Az Ujság, 1963 (43. évfolyam, 1-40. szám)

1963-01-10 / 1. szám

THURSDAY JANUARY 10, 1963. VOL. XXXX11I. NO. 1. Az Amerikai Milliomos 5000 dollárt hagyott magyar kertészére Szeptemberben meghalt John H. Watson többszöri milliomos, aki 5000 dollárt hagyott 30 éven át hűséges kertészének, Gulyás Ist­vánnak (E. 124.) Ezenkívül végrendeletileg meghagyta, hogy az azelőtti években személyesen adott 100 dol­láros karácsonyi ajándékát is juttassák el hozzá, ami Gulyásék nagy meglepetésé­re meg is történt. Gulyás István a Thomp­son Productsnál dolgozott, de már nyugalomba vonult. Esténkint kerti munkát vég­zett, még pedig olyan hozzá értéssel, hogy az amerikai milliomos még a végrende­letében is gondolt rá. Egyes szám are IV ROVÁS ZÁTONYRA JUTOTT AZ AMERIKAI MAGYAR REAKCIÓS KOALÍCIÓ és még halvány reménye sincs ahhoz, hogy kinos hely­zetéből és állapotából kisza­badíthasson. Az amerikai kormány, ami­kor a U.N.-ben átutalta a ma­gyar ügyet U Thant főtitkár hatáskörébe, lerázta magáról a magyar reakció minden e­­lemét és bezárta az ajtót ki­vétel nékül minden csoport, minden testűiéi ^,-lőtt, ame­lyek 3 hideg háború élesztő­sére kinálgatták a magyar ügy időszerűtlen tárgyalását. Érthető ez az elkeseredés, amely Msgr. Varga Bélából, a Nemzeti Bizottság elnöké­ből kitört, szinte árulással vádolván a magyar ügy in­tézőit. De az elkeseredés nem segít és nem használ, inkább árt a magyar ügynek. Nekünk nem szándékunk meggyőzni vagy csak befolyá­solni is a magyar üggyel fog­lalkozó csoportokat, hogy enyhébb és meggondoltabb magatartást tanúsítsanak, egyrészt, mert nem hisszük, hegy képesek, másrészt pc dig mi a koekszistencia va­gyis az egymás mellett élés hívei vagyunk, igy homlok­egyenest szembe kerültünk velük. Az Egyesült Államok kor­mánya is a magyar ügyet ko­­ekszisztenciális alapon kíván­ja intézni, ezért bízta U Thant főtitkárra, aki elég határozott formában kinyilat­koztatta: a két n=gy hatalom, Amerika és Oroszország bé­kés együttélését akarja meg­valósítani. E felfogásával U Thant nem akar olyan bea­vatkozást Magyarország bel­­életébe, amely feboritaná az egyre javuló helyzetet. Na­gyon valószínű, hogy U Thant a mai magyar kormány teljes jogú formális elimerését fog­ja javasolni bizonyos enged­mények fejében, amelyeket a közszabadságokra vonatko­zólag a magyar kormánytól vár.. Bár az Egyesült Államok ezidőszerint a magyar kor­mány elismerése ellen van, mégis várható, hogy előbb vagy utóbb megalk uszik az adott helyzettel és belenyug­szik a jelenlegi magyar kor­mány teljes diplomáciai és a U. N.-ben való elismerésére. Az európai békének egyik teltétele és kelléke ez az el­ismerés és minél előbb követ­kezik be, annál jobb. Az Amerikai Magyarság­nak is érdeke, hogy ez az el­ismerés megtörténjék és általa lehetővé váljék szoros kulturkapcsolat Amerika és Magyarország között. Kétségtelen: felélesztené a hanyatló amerikai magyar kullurélelet a. fejlett magyar kultúra egy-egy áthozott hi­vatott képviselője.-------- » --------­HARTMAN GYULA, az E. 89 és Kennedy sarkán levő forgalmas Hartman Gro­cery és Meat üzlet népszerű tulajdonosa szombaton dél­ben üzletében összesesett és fia Károly szállította haza. A kihívott orvos fiút állapított meg. Beoltotta és rövidesen jobban lett. Hétfőn az áz létében volt, paintlla semmi baja sem volna.. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELLENEZTE Magyar a Miami A U. N.-BEN A MAGYAR University DELEGÁCIÓ ELISMERÉSÉT bálkirálynéja Bakos Béla mester meg leckézteti Gombos Zoltánt \ Magyar Delegáció Álláspontja A magyar kérdést az E- gyesült Nemzetek közgyűlé­sének utolsó napján, decem­ber 20-án —, ahogy a FEC köz­li —, háromszor is tárgyalták. Az első határozat A közgyűlés a Politikai Bi­zottság december 18-iki ha­tározatát alapján kérte fel U Thant főtitkárt, hogy leg­jobb belátása szerint tegyen kezdeményező lépéseket a magyar nép sorsának enyhí­tésére., Mód Péter, helyettes ma­gyar külügyminiszter szerint sohasem© vc|t magyar kér­dés s ha van valamilyen probléma, az voltaképen Ma­gyarország és az Egyesült Államok közötti feszült vi­szony. A magyar kérdést—, ! jelentette ki a helyettes kül­­[ ügyminiszter —, megoldol- i ta a magyar nép, amikor a | szocializms útjára lépett. •rt közgyűlés jóváhgyia a Politikai Bizottságban elfoga­dott határozati javaslatot, a­­mely megbízta U Thant a magyar kérdés vitelével, más­felől megerősítette az Egye­sült Nemzetek eddigi határo­zatait, melyek különböző® szövegezéssel, de kivétel nép kül a szovjet csapatok kivo­nását és ENSZ felügyelete a­­latt tartott szabad választá­sok megtartását szorgalmaz­ták a magyar kérdés megol­dásaként. Ötvenen szavaztak az ame­rikai javaslat mellett, tizen­három ellene és negyven­hármán tartózkodtak a sza­vazásitól. Rowan amerikai megbízott erélyesen megfed­te a soviet uniót az 1956 ok­tóberében és novemberében Magyarországon elkövetett erőszakosságaiért. A magyar delegáció megbízó levelét nem fogadták el. A FEC arról számol be, hogy az Egyesült Nemzetek közgyűlése nem hagyíla jó­vá a magyar küldöttség meg­bízó levelét. Az FEC tudósí­tása eszerint ez történt: de­cember 20-án ült össze a delegátusok m.egbizólfcveleit felülvizsqáló kilenctagú bi­zottság. Itt a magyar delegá­ció illetékességének ügye volt az egyetlen komoly prob­léma. A vitát Yost amerikai megbízott nyitotta meg s az előző hat év döntéseihez ha­sonlóan kérte, hogy a bizott­ság ismét javasolja a köz­gyűlésnek, hogy ne foglaljon állást a magyar delegáció megbízólevelének ügyében. A magyar hatóságok —, mon­dotta Yost —, mindezideig nem tettek eleget az Egye­süli! Nemzetek határozatai­nak, ezért szükségesnek lát­szik, hogy a közgyűlés a ma­gyar megbizc|evél el-nem fogadásával juttassa kifejezés­re elégedetlenségét a ma­gyar kormány magatartása felttt. A bizottság öt szavazat­tal négy ellenében az ameri­kai javaslatot fogadta el. U-tááa a közgyűlés még aznap éjjel meghallgatta a bizoxleág jelentéséi és szavazott: het­vennégyen szavaztak az ame­rikai javaslat mellett, négyen ellene szavaztak s huszonhár­mán tartózkodtak a szava­zástól A magyar kormány hivatalos álláspontja U. N. delegációja működéséről Semmiesetre stm lesz ká­runkra és hátrányunkra, ha megismerkedünk a magyar kormány álláspontjával a U. N. magyar delegációjának te­vékenységéről. A most érkezett Magyar Hírnök november 15-iki szá­mában (a Washingtoni ma­gyar követségtől kaptuk e számot —, köszönetünk érte) tárgyilagos és tartalmas cikk jelent meg: Két hónap az ENSZ-ben. E cikkből szakí­tunk ki részleteket. — “Számunkra természe­tesen az egyik legfontosabb kérdés a magyar ENSZ-dele­­gáció tevékenysége, pontosab­ban annak nemzetközi elis­merése, hogy a magyar dele­gáció a lehetőségeket fel­használva, aktivan . képviseli országútik küflpol ff i ká j án a kj legfontosabb elvét, a külön­böző rendszerű országok BÉ- j KÉS EGYÜTTÉLÉSÉNEK ! megvalósítását és a béke ü­­] gyének védelmét. A magyar I delegációra különleges fele­lősség hárul e tekintetben, i hiszen közvetlenül az első i vonalban kell harcolnia a "magyar kérdésnek" nevezett hidegháborús manőver ellen. (A kiemelés a mienk). Hogy a “magyar kérdésnek” meny­nyire nincs köze a valóságos magyar helyzethez, ezt való­színűleg ma már a legelfogul­­ttabb nyugati politikusok is megértik. Hiszen elegendő ehez azoknak a nyugati la­pokban megjelent cikkeknek és tudósításoknak az olva­sása, amelyeket a legutóbbi hónapokban Magyarországon járt nyugati újságírók Írtak az itt látottakról. Az elmúlt esztendőben több mint négy­száz újságíró látogatott ha­zánkba, köztük a New York Herald Tribune, a Washing­ton Post, a Christian Scien­ce Monitor munkatársai, va­lamint tekintélyes angol, francia és nyugat-német la­pok tudósítói, akik cikkeik­ben olyan képet vázolnak a mai Magyarországról, amely semmiféle összhangban sincs a Sir Leslie Munro-féle jelen­téssel. (A kiemelés a mienk). Mindenesetre érdemes megál­lapítani, hogy az idén az ame­rikai kormánynak a “magyar kérdés” napirendre tűzéséhez mindössze nyolc szavazatnyi többséget sikerült szereznie. Negyvenhárom küldöttség szavazott a napirendre tűzés mellett, harmincöt ellene, ti­zenkilenc delegáció tartózko­dott a szavazástól, tizenegy ország pedig nem vett részt ! a szavazásban. Jelentős válto­zás ez a tavalyihoz képest. A ; múlt évben még ötvenegy küldöttség szavazott a “ma- i gyár kérdés” napirendre tu­­j zése mdLtt, annaos-ze ti-A Miami University Alum­ni fényes bált tartott a Car­ter Hotelben, amelyen az Oxford, Ohioi egyetem volt és jelenlegi hallgatóinak szá­zai vettek részt. A fényes bál királyné vá­lasztással volt egybekötve és a megválasztott jdráiyné: nagyon kedves, szép és okos magyar leány, Matyi Edének, a Cleveland Orchestra tag­jának, Prof. Bognár Árpád egykori tanítványának és ne­jének, szül. Ficere Eleonor­­nak a leánya: Catherine, igy Ficere Istvánnak és nejének, a Református Árvaház Bi­zottság népszerű elnökének az unokája. Abáli királynévá koroná­zott magyar Matyi Cathrine előbb két évet New Yorki is­kolába járt és mái' második éve a Miami Egyetem hall­gatója Oxfordban, O. Az egész családot boldoggá tette Cathrine “koronája”. Az érzékeny nagyapa, Ficere István, amikor a “koronát” meglátta hazaérkezett unoká­ja fején, örömében könnyek­re fakadt és érzését e meg­jegyzése jellemzi: — Abban van az örömem, hogy magyar lett a kirányné. zenöt ellene, harminc dele­gáció tartózkodott a szava­zástól, három pedig nem vett részt a szavazásban. Mint az amerikai sajtójelen- Jésekből c|vasható volt, az Egyesült Államok delegáció­ját rendkívül meglepte a szavazás eredménye. Ameri­kai ujságkörökben az a csak­nem egyhangú vélemény a­­lakult ki, hogy ezzel a sza­vazással az úgynevezett “ma­gyar kérdés” megbukott. E szavazásból mindeneset­re elég világosan kiolvasha­tó, a világszervezeti delegáci­ók jó részének az a szándéka, hogy a hidegháborús kérdése­ket igyekezzenek némileg háttérbe szorítani. (A kieme­lés a mienk). ,A magyar delegáció figye­lemre méltó munkát végzett eddig az egyes bizottságok­ban is. Nyilván ennek lehet tulajdonítani, hogy országun­kat komoly erköcsi megbe­csülés érte Csatorday Károly megválasztásával. A Magyar Népköztársaság állandó EN­SZ képviselőjét megválasz­tották ugyanis a közgyűlés legfontosabb bizottságának, a Politikai Bizottságnak előa­dójává. A választás egyéb­ként egyhangúlag történt. A világszervezetben te­vékenykedő küldöttségünk tö­rekvéseit pontosan kőrvona­­lczta a magyar külügyminisz­ter, akinek az ENSZ nyilvá­nossága előtt elmondott be­szédét lapunk nemrégen is­mertette: — Még bensőségesebb vi­szonyra törekszünk azokkal az országokkal, ’amelyekjkel kapcsolataink barátiak, bará­tivá akarjuk fejleszteni kap­csolatainkat azokkal az or­szágokkal, amelyekkel viszo­nyunk normális és korrekt: amelyekkel pedig nem kielé­gítő, vagy rossz a viszonyunk, ! nermális kapésőíaiakra iörek- i szunk", (PETHO TIBŐfi) Végre akadt egy önérzetes magyar Clevelandban. Érdé­­mes a nevét megjegyezni: .Bakos Béla, borbélymester, a Clevelandi Magyar és Szé­kely Szövetség jegyzője. Nos, Bakos Béla alaposan megleckéztette Gombos Zol­tánt, a Szabadság szerkesz­tőjét —-, telefonon. Ahogy Bakos Béla elbeszéli — és szavában nem kételke­dünk —, felhívta telefonon Gombos Zoltánt és udvaria­san megkérdezte: ki irta Nt. Kecskeméthy József, az A- merikai Magyar Református Egyesület főtitkára ellen a legutolsó vezércikket. Gombos Zoltán nem této­­j vázott ,nem habozott és rög­­| tön megnevezte magát, mint i a cikk szerzőjét. (Ha bárkinek meg Van a ; Szabadság száma, amelyben a támadó vezércikk megje- i lent—, kérjük küldje meg ne­­j künk, mert még nem olvas­tuk.) Az első lecke — ‘Ha Ün a cikk szerzője —, mondotta Bakos Béla Gombos Zoltánnak, akkor szé­kelje magát, mert Ön, ma­gyar szerkesztő leltére azt sem tudja, hgy reformátusok nem zarándokolnak és zaj­­rándok utat nem vezethetnek. Gombos Zoltán lenyelte ezt | az első leckét, amely elemi dologra tanította ki. A második lecke: alapos erköcsi oktatás. — Hogy van az Gombos ur> a Jack Russell, a Szappanos és újabban mások hazauta­zását hirdeti, ajánlja és a reformátusok hazalátogatását meg megtámadta és el akarta hitetni lapja olvasóival, hogy az a kommunista kormány támogatása volt. Gombos Zoltán erre közbe szólt, hogy Jack Russell meg a Reformátusok utazása kö­zött nagy különbség van. Bakos Béla alaposan meg­magyarázta Gombos Zoltán­nak és —, bár nagyon osto­bának tetette magát, de a-, zért meg kellett értenie, amit Bakos Béba az értelmébe rá­gott: — A magyar kommunista kormány minden hazautazás­ból megkapja a maga részét, sőt még minden Ikka cso­magból is —, nincs különb­ség, csak egy: a Jack Russell hazautazásáért Ön több hir­detést kapott, mig a Refor­mátusok hazautazásáért e­­gyet se. Ez fáj Önnek, ebbe nem tud Ön belenyugodni. Támadó cikkei után Önt a Reformátuok ellenségének tekintem. E kijelentésre Gombos Zol­tán kijött a sodrából és egy clevelandi református lelkész­re hivatkozott, meg is ne­vezte a lelkészt névszerint, aki helyesli a Nt. Kecskemé­thy József é az Amerikai, Ma­­gjyar Református Egyesület elleni támadásokat. Mi a lelkész nevél —, bár Bakos Béla megisméielle a nevet, el*n,aílgitjuk, mert kizárt dolognak tartjuk, hogy Gombos állítása megfeleljen a valóságnak. Mi fel is hív­tuk a megnevezel! lelkeszx. Az Önképzőkör évi gyűlése jan. 13. A Clevelandi Magyar ön­képzőkör tagjai erősen ké­szülnek az évi közgyűlésre, amely január 13-án, vasárnap délután 2 órai kezdettel lesz az önképzőkör helyiségében, 2059 Fulton Road. A tagok körében bizonyos nyugtalanság támadt an­nak a hírnek nyomában, hogy Gayer Antal nem akarja vál­lalni a jelöltséget az elnök­ségre Megkérdeztük Gayer Antal virágkereskedőt, váj­jon igaz-e a hir, hogy nem vállalja többé az elnökséget, amire Gayer Antal a követ­kezőképen nyilatkozott: — Való igaz, mondtam, szeretném, ha más valaki len­ne az önképzőkör elnöke és e­­zért nem pályázom. Termé­szetesen, ha a közgyűlés nem talál megfelelő elnök-jelöl­tet nem hagyom cserben a kört. Azt hisszük: e nyilatkozat megnygtat mindenkit és nyitva tartja a jelölést. Kirabolták Szathmáry Sándor lakását Szathmáry Sándor, Neva­­| da Ave, lakását kirabolták, i Legalább is 1000 dollár ér­­| tékü holmit raboltak el a betörök. Szathmáry Sándor a mun­kából hazajövet tárva nyitva kifosztva találta lakását. I Nyomban telhivta a ren­dőrséget, akik kijöttek, fel­vették az adatokat és tovább álltak. Megígérték, hogy nyomoznak az ismeretlen tét-, tesek után, de nyomozásuk-] nak még semmi eredménye] sincs. | Röviddel a lakásába való1 betörés- után másik súlyos ká­rosodás is érte Szathmáry Sándort. Autóját a Buckeye Kroger parking téren meg­parkolta. Mire visszament az autójához, az úgy össze­vissza volt karcolva, még pe­dig m£|y ^vágásokkal, -hogy elég költsége lesz azt megja­vít tatni. Szathmáry Sándor nagyon rendes menekült, értelmes, szorgalmas- kitűnő hazai szak­képzett munkás, aki, már pol­gára is az országnak. Szathmáry Sándor részben önmagát okolja a kettős ká­rosodásért, mert v —, ahogy mondja — “ha megnősültem volna, talán nem is rabolhat­tak volna ki, mert a felesé­gem otthon lett volna”. Szathmáry Sándor az ese­téből azt a tanulságot vonta le hogy jobb lesz megnősül­nie. aki éppen az ellenkzőt állít­ja és pedig azt, hogy figyel­meztette (Gombos Zoltánt: hagyja abba a Nt. Kecskemé­­thy József és az Amerikai Magyar Református Egyesü-j let elleni támadáokat. Bakos Béla Gombos Zoltán megleckéztetésével egyidőben fel is hagyott a Szabadság ol­vasásával és — ahogy mon-] dobta: a Rlam Dealert fogja] venm helyette. Országos harc az Un-American Bizottság ellen Néhai Roosevelt elnök fia, James Roosevelt áll az élén annak az országos mozga­lomnak, amely a HUAC va­gyis a House Unamerican Activities Committee eltör­lését sürget* Joggal és okkal azzal vá­dolják a House Unamerican Activities Committeet, hogy megtestesítője az Amerika— ellenességnek, oly értelem­ben, hogy a legszentebb em­beri és polgári jogokat nem csak nem veszi figyelembe, de egyenesen lábbal tiporja vizsgálatával. Fizetett besúgók vádjaira beidéz egyéneket, akik nem védekezhenek a besúgó vád­ja ellen, még egy kérdést sem intézhetnek hozzá és a kérdezetteket kényszeríteni akarják arra, hogy maguk is besúgókká váljanak. Cleveland is kiveszi a ré­szét a House Un-american Activities Committee elleni harcból. Pénteken, január 11-én este 8:30-kor Frank Don­ner, washingtoni ügyvéd,' a polgári jogok tehetséges és hatásos védője tiszteletére vacsora lesz Mrs. Rita Ach­­man 10703 Ashbury ottho­nában. A House Un-american Activities Committee legu­tolsó felháborító ténykedése az a vizsgálat volt, amelyet Women Strike for Peace .... női békemozgalom ellen in­dított. A bizottság teljesen fel­sült megkezdett vizsgálatá­val. Frank Donner ügyvéd a HUAC ellen van körúton és segíti az országos mozgal­mat, amely az Un-americans bizottság beszüntetését kö­veteli a kongresszustól. Charles A. Vanik, a 21-ik kerülei kongressmanje is a bizottsági eltörlése mellett foglalt állást. Frank Donner pénteken, janár 11-én a TV-n és rá­dión is rajta lesz. Hallgas­suk meg: Délelőtt 11 Nő-kor KYW TV Délelőtt 12:15 KYW rádió Délután l-kor....Mike Doug­las (TV.) Délután négykor WBQ (R) Este 6:30-kor..WEWS (TV) Dorothy Fuldheim. A Jótékonycélu Női Nagybizott. évi gyűlése A Jótékonycélu Női Nagy­­bzotttság január 24-én, csü­törtök este 7:30 kezdettel tart­ja évi gyűlését a Református Egyesület otthonában, 11213 Buckeye Ráad. E gyűlésen kell megválasztani az 1963-ik évre a tisztviselőket. Ez o­­lyan komoly feladata a ta­goknak, hogyha szivükön vi­selik egylet működését, kötelességüknek ismerik el az évi gyűlésen való megjele­nést. TELEFONUNK: A NYOMDA GÄt. U565S Rés. FA. 1-1154. HALOTTAINK * i ----------­íKOVACH JÁNOS I \ I j Úgy halt meg, ahogy gya- 1 kori imájában könyörgött ér­­] te: nyugodtan, ^csendesen, j fájdalom-mentesen. Vasárna, j december 30-án a Szent Er­zsébet templomban volt a [szent misén. Délben megebé­delt, délután a TV-t nézeget­­! te, este rendesen megvacso­­j rázott és újra a TV-t nézte. Este kilenc óra tájban ké­­j szült lefeküdni, átöltözött a Ipajamájába, bement a fürdő­szobába és minden hallható ! jajszó nélkül egy pillanat a­­jlatt befejezte életét, j Kovach Jánost fia, dr. ’Ralph Kovach, a hires csont 1 specialista intézkedésére a j Cherosky Funeral Hornéban, [ East 102 és Buckeye Road he­­j lyezték ravatalra és onnan j kisérték csütörtök d. e. 9:30- I kor a Szent Erzsébet rk. tem­­j plomba, amely egyháznak é­­(veken át kurátora és odadó (munkása volt. , A ravatalánál és temetésén 1 a magyarok százai vettek ] részt, a katholikus egyházi élet régi munkásai, akik ve­­jle együtt dolgoztak az egyle­­j ti életben. Kovács János éve­­j kig elnöke . volt a Szent Ist­­; ván katholikus eyyletnek, te­vékeny volt a Szent István Műkedvelő és Dalkörben, é- I vekig delegátusa volt a Szt. István egyletnek az Egye­sült Egyletekben. (Temetésé­ről jő vő számunkban számo­lunk be). AtJÖ DEBROSKY GÁBOR Debrosky Gábor nem vár­ta be az uj esztendőt, de­cember 28-án 80 éves korá­ban elköltözött élők sorából 1 Bodnár A. Lajos és Fia 1 temetkezési intézetének ká­polnájában, 3929 Lorain Ave helyezték ravatalra, a­­hol a West Sidei Reformá­tus közösség régi, tevékeny tagjai gyűltek egvbe,, hogy vigasztalják kegyeletük meg nyilvánulásával bánatos öz­vegyét, szül. Máté Teréziát és egyetlen fiát, Lajost. I A megjelentek sorában volt: Szaszák ístvánnz, a jó barát, leánya Lenke, Mrs. I Lemon, fia Zoltán, a beteg I Hunyor Lajosné képvisele­tében leánya Mrs. Ader, a } beteg Nagy Pálné képvise­letében fia Árpád, Tamás [Júlia, Szaszák József és ne­je, a gömöri tisztesség ne­vében: bodnár György és neje, földije, Enyedi Gábor, jGalló Mátyás és neje. A ravataft sok virág di­­iszitette, Nt. Dr. Csutoros (Elekné Shelby, Ohióból is j küldött virágot, vigasztaló levéllel, amelyben mint jó megfigyelő, megállapította, , Debrosky Gábor viselkedé­­jsén érezhető volt, hogy jó magyar családból szárma­zott. j Szülei hires mészárosok 'voltak Szabolcsban, maga is mészárosnak tanult. Nyuga­lomba vonulásáig a Hildeb­rand Provision Co-nál dol­gozott. Vasárnap este a kápolná­ban Nt. Csutoros W. István búcsúztatta, hétfőn, dec. 31- : én a W. 'S. Ref. templomban pedig Nt. Daróczy Mátyás, az egyház lelkésze, j A Debrosky család gyá­szában a jó barátok, a tísz- I telök százai Osztoznak.

Next

/
Thumbnails
Contents