Az Ujság, 1962 (42. évfolyam, 1-48. szám)

1962-01-05 / 1. szám

MEGINDULTAK A PUHATOLODZÓ ÉS előkészítő tárgyalások WASHINGTON ÉS MOSZKVA KÖZÖTT ROVÁS SZENZÁCIÓ EREJÉVEL HATOTT. hogy U Thant, a UN. főtit­kára elfogadta a magyar kor­mány olyérielmü meghívá­sát, hogy látogasson el Ma­­gyarországr'a. Természetesen U Thant kedvező válasza a magyar kormány meghívásá­ra nem talált helyeslő vissz­hangra sem a f'acsisiáknál, sem a facsisíáknak udvarló Szabadságnál és talán az e­­migráció egyetlenegy cso­portjánál sem. A meghívás elfogadásában annak a jelét látják, hogy a UN. békülő szándékkal van a magyar kormány iránt, a­­mi fáj, szinte elviselhetetlen a fascisla csoportok szem­pontjából, amely csoportok engesztelhetetlen, végsőkig folyó küzdelmet szeretnének folytatni, nem a maguk ere­jével —, ami nincs —.. hanem vagy a UN-en keresztül vagy az Egyesült Államok béaval­­kosával Magyarország belső ügyeibe. A UN. és az Egyesült Álla­mok akkor sem akart belea­vatkozni Magyarország ü­­gyeibe, amikor annak törvé­nyes lehetősébe bizonyos mértékig megvoit, nevezete­sen, amikor Nagy Imre a UN. hez appellált. Érthető az a tartózkodás, amelyet a UN. és az Egyesült A. tanúsított Magyarország ügyeibe való fegyveres be­avatkozás ellen. Ugyanis két­ségtelen, hogy a UN. vagy az Egyesült Államok fegyveres beavatkozásából világháború robbant volna ki. Ezt a koc­kázatot Eisenhower elnök nem vállalta és Kennedy el­nök is elhárította magától. Mindkét elnök nyomaték­kai kihangsúlyozta, hogy fegyverrel égyáltakában nem segítik "Magyarország felsza­badítását'', hanem csakis bé­kés eszközökkel. Akár jóváhagyják a fascis­­ták és közeli vagy távolabbi követőik a UN. és az Egye­sült Államok elnökeinek i­­rányát Magyarországra vo­natkozólag, az megváltozha­tatlan. Ám tiltakozzék a Szabad­ság U Thant, a UN titkárá­nak magyarországi látogatá­sa ellen,-ki veszi azt figye­lembe? Ki hagyja magát e tiltakozástól befolyásolni? E- gyetlenegy amerikai magyar testület sem adott visszhan­got e tiltakozásnak, noha a Szabadság minden alap és minden jog nélkül arra hi­vatkozott, hogy az amerikai magyarok nevében tiltakozik. Ugyan mikor bízta meg az amerikai magyarság a Sza­badságot a képviseletével? Vájjon akkor, amikor Stalint és Rákosit megasztalta, mint a béke apostolait, akik Kö­­zép-Európa jövőjét kívánják megoldani? Nem felejhette el az ame­rikai magyarság, mennyire a kommunistákhoz simult a Szabadság, minthogy nem hagyhatja jóvá, hogy az ame­rikai magyarság nevében, an­nak megkérdezése nélkül szót emel a békés közeledés ellen, amelyet U Thant, a UN. titkára képvisel, Mi örülünk, hogy U Thant, A nemzetközi helyzetben semmi lényegbeli változás sem állott be. Az ellentétek Berlin és Németország, va­lamint az ázsiai és afrikai uj állam alakulatok miatt változatlanul fennállanak. A helyzet mégis valameny­­nyire más. Megszűnt a köl­csönös fenyegetés a nuclear háború rémével. Ha a helyzet nem is vál­tozott, de a hangulat mégis egészen más Nagy elismerés illeti XX III. János pápát, aki félre­érthetetlenül síkra szállt leg utóbbi két egyházi szózatá­ban a békés megegyezés érdekében. Szinte a világ államférfiéi­nak kötelességévé tette a bé­kéért való munkálkodást. Kruscsev és Kennedy el­nök kölcsönös újévi üdvöz­lete is lecsillapította a há­borús hangulatot és béké­sebb haj lamu bevezetést nyújtott az amerikai és o­­rosz külügyminiszterek elő­zetes tárgyalásához, amely máris megkezdődött Moszk­vában Lleevejllyn E. Thomp­son, az ámerikai moszkvai követ és Andrei A.' Gromy­ko orosz külügyminiszterek között. ■; Az első értekezletük két óra és 20 percig tartott az o­­rosz külügyminisztériumban. Megállapodás szerint so­rozatos tanácskozások kö­vetkeznek, amely tanácsko­zások npm vezethetnek meg­állapodásra, amely az ál­lamfőknek van fentartva. Ez előzetes tnácskozások­­nak amerikai szempontból az a céljuk, hogy Kennedy elnök megítélhesse, vájjon érdemes-e Kruscsevvel ismé­telten találkoznia 'az ellenté­tek kiegyenlítésére. Ha Llewellyn E Thomp-a UN. titkára a lehetetlen helyzetből magyarországi lá­togatásával kiutat keres, mert ha sikerül némileg is a kölcsönös megértés, remél­hetjük, hogy minden propa­ganda szándék nélkül megin­dul a kulturkapcsolat Ma­gyarország és az Egyesült Államok között, aminek az egész amerikai magyarságra áldásos hatása lesz. Vagyis mi mindenhol és mindenkivel—, akivel csak lehet — a békés megegyezést kívánjuk, szorgalmazzuk. Békés megegyezésben van az emberiség jövője—, az el­lentétek előbb-utóbb hábo­­runoz vezethetnek, az pedig nem is közönséges halált, ha­nem szenvedéssel teli, fáj­dalmakkal és kínokkal járó pusztulást hozhat mind'any­­nyiunkra. Ha békülni akarnak—, csak béküljenek. KZ ÚJSÁG ÉS A NYOMD/ GA 1-5658 Az Otthon telefonjai FA 1-1154 son nagykövet jelentésésől az tűnik ki, hogy van eshe­tőség és kilátás az oroszok­kal való megegyezésre, ak­kor Kennedy elnök megte­szi a szükséges kezdeménye­zést a Kruscsevvel való ta­lálkozásra. De ha Llewwe­­lyn E. Thompson jelentése kedvezőtlen lesz, akkor Kennedy elnök elejti a Krus­csevvel való találkozást, mint céltalan időtöltést. A folyamatban levő ta­nácskozások részleteiről semmisem szivárgott ki. A lapok semmiféle jelentést sem kapnak, igy csak talál­gatnak. A lapokkal szembeni óva­tosság arra vezethető vissza, hogy sok esetben rontottak, ártottak a békés megegye­zés felé való hajlásrak. Különösen az amerikai la­pok külpolitikában a szélső jobboldal felé hajlanak ás egyre tüzelnek az oroszok, a kommunisták ellen. Nem akarnak arra az ész­szerű és igazságos állás­pontra helyezkedni, hogy az oroszoknak, mint önálló ál­lamnak meg vannak a sajá­tos érdekei Németországgal szemben, amely sajátos ér­dekekhez való jogúkat, nem vesztették el azért, mert kommunista kormányzatuk van. Bele kell nyugodnunk ab­ba, hogy Oroszországban kommunista kormányzat van. Nem változtathatunk rajta. Elégedjünk meg azzal, hogy az Egyes. Államokban demokratikus kormányzat van, az is marad és az lesz. Alaptalan propaganda csupán, hogy az orosz kom­munista rendszer vagy akár­­mily más kommunista kor­mányzat veszélyeztetheti az Egyesült Államok kormány­zatának demokratikus jel­legét. Demokráciák veszedelme nem a kommunistáktól ered, hanem a szélső jobboldaltól. Azok akarják felforgatni az ország hagyományos de­mokráciáját. Már sokat nyirbáltak is rajta azzal az ürüggyel, hogy a kommu­nistákkal szemben védekez­nünk kell. A kommunisták ellen sem­misem véd úgy meg bennün­ket, mint a tényleges, való­ságos demokrácia. A demokratikus kormány rendszerhez való elszánt ra­gaszkodás a Védőpajzsunk minden szélsőség ellen. Az oroszokkal megegyezés­re kell jutnunk —, mert ez a megegyezés életben mara­dásunk feltétele. De a meg­egyezésre való minden igye­kezetünk meghiúsul, ha a szélső jobboldal befolyása alól teljesen ki nem von­juk magunkat. Legfőbb feladatunk tehát demokratikus eszközökkel ártalmatlanná tenni a szél­ső jobboldalt. A szélső jobboldal a legna­gyobb veszedelem —, a ve­szedelmek kulforrása. VÉGSŐ HARC INDUL AZ ÖREGEK BETEGBIZTOSÍTÁSÁÉRT AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN Döntés a Society for Savings ügye felett Ha nem fellebezik Judge Daniel Wasserman, Cuyaho­ga megye common pleas bí­rójának döntését, akkor a So­ciety for Savings és a Socie­ty National Bank egyesülése véglegesnek tekinthető. Judge Wasserman három esztendőn keresztül tanul, á­­nyozta a két intézmény e­­gyesülését és az összes érde­kelt felek érdekeinek meg­hallgatásával elfogadta a So­ciety for Savings trusteejei­­nek és a Society National Bank igazgatóinak javaslatát az egyesítésre és a fenma­­radt vagyon szétosztására vonatkozólag. A Society for Savings ama betevői, akiknek a bankban 1958 december 31-én betét­jük volt, betétjük arányában részesülnek a takarék intéz­mény akkori, fenmaradt va­gyonában. A betevők részesedéséről i Society National Bank hir­detése lapunk e számában teljes felvilágosítást nyújt. Különben is a Society Na­tional Bank minden fiókja ban szívesen adnak szemé­lyes felvilágosítást az 1958 december 31-iki betevők jo­gairól és a fenmaradt va­gyonban való részesedésük­ről. A Board of Educat. uj elnöke Waiter L. Davist, a Retail tore Employees Union (AFL­­CIO) nevelésügyi igazgatóját választották meg a Clevelan­di Nevelésügyi Tanács elnö­kévé. Ralph W. Findley je­lenlegi elnök nem volt haj­landó továbbrá is vállalni az elnökséget.--------- • --------­Az újév előtti napokban 337 forgalmi halottja volt az országnak — a National Safe­ty Council jelentése szerint E forgalmi halottakon felül 83-an tűznek az áldozatai és 53-an más balesetben vesztek el. Így összesen 479-en vesz­tették életüket az uj évet megelző 78 óra alatt.--------- • --------­Kopaszodnak a nők is az orvosi jelentés szerint Az American Medical As­sociation azzal a meglepő je­lentéssel kezdi az uj eszten­dőt, hogy már a nők is kez­denek kopaszodni vagyis el­vesztik a hajukat és hozzáfű­zi jelentéséhez, hogy azért a nők ne veszítsék el az eszü­ket. A nők kopaszodása termé­szetes következménye annak, hogy a nők az életben éppen olyan gondterhes és felelős­ségteljes hivatást és munkát töltenek be, mint a férfiak. A nőknek bele kell nyugod­­niok abba, hogy a kopaszo­dás őket is elérte. Valószínű­leg bele is törődnek. De mit szólnak hozzá a fér-Kennedy elnök az eilnöki választási kampány alatt több izbea ígéretet tett, — és azóta több Ízben meg is erősitette Ígéretét, hogy megvalósítja az öregek be­teg-biztosítását. Semmi okunk sincs ahhoz, hogy kételyt támasszunk az elnök többszöri Ígérete iránt. Egész biztos, ha csak Ken­nedy elnöktől függne, ak­kor az e hónapban összeülő kongresszus megszavazná az öregek betegség-bf.tositását. De ne is hitegessük ma­gunkat: nemcsak az elnöktől függ, hogy nyélbe ütik-e az öregek beteg-biztositását. Éppoly mértékben függ a kongreskszustól is. Ha a kon­gresszus nem szavazza meg, nem lehet belőle törvény. Eddig még a kongresszus napirondyre sem kesülít és súlyos akadálya is annak, hogy napirendre kerüljön. Sokkal jobban áljana az ö­­regek betegJbi’zlositása, ha már a kongresszus napirend­jére tűzték volna. Eddig Wilbur Mills, a képvi­selőház Ways and Means Bi­zottságának elnöke állta útját annak, hogy az öregek beteg­­ségbútosi.tása a kongresszus napirendjén szerepelhessen. A Ways and Means Bizott­ságban két üresedés van és az egyik tagságra Charles A. Vanik, clevelandi kongrtess­­mant emlegetik. Ha úgy alakul a helyzet, hogy 'Kongressman Charles A. Vanik bejut a Ways and Means Bizottságba* akkor valamivel kedvezőbb lesz az öregek beteg-biztositására a bizottság magatartása. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Wilbur Millsnek, a bizottság elnökének rendkívüli hatal­ma van és kétségtelen, min­den befolyását az öregek be­tegbiztosítása ellen veti lat­ba. Wilbur Millsnek és mások­nak ellenállását és harcát az öregek betegbiztosítása ellen csakis egy módon lehet ellen­súlyozni* még pedig azzal, ha minél többen csatlakoznak a National Council of Senior Citizens for Health Care through Social Security-hez Ez országos szervezetet Forand volt kongresszman alapította, el is válalta a szer­vezet elnökségét. 18-an van­nak az igazgató tanácsában: orvosok, tudósok, jóléti tiszt­viselők, az öregek csoport­jainak képviselői. A National Council nak az a célja , hogy harcvonalba állítsa az ország öreg polgá­rait, mindenhol. Azoknak tá­mogatásával egyekszik a Na­tional Council befolyást és nyomást gyakorolni a kon­gresszusra, hogy végre sza­vazza meg az öregek betegsé­­gély biztosítását. Kennedy elnök Pat McNa­mara szenátornak, aki maga is erősen harcol az öregek beteg-biztositásáért, ezt irta: —■ Az a szándékom, hogy a törvényhozásnak ajánljam a kongresszus következő ü­­lésszakában adjon elsőbbsé­get az öregek beteg-biztositá­­sának. Az elnök akarja, hogy az öreg polgárok biztosítva le­gyenek betegségre. Maguk­nak az öregeknek is meg kell szólalniok, még pedig oly e­­rővel és oly hatalmasan, hogy elnémítsák a szükséges törvényjavaslaté az öregek beteg-biztositásának ellenfe­leit. Megbüntették a tanárt szül. korláto­zás tanácsért Régi igazság, hogy Ameri­ka a legélesebb ellentétek hazája. Mig a kormány fel világositással segédkezet nyújt idegen államokban a szülés korlátozásra, addig magában az Egyesült Álla­mokban tilos, törvénybeüt­köző bűncselekmény taná­csot útbaigazítást és felvi­­.'ágo-útást nyújt mi a szülés k n at« zására. Legalább is Com ecticut államban. New Havenbö' jelentik: Judge J. Lacey circuit cour­­ti biró elmarasztalta Dr. C. Lee Buxtont, a Yale egye­tem szülészeti tanfolyamá­nak tanárát, mert felvilá­gosítást adott a szülés korlátozására vonatkozólag. Ugyanígy járt Richard W Griswold, a Planned Parent­hood végrhajtó igazgatója. A biró mindkettőjüket e­­gyenként $100 dollár pénz­­büntetésre ítélte. Az ítéletet ügyvédjük fellebezte, még pedig azon az alapon, hogy Connecticut 83 éves törvé­nye ellentétben van az E- gyesült Államok alkotmá­nyával, még pedig a szólás­­szabadság jogával.-------- • -------­Adó csökkentést követel az ADA Az American Democratic Action szervezet, amely 14 évvel ezelőtt alakult és 50 ezer taggal rendelkezik, Kennedy elnöktől azt kéri s követeli, hogy terjesszen be törvényjavaslatot a nép, a munkásnép adóinak leszál­­litásáre. Nem valószínű, hogy Ken­nedy elnök eleget tesz e ké­résnek és követelésnek. -------- • -------­Fanatikus zsidók tiltakozása A fanatikus zsidók tilta­­kozatk az ellen —, hogy a 6 millió zsidó meggyilkolá­sáért halálraítélt Eichmant szombaton szállították át börtönébe. Egy másik tiltakozásra is ki­fakadtak. Ben Guiron. Izrael miniszterelnöke Burma ven­dége volt és ott tartózkodása alatt egy Buddha “templom­ba“ is ellátogatott, sőt még egy Buddha kolostorba is. Ez túlsók a fanatikusok­nak, akik azt szeretnék, ha mindenki elmaradt életmód­jukat és elmaradt gondolko­dásukat követné. Petőfi ünnepély a főkönyvtárban A Clevelanni Egyesült Magyar Egyetek január 6- ikán, szombaton délután há­rom órai kezdettel Petőfi Sándor emlékünnepélyt tart Cleveland főkönyvtárában, 325 Superior Ave, ahol a világhírű magyar költő már vány mellszobra áll. Donó Adrás, az Egyesült Egyletek elnöke nagyon ké­ri a magyarságot, hogy nagy számban jelenjék meg a Pe­tőfi ünnepélyen a főkönyv­tárban és adja megjelené­sével bizonyságát amerikai­ak eiőtt annak, hogy szivé­ben él nemcsau Petőfi Sán­dor emléke, de -szabadság szeretetete is. Az ünnepély főszónoka: Ft. Derecskey János, |S. J., katholikus pap, a St. Pat­rick római katholikus egy­ház segéd-lelkipásztora, aki több esetben bebizonyítot­ta példás magyarságát. Kádár József, Cleveland város törvényszékének he­lyettes fő probation office­­re szavalja Petőfi ‘Talpra Magyar’-ját — angolul. Az ünnepélyt Donó And­rás, az Egyesült Egyletek elnöke vezeti le.. Belépti dij — természete­sen nincs.--------- • --------­Balázsik Andrásné kissé jobban van Balázsik Andrásné, uj év előtt hazakerült a kórház­ból, ahova már másodízben szállították. Valmivel köny­­nyebben érzi magát, de is­mét olyan gyenge, hogy nem tud járni. Remélik, hogy egy két hét alatt megerősödik, Kórházba szállítása előtt már annyira javult az álla­pota, hogy egy-két meghí­vásnak is eleget tett. Hirte­len visszaesett \és azért kel­lett a kórházba szállítani, ahonnan férje András az or­vosok javaslatára hazahoz­ta. ;J| ;- ÁJ ■£■ 1--------- • --------­Godhard Gábornét megoperálják Gothard Gábornét jó férje detember 25-én a St. Lukes kórházba szállította, ahol rö­videsen szemére megoperál­ják. Egy évvel ezelőtt volt kezelés alatt a St. Lukes kór­házban Godhard Gáborné cu­kor baja miatt. Azt megállí­tották az orvosok és ezért bi­zalommal vannak a szem-ope­ráció iránt. Az orvosok biz* fosra veszik, visszanyeri látóképességét, annyira, —, hogy mindenkit fmegismer, de olvasni aligha lesz képes. Férje, Gábor és fia, Ger gely naponta meglátogatják. A kórházi l^eze^és és az operáció egy kis vagyonba ke­rül. Szerencsére Godhard Gá­bor, mint a Fisher Body nyu­galmazott munkása biztosítva van minden orvosi kezelésre és 365 napi kórházra. HÍREK — Töreky Gábor és neje. Rocky Riveri, 0. magyarok Kneipp Springbe, Rome Ci­ty, Indiana költöztek gyógy fürdőkre. Fiuk, Zoltán G. Töreky és neje a közelben lakik, Lombardban, 111. Tö­reky G. Zoltánná, a menyük minden tekintetben kedvé­ben jár férje szüleinek, hogy hosszab ideig való tartózko­dásra vehesse rá őket. Remé­lik, hogy Töreky Gáborné izületi fájdalmai a gyógy­fürdőkkel legalább is eny­hülnek.--------- • --------­A St. Erzsébet rk. Hitközség gyűjtése nagy sikerrel járt A Szent Erzsébet római katholikus hitközség, az a­­merikai magyarság első ka­tholikus hitközsége kam­pányt folytattott adósságá­nak lecsökkentése és intéz­ményeinek javítása érdeké­ben. j Az egyház részéről a kam­pányt Gus Miller, Rosehill, vezette, mint a kampány bi­zottság elnöke. Msgr. Tanos A -27. ejpvház Dléháno^ tiszteletbeli elnöke vojt a kampánynak. A kampánynak fényes e­­redménye van. 636 egyház­tag és nehány nem tag 92,300. ' GUS MILLER dollárt ajánlott meg, amely megajánlásra már le is fize­tett 22,129.25 dollárt. Msgr. Tanos A. Imre plébános szi­ve mélyéből fakadó köszö­nettel fejezte ki elmerését mindazok iránt, akik a kam­pányban dolgoztak és ter­mészetesen mindazoknak, a­­kik az adósság törlesztésre megajánlást tettek és rész­ben vagy egészében be is fi­zették megajánlásukat. Gus Miller olyan munkát fejtett ki, hogy érdemeit az egyháznál' megsokszorozta. Húszán a bizottságból fel­ajánlották, hogy két évig megmaradnak a bizottságban és segítenek a 24 hónapi be­osztásra megajánlott össze­gek bekollektálását. A kol­­lektáló bizottság élén Veres Lajos és Sikó Lajos állanak, mint társelnökök ésZadesky Béla és Sokody István, mint ellenőrök.--------- • ---------A United Jewish Appeal 95 milliót gyűjt 1962-ben A United Jewish Appeal 95 millió dollárt gyűjt kül­földi és belföldi jótékony­ságra és kulturális célokra. Clevelundra e megf^Tjapi­­tott összegből 5 millió esik.

Next

/
Thumbnails
Contents