorulói a fejenként száz dolláros támogatásért és az év folyamán elhuny' Császár Imre és özv. Szilágyi Imréné hozzátartozói a temet­kezési virágokért. Az elnök bejelentette az új tagokat: Kovácr Helént és Gulyás Maryt. Ifj. Gál Pál számvizsgáló részletes jelentést tett, valamin' Pap Ferenc pénztárnok is. Boros Károly számvizsgáló nem tu­dott megjelenni. Horváth Jimmy elnök hálás szavakkal mondott köszöneté^ a tagoknak, akik a rossz idő ellenére is szép számmal jelentei meg, a nagy megértésért és testvéri szeretetért, amely a 25-31 év előtt megindított egyesületben az idők folyamán nem lankadt hanem emelkedett és kérte őket a további összetartásra. Az év folyamán rendezendő események rendezői feltételeit egyhangú­lag elfogadták. A gyűlés végén az elnök ai saját és tisztikara nevében ler mondott. A tagság egyhangúlag kérte az elnököt és a tisztikart e további vezetésre, amit el fogadtak. Az újólag megválasztott tisztikar: Horváth Jimmy elnök: Szép József alelnök; ifj. Gál Pál és Boros Károly számvizsgá­lók; Csorba József jegyző. Pap Ferenc pénztáros' Pető Ernő vigalmi pénztárnok. EGYES SZÁM ÁRA: 12 CENT tartják. Czibula Ferdinánd zárószavai után a gyűlést családias légkörben megvendégelés követte. Tisztviselő választás a gyű­lésen nem volt. A WILLIAM PENN VERHOVAY 45. OSZTÁLYA gyűlésén, amelyen száznál több tag jelent meg. A gyűlést az Evanvélikus Teremben rétesdélután és kártyaparti követte. A gyűlésen megjelent dr. Kovács Andor, központi igazgató, Készéi Imre tb. elnök, Bertalan Kálmán elnök, Bálint Pál alelnök, dr. Nádas Gyula jegyző és pénztáros, Érvay József és Török Sán dór ellenőrök, valamint nagyon sok más közismert magyar. A vendégeket dr. Nádas Gyuláné fogadta és a háziasszonyi tiszt­­séséget Bertalan Kálmánná, Rituper Istvánné, Binder Ferencné és a többi Verhovay asszony töltötte be a szokott előzékeny­séggel. A vendégek dicsérték az ízletes vegyes rétest és családias hangulatban töltötték el a délutánt. A NEW YORKI MAGYAR SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKÁN A műsor Kacsóh Pongrác János Vitéz dal játékának részle­tével kezdődött Koltay Vali, a budapesti Optraház művésznő­jének előadásában. Koltai Vali klasszikus és népies dalokban egyaránt tökéletes szórakozást nyújtott. Lehár, Kálmán és más közismert operettszerzők müvein kívül Meyerbeer “Hu­genották” és Verdi “Álarcosbál” operák áriáit énekelte. Isten­áldotta tehetség a klasszikus és könnyed muzsikában. Udvardy Tibor, a budapest iOperaház tenoristája, Rimski Korsakov operaáriáját énekelte, majd Koltay Valival együtt a Kodály “Székelyfonó“jának kettését, valamint Jakoby Sybill duettjét. A két operaházi tag magyar dalokat is énekelt nagy tehet­séggel és a közönség nagy tapssal fejezte ki tetszését. Petri Marika “A kanyargó Tisza partján...”, majd Udvardy Tiborral együtt részleteket énekelt a Vig özvegyből, mely utób­bit a nagy tapsnak engedve meg kellett ismételni. Rácz Valit a régi Budapest elismerte a legtehetségesebb dizőzök egyikének. Igaz tehetséggel adta elő József Attilának a Bethlehemi Királyok című zenésitett költeményét, utána pe­dig Zilahi Farnos Eszter Kék csillag cimü zenés müvét, amely­­lyel nemcsak az előadó művésznő aratott sikert, hanem a szerző is hatalmas tapsot kapott. Még sok régi kedves nóta emléke újult fel énekszámai alatt. Rácz Vali Clevelandban is épp oly hamisítatlanul pesti, mint Budapesten volt. A zenei rendezés és zongorakiséret magasvonalú volt. Héczei Iván nemcsak kitűnő műsorvezető, hanem művészi képzettségű színész is. A konferálás szórakoztató és szellemes /olt és pompásan utánozta Feleki Kamiit és Latabár Kálmánt. A new yorki Magyar Színház első szereplése kiválóan sike­rült és ezért bizalommal és várakozással tekintünk a következő felépésük elé. ———mwnmiiHumMiiitwwHHiwniwaiH m t h—i OHIO BELL 8.5 MILLIÓS UJ ÉPÜLETE Az Ohio Bell Telephone Co. a 700 Huron Roadon egy 8.5 nilliós, 8 emeletes ablaktalan házat épit interurban felszerelésé­­íek elhelyezésére. Az épület közvetlenül a vállalat jelenlegi zékháza mellett lesz és az építkezési munkálatok, amelyek ez 3v áprilisában kezdődnek meg, két évig fognak tartani. Frederik R. Eckley vállalati elnök azt mondta a Sheraton Cleveland Hotelben tartott konferencián, hogy az új épület a 10 milliós fejlesztési terv egy része, amely Nagy-Clevelandban L967-ben kerül kivitelre. Az építkezési terveket Schafer, Flynn és van Dijk építészek készítették. A CATH. FEDERATION OF WOMEN’S CLUB ebédjén, amelynek szónoka Eileen Egan írónő vol< aki “Work of Peace in World” címen tartott előadást, amely címen az új könyve megjelent. A nagyszámú közönséget Mrs. Dominic Zullo elnök üdvözölte. Jelen volt Msgr. Mohan és Ft. Kárpi Ferenc, a Szent Imre Egyházközség plébánosa képviseletében Bálint Jó­­zsefné, a Kát. Aggmenház Bizottság W. S. elnöke. Az Aggmen­­ház fönöknője, Tisztelendő Klotilda és Tisztelendő Augusztina nővérek is jelen voltak. Az Aggmenház Bizottság részéről részt vettt az ebéden Balunek Andrásné, Kolozy Irma. Készéi Lajos­­né, valamint Krupánsky Blanka városi biró, Tóth Eszter. Tóth D. Terézia. Tricskó Mária, Molnár Vincentné, dr. Ciprusné Falábú Terézia, Dudás Terézia tanárnő, Éden Hermina Mária és sokan mások. AZ AMERIKAI MAGYAR NŐI SEGÉLYEGYLET gyűlésén, ahol Boros Istvánné elnök távollétében Czibula Fer­­dinándné, a W. S. alelnök, üdvözölte a nagyszámban megjelent tagokat és jelentést tett arról a nagy jótékonymunkáról, melyet a Segélyegylet az elmúlt esztendőben végzett. Több mint ezer­­hétszáz dollárt osztott szét ez az áldásos női alakulat a kór­házak, aggmenházak, árvaházak, kutatóintézetek, rászoruló csa­ládok és egyének között. Damchák Péterné, pénztárnok tett jelentést, majd Németh Józsefné és Makranczky Sándorné titkárok felolvasták a Lan­der Roadi kt. Aggmenház, a Ligonieri Bethlen Othon, a Luthe­ránus Otthon, a Little Sisters of the Poor, a Boy’s Village és több más intézmény, nagyon sok család és magán személy kö­szönő levelét. Barta Jánosné E. S. alelnök és Galkó Lászlóné W. S. ellenőr bejelentései után Végső Jánosné sunshine chair­man kimerítő jelentést adott és hangsúlyozta, hogy a jövőben a születésnapi ajándékot az ünnepelt a következő hónapban is megkapja az esetben, ha a gyűlést a város ellenkező oldalán MEGHÍVÓ NYUGAT-CLEVELANDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ — W. 98th. St. és Denison Avenue sarkán — január 22-én, vasárnap, déli 12:30-kor kezdődő DISZNÓTOROS EBÉDJÉRE Az évi disznótoros ebédet az újonnan megválasztott tisztviselők tiszteletére rendezik. — Ebédjegy ára: $ 2.00 —

Next

/
Thumbnails
Contents