Az Ujság, 1964 (44. évfolyam, 4-48. szám)

1964-01-30 / 4. szám

JOHNSON ELNÖK FELVETTE A HARCOT A KÓRHÁZ BIZTOSÍTÁSÉRT ÉS BÍZIK A HARC SIKERÉBEN Egyes ssam ára i ROVÁS FELHÍVTÁK a FIGYELMÜNKET. hegy Gombos Zoltán Szabad­sága a John Eirch Societyt hirdeti. — Az lehetetlen! — volt a válaszunk. A figyelmeztető nem tágí­tott: — Vegye meg a Szabadsá­got és meggyőződhet, hogy Szent igaz. Eleget tettünk a figyelmez­tető kívánságának, megvettük a Szabadságot és meggyőződ­tünk. Megtaláltuk a Szabad­ságban a John Birch Society hangzatos hirdetését és el is olvastuk. Hát erre jutott Gombos Zoltán a Szabadságával! A hirdetés hangzatos cime: — Harcoljunk a kommuniz­mus ellen! A REPUBLIKÁNUSOK SZEMÉLYES TÁMADÁSOKKAL AKARJÁK RONTANI JOHNSON NÉPSZERŰSÉGÉT NT. ELEK ÁARONT 400-on FELÜLI MAGYAR TISZTELTE MEG AZ EGYHÁZI BEIKTATÁS UTÁN EMBEREK Donó Márton, Még messze van elnökvá­lasztás, ae a kampány már mindkét fél, a demokraták és republikánusok részéről meg­kezdődött. Eddig a republikánusok kampánya negative —, va­gyis semmitsem ajánlanak, erőfeszítésük arra irányul, hogy elgáncsolják, amit John­­jcn elnök javasol. Nem nyíltan ellenzik, mert azzal nem kapják meg az or­szág polgárainak szavaza­tát, ha szembe helyezkednek azokkal a társadalmi újítá­sokkal, amelyeket Johnson elnök meg akar valósítani: munka mindenkinek, rendes lakás biztosítás betegség ese­tére, arra kényszerülnek hogy Johnson elnök személye el­len harcoljanak. Ezt teszik a republikánusok: diskreditálni akarják Johnson elnököt. t Kapóra jön a republikánu­soknak a Baker ügy. Az, hogy Johnson elnök szenátor korában egy fonográf gépet kapott ajándékba. . Ezen lovagoltók* Eäüi‘ leg­nagyobb ügy a számukra, Johnson i lelnök nyilatkozott az ügyben. Jóhiszeműségéhez kétség sem f$r. .Erkölcsileg, tisztán áll nem adott és i nem. tett az ajándékért semmit sem. Mégis szeretnék fel­­hasznaim arra, nugy poini­­itaiiag megsemmisítsek. Kétségbeesésük Hon teszik ezt, mert Johson elnök társa­dalmi programjával szem­ben nemcsak hatástalanok, de tehetetlenek is. Ha most lenne a választás, akkor is nagy többséggel győzne Johnson elnök. Még nagyobb lesz a többsége no­vemberben mert programja: a hideg háború beszüntetése, a békés megegyezésre való törekvése, a nép rendes meg­élhetésének biztosítására, a dázhafatlan társadalmi szük­ségletek, amelyeket az ame­­kórházi biztosítás olyan eló­­rikai nép kész örömmel tá­mogat. Johnson elnök népszerűsé­ge egyre nő és a repub­likánus párt egyre zsugorodik össze, minél többet támadják Johnson elnököt, annál gyor­sabban és biztosabban. Tóth Flóra. W. S. Magyar Reformá­tus Egy. csalogánya nővé­re, Gazdick Györgyné zon­gora kíséretével két dalt enekelt. Mindketten a konyhából, munkából léptek elő a szín­padra. Ezek a sokoldalú magyar asszonyok tehet­séggel vannak megáldva. osaK átöltöznek és műked­velő énekesekké változnak.. Olyan belső érzéssel, oly szép kiejtéssel és olyan jó hanghabználattal énekelt Tóth Tlóra, hogy a banket ünnepélyességét fokozta. Tomboló tapsot kaptak szereplésükért. Nt. Kecskeméthy József kölcsönt ajánl fel. É A banket második ma­gyar szónoka Nt. Kecske­­méthy József, a Reformá­tus Egyesület főtitkára volt. Nt. Elek Áaront beaján­lotta az ünneplő közön­ségnek, mint képzett, alko­tásra képes, a néppel e­­gyütt é^ző' és együtt1 dol­gozó lelkészt. ' A West Sidei magyar he­­formátusok haladását i elis-, merve megjövendölte, hogy úgy a templom, mint a Kálvin Terem mégnagyob­­bitást igényel. — Ezt könnyű megoldani —• mondotta Nt. Kecskemé­­thy József, oly jó fizetők a W.. S. magyar reformá­tusok, hogy az Amerikai sülét szívesen ad újra köl- Magyar Református Egye­­csönt a nagyobbitáshoz. Katona Sándor beszéde A harmadik és utolsó be­széd Katona Sándor pénz­tárnok angol nyelvű beszé­de volt. Elismeréssel adózott a nyugalomba vonult Nt. Da­­róczy Mátyásnak, akivel szívesen működött együtt. — Az uj lelkészünket — mondotta Katona Sándor— azzal jelleemzhetem legjob­ban, amilyen uj rendszert vezetett be. Eddig lelké­szünk intézett mindent, a kifizetéseket is. Át akartuk adni az uj lelkésznek a pénztári könyvet és. a csekk könyvet, de nem fogadta el. Visszaadta és azt mon­dotta: maguk adják és gyűjtik a pénzt—,maguk is fizessenek. Én elvégzem a lelkészi teendőket —, gon­doskodok a lelki szükség­letről. . — Az uj rendszerrel megnövekedett a munkánk, de megtesszük és elvégez­zük, ami ránk hárul — mondotta Katona Sándor, — mert egyek vagyunk mindannyian abban, hogy egyházunk haladását bizto­sítsuk. Körmendy István cere­­moniamester egy másik Ka­tonát is felszólított, a Fair port Harbori 34 tagú kül­döttség szónokát, Katona Barnát, aki bár némi kit szemrehányással vétette ö. Magyar tudós meghívást kapott Amerikába • íTt’S f; ;o; Rényi Alfréd) akadémikus a matematikai kutatóintézet i­­gazgaója -az Ann Arbor egye­tem meghívására az Egyesült Államokba utazott, i, , A Cleveland Trust sikeres esztendje i J Williard W. Brown, Cleve­land város volt republikánus | polgármesterjelöltje, a Uni­­! versity Circle Research Cen­ter, In. elnöke, aki 1962-ben igazgatója volt a Cleveland Trüstnek, Ohio legnagyobb I bankjának, újra tagja lett az I igazgatóságnak. A részvénye- 1 sek a legutolsó részvény gyü- J lésen megválasztották igaz­­l gatónak. 1 Williard W. Brown a Broyn | család harmad generációs; j Mgja a Cleveland Trust igaz­­! gatóságában. Nagyapja, Fa­­[ yette Brown, Sr. 1895-től 19- 110-ig volt a Cleveland Trust j igazgatója, atyja, Fayette I Brown 43 évig volt igagató. A Cleveland Trust a rész­vényesek jóváhagyásával minden részvényesnek a bir­tokában levő egy részvényért két részvényt ad. Az uj rész­vények osztaléka $2.60 cent lesz évente, a régi egy rész­vény oszatléka évente 6 dol­lár volt. Minthogy az uj két részvény tulaj donkjépen 3- nak az osztalékához jogos, az osztalék $6.50 lesz. ; George Gund, az igazgató­ság elnöke és G. F. Karch, a bank elnöke együttesen bej,*' lentették, hogy az 1963. esz­tendő volt a bank legjobb esztendje. A Cleveland Trust iiszta jövedelme adólevonás után 1983-ban 12,416,781 dollár volt. Vegyük csak sorra, mivel • harcol a Birch Society a kommunizmus ellen. Legnagyobb hőstette a John Birch Societynak, hogy j Earl V* c..ren, a U. S. Supreme j Court főbírája ellen felfüg- j gesztési kar r mi indított ás Earl Warren főbírót tíaltoöfhi­­ában jelképesen fel is akasz­tották. A másik nagy teljesítmé­nye, hogy Eisenhower elnö­köt a kommunisták eszközé­nek nyilvánította, hogy Dul­les volt külügyi államtitkárt is megvádolta: azzal rágal­mazván, hogy a kommunis­ták érdekét szolgálta. Kennedy elnök ellen olyan förtelmes cikket Írtak köz­vetlen halála előtt, hogy ha­lála hírére nem is merték ki- , küldeni és inkább megsem­­misitették. Az ország, vezetőinek a rá­galom sarával való megdobá­­lása nem az egyetlen jelleg- j zelessége a Birch Societynak. j Van ennél a szégyenletes! ténykedésüknél még sokkal j súlyosabb fogyatékosságuk ‘ is. I Ellene vannak a U. N.-nek. | Ellene vannak a munkás- [ szervezeteknek és — ami leg- , ellenszenvesebbé teszi őket: el akarják törölni a social se-1 curiíy'i. | Mindezt azzal az ürüggyel I teszik és hirdetik, hogy meg mentenek bennünket a kom­munistáktól. Általánosan elismert meg­állapítás, hogy a Birch So­ciety jóval súlyosabb vészé- j delmet rejt magában, .mint akármilyen más mozgalom vagy szervezet. Az amerikai munkás szer­vezetek kíméletlen harcot indítottak ellene, céljaik, esz­közeinek és jellemlelenségei­­nek a leleplezésével. A magyarságon a sor: ál- : lást foglalnia Goombos Zol­tán e legújabb megrökönyö­dése ellen, hogy a Birch So­­cietyba seqit csalogatni a magyarokat. 200 millió éves őshülő lábnyomát találták meg (FEC) 200 millió éves ős­hüllő lábftyöittát találták meg Spaghetti vacsora feb. 10-én az E. N. Houseban A Buckeye-Woodhil |-Wood­land Area Council február 10- én, hétfőn az East End Neibor" hood : Houseban délután 5- tői este 8:30-ig Spaghetti Din­ner t rendez. A hozzájárulás $1.25. A jö­vedelminél delegátus külde­nek Washingtonba a Legisla­tive Seminariumba. A magyar kormány beszünteti az az amerikai program zavarását (FEC) A magyar kormány értesítette az amerikai kül­ügyminisztériumot, hogy a nyugati rádióá Tamások ma­gyarnyelvű adásainak zava­rását ezév január elsejével be­szüntette. Január 13-án Rad­­ványi János, a magyarországi kommunista kormány wa­shingtoni ügyvivője látoga­tást tett Harold Vedelernél, a keleteurópai ügyek hivatalá­nak igazgatójánál, s bejelen­tette a magyar kormány szán­dékát, kifejezetten megemlít­ve a két amerikai érdekeltsé­gű rádióállomást, a Voice of America-t (Amerika Hangja) és a Radio Free Europe-t (Sza­bad Európa). A bejelentés körül azongan némi zavar lehet, mert a Voice of America bécsi s belgrádi tudósítója egyaránt azt jelen­tette, hogy a zavarásokban,— 12 nappal az állítólagos be­szüntetés után —, még sem­mi változás nem volt észlel­hető.. . , 1 ez az érdemes gömőri magyar, az Első Magyar Evangélikus Egyház több izbeni főgond­­| noka —, legutóbb 1983-ban volt az, korára való tekint et- I te l lelassította egyházi tevé­kenységét és nem vállalta to­vább a főgondnok, ágot. Donó Márton különös em­­j bér. Tele .van energiával. Annyi cselekvőképesség van benne, hogy három más átla­gos emberben sincs több. A- mire elszánja magát, keresz­tül is, viszi. Ez a nagy akarat az egyik erénye, amely biz­tosítja a sikerét kezdeménye­zéseinek. Van egy másik e­­rénye is: szótartó. Az Ígérete szentirás. Ha délután 2 óra 15 percre Ígéri a jövetelét, az nem (asz 2 órai 16 perc. Env­­nyire pontos és szótartó ém­­. bér. Vallásos ember, de nemcsak az Istenben hisz, hanem az emberi jóakarat szükségessé­gében is. Ezek a jellemvonásai ösz­­szesitve, együttesen biztosít­ják közéleti sikereit, amelyek nem jelentéktelenek. w f i "%* *; Sokan nem Doné Márton érdeme, nem kizárólagosán, 1 - dé ■(fökéóéh, hogy az ’Első' Magyar Evan­gélikus' Egyház ■ a Rawlíngs Avenueről felkerült Út East Boulevard és Buckeye sái­­'kára, a dombtetőre* Számi-­­tással és előrelátással rávette az egyházat a telek megvá­sárlására. Az Első Magyar Evangé­likus Egyháznak a dombtetőn van szép temploma, kényel­mes, jó le’jkész otthona és a — Kossuth Hallja, amely nem nagy, de nagyon kelle­mes terem. Az egyháznak nincs adós­sága és Donó Márton egy évi főgondnoksága 4000 dollár készpénzzel végződött. Donó Márton ezt az ered­ményt nem vindikálja magá­nak. — Nt, Brachna Gábor lel­készünk segítsége, buzdítása, az egyháztagok áldozatkész­sége és főbg az Oltáregyle­tünk női tagjainak munkája nélkül sem az adósságtól nem szabadultunk volna meg, sem készpénz állomá-1 nyunkat nem növelhettük I volna 4 ezer dollárra —, jegyezte meg Donó Márton. Egy évi gondnokságának legjelentősebb szel'Emi ese­ménye: Káldy Zoltán, buda­pesti evangélikus püspök lá­togatása volt. Többen ellenezték a hazai püspök meghallgatását. Nt. Brachna Gábor Európában volt és igy rája hárult eldön­teni meghallgatják-e Káldy Zoltán evangélikus püspököt. Donó Márton amellett dön­tött, hogy meg kell hallgatni, még pedig a következő érve­léssel — Egyáltalában nem ránk tartozik, hogy Káldy Zoltán püspök kommunista-e vagy sem. Ennek elbírálása az E- gyesült Államok kormányá­nak hatáskörébe esik1. Bennünket kizárólag az érdekel, hogy lutheránus-e. Ehhez még a kétely árnyéka sem férhet. Dohó Márton Káldy Zol­LOCHER POLGÁRMESTER ÉS NEJE RÉSZT VESZ VASÁRNAP AZ ELITE BÁLON A SHERATON-CLEVELAND HOTEL GOLD ÉS WHITE TERMÉBEN Cleveland bírái is megjelennek Két zenekar játszik. - Már csak néhány jegy kapható Üröm mámorban úszik az egé'iz Aggmenház Bizottság é's a vasárnapi Elite Bál Bizottsága: Judge Louis M ‘ Petrásh, az Aggmenház Bi­zottság főelnöke jelenthet­te: Locher polgármester és neje is megjelenik az Elite Bálon és 10 városi biró megígérte a megjelenését. így előreláthatólag több amerikai is lesz a vendé­gek sorában vasárnap este a Sheraton -Cleveland Ho­telben. Nagyszerű, fényes tánc-^ mulatság lesz, két zenekar­ral. Frank Ricsko és Al. Angelotta zenekara játszik. Még néhány jegy van csak eladásra. Jegyek kap­hatók : az Orbán virágüz­letben 11520 Buckeye és a Gabos virágüzletben, 119 l£ Buckeye Road. A bizottság nagyon kéri a magyar nőket, ajándé­kozzanak süteményeket és és hozzák magokkal a bál­ra vagy juttassák el Saj­­ner Gábornéhoz, 2940 E. 123 Str. A belépti jegy ára $1.50. A $4.00-os patron jegy két sze­mélynek szoló jegy. Magyarországi Katholikus lap r Kennedyről jci, Kennedy,- í-mi azo >eriíbet>.'": - •• (FEC)-.>-Ezzel a eimmél. áz Hj 'Ember.) budapesti kátho. likus heti pp Összefoglaló mél­tatást közölt John F. Kenne­dyről. A cikk befejezése: — Kennedy földi útja vé­gétért. Örökre eltűnt maga­biztos fiús mosolya. Már szá­mot adott életéről Isten zsá­molya előtt. Mintha halla­nánk szavait: — Atyám, az ötödik paran­csolatot akartam megtartani és megtartatni a világgal: Ne ölj!. És látod Atyám, éppen énvelem szemben nem tar­tották meg. tán püspök beszédének hatá­sáról igy nyilatkozott: — Mindannyiunknak rend­kívüli lelki gyönyörűségünk volt Káldy Zoltán püspök be­szédében. Olyan átértő és át­­érző őszinte vallásosság áradt belőle, hogy lelkünk szívesen fogadta be és meg is telt vele. Meggyőzőit bennünket arról, hogy a magyar kommunista kormány nem üldözi a val­lást. A kommunista kor­mány 285 evangélikus egy­házközség lelkészét fizeti. Nem avatkozik a vallás téte­leinek kiértelmezésébe, de nem tűri meg, hogy akárme­lyik lelkész a templomi szó­széket felhasználja a rend­szer elleni izgatásra. Káldy Zoltán püspök hivatkozott arra, hogy van rá eset, ami­kor 3000 evangélikus hallgat­ja vasárnapi prédikációját. Káldy Zoltán püspök szavai­ban nem kételkedhetünk és nem is kételkedünk. Nagyon örülünk, hogy volt alkalmunk meghallgatni. Abban a re­ményben búcsúztunk, hogy még hallani fogjuk. Donó Márton a hazai egy­házak státuszának megítélé­sében is helyes álláspontot képvisel. Ez az álláspont: tárgyilagosság. Bacnó Márton igyekszik mindig tárgyilagos lenni. da, hogy a clevelandiak el­csalták jó lelkészüket, még­­is ajándékot hozott az ál­­taiuK nagyon megbecsült lelkész párnak, Nt. Elek Áaronnak és nejének, jó kívánságokkal együtt, hogy olyan szeretetre és megér­tésre találjon, mint ami­lyenből kivált, amikor Cle velandba költözött. A jóakaratu beszéd és a 34 tagú küldött-ég viharos tapsot kapott. A bemutatások Kórmenuy István, cere­­moniamester sokakat be­­mutaott, mégsem eleget, mi kipótolj uk. Bemutatta a lelkészeket, akiket banket előtti szá­munkban íeiyőröltünk, Jud­ge Steams-t, Judge Blan­che E. Krupansky-4, John S. Nagy recreation commis­­sionert, Benedek József, a Ref. Egy. főszevrezőjét, Dr. Haller Istvánt, a Pres-, bitrer Szövetség tiszteletbe­li elnökét;, Dr. Pjrj Józse­fet^ az Tjíjáő Magyar .Refor­mátus 'Egyház .fogondno­­kát és nejét, Böszörményi Sándort; t;üaM Sajó ^Patika táratlaj dobosát,- »Volosin Lenkét. üiöbíiTA i,ge • mim ;;;•>) /; Körmendy Istyan mester bemuttta 'id. 'Bodnár A. La­jost és nejét, a Reformáts Egyház elismert jó barátait és támogatóit, ifj. Bodnár A. Lajost és nejét, Dr. Kövesdy Arthur szemészt és nejét, velük volt Kövesdy Árpád órás-ékszerész és neje Hunt Béla újságíró. Körül néztünk és a zsú­folt teremben. (Sokakat ta­láltunk, akik megérdemlik a megnevezést. Szaszák József és neje, aki délelőtt virág csokorral köszöntötte a lelkész párt, Stefán Andrásné és leánya Irénke, Mrs. John Roberts) akik Locher polgármestert fogadták, mint jó ismerősök, Juhász András plumbzer és neje, egykori tagok. Klein Györgyné, Kanda Gyula és egyház egyik főmunkása, neje, Szántay Gyuláné az Kovács Mary, Mrs. Körösi, a kitartó mnkásai az egy­háznak, Sza'szák Istvánná, Debrosky Gáborné. Szabó Bertalan és neje, Menyhárt Sándor és neje, öccse István plumberek, Tatár István és neje, Tóth Flora szülei Sipos Lajos, a Magyar Presbyteri­­ánus Egyház gondnoka, Donó András, az Egyesült Egyle­tek elnöke és neje, Márton János és neje, az Egyesült Egyletek alelnöke, Baliázsik András, Kautsky Károly és neje, az Egy. Egy. küldöttei, Angélát András body maker, neje, leányuk Goldie és fér­je Ernő id. Liszkay József, ifj.- Liszkay József és neje, Dorothy, Elismeréssel kell megem­lítenünk hogy Gazdik Geor­ge és Hunyor Lajosné a kö­zönség pontos kiszolgálásának a felügyelői voltak és részük Volt abban, hogy minden vendég megelégedettséggel hagyta el a Kálvin termet. Orvosokkal segíti a magyar kormány a fejletlen ifepeköf ■131 IT&B :í: !!)t ■' »?:><?!»>ífo( f.öfl (FEC) Magyar orvosöfttd1 gyengén fej Jatt országokban. ,Jelenleg orvos3és Sf-'ájfolónő vári Algriában, 18 mágyaű orvos Kubában dogozik, dé ’ vannak magyar örvó'sók Oh a-’ naban és Guineában. Illetékes körök most avval foglalkoz­nak, hogy a Niger Köztársa­ságba és 'Burmába is küldje­nek orvosokat. 1600 budapesti házat tataroznak 1600 budapesti házat tata­roznak az idén —, jelenti a Népszava. Ez mintegy 20 000 lakást jeífsntene. A főváros­ban jelenleg 13,000 házfelü­gyelő van, de három kerület­ben —, egyelőre kísérletként —, házgondnoki rendszeri lé­tesítenek. Egy.egy gondnok­sághoz 10-30 ház tartozik. Cipőt ekszportál Magyarország Cipőekszport a szovietunio­­ba. A szombathelyi cipőgyár­ból női félcipőket ekszportál. nak Moszkvába. A gyár az első negyedévben negeyd­­millió cipőt fog a szocialista országokba ekszportálni. Halad az Erzsébet híd építése Halad az Erzsébethid épít­kezése. Az első függesztő gyűrűt már felerősítették. Ká­belenként 28-28 függesztőká­bel-bilincset raknak fel. Ezek tartják majd azokat a kábe­leket, amelyekre a pályates­tet függesztik. TELEFONUNK: 421-5658 LAKÁS: FA.ji.im a Balatonrenderi kőbányábar A vörhelynes homokkőbe világosan láthatók az őshüi lő 6-8 cm.-es labnyőínai.

Next

/
Thumbnails
Contents