Az Ujság, 1961 (41. évfolyam, 1-50. szám)

1961-01-05 / 1. szám

2 OLDAL AZ ÚJSÁG \ JANUARY 5, 7961 HETI KRÓNIKA — Lukács Adrásr^é, szül. Varga Julia, Varga Pálné le­ánya, akit a felső magyar ne­gyed egyik legügyesebb és leg­tapasztaltabb üzletasszonyá­nak tartanak, nagy operáción esett át a St. Lukes Hospial­­ban December 15-én ment a kórházba felülvizsgálatra és a vizsgálat alapján tudomására adták, hogy legkésőbb tavasz­­szaf meg kell operálni. Lukács Andrásné bátor asz­­szony és azt ajánlotta az or­vosnak, hogy inkább operálja meg most, mint később. Lukács Adrásnét 6 pint vér­rel kellett felépíteni az operá­cióhoz. Tizenötnapig volt a kórházban és az operáció any­­nyira sikerült, hogy szinte újjászületve került haza ott­honába. volt Ergh Józsefnek. Ambrus Sándor csak három havi sza­badságot adott Ergh József­nek és figyelmeztette, hogy lemegy utána Floridába, ha í­­dőben nem tér vissza folytat­ni a borotválást és haj nyírást. Ergh József, aki 13 éves ko­rában kezdte meg a borbély­­mesterségett, mint tanonc és így 75 éven át folytatta, a Bu­ckeye Roadon tovább, mint 50 évig, megnyerő modorával és mindig intelligens viselke­désével, nemcsak üzletfeli, de általában az egész magyar ne­gyed tiszteletét kiérdemelte. Két jó barátjával, Kolozs­­váry Kálmánnal és Brand Fe­renc nyugalmazott vasúti és elenleg városi szolgálatban le­vő mérnökkel repül a a kö­zeli napokban Floridába. A kórház adta a vért és bátyja Varga Joe egy pintot már letörlesztett a saját véré­vel. Az operáció Dr. Marvin Whitmar hajtotta végre. Lukács Andrásné 50 üdvöz­lő kártyá kapott a kórházba és rengeteg virágot. Jó szomszé­dai, Edward és Ida, az Orbán Flowers kedves tulajdonosai 3-szor küldtek gyönyörű vi­rágot. A Kereskedők és Ipa­rosok női osztálya, amelynek Lukács Andrásné évek óta pénztárnoka, az Első Magyar Presbiterián Egyház fiatal asz­­szonyok köre, amelynek Lu­kács Andrásné tevékeny tag­ja nagyon szép virággal fejez­te ki tiszteletét és jó kivánsái­­gát. ÜZLETI ÉLET — Vicsák Mihály a Rice Restaurant gyakori vendége a legnagyobb elismeréssel em­lékezik meg a magyar negyed jó nevű vendéglőjének étele­iről és finom kiszolgálásáról. — Nagyon ritkán nyitok be más vendéglőbe —, mondotta Vicsák Mihály, mert a Rice Restaurantban, 12523 Buckeye Road átlag 8-féle ételben vá­logathatok minden nap és o­­lyan kiszolgálásban részesül az ember, hogy még a nagy hirü Clark Restaurantokban sem adnak különbet. Mrs. Kish, a Rice Restaurant tulajdonosnője, aki kizárólag női segítségeivel vezeti a ven­déglőjét, nagyon vigyáz arra, hogy minden vendége meg le­gyen elégedve úgy az étellel, mint a kiszolgálással. — Ergh József, aki január 17-én éri el a 88-ik életévét, héfőn szabadságra indult, nem. két hétre, ahogy eddig tette minden esztendőben, hanem legkevesebb 3 hónapra, de le hét, hogy több hónapra nyú­lik ki. Szombaton nyírt és borot­vált utoljára. Előzetesen meg­mondta nehány régi üzletfe­lének, akik mind felkeresték, hogy szabadsága előtt része­sülhessenek még mindig kifo­gástalan szolgálatában. A régi kostümerek egyike Greiner Je­nő, a Szent Háromság patika volt tulajdonosa, akit 40 év óta még senkimás nem nyirt és borotvált meg, mint Ergh bácsi és Ambruss Sándor, a gyantái ismert jó magyar, aki 30 éve rendszeres kostümere Ergh János Clvelandjban veiével, Márkus János kiváló kárpitos mesterrel és nejével, szül. Ergh Izabellával lakott együtt. Ergh Józsefnek két fia is van: György, akinek pati­kája van Lorainban és Nán­dor, aki a Bell Telephone Co. mérnöke . Gyermekei még minden év­ben megünnepelték a szüle­tés napját, de az idén a 88-ik születésnapját Florida nap­sütésében vagy a tengerben a­­vagy csak a tengerparton töl­ti el. Helyettese a borbélyüzlet-1 I ben pénteken és szombaton nyugalomba vonult volt társa lesz: Nagy J. József, aki újra kedvet kapott ahoz, hogy borotváljon és hajat nyírjon. -------- • -------­— Id. Ponyik Károlyné két nagyon súlyos operáció után hazakerült vejéhez és leányá­hoz, Szeműn Edwardhoz és nejéhez, szül. Ponyik Magdá­hoz, akik és családtagjaik éj­jel-nappal az ágya körül van­nak, mert még mindig nagy beteg. Öt kiváló fia és 3 leánya aggodalommal élte át az utób­bi heteket, mert még az orvo­sok sem voltak- biztosak fel épülésében. Súlyos állapota naponta ja­vul, annyira, hogy már min­denki bízik: a jó Ponyik néni nehány héten belül a lábára állhat. Leánya, Magda, Szemán Edwardné a munkából is ki­maradt, hogy hőn szeretett é­­des anyját ápolhassa. Másik 2 leánya is osztozik az ápolás fáradságában. Fiai is gyakori látógtói, akik közül Károlyt és Istvánt ismerjük. Mind ki­váló szakemberek, Károly, a városnak egyik legjobb me­chanikusa, István meg villany motor szerelő és javító. E- zenkivül is a Ponyik család minden tagja tevékeny részt vesz a katholikus egyház jó­tékonysági intézményeiben és kacióiban. Erre nevelte és tanította Ponyik Károlyné fiait és le­ányait: — Segíts felebarátodon, hogy kiérdemeld Isten segít­ségét. Szomszédok, jóbarátok ál­landóan éredklődnek Id. Po­nyik Károlyné hogyléte iránt. Sűrűn látogatnak el a szom­szédból Ficzner József és neje, a Szemán pár és az egész Po­nyik család jó barátai. I Bírák felesketése j Több bírót esketnek fel a ' hét végen, ezeknek egyike I Harry Ausländer, volt helyet­tes rendőrügyész, a Cuyahoga Bar Association volt elnöke, kinevezése előtt pedig helyet­tes államügyész. Juctge Harry (Aauslandert j Michael V. Di Salle kor- I mánvzó nevezte ki bírónak. ! Az esketést Mark McElroy, j Ohio állam főügyésze, a ma­gyarság körében nagyon nép­­j szerű államügyész végzi el I kedden, január 10-én a City I Hallban, a 10-es számú bíró­sági teremben. Judge Perry B. Jacksont, a volt városi bírót szombaton, (január 7-én délelőtt 10:30-kor la Court of Appeals második emeleti bírósági termében esketik fel common pleas bi­­rává, ahova novemberben a megye polgárainak nagy több­sége előléptette. Judge Perry B. Jacksont az Ohio Supreme Court főbí­rája, Chief Justice Weygand esketi fel. Judge Perry B. Jackson megválasztásáért több magyar fáradozott, különösen Stefán András. Bizonyára több ma­gyar meg is jelenik a beeske­­tésen. ,? Götz János a Szatmár megyeiek uj elnöke A Clevelandi Szatmár me­gyei Segélyző Klub évi gyű­lésére kivonultak a tagok. Mégis csak kiváncsiak vol­tak, ki lesz az elnök. Többen abban reménykedtek, hogy Id. Jeromos József újra csak elvállalja. Ezeket csalódás ér­te, mert Jeromos József azzal az elhatározással érkezett a gyűlésre, hogy nem ő, hanem másvalaki lesz az elnök. Jero­mos József olyan ember, aki nem könnyen áll el az elha­tározásától. Nem is állt el. Uj elnököt kellett válaszani. A válaszást Ládd György, az egyik alapitó vezette le, mint korelnök. A körjegyző egy szép, kedves és komoly gondolkodású leány volt: Je­romos Betty, Jeromos József és neje, szül. Paizs Erzsébet leánya. Elnöknek Götz Jánost vá­lasztották meg, aki megelőző­leg két ízben volt már elnök. Götz János is Kraszna-Tere­­besei, ahogy Jeromos József is ott született. Alelnök: az érces hangú Rist József, az egyesület volt kitűnő gondnoka, pénzügyi titkár Mohr János, aki egy évi megtöréssel legalább is 20 éve szolgálja az egyletet e minőségben. Jegyző és leve­lező titkár: Mekker József, pénztárnok: Ludescher Imré­­né, ellenőrök: Stahl János és Mekker Pista. A ház bizott­ság: Szájbei Vendel, aki első­rendű munkát végez és Kerner József. Küldöttek az Egyesült Egyleekbe: Terebes Dániel és Wieland János. Konyhai veze­tő: Terebesi Teréz, vigalmi elnök: Jakab Sándor, aki u­­gyan csak ideiglenesen vál­lalta, amig mást nem válasz­tanak. Gondnoknak újra választot­ták Knill Istvánt és nejét, a­­kikkel minden bejáró tag na­gyon meg van elégedve, mert nagyon tisztán és Ízlésesen tartják a klub helyiségeket és kávééi nélkül mindenkihez nagyon barátságosai 1 A Magyar Am. Dalárda szilveszter estje jól sikerült A Magyar Amerikai Dalár­da szilveszteri estélye na­gyon jól sikerült. Jól mulat­tak a vendégek és a kedvükre jóllaktak az Ízletes vacsorá­val, amelyet Komlósy István­ná és Kristóf Sándorné készí­tettek. Az alsó teremben az ameri­kai zenekar játszott, a felső teremben pedig Balogh Rudy kitűnő zenekara mulattatta a közönséget. Farkas Béla, a Dalárda el­nöke köszöntötte az uj évet és a vendégeket is, akik kö­zit többen voltak az önkép­zőkörből, ami annyira jól e­­sett a Dalárdának, hogy —, Farkas Béla szerint —, viszo­nozni fogják az Önképzőkör uj tisztikarának beiktatási es­télyén. A mulatságról Gombos Gás­pár ügyeletes rendőr a leg­jobb véleménnyel nyilatko­zott. ADalárda szilveszter estje nagyon szép és kellemes mu­­lattság volt. A zavargó elem —, hála a jó Istennek —, nem muatkozott és igy semmi o­­kom sem volt a beavatkozás­ra. Olyan jól mulattak, hogy Farkas Béla elnök —, bár türelmes, jó feleségétől csak 2 óráig kapott kimaradási en­gedélyt, hajnali öt órakor Parró Mihály módszere sze­rint lépdelt a hálószobában az ágyához. (Parró Mihály, aki a múlt hetekben ünnepelte meg 50 é­­ves házassági évfordulóját, azt a kioktattást adta a későn ha­zajáró férjeknek, hogy —, mi­előtt a lakásba lépnének, ves­sék le a cipőjüket és lábujj­helyen lépdeljenek a hálószo­bába az ágyukhoz és ne ad­janak alkalmat arra, hogy az asszony felébredjen. Akkor letagadhatnak jó nehány órát a hazaérkezés idejéből.) Farkas Béla az első esetben kipróbálta a Parró módszert, de nem járt sikerrel. A Dalárda szilveszter es­télyének megrendezésében többen segédkeztek, a legfe­­lelősségteljesebb munkát Zöl­­desy Zoltánná végezte: a pénz­tárt rája bízták.--------- • -------­— Ambrus Pál, a Magyar Amerikai Dalárda ellenőre máris bejelentette barátainak, hog augusztusban fejeségével és leányával együtt újra Ma­gyarországba utazik. Bizalma­san azt is elárulta, hogy 7000 dollárt szán a tervezett ha­zai útra. Segíteni kívánja ro­konait, amennyire azoknak se­gítségre van szükségük. Ambrus Pál Borsod megyé­ben, Sajó Szent Péteren szü­letett és rokonsága is ott él. — Viasz József, a Magyar A-merikai Dalárda uj tagja, aki benősült a Dalárdába, egy 612 oldalas jó könyvet kapott Magyarországból egy tiszt rokonától. A könyv cí­me: az SS. akcióban. A könyv német eredetiben jelent meg. A magyar kiadás hiteles for­dítás. Dokumentumokkal tárja fel a könyv azokat a felejthe­tetlen szörnyűséges rémtette­ket, amelyeket a nazi SS.-ek az emberiség ellen elkövettek. Viasz József a könyvet át­adta Farkas Bélánank, a Da­lárda elnökének, hogy tanul­mányozza. Farkas Béla, aki a könyv felét már elolvasta, felajánlot­ta, hogy jó barátjától elkéri a könyvet számunkra részletek közlése végett. — A magarság sajnos — még nem ismeri eléggé a bor­zalmak tényeit, a gaztetteket, amelyeket az SS. nazik és a nyilasok a zsidóság ellen, de nem kizárólag a zsidóság el­len elkövettek. Olyan borzal­mas bűntények terhelik a na­­zikat és a nyilasokat, hogy a­­zok felett napirendre térni nem lehet és nem szabad. Szívesen elfogadjuk Farkas Béla ajánlatát és —, ahogy megkapjuk a könyvet —, meg­kezdjük a fontosabb részek közlését, annál is inkább, mert itt Amerikában, különösen pedig Clevelandban nagyon sok nyilas él vissza az Egye­sült Államok demokráciájá­nak türelmességével.---------------------- • ---------------— — A Magyar Amerikai Da­lárda Kulturvállalkozása. A Magyar Amerikai Dalár­da április havában szinelőa­­dással örvendezteti meg a clevelandi magyar kultura­­kedvelő közönséget. Még nem határoztak a darab felett. Több darab került szóba és rövidesen döntenek is, melyik operettet adják elő. A darab rendezését Tomási Károly, a Dalárda karmestere elvállalta és rövidesen meg­kezdik a próbákat. A darab szerepű között a legjobb műkedvelő színészek­kel találkozunk. TANÚVALLOMÁS Biró: Figyelmeztetem, hogy csak azt vallja, amiről sajátszemével győződött meg és ne azt, amit csak hallo­másból tud. Megértette? Tanú: Megértettem. Bíró: Mikor született? Tanú: Bocsánat.... de ezt csak hallomásból tudom-MÉLYSÉGES MÉLY PANASZ. % — Mindkét feleségemmel pechem volt. Az első meg­szökött, a második nem a­­kar megszökni. TELEFONUNK: GAR. 1*658. FA 1-1154 A Knight of Columbus banketje Dobos Frank tiszteletére Charles J. St- John, St John temetésrendező és Pász­tor Mariska temetésrendező fia értesít bennünket arról, hogy Ifj. Dobos Ferenc, a St Edwards High Scholl taní­tója, a Clevelandi Magyar Ifjúsági Egylet volt jegyzője tiszteletére a Knight of Co­lumbus, XII- Pius pápa coun­cil ja banketet rendez január 21-ikén, szombaton este 7 órai kezdettel a St. Benedict Auditóriumban, East Boule­vard and Lamontier Ave. A magyar étlapu vacsora után tánc lesz Joe Kopcsó ze­nekarával. A vacsora étlap­ja: töltött sült csirke, töltött káposzta, kolbász és savanyu káposzta és minden hozzá-Szappanos Rádió A legnagyobb amerikai magyar rádió program MINDEN VASARNAP d. u. 1-2=30-13 WDOK - 1260 ke. LO 1-5524 SZAPPANOS RECORDINGS 3046 EAST 123rd Street Minden vasárnap d. u. 5:30-tól 6-ig hallgassa meg KÁLLAY ELEMÉRNE válógaiv/ii Magyar Program­ját W D O k. (1260) lirdetés vagy üdvözlet avagy egyleti bejelentés ügyében HÍVJA: Tel. RA 1-0146 Lakcím: 2861 East 112nd Hungarian Radio PROGRAM DR. HALLER M. ISTVÁN igazgató vezetésével MINDEN VASARNAP délelőtt 10-től 10:39-ig WDOK — 1260 Di-1 ÍIRDETÉSEK, — ÜDVÖZLET TEK és KÖSZÖNTŐK ügyében hívja fel e számot GA 1-3443 2527 E. 126th Street Hudák Testvérek Rádió Órája dinden VASARNAP, a leg jobb időben, 12-től 1 óráig WJMO — 1430 állomáson Hirdetések és üdvözletek U gyében hívja. Tel. GA 1-6434 SK 1-5085 James L, Hudák .igazgató Hudák Ernő bemondó és . Steve Hudák, pénztárnok való-A jegy ára a vacsorához és a tánchoz $3.00. Jegyeket meg lehet rendelni vagy le le­het foglalni: Charles J. St- Johnn-nál, akinek telefonja: RA. 1-5128, január 18-ika előtt. Ifj- Dobos Ferenc a Grand Knight ja volt a Knight of Columbus XII. Pius pápa counciljának és oly áldásos működést fejtett, ki hogy tag jai és jelenlegi tisztviselői szükségét érzik annak, mi­ként hálájuk és elismerésük fejében megtiszteljék. Számítanak arra, hogy Ifj. Frank Dobos barátai nagy számban jelennek meg. Jog­gal, mert Ifj. Frank Dobos több helyütt működött és mindenhol becsülettel, jóa­karattal. NÉHAI FODOR JÓZSEFNÉ EMLÉKE ÉDES ANYÁNK és NAGYANYÁNK! A nagy mindenség két egymástól elválasztott és megközelíthetetlen világában vagyunk és élünk. Mi, hátramaradottjaid a földi élet küzdelmeit vív­juk —, Te pedig édes Anyánk és Nagyanyánk jósá­gos Lelkeddel ott lebegsz a mennyek országában a Jó Isten jutalmazott jai között azért a sok-sok jó­tettért, amelyekkel földi életedben kitüntetted ma­gad. Minden nap gondolunk Rád, különösen pedig születésnapod, évforulóján, január 6-án. Ez a mi egyik ünnepnapunk. Elmerülünk emlékedbe, fel­elevenítjük jóságos szived minden megnyilvánulá­sát, az értünk hozott sok áldozatot, a másokért való szakadatlan fáradozásod, különösen a Katholikus Aggmenházért kifejtett sikeres munkálkodásod. Nagyon hiányzol nekünk —, egy-egy jóságos szavad felbátorított bennünket, egy-egy mozdula­tod utat mutatott, irányt szabott. Velünk és nekünk éltél, de azért körzetedben mindenki mással is tö­rődtél és —- ahol tudtál —, segítettél. Áldott az emléked! Lelket-tisztitó! Emlékezés­sel követünk Istentiszteletében és embertársaink szeretetében. Születésnapod, január 6-ikát —, most lennél 75 éves —, emlékednek szánjuk és kérjük volt ba­rátaid és munkatársaid, hogy e napon velünk e­­gyütt emlékezzenek Reád. Szerető fiad: Alex Smith, neje és unokád 26131 Broadway, Bedford, Ohio A GYÁSZBA BORULT CSALÁDOKNAK három temetkezési intézetevei és jóakaratával lelkiismeretességével áll rendelkezésére JAKAB-TOTH & Co. 11713 Buckeye Road 12014 Buckeye Road WA 1-4421 LO 1-7524 8923 Buckeye Road AMI ELNÖKÜNK: ANDREJKOVICS JÓZSEFNÉ Van alkalom rá, vagy nincsen, nem várunk rá, a szivünk diktálja és szivünk érzése követeli, hogy Önnek, Mrs. Andrejkovics köszöntet mondjunk és elismerést adjunk azért a sok áldozatos, midnenkor önzetlen, sőt költségmentes munkáért, amelyet szerető férjével a Katholikus Aggmenházért ki­fejt. Olyan jó érzést kelt az önökkel való együttes munka, az önök kettőjük leikéből átsugárzik mindannyiunk leikébe a szeretet és odaadás, a­­mellyel a Tisztelendő Nővérek emberfeletti mun­káját szemelőtt tarva vállalt kötelezettségeiket el­végzik, anélkül, hogy csak egyetlenegyszer is ürü­gyet vagy kibúvót keresnének a sokféle munka el­végzésének elhalasztására. A Jó isten áldja meg mindkettőjüket jó e­­gészséggel, hogy még sokáig élén állhassanak az Aggmenház Segítő Bizottságának, ho'gy példaadó kitartó munkásságukkal még sokáig buzdíthassák a bizottság többi tagját lelkes működésre. Elismerésünk jegyében biztosítani kívánjuk Ö- nöket, hogy gyermekeik és unokáik szeretetéhez mi is csatlakozunk a legőszintébb szeretettel. Maradtam a legőszintébb szerettettél LULOVICS LAJOSNÉ, Az Aggmenház Bizottság minden tagja nevében köszönetnyilvánítás Szomorodott szívvel teszünk eleget testvéri kötelességünknek, azzal, hogy köszönetét mondunk mindazoknak, rokonoknak,; barátoknak és ismerő­söknek, akik bármily tekintetben csatlakoztak hoz­zánk a Gömör m.-ben Felső Kálosá'n született s Sa­rasodban, Florida 77 éves korában hirtelen elhunyt Newburry, Ohioi lakos GAZDA JÁNOS Első Magyar Református Egyházban megtartott vég­­tisz tességadásához. Drága halottunk édes fia, Albert István intéz­kedésére a Floridából repülőgépen ideszállitott holt­testet Burton, Ohio helyezték ravatalra és onnan szállították Clevelandba, ahol az elhunyt barátai és ismerősei nagy többsége lakik. Nagy hálát érzünk mindazok iránt, akik sze­mélyes megjelenésükön felül még azzal is kifejez­ték kegyeletüket, hogy autójukat rendelkezésünkre felajánlották a gyászoló közönség szállításában. Különös köszönet jár azoknak a jóbarátoknak, akik tiszteletük és szeretetük jeléül Albert István és a magunk virágai mellé koszorút helyeztek a ravatalra, még pedig a következők: The Vinecourt Family, Burton, O., Boyd Green and the Pioneer Electronic Supply Co., John and Dorothy Gander, Mr. and Mrs. Gabriel Luzzi és Mr. and Mrs. John Sterner and family, Helen and Paul Greenough, Mrs. and Mrs. Thomas Narusch and family, Geauga County Real Estate Board, the Ellis Ludlow Family, Peggy and Louie Larsen, Mr. and Mrs. Darrell Troxell and family, Mrs. Milored Yentes, Charles and Ernest Molnár, The Glaytons and the Ruples, Mr. and Mrs. Kenneth McIntosh, Chuck Dorothy and Jon Molnár, the Hansel Fami­ly, The Varga Family, Elyria, O., Mr. Julius Varga és fia, Bill, Ethel, Mike and Louis and family, Rose, Alex, Margaret és Ernie, gyermekeik, a Gáli csa., Ernő Pál és cs., Hajma Lajos és neje, Mrs Grad, Bedecs János és neje, Balogh János és neje, Dra­­veczky Sándor és neie.. Meghatva mondunk köszönetét az Airiol Air Corp.-nak, amely 3 napi szabadságot adott a gyász esettre való tekintettel és a gyárban munkatársa­inknak, akik virágot helyeztek a ravatalra. Hálát érzünk azok iránt is, akik virágmegvál­tás címén imát mondattak drága halottunkért. Külön is megemlékezni kívánunk Nt. Dr. Sza­bó Istvánnak, a Magyar Református Egyház lel­készének gyászbeszédéről és búcsúztatójáról, ame­lyért elismerésünket fejezzük ki. Végül külön köszönetét mondunk az Öreg A- merikás Magyarok Családjának a halottvivőkért és Székely Miklósnak, a Highland Park temető­ben, a sírnál tartott utolsó búcsúbeszédéért. GYÁSZOLJÁK: édes fia, Albert István, neje és három gyermekük, az elhunyt unokái és 2 déd­unokája, öccse. Gazda Berti és neje. Rose, azoknak gyermekei: Rose és férje Szuhay Sándor, Margit, férje Kozma Ernő és 2 gyermekük, Pál Ernő és csa., néhai Pál Dániel és neje. Gazda Anna fia, óhazai testvérei: Gazda József és családja. Felső Kalosán, Gömör megye, Brász Béláné, szül. Gazda Erzrpbei családja. Felfalu, Gömör megye, több közeli és tá­voli rokona, nagyon sok ió barátja és régi ismerőse. BÉKE HAMVAIRA! EMLÉKE VELÜNK ÉL! Cleveland, O. 1961. Jan. 1 GYÁSZOLÓ ÖCCSE: Gazda Bertalan és neje, Rose, North Royalton, Ohio. AZ ÚJSÁG (HUNGARIAN NEW» EDITED BT LOUIS TÁRCÁI. Managing Editor MARY TÁRCÁI, Editor 8407 Woodland Avenue Cleveland 4, Ohio, United Slates TELEPHONE: GA 1-5658 RESIDENCE FA 1-1154 HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN Published Every Thursday by Mary Tárcái, Publisher Subscription: $4.00 a year by mail, $2.00 for 6 months, $1.00 for 3 months SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND. OHIO i

Next

/
Thumbnails
Contents