Az Ujság, 1962 (42. évfolyam, 1-48. szám)

1962-01-05 / 1. szám

?OLDAL AZ ÚJSÁG JANUARY 5, mi AZ ÚJSÁG (Hungarian news» EDITED BT JQ UIS TÁRCÁI. Managing Editor MARY TÁRCÁI, Editor "*407 Woodland Avenue Cleveland 4, Ohio, United States TELEPHONE: GA 1-5658 RESIDENCE FA 1-1154 HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN Published Every Thursday by Mary Tárcái, Publisher Subscription: $4.00 a year by mail. $2.00 for 6 months. $1.00 for 3 months SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND. OHIO Magyar Egyleti Események A William Penn 14-ik fi­ókja az ujesztendő első gyű­lését január 7-én, vasárnap tartja a William Penn Ott­honban, 8637 Buckeye Rd., délután 2 órai kezdettel. Szilágyi Bertalan jegyző a tisztikar nevében azzal a ké­réssel fordul a nagyszámú tagsághoz, hogy az uj év ez első gyűlésén legalább is annyian jelenjenek meg a több ezernyi tagságból, 'mi­ként a nagyterem megteljék érdeklődő “tagokkal. Az ujesztendő ez első gyű­lése egyszersmind évi gyű­lés is, amiefyen az 1982-es esztendőre meg kell válasz­tani a fiók tisztviselőit. Az egylet; életnek e legfonto­sabb alkalmát —, mondotta Szilágyi Bertalan jegyző —, egy tagnak sem szabadnia ok nélkül elmulasztania. A január 7-iki, vasárnapi gyűlésének egy másik nagyon fontos feladta van; február 25-én, vasárnap délután 1 ó­­rai kezdettel tartja a 14-ik fiók 60 éves fennállásának jubileumi banketjét. E nagy egyleti eseménynek a bi­zottságát e gyűlésen választ­ják meg. A tisztikar azt sze­retné, ha jubileumi 'banket bizottságban a régi tagok ép­pen úgy képviselve lennének, mint a másod generációs u­­jabb tagok. Épen ezért na­gyon kivánatos, hogy a tagok kellő számban jelenjeik meg. Juhász Miklós elnök ama reményének adott kifejezést, hogy a tagok teljesitik a tisz­tikar óhaját: megjelennek. A gyüíés befejeztével a tisztikar megvendégeli a tagokat.-------- • -------­A William Penn 45-ik fi-í ókja január 7-én, vasárnap' délután 2 órai kezdettel tartja! évi tisztviselő választási köz­gyűlését a West Sidei Evan­gélikus Egyház iskola termé­ben. West 98 és Denison A- venue sarkán Készéi Imre elnök kérve kéri a tagságot, hogy jelen­jék meg az évi közgyűlésen, amelynek 3 nagyon fontos napirnd pontja van: 1. Beszámoló az elmúlt év eseményeiről és a fiók mű­ködéséről, 2. tisztviselő vá­lasztás és 3. a fiók társadalmi programja az 1962-es eszten­dőre. Külön pontja a napirend­nek —, mondotta Készéi Im­re elnök —, az uj ügyek és indítványok. E napirend pontnál minden tag tehet ja­vaslatot és indítványt a fiók hathatósabb és sikeresbb mű­ködése érdekében. Készéi Imre elnök egyúttal ezúton kíván boldog uj esz­tendőt a fiók minden tagjá­nak. _____ m -iránt szolgálatkész: Kiss Vik­tor A gyűlés után a beszélge­tés folyamán felvetődött az a gondolat, hogy a 62-ik fiók is rendezzen valamilyen tár­sadalmi eseményt, amire Si­­rák János elnök megjegyez­te: az teljesen Szász Dénes titkár úrtól függ. Amikor ő készen van rá, mi is készen vagyunk és szívesen mögéje állunk (támogatásunkkal és munkánkkal. Szász J. Dénes a biztatásra azzal felelt: hagyjanak egy i­­deig gondolkodni felette. -------- © --------A William Penn 361 női fi­ókja január 7-én, vasárnap délután 2 órai kezdettel tart­ja évi gyűlését a William Penn Otthon emeleti női termében, 8637 Buckeye Rd. A magyarországi útjáról hazaérkezett Gál Imréné titkár nagyon kéri a női fiók tagjait, hogy a vasárnapi gyűlésen jel. enjjenek meg, mert ezen a gyűlésen ejtik meg a tisztviselő választást. A gyűlés után a tisztikar megvendégeli a tagokat. A William Penn 361 fiók­ja 27 év előtt alakult meg és azóta önállóan működik, mint női fiók. — Még egyre kapunk ta­gokat —, mondotta Gál Im­réné, titkár és remélem, hogy az 1962-es esztendő még e­­redményesebb lesz a tagszer­zés terén. Jobban neki fek­szem és remélem, hogy az eredmény meglesz.--------- •--------­A Clevelandi Magyar ön­képzőkör, 2059 Fulton Rd. január 7-én, vasárnap dél­után 2 órai kezdettel tartja évi közgyüléesét tisztviselő választással egybekötve. A gyűlésen csakis jótálló tagok vehetnek részt. Ádám János háznagy erre való tekintettel figyelmezte­ti a hátralékos tagokat, hogy a közgyűlés előtt egyenlítsék ki hátralékukat, ha a közgyű­lésen részt óhajtanak venni, mert az alapszabályt minden­kivel szemben be kell tartani. A tisztivselő választáson kívül más fontos ügyek is a napirenden szerepelnek,, a­­melyek minden magyart ér­dekelnek.--------- • --------­A Clevelandi Szabolcs me­gyeiek Klubja, amely tagjai­nak összefogásával és megér­tésével haladásról számolhat be, évi közgyűlését január 14-én, vasárnap tartja meg a Magyar Prezsbitérián Egyház iskola termében, East 126 és Buckeye Rd. sarok Muntean Ágnes pénztárnok Juhász Miklós elnök és az e­­gész tiesztikar nevében kéri a tagokat, hogy jelenjenek meg e fontos egyleti gyűlésen — A Kraszna-Terebesi ró­mai katholikus templom re­noválásának költségeire ren­dezett kártNya party tudósí­tásába tévedés csúszott be és azt helyreigazítjuk. HETI KRÓNIKA — Bodnár Józsefné és; — azt állíthatjuk —, nagyon jó leánya, Mary, Emil Masgay, clerk of Courts kitűnő mun­kása “minden áldozatot meg­hoznak, hogy felejthetetlen jó férj és édes apa, néhai Bodnár József emlékét meg­örökítsék. Ezzel a szándék­kal és elhatározással a mi­sére begyült pénz nagyobb részét Msgr. Mclntyrenak, a! clevelandi katholikus egyház-j megye “propaganda of faith” Vezetőjének adták át, hogy rendelkezzék vele olyan ka­tholikus célra, amelyet leg­megfelelőbbnek tart. Msgr. McIntyre a Kenya-i, Afrikai katholikus missziót segítette a Bodnár családtól kapott mise-pénzekkel. Bodnár Józsefné és leánya,< Mary értesítést kapott Kenya_ ból, hogy a Holly Ghost Col-1 legeban misét mondottak né-1 hai Bodnár József lelkiüdvé-1 ért.-------- • --------­December 15-én pedig a sír­jánál a Highland Parki teme­tőben elhelyezték azt a mű-' vészies sirkövet, amelyet Ri­­czó William révén a Sheffield sírkő készítőknél rendeltek. Bár Bodnár Józsefné refor­mátus, tagja is az Első Ma­gyar Református, Egyháznak, de azért hűségesen gondos- j kodik néhai görög katholikus férje emlékének katholikus szertartás szerinti ápolásáról. A felállított sirkövet Ft. dr. Bobák Sándor, a Szt János gfk. egyház plébánosa szen­teli felé I-------- • -------­— Szuter Páli, a Miami-ból, Fia. Clevelandba véglegesen visszatelepedett Szatmár me­gyei magyar a St. Alexis kór­házban szemoperáción esett át, mely sikerült. Nehezen szánta el magát az operációra, de hűséges jó neje, John és Géza öccse addig beszéltek a lelkére, amig rá nem vették az operációra. Hogy átesett, j örül neki .mert kifogástala­nul lát.--------• ----------­— Kish Erzsébet, a ma­gyar negyed ’legrégibb és leglátogatottabb vendéjglő­­jének tulajdonosnője nagyon ból hazakerült Fischer Já­nost az bántja legjobban, hogy nem lehet betegeskedő felesége mellett, akit éve­ken át a legnagyobb odaa­dással ápolt. — Ft. Bobák Sándor, a Szent János gk. Egyház nép­szerű plébánqsa nemcsak a szószéken állja meg a helyét, hanem még ültében is, a Station Wagon-oh. Olyan e­­legánsan, olyan nyugodtan hajt, hogy a Buckeye Roa­­don ismerősei, megbámulják és tekintetükkel elkísérik, a­­mig láthaják. © szomorú napokat élt át a ka­rácsonyi ünnepek előtt. December 9-én Elyriában, Ohio meghalt fivére Liga Joe, 56 éves korában, akit december 11-én Ft. Viglás Gyula gyász szent miséje után örök nyugalomra helyeztek. Két nappal a temetés ut­­tán követte fivérét a halálba Mary Szénás, Kish Erzsébet nővére, aki gyenge szivével nem bírta túlélni a családi veszteséget. Mary Szénást Olmsted Fall­­son. O. a római katholikus vallás szertartásaival helyez­ték örök nyugvóhelyére. A temetésről leánya, Betty és férje Jean Kovách gondos­kodtak. Érthető, hogy Kish Erzsé­betet nagyon megviselte két testvérének egy héten belüli elhalálozása. De azért nagy fájdalmával is helyt áljt ven­déglőjében, hogy az odaszo­kott vendégek megkah ás­sák napi eledelüket. Kish Erzsébet több Ízben zokogásba tört ki munkája a­­lati, ilyenkor hűséges segí­tő személyzete és Betty le­ánya igyekeztek enyhíteni a nagy fájdalmát Kish Erzsébetnek még egy fivére van Elyriában, akit u­­gyancsak megviselt a család két halálesete.--------- • --------­— Fischer Rudolf, a Fi­scher Furnicher Store nép­szerű tulajdonosa ijedten szá­ntotta jó feleségét a Huron kórházba, mivél nagy fájdal­makról panaszkodott. Napokig aggódott a Fischer család minden tagja, mig az orvosok meg nem állapítot­ták a betegség természetét. Nagy megkönnyebüléssel fogadták az orvosok jelenté­sét, hogy operáció nélkül is helyreá/ijtiák Piőcher |Ru­­dolfné egészségét. Fischer Rudolf a másik betegét, János öccsét haza­hozta a St. Lukes kórházból és leányánál helyezte el, aki készséggel vállalta el édes apja ápolását, amig állapota annyira nem javul, hogy ön­maga, segítség nélkül szol­gálhatja ki magát. A kórház­— Pelsőci Ferenc és neje, valamint Gulyás István és neje, a két nővér és két só­gor, akik úgy megértik egy­mást, mintha nem is két, ha­nem egy család volna, készül­nek Floridába, ahol még nem voltak. Még egy akladálya van az indulásnak. Pelsőci Ferenc, aki szenvedélyes ha­lász, ragaszkodik ahhoz, hogy nem a tengerpartján, hanem bent a tengeren fog halászni. Pelsőczi Ferencné éppen eb­be nem akár beleegyezni. Pelsőci Ferenc számit só­gora és sógornője, Gulyás István és neje támogatására, hogy meggyőzik nejét és megkapják számára tőle a jóváhagyást a tengeri halá­szathoz. Pelsőci Ferenc azzal kecsegteti sógorát, Gulyás Istvánt, hogy megtanítja ha- Jászny mert eddjg Gulyás István egye Dán szórakozása a kertészkedés volt, amit e­­gíyébipánt szabad idejében másod foglalkozásaképen is folytat. A kártya party rendezőbi­zottságának elnöke: Jeromos József volt, a pénztárnoka pe­dig Rist József. i ! Mekker József, a Szatmár , | megyei Segelyző Klub jegy­zője jelenti, hogy a Krasz-j na-terebesi rk. templom ja­vára a kártya partyból és a | megindított gyűjtésből eddig 1480 dollár jött össze. A gyűjtés még folyik és Rist József pénztárnok szíve­sen elfogad adományokat. I Az adakozók név,sorát a pénzel együt elküldik Krasz­­na-Terebesre a plébánosnak,1 hogy hirdesse ki a templom­ban. A Szatmár megyei Segély­­ző Klubban, a december 16- án, szombat este a klub helyi­ségben megtartott évi közgyü-1 lésen megválasztották az uj tisztikart. A választást Jeromos József,! volt elnök vezette le mint korelnök és Young János, a­­ki ugyancsak elnöke volt a Klubnak, mint körjegyző. ] A tagság a szol jattnál is nagyobb számban jelent meg az évi gyűlésen, hogy részt vehessen a választáson. A választás eredménye: Elnök: Kerner József, aki ugyan Nagymajténfyi, de a­zért büszkén hivatkozik rá, hogy közelebb lakott a Krasz­­nához, mint bármelyik Krasz­na-Terebesi, alelnök: Szilter Pál, jegyző: Mekker József. 11816 Buckingham Ave, CE 1-1854, pénzügyi titkár Mohr János, aki már több mint 17 éve tölti be e tisztséget köz­­megelégedésre. pénztárnok: Szuter Pálné, aki évekkel e-J zelőtt az első női tisztviselő­je volt az egyletnek, ellenő­rök Merker Pista és Chester András, ak j t kcű lelhetetle-j nül szigorúak és az egész vo­nalon pontos elszámolást kö-l vetetnek, ami hagyományos, jó szokás a Szatmármegyei Segélyző Klubban Házbizottság: John Szuter és Ed Mihalik. akik gyakori látógtói a klubnak és sze­retnek segíteni a felmerülő munkában. Vigalmi bizottsági elnök­nek Tuboly Györgyöt vá­lasztották meg, aki már volt vigalmi elnöke a klubnak és nagy ambícióval vállalta a felelősségteljes tisztséget. | Gondnoknak ellenfél nél-1 kül Knill Istvánt és nej éti választották meg, akik oVy j lelkiismeretességgel, oly oda­adással, mindenki iránti barát-! sággal vezetik a Szatmár me-] gyei Segélyző Klubot, hogy, —, bár nyílt- pályázat volt —, de egy tag sem akart elle­nük pályázni. A felső Buckeye Road e­­gyik legszebb üzletévé lett a Regent Linoleum. V. Timkó magyar vállalkozó, akit gye­rek korától ismerünk, nagyon jó munkát végzett. Bár Lu­kács András jobbára ameri­kaiaknak dolgozik, az átala­kítást mégis magyar vállal­kozónak adta, mert az az el­ve: Amennyire lehet, magya­rok pártoljuk egymást. Ezt a szép elvet példával mutatta be. Lukács András és neje megérdemlik a magyarok pártolását is, mert Lukács András, neje, Juliska és é­­des anyja, Varga Pálné soha­se vonják ki magukat, ma­gyar ügyet pártolásából. HÍREK Szappanos Rádró A legnagyobb amerikai magyar rádió program MINDEN VASARNAP d. u. l-2t3Q-lg WDOK - 1260 ke. LO 1-5524 SZAPPANOS RECORDINGS 3046 EAST 123rd Street — Janik Lajos, a Bridge­port! Szövetség alelnöke 4 héf,g ágyban fekvő beteg volt. Annyira meghűlt, hogy nem tudott kilábbadozni be­lőle. Jó felesége ápolta. Barátai gyakran látogatták és igy nem unatkozott. Kebel ba­rátja, Jakab János minden­napos vendége volt (Nem egyszerű látogató, hanem vendég is, mert sohasem ma­radt el a baráti sziverősitő-. Volkswagen Plymouth és Valiant nagyon méltányos áron _ kapható A PARMA MOTORS . megbízottja és képviselője Molnár Károly 7115 BROOKPARK ROAD SH 9-2525 Jó használt autók’ nagy \ álarrfékban Molnár Károly A William Penn (volt Rá­kóczi) 62-ik fiókja már meg­tartotta az évi gyűlését, de­cember 24-én, vasárnap dél­után Szász Dénes sé neje 13521 St. James Ave-i ottho­nában. A válastzás nem nagy gon­­odt okozott a megjelent ta­goknak, akik azzal az elha­tározással mentek a gyűlés­re, hogy a régi tisztikart új­ra megválasztják. így is történt. Kiss Viktor, festőmester volt az indítvá­nyozó, hogy a régi tisztikar maradjon a helyén. Egészen megfeledkezett arról; hogy önmaga is a tisztikarban van, mert nagy lekötöttsége miatt szeretett volna kiválni a tisz­tikarból, de az indítványa el­ütötte ettől a lehetőségtől. Az egyhangúlag megvá­lasztott tisztviselők a követ­kezők: Elnök :Sirák János, titkár és pénztárnok: Szász J. Dé nes, 13521 St. James Ave, telefon: OR 1-7849, számvizs­gáló: Pecze Gyula, a fiók a­­lapitója, jegyző: Szász Dénes­­né férjének odaadó munkatár­sa. Beteglátógatók: nők részé­re: a kedves modoráról isme­retes Manyák Erzsébet és férfiak részére: a mindenki Minden vasárnap délután 4:30-tól 5-ig hallgassa mag KÁLLAY ELEMÉRNÉ válogaioll Magyar Program­ját WDOK (1260) Hirdeti vagy üdvözlet avagy _jyleii bejelentés ügyében HÍVJ Aj Tel. RA 1-0146 Lakcím: 2861 East 112nd ?*. A Jótékonycélu Női Nagy­bizottság január 25-én, csü­törtökön este 7:30 kezdette] tartja évi közgyűlését, tiszt­viselő-választással —, a Re­formátus Egyesület 4. osztá­lyának (volt. Ifjúsági ottho­nában, 11213 Buckeye Rd. Az egész tisztikar, .Lude­­seher Imréné elnök, Gal­­gányné Lengyel Erzsiké tit­kár, Kardos Ernőné jegyző és Rátzné Sándor Margit kérik a tagokat, hogy e na­gyon fontos gyűlésen teljes számban jelenjenek meg és megjelenésükkel adják meg a biztatást az uj tisztikar­nak, hogy vele együtt kíván­nak dolgozni és áldozni azo­kért az emberbaráti célokért és a magyar testvérsegités feladatáért, amelyet a Jóté­konycélu Női Nagybizottság ! 30 éves fennállása óta hüsé­­j gesen szolgál, j Március havában tartja meg a Jótékonycélu Női Nagybizottság jubileumi ün­nepélyét díszes banket ke­retében. E nagy ünnepségre a tisztikar csak úgy vállal­kozhat, ha a tagság az évi közgyűlésen támogatásáról eleve biztosítja a megválasz­tott uj tisztikart. Hungarian Radio PROGRAM DR. HALLER M. ISTVÁN igazgató vezetésével MINDEN VASARNAP délelőtt 10-től 10:30-ig WDOK — 1280 DM IIRDBTÉSEK, — ÜDVÖZLE­TEK és KÖSZÖNTŐK ügyében hívja fel e számot GA 1-3443 2527 E. 126th Street Hudák Testvérek Rádió Órája dinden VASARNAP. a leg jobb időben, 12-től 1 óráig WTMO — 1490 állomáson Hirdetések és üdvözítek tt gyében hivje. Uj telefonjaink: 292-7529 és 292 - 6899 James L. Hudák .igazgató Hudák Ernő bemondó és . Steve Hudák, pénztárnok A West Sidei Dunántúli Magyarok Szövetsége ja­nuár 7-én, most vasárnap d. u. 2:30 kezdettel évi köz­gyűlést tart, hogy megválasz­­sza az uj tisztikart.-r- A választáshoz nemcsak tisztviselők kellenek —, mon dotta Németh József elnök, hanem elsősorban is válasz­tó tagok mert nagyon fur­csa választás az, amikor oly kevesen vannak a gyűlésen, hogy a tisztikar majd önma­gát választja meg. Ennek nem szabad megtörténnie, éppen ezért nemcsak kérem, de követelem, hogy a tag­ság jelenjék meg vasárnap az évi gyűlésen. A West Sidjei Dunántúli Magyarok gyűlése a West Si­dei Evangélikus teremben lesz. — Papp Bandi, a felső Bu­ckeye Road kedvelt és nép­szerű, nagyon jó modorú üz­letembere, a Tokaji Borüzlet tulajdonosa operáción esett át. A St. Alexis kórházban a lábára operiflíák. .Üzletét betegsége alatt jó feleségé, Yuci vezette Szél Gyula se­­gitóégével, aki bebizonyítot­ta hűséges szolgálatával, hogy megbízható, jó barát. A bejáró vendégeket na­gyön lehangolta, hogy Papp Bandi kiszolgálását és ba­­rátkozását nélkülözniük kel­lett, de annál nagyobb voljt az örömük, amikor közvetlen karácsony előtt Papp Bandi átvette a Tokaji Borüzlet és Mulatóhely vezetését. — Gebe Bálininé, nehány hét előtt hazakerült a St. A- lexis kórházból, ahol har­madszor megoperálták. Jobban érzi magát, de még mindig nem meri azt monda­ni, hogy egészen jól van. Szerkesztői Üzenet A Regent Linoleum uj üzletté lett A Regent Linóleum, 11516 Buckeye Road, uj frontot kapott. Megszépült. Cfyan szép lett. mint Lukács An­­drásné, szül. Varga Juliska, Varga Pálné leánya, a Keres­kedők és Ilparosok Köre női osztályának péiiztámoka, a Regent Linoleum manager. Lukács András és neje 1938-ban esküdtek és 1947- ben nyitották a Regent Linó­leumot. Lukács András ve­zette és végezte a linóleum­­lerakási munkát, neje, Jülja vezette az üzletet. Kettőjük megértésével egyre haladtak. Üdvözletüket küldik a cle­velandi magyarságnak: Nt. Csutoros Elekné, Shel­by, Ohroból meleg szereieiiel kivan boldog — ujeszlendől minden magyarnak. Wieland József és neje, Los Angelesből, Calif, boldog uj esztendőt kíván. Kulcsár Bertalan és neje Hemet. Calif, jóélet és e­­gészséget kíván mindenki­nek. j Kish Lajos és neje és Var­ga Andrásné, Beaumont, Calif.. biztosít­sák clevelandi barátaikat és ismerőseiket, hogy éppen o­­lyan áldásos újévet kívánnak mindegyüknek, mint önma­guknak. RENDELJE MEG A VAJDA ALBERT szerkesz­tésében LONDONBAN megjelenő FAKUTYÁ-T A világ egyik legjobb magyar vicclapja. Megrendelhető: 65 Mortimer St. London, W. 1 England, Europe vagy az Egyesült Államokban: 146 BRIDGE ARCH. SUTTON WALK, Waterloo LONDON, S. E. 1 Telefon: WAT 7333 Egyes szám ára 20c >— Előfizetési ára félévre $2.40 egy évre $4.80 Megjelenik havonta kétszer 1-én és 15-én. A GYÁ3ZBA BORULT CSALÁDOKNAK három temetkezési intézetevei és * ^akaratával lelkiismeretességével áll rendelkezésére j JAKAB-TOTH & Co. 11713 Buckeye Road 12014 Buckeye Road WA 1-4421 LO 1-7524 8923 Buckeye Road Gyógyszereket az óhazába csa* a 5AJÖ PATIKÁVAL küldünl MM SAlfDOS üU©4n GYÓGYSZER £SZ 3824 torain Ave Telefon: WO 1-84»S

Next

/
Thumbnails
Contents