Az Ujság, 1961 (41. évfolyam, 1-50. szám)

1961-01-05 / 1. szám

JANUARY 5. 196b AZ ÚJSÁG 3 OLDAL Farsangi — TÁRCA — Irta: MAGYAR FERENC Elhagyott, vidéki kisállo­­máson várom az esti vona­tot. A bakterház oldalához támaszkodva egy nagybőgő s egy cbmbalom fagyosko­­dik. Megmelegszik a szivem tájéka a velük való találko­zástól. Mintha csak öreg kalendáriumok “bötelőha­­vának’ lapjáról szöktek vol­na meg s kalandárium nél­kül is hirdetnék az időnek farsangra való fordulását, a vidám lagzik, disznótorok, bálózások idejét, amikor a hegyoldalra kuporodott ki­csiny házak alatt első ál­mukat szunditó hordókat is felköltögetik a kiváncsi em­berek s a kutyáknak is o­­lyan szelíd az ugatása, mint ha torkukat hájjal keneget­­ték volna. Felettem egyszerre, vi­dám nótákat zengenek a te­­legráfdrótok, elmúlt far­sangok színes lapjait for­gatja fejemben az emléke­zés s egyszerre erőt vesz raj tam a kacagás- Ha most lát­na valaki, azt hinné, hogy elhogyott a jó eszem, pedig csak a jobbik kedvem tért vissza az emlékezéstől. Mi öreg vizimallmunk azokon a kemény teleken mindig felmondta a szolgá­latot. A malomárok tövig jéggé fagyott s nem volt viz, ami a turbinákat moz­gatta volna. Fel kellett te­hát szerelni a faszéngázas motort tél szakára. Nagy­étkű motorok voltak azok, mázsaszám falták a fasze­net, melyet Kalincsák Józsó és társai — a hegyvidéki szénégetők .... szállítottak messziről egésznapos szá­non való didergés árán. Akkor is késő éjszakára érkeztek meg a malomud­varra és a négy bak-' szánra kazalba rakott hosz­­szu szeneszsákokat nyom­ban el is kezdték kiüritget­­ni a fészer alá. Mire végez­tek, éppen megszólalt az éj­féli harangszó. A négy sze­nesember — akinek a süni felhőben szállongó szénpor­tól már csak a foguk s a szemük maradt fehéren — álmélkodva hallgatta az éj­szakai harangszót. Húshagyó kedd volt. A háromnapos vigalomnak ez az éjféli harangszó vetett véget, jelezvén a nagyböjti szent idő kezdetét-A korcsmái táncterem hirtelen kiirült, már csak a zenészek osztozkodtak kei es ményük felett egy kerék­asztalnál. Az osztozkodás sehogysem akart véget ér­ni, mert a banda vezetője— a szép szál Róbert — mind­untalan összeturta a halom­ba rakott bankókat és ap­rópénzeket, mondván, hogy újra kell számolni, mert va­lami még mindig nem stim­mel. — Mi bajod van neked, Lobért? — pattan fel végül Kangyi, a klarinétos, aki nem tudta kimondani az er betűt, s azért örökös duz­­tos is volt rá a bandavezér. FANCHALY VIRÁGÜZLETE 4714 Lorain Ave. Tel. ME 1-1882 Vágott és cserepes virágok TEMETÉSEKRE kegyelettel­­esen. LAKODALMAKRA Íz­lésesen végezzük el a rendelést Távirati virágküldés a világ bármely részébe — teljes jót­állással. Történet Talán nem csak a “Ló’“-nak nevébe keveréséért, hanem azért is, mert ez a Kangyi sosem volt álmos. Egyik sze­me üvegből volt s ha a job­bikat le is hunyta muzsiká­lás közben, a másikkal min­dig ébren tudott maradnn­— Az a bajom, hogy hi­ányzik egy huszas!.. Vala­ki el vett egy húszast a ka­lapból. Engem nem fogtok becsapni, romák! Egész éj­jel ott volt a három huszas s most csak kettő van belő­le. Erre azután hosszadal­mas fogadkozásokba, eskü­­dözésekbe, maguk átkozá­­sába kezdtek a zenészek, hogy ez meg az legyen a családjukkal, ha ők elvet­ték. — No jól van zsiványok, jól van. Az a huszas már u­­gyis az ördögé- De az is az ördögé, aki elvette a ban­dától ! Ezzel el is lett volna in­tézve a dolog, a zenészek fel szedelőzködtek. Elindultak hazafelé, a szomszéd falu­ba. Útjuk a malomudvaron vezetett keresztül. A négy szenesember is éppen akkor indult el a kocsma felé. Lát­ták, hogy még világosság van, gondolták leöblítik a szénport egy féldecivel. A négy muzsikus az udvar kö­zepén találkozott szembe a szenesekkel, akik — négy koromfekete alak a fehér hó felett — valóban úgy festettek, mintha most ér­keztek volna meg a pokol­ból. A muzsikosok előbb meg­torpantak s körülpislogtak, hogy merre lehetne futni. Kangyi, a klarinétos valami keservesen nyöszörgő han­got eresztett ki a torkán, azután usgyi, neki a malom hídnak s onnan neki a beha­vazott mezőnek. A cimbalmos nehezen moz gott a hátára kötözött cim­balommal s legjobbnak lát­ta, ha egyenesen beleugrik az udvaron felhalmozott hó rakásba. El is tűnt benne, csak a cimbalom maradt a hó felett s valami nyöször­gő hang a cimbalom alatt­— Nagyságos ördög urak, fekete urak, csak most az egyszer engedjenek el, soha többet meg nem verem a Reginát, a feleségemet! A nagybőgős megcsúszott megbotlott a saját lábában, hasravágódott s mikor ki­hemperegte magát, a bőgőt elhagyva, jajgatva futott a klarinétos után, akit közben a behúzott nyakkal iramodó prímás is utolért. — Lobikám, dlága Lobi­­kám! Itt van a huszas — jajveszékelt a bőgős futás közben — dehogy kell ne­kem a másé.... vétkeztem a banda ellen, büntessetek meg, tapossatok, csak ne hagyjatok az ördögöknek. A banda valahol a szá­razpatak hidjánál verődött újból össze. Kilihegték a nagy ijedtséget, törölgették a megizzadt homlokukat s Róbertét, a banda főnökét ki­véve sorjában töredelmesen bevallották, hogy egy-egy tí­zest azért mindnyájan el­csentek a kalapból. A kontrás még mindig rész ketett s inkább a maga meg­nyugvására vetette fel: — De hátha nem is ördö­gök voltak! — Ha olyan nagy okos vagy, eredjél vissza — tü­zelt a klarinétos-Tik csak könnyen vagytok- Szerszámotok a hónaljba, de az én bőgőm, az a drága bő­gő, jaj, Istenem, sose látom már a bőgőmet - pityeredett el Rudi, a mindig álmodozó nagybőgős. Lassan pirkadni kezdett, mire óvatosan visszalopakod­tak a malomudvarra. Lábuj­­hegyen közelítették meg az I őrlős szobát — mert onnan | hallatszott a cimbalom hang 1 j a.- Belestek az ablakon. A négy szenesember körülállta a cimbalmot. Próbálgatták, a körmükkel csipkedték ki be­lőle a hangokat. A bőgő ott szomorkodott a sarokba tá­masztva, a vidáman lobogó kályha tüzének fénycaikjai szaladgáltak fényes hátán, a melyről már leolvadt a hó s s egy kis tócsa ott csillogott a padlón. —Látjátok—suttogta a bő­gős —, megsiratott a bőgő, az én kedves kenyerkereső társam- Csak még egyszer a kezembe foghassam! — Előbb ide azzal a hú­szassal ! — mordulta el ma­gát Róbert. A nagybőgős kényszeredet­ten halászta elő ingének ké­zelőjéből az összehajtogatott húszast. Odaben az egyik sze­nesember pipára gyújtott. A gyufa fel lobbanó lángja meg viláitotta a négy fekete em­ber arcát. — No látjátok — vigyoro­­dott el a kontrás — mán nem is olyan fekete az orcájuk A klarinétos azonban még mindig hitetlenkedett. — Hát ha nem ördögök, minek akarnak mindenáron muzsikálni hamvazószerda reggelén? HUMOR LÉGBŐL KAPOTT i KOMÉDIÁNK Az óceán felett egy repü­lőgépen utazik egy angol, egy francia, egy amerikai és egy orosz. A pilóta egyszer­­csak hátraszól, hogy baj van a géppel,a nem bírja terhelést, egy embernek ki kell ugrania. Az angol nyomban feláll, odalép az ajtóhoz, elkiáltja magát: — Éljen a király­nő! — és kiugrik. Kis idő múlva a pilóta újból beszól, hogy még va­lakinek ki kell ugrani. Erre a francia odamegy az ajtó­hoz és: “Éljen Franciaor­szág!’ kiáltással a mélység­be veti magát. A pilóta harmadik felszó­lítására az orosz áll a nyi­tott ajtóhoz, elkiáltja ma­gát: ‘A békéért harcolunk!“ — aztán kezetráz búcsúzóul az amerikaival., és kidobja a nyitott ajtón. SZÉKELY A BÍRÓSÁG ELŐTT. Beidéztek egy székely em­bert a járásbírósághoz ta­núnak. A személyleirás föl­vételénél kérdezi a biró: — Nős-e? — Olyanforma. — Hogyan? — Hát mert nem élők többet az asszonnyal. — Ejnye, erre én nem va­gyok kiváncsi. Feleljen min den kérdésemre tisztán, ha­tározottan! — fakadt ki a biró, kit már egy csomó ké­tes értelmű felelet kihozott türelméből. Aztán tovább folytatta a kihallgatást: — Volt-e büntetve? — Nem igen­— Azt kérdeztem, lopott­­e, ölt-e, gyilkolt-e? — Igen, a varasbéka. — Értsen meg- Azt aka­rom tudni, volt-e bezárva? — A’ már igen. — Miért? — Küzdék dolog az egész! Csak aféle átszállásért. — Hát ez megint mi a csuda? — Hát a tekintetes biró ur még azt sem tudja! A’biz az, amikor pakszuslevél nél­kül átmegyünk Romániába a határon-LEGÚJABB PESTI Egy pártvezér családi éle­tében is a legszigorúbb párt­­szerű szellemet vezette be. Megkövetelte családtagjaitól, hogy ideológiailag képezzék magukat és ebben ő járt elől jó példával. Nem volt nap, hogy este ne vette volna részt valamilyen pártmegmozdu­lásban és ilyenkor, a párt ál­tal adományozott rózsadom­bi villa előcsarnokában álló mahagóni kisasztalra cédu­­kező szövegű cédulát tette az ték egymással, hol találha­tók. Egyik nap a férj hazament és mielőtt eltávozott, ezt ir­ta egy cédulára: “Itt voltam este 8-kor- Ve­zetőségi ülésre mentem a pártközpontba, jó vagyok, hála Hrucsovnak.” Nem sokkal később hazaér­kezett a feleség is. ő a követ­kező szvegü cédulát tette az asztalkára: “Itt voltam este fél 9-kor. Elmentem a Hazafias Nép­front Nőbizottságának esti ülésére, jól vagyok, hála Hruscsovnak.“ Kisvártatva hazaugrott 1 pillanatra a fiú is, aki ezzel gyarapította a gyűjteményt: '“Itt voltam 9 órakor, sie­tek a Kommunista Ifjúsági Szövetség gyűlésére, jól va­gyok hála Hruscsovnak- Amikor éjjel egy óra kö­rül a család hazaért, a lakást teljesen kifosztva találta. A kisasztalon egy újabb cédu­la hevert, ezzel a szöveggel: “Itt voltam 11-kor, senki sem volt idehaza, hála Hrus­csovnak.” Fakutya FÉLREÉiTETT ORVOSI ELŐÍRÁS ,r j J ..Egy orvos mesélte: — Volt a múltkoriban egy páciensem, egy kis diák. Szegényke otthon feküdt a kosztadóasszonyánál Az or­vosság különféle összetétel­ből állt, úgyhogy az orvos­­ságos üvegre felírattam a patikussal: ■> — Használatéiért jól fel­rázandó-..” —Három nap múlva újra meglátogattam az én kis befgemet abban a tudatban, hogy időközben a szernek már hatnia kellett. Hát majd elképedtem, amikor a kisdiákot megláttam. So­vány, arca lázban ég, egész teste egy remegés. Megkér­deztem a kosztadó asszo­nyától : — Mondja, lelkem, bead­ták maguk ennek a kisfiú­nak az orvosságot, amit fel­írtam? — Persze, hogy beadtuk, erősködött a néni. — Elég bajunk volt vele. Eleinte magam prébálkoztam a rá­­zogatással, de aztán már nem győztem erővel, hát be hívtam az uramat, s amikor az is belefáradt, akkor még i: iiázmestevt is behívtuk s ezután úgy hármasban ráz­tuk szegénykor:. — Mi? Ki az a szegény­­le? Egy or'os'.ágos fiaskó fel rázásához hárman kel­lettek?! — Ó, Istenkém” kezd az asszony óbégatni: —hát ne­künk a fiaskót kellett volna rázogatnunk? Mi meg azt hittük, hogy a diákot....” ■-------- • -------­TIZENÖT ÉVE TÖRTÉNT.. i Ismeretes, hogy Brüsszel csak hónapokkal későbben szabadult fel a német meg­szállás alól, mint Páris. A belgák, hogy kissé jobb köz ellátási viszonyok közé jus­sanak, igyekeztek minél sűrűbben átutazni Francia­­országba. Ekkortájt zajlott le két brüsszeli között az alábbi beszélgetés: — El sem tudod képzel­ni, milyen remek az élet Pá­­risban, — meséli lelkesen az egyik. — Megérkezel az express vonattal s alighogy kilépsz a Gare du Nordból már ott eky amerikai tiszt, aki elveszi a csomagodat, beültet a kocsijába, elvisz a Terminus -kávéházba va­csorázni, — annyit ehetsz a mennyit csak akarsz: laza­cot, csirkét, kaviárt, — egy frankot sem kell fizetned, a vendége vagy.. Vacsora után elvisz a legszebb ho­telba, szobát vesz ki szá­modra, és mindezt, érted; mindezt anélkül, hogy egy fityingedbe is kerülne.... A másik elámulva néz rá: — Csodálatos.... Veled tör­tént ez? — Nem.... Nem velem.... A feleségemmel.. AZ ANYÁNAK TUDNIA KELL! A tizenhat éves Gizi késő éjszaka megy haza. A ma­ma másnap a reggelinél, a következő szavakkal fogad­ja: — Kisleányom, tegnap két óra is elmúlt, mire ha­zajöttél. így van? — így­— Nem szeretném, ha azt gondolnád, hogy régivágá­­su mama vagyok, de nagyon komolyan közlöm veled, tudni akarom, hogy hol jársz és mit csinálsz, ha nem vagy itthon. Megértet­ted? — Hogyne, természetesen. — Azonnal mondd el, hol jártál az éjjel? — Hát előséör is.. elmen­tünk vacsorázni azzal a fiú­val.... úgy hívják, hogy.... különben mindegy, hogy hivják,, úgy sem ismered- Vacsora után voltunk pár helyen, hiába mondanám hol, úgy se tudod, hogy a­­zok hol vannak .. Aztán éj­fél felé betoppantunk egy édes kis bárba.... a nevét el­felejtettem, de ott van a belváros környékén.. És on­nan egyenesen hazajöttem. Meg vagy elégedve? — Tökéletesen. Nekem csak az a fontos, hogy min­dig tudjam, hol jársz. Fakutya --------• ---------A Wm. Penn évi gyűlések jan. 8-án A William Penn 14-ik fiók­ja január 8-án, vasárnap a sa­ját otthonában, 8637 Buckeye Road tartja meg évi gyűlését tisztviselő választással. A tisztikar a gyűlés után negvendégeli a tagokat. -------- • -------­A Wm. Penn 45. fókja —, mivel az újév vasárnapra esik, — évi gyűlését január 8-án art ja az Evangélikus Terem­ben, West 98 és Denison Ave sarok. A gyűlés 2 órakor veszi kezdetét. A gyűlés főtárgya: a tiszt­­viselőváasztás.-------- e -------­A A Wm. Penn 361 Nő fi­ókja január 8-án, vasárnap d. u. 2 órai kezdtel tartja az évi gyűlését a Wm. Penn otthon női érmében, 8637 Buckeye load. j 11 E gyűlésen választják meg a tisztviselőket. A gyűlés vé­geztével uzsonnát szolgálnak fel.-------- • -------­Az Önképzőkör évi gyűlése jan. 8-án A Cleveandi Magyar ön­képzőkör január 8-án, vasár­nap délután 2 órai kezdettel tartja évi gyűlését saját helyi­ségében, 2059Fulton Rd. MINDENKI JEGYEZZE MEG Ha kisebb vagy nagyobb baja van a Televisionnal bármely gyártmány is, teljes garancia mellett megjavítjuk Steve G. Szabó B. F. G. — TV iskolázott és vizsgázott, szakképzett television javitó. 2656 EAST 126ih ST. SW1-4544 RA1-0567 AZ UJ ÉV ELSŐ LUNCHEON.! A A Clevelandi Magyar Női Segély Egylet január 20-án, szerdán délután 1 órai kez­dettel tartja az uj első lun­cheon j át. Boros Istvánná el­nök kéri a tagokat s az egye­sület barátait , hogy minél nagyobb számban vegyenek részt e baráti luncheonon. A iuncheon, — ahogy Bo-’, ros Istvánná jelezte nagyon finom lesz, mert sikerült rá­beszélnem kitűnő vigalmi el­nökünket, Barta Jánosnét, hogy ő vállalja a Iuncheon elkészítését. Meghatalmaz­tuk, hogy ő maga válassza meg segítőtársait. Csirke ebéd lesz, minden hozzávalóval- A Iuncheon ára $1.25. A NÉLKÜLÖZŐ MAGYA­ROK SEGÉLYEZÉSE. APÁK ÉS FIUK — Nézd, fiam — mondja az apa felnőtt fiának — ez a leány nem hozzádvaló. Nem egyezem bele abba, hogy el­vedd. — De, apám — vitázik a fiú — elvégre, ha valakit el­veszek, azt magamnak ve­sém el, nem? Mire az apa, mély sóhaj­jal: — Én is azt hittem vala­mikor.... ÉRTESÍTÉS! Takarékbetétek, ha megkap­juk JANUÁR 10. előtt és meg­maradnak a negyedéven át JANUÁR 1-től kamatoznak. pQCtVty NATIONAL BANK MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION Boros Istvánná szívesen veszi, ha bárki is bármikor felhívja a figyelmét szükség­ben levő, nélkülöző magyar­ra. Az esetet mindenkor szí­vesen terjeszti a Clevelandi Magyar Segély Egylet gyű­lése elé- Ha a segély szüksé­ge jogosnak bizonyul, a Cle­velandi Magyar Női Segély Egylet megteszi kötelessé­gét: segít.--------•--------­A Váglak évi gyűlése jan. 8-án. A Vági Egyesület tisztújító évi gyűlését január 8-án, d. u. 2 órakor tartja a West Sidei Evangélikus teremben, West 98 és Denison Ave. Markó István jegyző úgy a maga nevében, mint Horváth James nevében kéri a tago­kat, hogy nagy számban je­lenjenek meg az évi gyűlé­sen. A tisztikar számot ad az e­­gész esztendő működéséről és módot nyújt arra, hogy a ta­gok véleményt nyilvánítsanak a tisztikar ténykedéseiről. A tisztikar megválasztása után az egyesület meg vendé­geli a tagokat ízletes harapni valóval és hüsitő italokkal. Gyógyszereket az óhazába csők c SAJÓ PATIKÁVÁ? küldönl SAJÓ SÁNDOR ulrUrAu GYÓGYSZERÉSZ 3824 Lorain Ave Telefon: WO 1-848* Ízlésesen és méltányos árban készif el minden virág rendelési és továbbit az or szág v*agy a nagy világ bár­mely részébe. G AYER'S FLORAL SHOPPE 3033 Lorain Ave Telefon ME 1-1889 SZABÓ LŐRINC FICSERI-FÜSTI Fecske, te ficseri, füsti-fecske, futár az egek, meg a konyha között, ki a tárt ajtón ki-be-szökve-repesve szemünket a tiszta azúrba kötöd, mi csalt ide, tavalyi tanyádra, ficseri, villafarku, dalröpke vándor, a nagy vizek és hegyek felett Magyarországra Afrikából: micsoda hűség, mily szeretet? ’’Mit, mit?’7 —csicseregsz, ha kérdelek; "Itt, itt!’7 csivogod, ha kereslek, s már tovatűnsz. ’’Mit vitt?’7 — a társad kérdi; de: — ’’Csitt, csit!’7 inted le, ahogy megint berepülsz. Nem értelek, isteni vendég, te ficseri, csak nézem, hogy körözöl elegánsan s csupaszáj--fiaidnak enni hogy adsz; áldás lakik a fehérfalu házban, ficseri füsti, ahol te laksz. Pedig gyötrődsz, te, vidámszavu fecske, te, szép, te, citeraénekü: mint a lelket a bűn, fészked nyüve-szennye folyton emészt, a rüh, bolha tetű. ’’Csitt, csitt’7 — keserű szavad is gyönyörű: ha csak villansz, önzőn felejtem nyomorod, nyilgyors, légi vadász, s — ”Vigy, vigy!’7 — hintázom a végtelenben kék szárnyadon, elragadtatás. Mert ott aztán te vagy ur, ti vagytok urak az arany gömb alatt, szédülök, ahogy föl-, ahogy lecsaptok (világnagy csókban a gondolat); ég hangos halai, fecsegtek ficseri: a mindenség öröme tolong a táncotokban, az életetek — nem is figyeltek rá, hogy a konyha álmát a mennybe kötitek. Fecske, te, ficseri, füsti fecske, három, négy éve láttalak, s most újra, jössz, elegánsan evezve: unokád? a fiad? férjed? te magad? Bárki vagy, Dalteli, jó látni, hallani hogy itt vagytok, áldó igézet, nyarunkat telezengeni hű fiai a szenvedésnek, barátaim, — és győztesei. Ifj. Riczó J. Jánoi HA GYÁSZ ÉRI A CSALÁDOT, minden szükséges intézkedést hűségesen és lelkiismeretesen elvégzi a LEGMÉLTANYOSABB díjszabások mellett Lukács István JOHN J. RICZO MAGYAR TEMETÉS RENDEZŐ Lukács István, Licensed — KÉT TEMETKEZÉSI INTÉZET — 12519 Buckeye Road LO 1-2030 17504 Harvard SK 1-8900

Next

/
Thumbnails
Contents