Az Ujság, 1964 (44. évfolyam, 4-48. szám)

1964-01-30 / 4. szám

At öjsag JAXVARY 30, mi AZ ÚJSÁG BDITBI BT uOCJIS TÁRCÁI. Managing Editor MARY TARCAL Editor 8407 Woodland Avenue Clevelcnd 4. Ohio, United States TELEPHONE: GA 1-5658 RESIDENCE FA 1-1154, A Jótékonycélu Női Nagybiz. kirándu­lása New Yorkba A Jóíékcnycslu Női Nagybizottság kirándulása a New Yorki világkiállításra í A Jótékonycélu Női Nagy­bizottság junius 4-re négy napos kirándulást tervez New Yorkba, Három éjszakát a hotelben alusznak a kirándu­­! lók. A négy napos kirándulás utazási költsége oda és visz- Isza 3 éjjeli rzálló költséggel 85 dollár. Ez az összeg fede­­:zi még a következő kiadáso- I kát is: Sight Seeing Tour New [York Manhattan, hajó kirán­dulás, két napi belépti jegy a világkiállításra.. j A 85 dolláros ár csak február 5-ig érvényes, mert a Bus Társaság megmondotta, j hogy február 5-ike után drá­gább lesz. Ennek az az oka, hogy minél közelebb érünk a világkiáálitás dátumához, úgy drágul minden, sőt az is lehetséges, hogy a későbbi (hónapokban már nem lehet j'zobát lefoglalni a New Yor­ki szádokban. Ludescher Im­­réné éppen ezért kéri a ta­gokat, akik részt akarnak venni a New Yorki 4 napos kiránduláson, legkésőbb feb­­' ruár 5-ig foglalják le jegyüket j Foglalóul 25 dollárt kell be­fizetni a Bus Társaságnak, a I bizottság is ennyit1 kér. A Jótékonycélu Női Nagy­­j bizottság csak egy bus-sal, 39 j kirándulóval indul Ney York­ba. Húsz hely már el van ad­­iva, még csak 19 foglaást fo- I gadhat el a bizottság. Február 5-én, szerdán lunchja lesz a Jótékonycélu Női Nagybizoilságnak Még pedig nagyon finom iunch-ja. A lunchhoz a hozzá-HETILAP. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN Published Every Thursday by Mary Tárcái, Publisher Subscription: $4.00 a year by mall, $2.00 for 6 months. $1.00 for 3 maltha SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO I István és Frank Krisztin o­­lyan három egyháztag, hogy ha éjjel 12-kor vernék fe ■ ő­­ket, hogy dolgozzanak az egy­ház érdekében, még akkor e.n tagadnák meg, nem is mernék mert elvesztenék a becsületüket még a feleségük előtt is. A kiszolgálás is kifogásta­lan volt és Molnár Józsefné köszönetét is mond nekik. A WOW. 185. újra választott tisztviselői Petcfi-Egyetértés 185. Osztály megtartotta a tiszt­viselők választását. A válasz­tás egyhangú volt, egyik tiszt­viselőnek sem volt ellenie e és a tagok nagyon örültek, hogy a régi tisztviselők vál­lalták a tisztséget. Tudják a tagok, hogy id. Galgány Sán­dor elnök és Mózser Mihájy, pénztárnok-titkár —, akikre az egylet vezetése hárul! —, o­­lyan két tisztviselő, akiknél jobbat nem is kívánhatnak. Az 1964.re megválasztott tisztikar a következő: Elnök: id. Galgány Sándor, 1437 W. 85th Street, telefon: WO 1-1859, alelnök: Joseph Weaver, jegyző: Stephen Bem vállalkozó, pénztárnok-titkár: Mózser. Mihály, (»720 Big Greek Pky, Cleveland, O. — 44130, telefon: VI 2-0261 Ajtóőr: Kovács József, számvizsgálók: Molnár Antal, Németh Józcef és Kun Ferdi­nand. Id. Galgány Sándor, elnök és Mózser Mihály, pénztárnok és titkár együttesen tudomá­sára adják a tagságnak, hogy egyleti ügyekben mindenkor szívesen rendelkezésére ál. Ianak. .*»p-UjA ’ jii*ji'| \,| |*l j árulás $1.25, de oyan őségé:-: és olyan finom lesz, h gy fel­ér egy vasárnapi bankt tel. A február 5-iki luncheon is a Református Otthonban lesz megtartva, 11213 Buckeye Rd., délután 1 órai kezdettel. ! A Szt. Imre rk. Hit­község disznótoros ebédje feb. 9. A West Sidei Szent Imre római katho/.kus hitközség farsangzáró diszótoros ebédet rendez február hó 9-én, va­­sáranp, déli 12 órai kezdettel | a West 22-ik utcán levő Szt. Imre nagyteremben. Felszol­gálás délután 2 óráig. Az ebéd: Hurka-kolbász, minden hozzávalóval, kávé és finom házisütemény. Az e. bédjegy felnőtteknek: é2.00, gyerekjegy 12 évesig 1 dollár. A bízott'ág éjn Molnár Józsefné áll, aki a bizottság nevében tisztelettel és ma­gyar szeretettel k'ri a Szent Imre hitközség minden tag­ját, hogy vegyen részt e disz­nótoros ebéden kedves csa­ládjával, egyben szeretetteljes meghívással biztosítani kí­vánja a nem-katohlikus ma­gyar testvéreket is, hogy a legnagyobb vendígszeretet­­ben lesz részük, ha megjelen­nek a disznótoros ebéden. A hitközséghez tartozó nőkhöz a bizottság nevében Mojrár Józsefné azzal a ké­réssel fordul, hogy legyenek szívesek süteményt készíteni és ajándékozni a disznótoros ebédre. — Nagyon nagy hálával fo­gadom —, mondotta Molnár Józ efné —, ha a nők, akik süteményt ajándékoznak, ezt telefonon vagy személyes ta­lálkozáskor tudomásomra ad­ják. Molnár Józsefné telefon­ja: CL 1-9081. A Szent Imre rk. Hitközség 1 asszonyai Molnár Józsefné | vezetése alatt olyan szívesen fáradoznak a konyhában és | a felszolgá [ásnál is hogy á közönség szinte kiéríi mun­kájuk áldozatkészségéből és lelkesültségéből azt a vonzó kedvességet, amely Mölriár Józsefné mindenkori rendezé­séit jellemzi. Molnár Józsefeié olyarfohózzáébtő vezetője 'áZ asszonyok munkájának, hogy kivétel nélkül minden asz!­­czony szívesen dolgozik vele és örömmel fogadja el irányí­tását. Nagyon nagy sikert arattak a Szent Imre asszonyok ré­tes délutánukkal és novem­berben Szent Imre búcsú e­­bédjükkel. Molnár Józsefné­­val az élén a következő nők dolgoztak: Egyed Péterné, Mrs. Pur­­| ezer, Mrs. Rozenpál, Bartók j Istvánná Mrs. Trestyén, Mrs. ' j Vajas, Mrs. Terhes, Mrs. Csör- 1 nők, Mrs. K. Horváth, Mrs. Rózsa, Mrs. Gulyás, Mrs. Preg Mrs. G. Horváth, Sza- 1 kács Sándorné. A bárnál há­rom jó ember teljesített szol­gálatot: Egyed Péter, Bartók Gyűlés a Clark Freeway ügyében péntek este A Buckeye-Woodhill-Wood land Area Council január 31 én, pénteken este 7:30 kezdet tel gyűlést tart hogy megvá hsztahassa tisztviselőit a 1964. esztendőre. A gyűlésen megjelenik Mr. Wick, a Citizens Free way Committee képviselője aki a Clark Freewayról fo beszélni. A gyűlés színhelye: az Eas End Neighborhood House 2749 Woodhill Road. Belépt dij nincs, szabad bemenet. Szépség szakértők jó alkal­mat kínálnak nőknek, akik­nek jó megjelenésük van ar­ra, hogy másokat is betanít­hatnak. Teljes vagy részleges elfoglaltság. Pénzt kereshet a tanulás ideje alatt is. Hívja: SK 1-9198 délután 4 és 6 kö­zöli. évtized alatt többnyire tiszt­viselő volt. Érdemeit azzal is­merték el, hogy tiszteletbeli elnökké választották. Általá­nosan kedvelt feleeége kitar­tóan segítette és támogatta minden egyleti munkájában és megbízatásában. Készéi Imre a szakmája munkásszervezetében, a but­cher unióban is elnyerte a tagok bizainát. Több bizal­mi állást töltött be, többek közt alelnöke is a unionnak.-----­A Szabolcsiak ° a kórház-biztosítás érdekében < A Szabolcs megyeiek Klub­ja január 12-én vasárnap tartotta évi gyülé.ét, amelyen egyhangú újraválasztással meghosszabbította a tisztvise­lők megbízatását. A választás előtt a rendes napirend során Cincár Gyula, az egyesület tagja és tisztvi­selője javaslatot tett, hogy a a Szabolcs megyei Klub, mint jobbára öreg magyarok egye­sülete foglaljon állást a né­­h?i Kennedy elnöktől kezde­ményezett és Johnson elnök­től eresen és erélyesen szor­galmazott kórház-biztositás mellett és a tagok segítsenek aláírásokat gyűjteni, amely a­­láirások továbbítva lesznek a A SOCIETY NATIONAL BAN K EREDMÉNYEI 19Ó3-BAN ÉS ÚJONNAN KINEVEZETT ÉS ELŐLÉPTETETT TISZTVISELŐI Paul H. Prasse Tillman Cooper John R. Owens Edward E. Bird James F. Wilson Hallgassa meg Donó-Halmos Rádió Programját minden szombaton ESTE 6-tól 6:30-ig az 1490 diaion 7áltozatos program, amelyen Donó András angolul, Halmos Margit magyarul végzi el a leadásokat. Élő programszámok! Ha hirdetést vagy köszön­tőt kíván leadni, hivja fel: LO 1-0824 LO 1-3155 Az uj esztendő Mervin B. France a Society National Bank elnökének a bank köz­gyűlésén tett hivatalos jelen­tése szerii Vt minden vona­lon, pénzkész Jetében, kölcsö­­nökben, betétekben és a tar­talék alapban halads mutat­kozik. Mr. Franc arról is beszá molt, hogy uj tisztviselőket is választottak. Paul H. Pras­­se-t megválasztották helyet­tes pénztárnoknak, Til/nan Cooper-t helyettes ellenőr­nek John R. Owenst helyet­tes alelnöknek léptették elő, jjuwcuu ja. jjiici-ci- ucxjetteo titkárnak s segéd pénztárnok­nak nevezték ki. James F. Wilson, aki segéd alejiök volt és segéd titkár, oagvobb felelősséget vállal a és felülvizsgálati ügyosztály­ban, természetesen a segéd­titkári teendőitől felmetnve. A bank betétje túlhaladta ■ a félbillió dollárt, $500,342, C00, ez egy év alatt $24,213,000 növekedést mutat. A két Society Bank egyesi­­! tése óta vagyis öt év alatt a [betétek $147 425,000 növe­kedtek, ami 41.77 százaléknak kongresszushoz. i ‘ Cincár Gyula, aki régi egy-1 leti ember, nem suttyomban .érjesz ette e | javaslatát, ha­nem Juhász Miklós elnök e­­lőzete. tudtával. Juhász Mik­lós előzetesen hozzájárult a javaslathoz. A szabolcsiak érett, meg-' fontolt nép, át tudja gondol­ni ha javaslat kerül eléje, hogy miről is van szó. A je­­en e etoen is teljes átértéssel he j/eselték és elíogadták Cin- í cár Gyula javaslatát. Ahogy a javaslat határozat lett: idő­ben kértek iveket, hogy alá­­biztositás érdedében. Írásokat gyűjtenek a kórház- Fdriya party február 9-én. | Foglalkoztak a gyülé en i a február 9-iki, vasárnapi kártya partyvál, g,melyei a i Református Otthonban tar-1 tanak meg, 11213 Buckeye Road, délután 2 órai kezdet­tej. I A Szabolcsiak közmegelége­désre működő pénztárnoka és titkára. Menyhárt Anna, aki éppen olyan népszerű mint e­­gyik elődje, Gál Imréné, azt , ígéri, hogy uzsonnára nagyon j finom fánk le z. Olyan könv- 1 nyü lesz, majd mint a pille és olyan finom izü (esz —. mondotta Menyhárt Anna —, hogy nem leszek megleuve, ■ ha némelyek 12-t is megesz-1 nek. Egyenek is, mert lesz e- i lég —, mondotta biztatóan ' Menyhárt Anna. A hozzájárulás 75 cent. A választás A Szabolcs megyeiek csel-1 hez folyamodtak, hogy a választást elintézhessék. Min- i den választáshoz korelnököt 1 választanak. A Szabolcsiak et­től elá Itak, még pedig azzal a számitásáal, hogy Juhász Miklós: elnököt fogva tarthas­sák az elnökségben, mertojcP val a gyűlés előtt rríár arról beszéltek hogy más nem lehet az e I lök. A fogás bevált Juhász Miklóst ki sem enged­­ték az elnöki Székből. in! A többi tisztviselő yglasz- J fása is egyhangúlag,történt, [ | Alelnök: Gyetkó Erzsébet, a fő alapitónak, Gyetkó Ká­­rolynak az özvegye, pénztár- j nők: Menyhárt Anna, jegyző | és titkár: Kovach János, 41- 24 Parkside Dr. Cleveland 9, Ohio, telefon: FL 1-5915, el­lenőr és számvizsgáló: Gál Imre. Küldöttek az Egyesült Egyletekbe: Cincár Gyula és Delbó Pá|né. Vigalmi elnök: Wukics Er­zsébet, A tisztikar és a tagság na­gyon £ < iái ja, hogy Rigó Margit nem vállalta a vigal­mi társelnökséget. Egy tag megjegyezte: — Rigó Margit annyira a ! lkén viseli a Szabolcs me­gyei Klubot hogy tán alud­ni sem tud, ha nem segit. Nem adok kát hónapot és Rjgó Margit újra dolgozni fog a Szabolcs megyei Klub érdekében. A Szabolcs megyei Klub a j gyűlésed tartja minden má­sodik vasárnap a Református ! Otthonban, 11213 Buckeye Road. BÚTOR FINISELŐ két napra vagy hetenként néhény estére jó fizetéssel mukáí nyer. A cim megtud­ható szerkesztőségünkben. MAGYARORSZÁGON a Dunántúl jóformán minden határszéli megye »és Hrdély minden, megyéje'kép visel ve van**?. ENNEK MEGFELELŐEN !! legyen úgyszintén minden megye itt élő magyar-fj , sága képviselve: a Gömöriek a Szabolcsiak a Szat­­már megyeiek, a Bihariak és Erdély Széketyei is, A Dunántúli Magyarok Amerikai Egyesülete KÁRTYA PARTYJÁN, MOST VASÁRNAP, FEBRUÁR 2-nf délután 2 órai kezdettel A KOSSUTH HALLBAN, East Boulevard és Buckeye sarok Természetesen számítunk arra, hogy a West Sidei Dunántúliak is megtisztelnek bennünket Jobban érezzük magunkat, ha tudjuk, hogy együtt van a különböző megyék magyarsága. JÓ UZSONNÁT ÍGÉRHETÜNK, MERT A DUNÁNTÚLI ASSZONYOK HIRES FANK­­KÉSZITŐK. Fánk és kávé lesz uzsonnára. TEMÉRDEK AJTÓDÍJ —, mindenki nyer, csak az nem, aki nem vesz szerencsés ticketet. A HOZZÁJÁRULÁS 75 CENT ÖREG NYUGDÍJAS MAGYAROK Arra a megállapodásra jctottam, hogy a HAJ VÁGÁS ÁRA $1.25 LESZ mert sok olyan szűkös jövedelemből élő magyor van, akinek nem lelik többre. Kétféle árt nem szabhatok, igy átlagos ár ez min­denkinek ugy hétköznap, mint szombaton. BOROS LÁSZLÓ, borbély mester 3077 East 123rd St. (Közel a Griffing sarkához) A GYÁSZBA BORULT CSALÁDOKNAK három temetkezési intézetevei és jóakaratával lelkiismeretességével áll rendelkezésére JAKAB-TOTH & Co. 11713 Buckeye Road 12014 Buckeye Road WA 1-4421 LO 1-7524 8923 Buckeye Road SZEMÉLYI ES CSALÁDI HÍREK barátját: ne feledje el , meg­mondani, hogy a kolbász nála készült.--------- • 111 Barry Józsefet megoperálták Barry József, aki néhány hét előtt a Dalárda helyiségé ­ben születésnapja alkalmá­ból megvendégelte gyermeke­it öccsét, hozzátartozóikat és barátait a Dalárda vagy 30 tagját, olyan súlyos ope­ráción esett át, hogy hozzá­tartozói és barátai nagyon aggódtak érte. Szívós ragaszkodással afz élethez megúszta a veszélyes operációt. Leányai már haza hozták Da kórházból és rövidesen új­ra mutatkozhat barátai köré­ben. i > Farkas Béla meglátogatta a kórházban. Barry József no­­gyon kritikus állapotban fe­küdt ágyában, de azért jó humora nem hagyta el. — Már búcsút mohdtam volna, de még nem fejeztem ki a köszönetem a Dalárda asszonyainak Tomási Károly­­nénak,’ Szabó Gáspárnénak, Baumly Ferencrjénejé, Kam­­lósinénak, Duffer Gyul.-nak, Győry Eláiéhek és1 'Zólyomi Zolinak, akik a partymat le­­rendézték. Barry József 25 dollár a­­jándékot, is adott a Dalárdá­nak azzal az elismeréssel, hogy a Dalárdánál van a leg­nagyobb megértés és a leg­eredményesebb összefogás. A vacsora keretében Far­kas Béla, aki ceremoniames­­tar volt, felköszöntötte Mrs. Keresztessyt, aki a színjátszás terén nagy sikereket ért el. Nagy Jánosné január 20-án hétfőn Miami­ba repült, ahol a telet átteled vagy helyesebben—, a flori- j dai éghajlatnak megfelelően j átsütkérezi. Eredetileg úgy volt utazása kitervezve, hogy fia az or­szágszerte e 5 smert John S. Nagy, Cleveland város rec-; reation commissionerje és ne­je autón viszik le, de John S. Nagy olyan elfoglalt lett halaszthatatlan ügyosztályi munkájújává^ hogy le kellett mondania Floridai útjáról. | Édes anyját azzal kárpótolta, hogy repülő jegyét megvette. Nagy Jánc:nét a repülő állomáson Kandy András és neje fogadta régi jó barátai, tok. Kacibán Mihály, otthon-tisztító vállalkozó és neje január 20.án neki vág­tak az 1200 mérföldes flori­dai útnak —, természetesen autón. Kacibán Mihály indulás e­‘ pénteken beállított Sza­­._ajos National Meat Mar­ketjébe, East 127 és Buckeye Road sarok és a szokásos kö­szöntés után rögtön leadta rendeT.sét: — Lajos, pakold be nekem a füstölt kolbászt és abált szalonét, „ami. van,, mert u­­tazűhk Floridába. — Várjunk csak—, mondot­­dotta Szabó Lajos félig ijedten a rendeléstől: — ohlnap szom­­bat, nem adhatom oda mind, ‘ mert rendes vevőim megne-' hezte’nek, ha megtudják ! hogy mindent Floridának ad­tam. Aztán minek is akarsz vinni olyan sokat? — A Miamiban és ^kör­nyékén élő clevelandiak oly éhesek egy kis clevelandi jó­ízű k~J ászra, hogy köszön­tés helyett azzal fogadjak az embert: hoztál egy kis kol-! bászt. Ameddig tart a kész- \ let, kolbásszal és szalonéval j válaszolok —, válaszolta Ka­cibán Mihály. Ebbe már be ('nyugodott Szabó Lajos, a kolbászmester és rak arra kérte Kacibán Hungarian Radio PROGRAM >R. HALLER VL ISTVÁN Igazgató T«z*léaér«l MINDEN VASÁRNAP délelőtt 18-tól 18:88-ig WDOK — 1288 Diai [mDETÉSEK, — ÜDVÖZLI. TEK és KÖSZÖNTÖK ügyében hívja fel e számot GA 1-3443 2527 E. 12Bth Street Szappanos Rádió A legnagyobb amerikai magyar rádió program MINDEN VASARNAP d. tu l-2»80-lg WDOK - 1260 ke. LO 1-5524 SZAPPANOS RECORDINGS ä vibi* i ofa___a g«a.___ _ m. Gyógyszereket az óhazába csők a SAJÓ PATIKÁVAL küldünl SAJÓ SÁNDOR okleveles GYÓGYSZERÉSZ j 3824 Lorain Ave l eierrm: •f'O l-*48* UJ TELEFONSZÁMUNK: 421-5658 LAKAS: FA. 1- 115* I- i Francia pezgé es többféle High Balls RUDY TAVERN j j/10 Lorain Avenue Tel. WO 1-9586 Whysky - ^odkfi - Scotch Gin - Bourdon - Rum kapható üvegekben kivitelre is. j 50-nél többféle rör van mindig1 készenlétben Ha party van a házénál, nó­tánk nagy kedvemnánnynl kanta a elrt. A kölcsönök és leszámito­­fások $284,634,000-ra emelked­tek, ami $1,575 000 emelke­dést jelent a múlt évben. A: összes tartalék: $540,079,000. ez 1962. óta $23,855 000 A Society National Bank tiszta jövedelme: $1,294,208.32 Ez 28.8 százaléknyi növekedés A Society Corporation be­fektetéseit a Society National Bankban figyelemtel vévé ez $2.30 hasznot jelent egy j Society Corporation részvé- I nye részére. A múlt évben 1 $1.74 volt. Készéi Imre a Wm. Penn 45. 'Hszteletbeli elnöke Készéi Imre, a Wm. Penn 45-ik fiókjának volt elnöke, aki 1926-ban kezdte meg működését a Ver­­hovay Egyletben. A közel 4-------- v -------­Mercedes Cofner köszöneté a magyarságnak Mercedes Cotner a 2-ik ke­rület volt councilmanje akit megválasztottak City Clerk­­nek, levert irt lapunkhoz, amelyben többek között eze-Vof irio’ — Köszönöm a magyarság, — és külön is a Máíton pák segítségét. Sohasem felejtem el amit a magyarság értem tett. , Utódom nagyon jó ember, remélem, hogy. megnyeri a magyarság bizalmát. Határo­zottan állíthatom, hogy min­denkor kész örömest szolgá­latára ál| a magyarságnak. Őszinte tisztelettel: M prppHpQ Pntnpr

Next

/
Thumbnails
Contents