Az Ujság, 1961 (41. évfolyam, 1-50. szám)

1961-01-05 / 1. szám

Dömötör Tibor inzultálta és rágalmazza az Egyesült Államokat Dömötör Tibor, a legtöbbet szereplő állítólagos szabad­ságharcos a kommunizums el­len uj harcmodort talált ki. Ez az uj harcmodor: az Egyesült Államok inzultálása és rá­galmazása. Dömötör Tibor kiadta a Független Magyar Szabadság­­harcos Szövetség Központi Tájékoztatóját. Ebben a hivatalos kiad­ványban követi el az inzultust és rágalmazást. Garyben,, Ind. aug. 20-ikán Dömötör Tibor a saját bi­zonylata szerint ezt mon­dotta: ' í — Csak Hitler hatalomra jutása mentette meg Német­országot, Európát és Ameri­kát a kommunizmustól. MáS helyütt — Amerika újabb ballépé­se: Dominica elárulása. Dömötör Tibor egyre leckéz­teti az Egyesült Államokat és helyenként súlyos rágalmazást követ el az Egyesült Államok ellen. Közli követőinek a névsorát is, akiknek nevét jövő szá­munkban leközöljük. VOL. XXXXI. NO. 1. THURSDAY JANUARY 5, 1961 Egyes szám ára Nh ROVÁS FIGYELEMBE SEM VESSZÜK a szóbeli és Írásbeli támadá­sokat. amelyek személyünket érik, mert a békés megegye­zés szükségét propagáljuk ma­gyar síkon. Nem mi eszeltük ki a békés megegyezés gondolatát, az nem is egy ember elméjének a szülöttje. A kor hozta életre, még pedig az atom korszak, amelybe a tudományos felfe­dezések sorozatával jutottunk. Bizonyos, hogy nem állunk egyedül a békés megegyezés szükségességének kihangozla­­iásában, sőt —, azt is meg­­vallhaíjuk, hogy a milliók kö­zött mi vagyunk a legjelen­­tékíelenebbek. Szavunkat adjuk támadó­inknak, nem rendeltük meg a cikket, de egy pompás cikk jeelni meg a Nation cimü fo­­lylóiratban D. F. Fleming tol­lából, a Vanderbilt Universi­­iyn research proessora az in­ternational relationsnak va­gyis kutatással megbízott ta­nára a nemzetközi kapcsola­toknak. E tekintélyes tanár tanulmányának címe: Eisen­hower's Quest of Peace — Eisenhower a béke kutatásá­ban. E nagyon alapos tanulmány­ból egyelőre két mondatot a­­karunk idézni. Az egyik mon­dat a szerzőtől ered. Ezt Írja: — "All around the world the peoples are striving to move toward a better life instead of a hydrogen death, toward greater control of their own destinies, greater exercise of their human dignity. Yet all of their aspirations must *ail unless we can move away from conflict and toward co­operation and cammuity. For fifteen years we have traveled again the ancient road of sus­­spicion and fear, hate and arms rivalry, and it has not worked. Now it is time to TRY a little more trust and belief in our fellow men." —"Világszerte a r<épek jobb megélhetés irányába töreksze­nek és nem hydrogén halálra, életrendelteiésük nagyobb el­lenőrzésére, emberi méltósá­guk nagyobb kifejtésére. Mé­gis minden törekvésüket ku­darc éri, ha nem tudunk eltá­volodni az összeütközésektől az együttműködés és közösség felé. Tizenöteszfendeig újra a gyanakvás és félelem, a gyű­lölet és fegyverkezési versen­gés ősrégi utján jártunk és nem segített. Itt az idje, hogy próbáljuk meg embertársa­inkban való több bizalommal és hittel." Ehhez egy Kennedy idéze­tet füzünk. A megválasztott elnök noveuber 2-ikán San Franciscóban ezt mondotta: — "We can pusth a button to start the next war — but there is no push-button magic to bring a just and lasting peace. To be peace-loving is not enough — for the Sermon on the Mount saved its bles­sing for the peacmakers. T he generation for which I speak has seen enough of warmon­gers — let our great role in history be that of peace­makers." —" Egy gombnyomással is megkezdhetjük a következő háborút —, de nincs olyan IJESZTŐEN NÖVEKSZIK CLEV.-BAN A MUNKANÉLKÜLISÉG Nem felejtettük el a vá­lasztási kampány beszédéket, amelyek arról zengtek dicsé­retet, milyen jó sora is van a munkásoknak az Eisenhower adminisztráció alatt. Még mindig Eisenhower az elnök, még mindig a republikánusok tartják a kezükben az ország kormánykerekét s napról nap­ra rosszabbodik a helyzet. Megdöbbentően és megfé­­lemlitően növekedik a munka­­nélküliek száma. E. C. Schulze, az Ohio Siaie Employment Service., körzeti igazgatója szerint december 1-én magában Clvelandban 52.200 munkanélküli volt. Azóta napról napra nőtt a munkanélküliség. Százával teszik le a mun­kásokat. A Fisher Body 750 munkását tette le, a Ford Mo­tor Company a Brookpark Roadi plantj én 500 munkást tesz munkanélkülivé. Ezeknek még valamennyire hagyj án, met^t jelentkezheit­­nek munkanélküli segélyért, de már ezer és ezer olyan munkanélküli van, aki kime­rítette a 26 hetes állami mun­kanélküli segélyt. DiSalle kormányzó akart Judge Stearns magyarságáról tett bizonyságot Banket a 2 magyar barát bíró tiszteletére A Kereskedők és Iparosok Körében, 11432 Buckeye Rd. január 11-én, szerdán este Tom McCafferty a magyarok támogatásával A belga király s a szocialista vezér--------—— ezeken segíteni, azzal, hogy rendkívüli ülésszakra hívta egybe karácsony előtt Ohio állam törvényhozóit. Arra kér­te őket, hogy a 26 hetes mun­kanélküli segélyt hosszabbít­sák meg 13 héttel 39 hőéire — javaslatát nem fogadták .el, megbuktatták. A munkanélküliek ezrei se­gély nélkül vannak, helyzetük kétségbeejtő, sokan közel sodrottak a nélkülözéshez és éhséghez. Gyros segélyre, gyors intéz­kedésre van szükség! Nem szabad megengednünk, hogy embertársaink, munká­sok, akik szívesen dolgozná­nak —, hogy éhezzenek. Az egész világon, minden­hova kiterjeszti az Egyesült Államok segítő kezét. A magunk országa nélkülö­ző munkásnépétől sem tagad­hatjuk meg a segítséget. Kennedy, a megválasztott elnök Ígéretet tett, hogy segí­teni fog. A nélkülöző munkásokkal együttérez ve nagyon várjuk, hogy Kennedy bevonuljon a Fehér Házba és felvegye a harcot a munkanélkülieket fe­nyegető éhség ellen.. j Kosty Mihályt a Magyar Amerikai Dalárda halottjaként temették el Koszty Mihály hosszas be­tegsége karácsony napjának hajnalában N. Royalton-i otthonában életével együtt befejeződött- Halála előtt végtisztességadásának min­den részletét megadta özve­gyének, szül. Herman Rózá­nak, a Magyar Amerikai Da­lárda női ősz. volt elnökének- Meghagyta, hogy Bodnár A. Lajos és Fia temetkezési in­tézetében helyezzék ravatal­ra és a Magyar Amerikai Dalárda temesse el-Özvegye kívánságát hűsé­gesen teljesítette. A gyászhir hamar tudomá­sára jutott a Magyar Ameri kai Dalárda tagjainak. A ha­lálesetről értesítették Far­kas Bélát, a Dalárda elnökét aki a karácsonyi át arra ál­dozta fel, hogy telefonon ér­tesítette a lesújtó hírről a Dalárda sok tagját. gombnyomásos bűvészei, a­­mely igazságos és iariós bé­két teremthetne. Nem is elég békeszeretőnek lenni —, a Hegyi Beszéd az áldását azok­nak szánta, akik békecsinálók. A nemzedék, amelynek nevé­ben beszélek elég háborus­­iizért látott —, fogadjuk el a történelemben a békecsinálás nagy szerepét." A támadóknak ez a kiét i­­dézet a válaszunk, amiből kö­vetkeztethetnek arra, hogy támadásaik nem befolyásol-' nak bennünket —, a legkisebb mértékben sem és Kennedy elnök követésében szerény te­hetségünkkel szolgálni kíván­juk ?. békés megegyezéshez vezető megértést. Minden az egymás megérté­sén múlik. Vagyis nem hábo­rús heccelést segítünk elő, ha­nem emberi megértést. Ehhez a szerepünkhöz nem kérünk jóváhagyást sem fél, sem egész fascistáktól. A ravatalnál és a temeté­sen is nagy számban jelen­tek meg a Magyar Amerikai Dalárda tagjai- Szerda este Tomási Károly karnagy ve­zetésével megjelent a Bod­nár temetkezési intézetben a Dalárda vegyes kara és férfi kar. Mindkettő gyászdalokat énekelt, — fájdalmas szív­vel, többen könnyes szemmel. Csütörtök délután volt a te­metés, amelyet Bodnár A. Lajos és neje, Bodnár >A La­­josné ötöd magukkal, még két másik segítséggel vezet­tek le, olyan kegyelettelje­sen, hogy minden gyászoló szive mélyéig meghatotcan indult a halott vivő autó u­­tán a temetőbe. Farkas Béla, a Dalárda el­nöke búcsúztatta Kosty Mi­hályt- Gyászbeszéde kiemelte azt az egyenességet, amely­­íyel Kosty Mihály egész éle­tét leélte, kidomborította azt a lelkesedést, amellyel a Da­lárda körében tevékenyke­dett és azt a jóindulatot, a­­mellyel magához kapcsolta dal és embertársait. — Kosty Mihály — mon­dotta Farkas Béla —, tudta, miért fáradozik, átérezte, hogy a Dalárdában a ma­gyar kultúra szolgálatában áll. 'Nagyon sok dalárdista vett részt a temetésen, még olyanok is, akik betegnek é­­rezték magukat. Özvegyén, Kosty Mihály­­nén kívül gyászolják mosto­ha gyermekei: István és cs. Irma, férj- Hurguly Jánosné és férje, Kuntz Ferenc és cs., néhai Goldie, férje. Smelko Józsefné hátramaradt csa­ládja, testvérei, sógorai Her­man János és családja, só­gornője, Vásárhelyi Jánosné és férje, Haluska Ödön és a Magyar Amerika Dalárda minden tagja. a Probate Court bírája, akiért minden magyar lelkesedik Judge Frank J. Merrick banketet taranak Judge Frank J. Merrick és Judge Leonard S. Frost probate courti bírák megtiszteltetésére. A két ma­gyar barát bírót a múlt év novemberében választották meg birának. Judge Frank J. Merricket ellenfél nélkül új­ra választották, Judge Frostot, aki Rocky Riveri biró volt 30 ezren felüli többséggel vá-Csütörtökön, december 28- án eskették fel William A. Russell-t a 29-ik ward volt councilmanjét és megelőzőleg Judge Woldman, juvenile courty biró bailiffjét Judge Joseph Stearns, városi biró személyes bailiffjévé. A felesketés a City Hall 5- ös számú bírósági/ termében történt. A fel esketésre, amelyet Judge Joseph Stearns végzett, egybegyűltek William A. Rus­sel családtagjai, rokonai és barátai, akik között láttuk: Gonda Frigyest, J. J. Horváth állami képviselőt, Horváth Sándort, Hovancsek Józsefet, a nyugalomba vonult U. S. deputy marshallt, William Gintert, Judge Woldman bai­liffjét, Louis Andrássy bai­­liffet, Mrs. Kleppert, Pokor­­ny Irént és’ másokat. A West Sidei Magyar De­mokratákat Breznay Rudolf, a Rudy’s Tavern tulajdonosa ,a Hungarian Democratic Lea­gue elnöke és jó barátja, Már­ton János képviselték. Az esketés után Jack P. Russell, a city council elnöke, a felesketett William bátyja tartott beszédet. Judge Stearns a traffic courtra, a Central Police Sta­tion kapott beosztást. A felesketésen megjelent magyarok elismeréssel adóz­tak Judge Sttearns iránt, mi­vel több oldalról kifejtett nyomással szemben ragaszko­dott ahhoz, hölgy magyar bai­­liffet nevez ki. így is történt. Judge Joseph Stearns bebizo­nyította, hogy a Karcagi Re­­formáus gymnázium magyar nevelése lelkileg olyan ma­gyarrá tette, hogy kötelessé­gének érzi segíteni, támogat­ni — a magyart. Horváth Sándor, aki éppen ügy örült legjobb barátja, Bill Russell kinevezésének, mintha az őt érte volna, az­zal a megjegyzésével adózott Judge Stearns magyarságá­nak: — Megállapíthatjuk, hogy Judge Stearns magyarságában nem csalódtunk. Szobonya László, a Louis Furniture Conmany elnöke, aki betegsége miatt nem jelen­hetett meg William A. Rus­sell bailiffé való felesketésén, felhívott bennünket, hogy saj­nálja, nem jelenhetett meg, mert ott a helyszinen szemé­lyesen szeretett volna gratu­lálni Judge Joseph Stearns-Thomas F. McCafferty, A 8-ik kerület városi taná­csosa, akiről elmondhatjuk, hogy a magyarság szivében él. Minden magyar szereti és lel­kesedik érte, pedig nem ma­gyar, hanem ájris, de éppen olyan —, vagy talán még odaadóbb —, szolgálatára van a magyarságnak, mintha ma­gyar volna. Thomas F. McCafferty, új­ra pályázik a 8-ik kerületben városi tanácsosnak. Nem kaptunk senkitől sem felhatalmazást vagy megbíza­tást biztosítani Tom F. Mc- Caffertyt a magyar szavazó polgárok támogaásáról, mégis nyugodtan leszögezhetjük: — Tom F. McCafferty szá­míthat a magyarság egységes támogatására vagyis úgy a re­publikánus, mint a demokra­ta magyar szavazó polgárokra. Tom F. MiCafferty még sohasem kérdezte egy magyar­tól sem, akik tanácsért, segít­ségért hozzá folyamodott, hogy milyen pártállásu. Mi sem törődünk azzal, me­lyik párthoz tartozik Tom Mc­Cafferty, ez az ő dolga —, a mi dolgunk pedig, hogy támo­gatjuk és már most lekölez­­ziik magunkat, hogy rája sza­vazunk. m«sít Tom McCafferty magyar barátságáért ezt megérdemli. Thomas F. McCaffertyt minden magyar csoport szíve­sen látja: barátokra talál az Önképzőkörben, a Magyar A- merikai Dalárdánál, a Refor­más Egyház, az Evangélikus Egyház, a Szent Mihály gö­rög katholikus Egyház és a Szent Imre rk. Egyház minden egyleténél. A belgá király, Baudouin, aki a múlt héten tért vissza nászutjáról, a belga szocialsta párt vezérével, Leo Collrad­­dal tárgyalásokat oflytatott: miképen lehetne helyreállia­­ni a rendet, amelyet a szoci­alisták sztrájkja a kormány politikája ellen megzavart. A kormány ugyanis az adókat a­­karja emelni és a társadalmi biztosítást le karja vágni, hi­vatkozván arra, hogy Kongó elvesz tével csökkent az állam jövedelme. HALOTTAINK — KOREN ISTVÁN, a felső Buckeye Road is­mert, jó modorú üzletembe­re, a Koren Hungarian Cafe tulajdonosa december 30-ikán, 63 éves korában elhunyt. Hosszabb idő óta betegeske­dett Koren István, de sem ő maga, sem hozzátartozói nem gondolták, hogy betegsége megszakítja hamarosan az é­­letét. A Jakab-Toth kápolnában, a Koren Caféval szemben he­lyezték ravatalra. Rengeteg virág és nagyon sok látogató vigasztalta özvegyét, szül. Ko­­ezián Ilonát. Vele együtt gyá­szolja fia, József, aki — bár Kodén Istvánnak mostoha fia—. úgy tisztelte és szeret­te, mint édes apját. A gyászolók között voltak József neje és gyermekei, Bo­ros Lászlóné és férje, azok­nak gyermekei és unokabáty­­ja, Tamás János és neje, E. 123., a népszerű gasoline sta. tulajdonos pár és nagyon sok jó barát, köztük: Fodor Jó­zsef és neje, Kocsis Istvánné, Kardos Ernő és neje, Varga Gyula és neje (Garrettsville, OhL,. Koren István mindig segít­ségre kész ember volt, szinte készenlétben volt mindenki részére, aki bármi tekintetben segítségére szorult. Legtöbb eseben maga ajánlkozott se­gítségével. Éppen ezért rava­talánál és emetésén is sokak­tól lehetett hallani: — Koren Pista, jó ember volt.--------- • --------­KUTY ANDRASNÉ, szül. Dobronkai Borbála újév napján elköltözött az é­­lők sorából. Fodó Borbála édes anyját vesztette el- Bod­nár A Lajos és Fia, 3929 Lo­rain Ave kápolnájában he­lyezték ravatalra és onnan a West Sidei Magyar Refor­­máust Egyház templomába kisérik csütörtök d. e. 10:30- kor. Nt- Daróczy Mátyás bú­csúztatója után a Holy Cross temetőben helyezik örök nyu­galomra. A ravatalnál a rokonokon kiviil Fodó Borbála sok jó barátja jelent meg,hogy részvétével enyhíthesse a gyászoló család nagy fájdal­mát.-------- • -------­IFJ. GÁSPÁR JÁNOS, Stephen E. Gáspárnak, a 29-ik ward councilmanj ének bátyja uj év napján elhunyt. A Jakab-Tóth kápolnában, 11713 Buckeye Road helyez­ték ravatalra. Nagyon sok barát és ismerős jelent meg a kápolnában és a temetésen is-Sokan ismerték Ifj. Gás­pár Jánost, aki a Wm. Pen­­nek, a iSzent István Műkedve­lő Körnek és a Szlovák Klub nak volt gondnoka. Gyászolja özvegye: Silay Mária és négy gyermeke, a­­nyósa, Silay Jánosné és 3 fi­vére, meg Californiában élő nővére- Szerdán délután te­mették a Lady of Peace ró­mai kathólikus templomból. Az Ifjúsági szilveszter estje Judge Leonard S. Frost. a Probate Court uj bírája, aki tagja a Kereskedők és I- parosok Körének és a Wm. Penn 14. fióknak is. lasztották meg probate couti bírónak. A két biró tiszteletére ren­dezendő banketet egy bizott­ság rendezi, amelynek élén Jakab János áll. Ceremónia mesternek Janik Lajost, a Bridgepórti Szövetség igaz­gatósági tagját kérték fel. Az ünnepély egyik szónoka Bod­nár A. Laios, temetésrendező, aki Judge Leonard S. Frostot a magyarok közzé hozta. A banket-jegy ára $2:50 és megrendelhető az Est Side-on Jakab Jánosnál, a West Side­­on Bodnár A. Lajosnál. Csak annyi jegyet adnak el, ahány vendéget kényelmesen el tud­nak helyezni. n.ek. aki megmutatta, hogy —, bár minden nemzetiségi cso­porttal barátságot tart ferín—, mégis első nála a magyar. Ez az igazi magyar mivolt, ami­kor a magyar a magyart pár­tolja. Judge Stearns emlékez­het rá — jegyezte meg Szobo­nya László —, nem felejtjük el, hogy tetteiben is magyar. Atom-fizikus a magyar családban Nagy ebéd volt karácsony­kor Boros Mike és neje East Blvd-i otthonában. Hazajött vejük, William McCormack, a­­tomfizikus és neje, szül. Boros Dorothy és 3 gyermekük Wa­shington, D. C.-ből, még pe­dig nagy előléptetéssel: kine­vezték Majornak és beosztot­ták a Pentagonba, a hadveze­tőséghez. Major William McCormack végigharcolta a második világ­háborút, bent maradt a hadse­regben. Ez a szerencséje, mert a hadsereg! kiképeztette a Vir­ginia egyetemen atom-fizikus­nak. Boros Mike és neje, vala mint a család többi tagjai, — A Clevelandi Magyar Ifjúsá­gi Egylet és osztályai sikerült szilveszter estélyükkel bi­zonyságot tettek arról, hogy az egyecüleben még mindig van életerő. Jobbára tagok je­lentek meg, akik az egész est folyamán nagyon jó érezték magukat, amihez nagyban hozzájárult a Tokay zenekar szüntelen játéka. A disznótoros vacsora álta­lános elismerést váltott ki —, finom is volt és bőséges is volt. A nagy munkát főleg a nők végezték: Kara Anna, a bi­zottság elnöke, Balogh Ferenc­­né, elnök, Juriász Lajosné, Molnár Jánosné, Fehér István­né, aki a bárnál teljesített di­cséretes szolgálatot, Livák Fe­­rencné, aki a jegyeket kezelte, Baksi Miklósné, Domby Krisz­tina, Kozsár Jánosné, Kovách Józsefné, Kovách Istvánná, Salem Albertné, Komjáti Jó­zsefné. Nehány férfi is segí­tett: Knoll Pál, az egész est folyamán bartender volt, Bo­­di István, Kispál Sándor. Kocsis István és neje is fá­radoztak az est sikere érdeké­ben. Jó hangulat volt végig és a rendező bizotttság legna­gyobb örömére egy szóváltás sem volt. — Könyvátvlzsgálás az If­júsági Egylet női osztályánál. Hétfőn délelőtt és délután e­­gészen az esti órákig évi könyvátvizsgálás volt a női osztálynál. A tagok beadták a fizetési könyvecskéket és a­­zokat összeegyeztették az egy­leti könyvekkel. A nagy tü­relmet igénylő munkát a kö­vetkező nők végezték: Juri­ász Lajosné ellenőr, Fehér Istvánné számvizsgáló, Mol­nár Jánosné, Livák Ferencné, Kara Anna pénzügyi titkár és Balogh Istvánné elnök. Alig-alig pihenték ki e nők a szilveszter est nagy munká­ját és hétfőn, az uj év törvé­nye snapját mégis az egylet­nek szentelték. bár mindig jó és hűséges ame­rikaiak voltak—, mégis szoro­sabb kapcsolatban érzik ma­gukat az Egyesült Államok­kal, mert vejük, mint előlép­tetett atom-fizikus major a legmagasabb katonai vezetők között teljesít szolgálatot. William McCormack olyan éleseszü, kiváló atom-fizikus, hogy nagy amerikai vállala­tok máris ajánlatokkal hal­mozták el, hogy szolgálatait biztosíthassák, ha megválik a katonaságtól. TELEFONUNK AZ ÚJSÁG «S A NYOMDA GARFIELD 1-5658

Next

/
Thumbnails
Contents