Az Ujság, 1960 (40. évfolyam, 1-48. szám)

1960-01-07 / 1. szám

2 OLDAL AZ ÚJSÁG JANUARY 7, 1960. — AZ ÚJSÁG (HUNGARIAN NEWS) IDITIP BT LOu;ß TARCAL NuMgteg Editet MART TARCAJL Kettter E407 Wocdfeaá Atwm CWt«ímmí 4 Ohio. United States '«topta»« GArfield 1-5618 HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN PvbUalted Every Thursday By Mary TarcaL PubUahar SubscrlptteBa 34.00 a ysar by mail. $2.00 tor 6 months. $1.00 for S matatta ta.nl u Imái Cl— Mat— al tha Port Office at Omlnl, Obi* mmám A* Act of March li Itta. HETI KRÓNIKA AW.C.77ti —.. Hochdorfer Viktor, bor­bély mester és neje három hó­napi szabadságra Floridába vi­táztak. Nem maradnak egy he­lyütt, mert lehetőleg minden odaköltözött jóbarátjukat szé­nák meglátogatni. Határo­zott szándékuk, hogy az Arca­­diaban, Fia. leteleptdett Mayer Andrást és nejét, volt Géneve-i, Ohioi, azelőtt cleve­landi üzletes párt, akik vala­mennyire rokonuk is, meglá­togatják.-------- • -------­— Szuier John és öccse, Gás­pár és annak neje, Helen haza­érkeztek három hetes Floridai üdülésükből, amely idő alatt bátyjuk, Pál és neje, Hose, a clevelandi Szatmár megyei Se­gélyé Klub első női pénztár­noka vendégei voltak. Azt az örvendetes hirt hoz­ták, hogy Szuter Pál és neje májusban Clevelandba érkez­nek, hogy a nyarat itt töltsék rokonaik és barátaik körében. — Ludescher Imrémé, a Szat­már megyei Segélyző Klub u­­jólag megválasztott pénztárno­ka két hetet McKeesporfon töltött édes anyjánál, özv. Cir máz Józsefnénál, hogy szemé­lyesen adhassa át karácsonyi ajándékát és legjobb kívánsá­gait. Czirmáz Józsefné, aki élénk érdeklődéssel olvassa a világ eseményeket, azzal a kívánsá­gának kifejezésével búcsúzott leányától, hogy — ahol csak teheti —, terjessze a béke eszméjét.--------- • --------­— Rabb Nándor és finn szár­mazású, de magyar szivü ne­je, 12 éves rendkivül okos kis­leányuk és Rabb Thurn Es­ther, a Rabb fiuk édes anyja hazaérkeztek 10 napos Flori­dai körutazásukból és üdülé­sükből. Legtöbb idej ükét Mia­mi Beachben, Fia. a tengerben töltötték. Rabb Nándort alig lehetett a tengerből hazacsalni, annyi­ra jól érezte magát a tenger­ben, amelyet mint a U. S. navy tengerésze megszeretett. Karácsonyukat egy rokonuk otthonában töltötték és szíve­sen maradtak volna még le­galább egy hetet, de Rabb Jós­ka, a Gypsy Cellar tulajdono­sa, akinek szava nagyot nyom a latba a Rabb família min­den tagjánál, szigorúan meg­hagyta, hogy a szilveszter es­tére jöjjenek vissza, mert mindannyiok munkáj ára szük­sége lesz. Egy nappal előbb érkeztek meg és rögtön fel­hívták Rabb Jóskát, hogy meg­érkeztek, nehogy aggodalom szálúja meg, miként főbarten­­dere, öccse, Nándor még min­dig Miami Bachben fürdözik. Rabb Jóska mind a hármu­kat beosztotta munkába: édes anyját konyhai segítségnek, Nándor ügyes feleségét a ki­szolgáláshoz és Nándor olyan teljhatalmat kapott a bárnál, mint a kapitány a hajón. — Boros Ferencné és ked­vességéről ismert leánya, Gol­die, özv. Simon Ernőné, vala­mint annak kis leánya, Ilona december 29-én hat hétre Mi­amiba, Fia. repültek Soltész Georgehoz és nejéhez, szül. Boros Juliskához, Boros Frank né ott élő leányához. Megelőző este Lucas Mihály és neje, Boros Margit, a Fo­rest Tavern tulajdonosainak otthonában családi bucsues­­tély volt Boros Ferencné és Goldie leánya tiszteletére. A családtagokoon kívül Pet­rus E. Sándor, a Petrus Ma­chinery Co. tulajodnosa is részt vett, amit az egész Bo­ros család nagyon méltányolt. Boros Ferencnét a búcsú partyn két nagy meglepetés érte. Az egyiket veje, Lucas Mike szerezte, aki szereteté­­nek kifej ezésére muzsikuso­kat rendelt és azoknak zené­jével szép magyar dalokat é­­nekeltek. A Boros család min­den tagja több magyar dalt é­­nekel, mert jó magyar any­juk magyar dalokra is tanítot­ta gyermekeit, hogy a ma­gyar lelket megtartsa bennük. A család fő magyar dal éne­kese azonban hiányzott: Bo­ros Sándor és családja már A- rizonában van, de Sándor ott sem feledkezett meg édes anyjáról. Javában mulattak, a mikor egyszerre csak megszó­lal a long distance telefon: Boros Sándor Phoenixből, Arizona köszöntötte fel édes anyját, akit fiai és leányai e­­gyaránt rajongásig szeretnek. Meg is érdemli. Özvegyen is sok áldozatot hozott gyerme­keiért. Nevelésével jóakaratot, szeretetet csepegtetett gyer­mekeibe és jól nevelt gyerme­kei minden alkalmat megra­gadnak, hogy édes anyjuknak jóleső örömet szerezzenek. A búcsú estély főmunkáját Lucas Mihályné, Margit vé­gezte el.--------- • --------­— Szabó Imréné (Harvey Ave) boldogan éli özvegy é­­letét. Gyermekei mind bevál­tak. Leányai és vejei szere­tettel veszik körül. Egyetlen fia, Sándor, a Szabadság gép­szedője, a Kereskedők és Ipa­rosok Körének volt elnöke o­­lyan szolgálatkész édes any­ja irányában, hogy az manap­ság a ritkaságok közzé tarto­zik. Teljesen újjá alakította, modernizálta édes anyja kony háj át és mindig készenlétben van, ha édes anyja otthoná­ban bármit is meg kell javí­tani. Szabó Sándor szeretetből fa kadó jóakaratát édes anyja i ránt megértő élettársa is támo' gatja. ikara A Woodmen Circle 77-ik, Magyarhon Női osztálya meg­tartotta évi gyűlését és meg­ejtette a tisztviselők választá­sát. A választás eredménye a kö­vetkező: Tiszteletbeli elnök: Harsány Teréz, volt elnök. Elnök: Kish Helen, 11426 Parkivew, tele­fonja: CE 1-E906, alelnök Bak­­si Elizabeth, titkár: Anna Ba­­lala, 11808 Parkveiw Ave, te­lefonja: CE 1-5317, jegyző Lu­­lovics WA 1-8586, 3023 East 126th Street, pénztárnik tíer­­trude Fejedelem, számvizsgá­ló Julia Bálint és Anna Vargo, káplán: Elizabeth Komjáty, aj­tóőr: Anna Kish, ügykezelő és tagszerző: Helen Kish, az el­nök, beteglátógató: Mary Tóth. Hivatalos orvos: Dr. Timkó M. Lajos, 11623 Buckeye Rd. telefonja: CE 1-3349. A választás befejezése után hagyományos szokás szerint megvendégelték a tagokat. A WOW, #185. tisztikara A Woodmen of the World Petőfi-Egyetértés, 185-ik osz­tálya, december 28-ikán, hét­fő este tartotta meg évi gyű­lését a West Sidei Reformá­tus Egyház iskola termében. Ha nem is sokan, de mégis elég szép számban jelentek meg az öreg tagok. A választás könnyen folyt le. Már úgy vagyunk, hogy a legtöbb tag húzódik minden egyleti tisztségtől és hálával fogadják, ha a régi tisztvise­lők továbra is vállalják a fe­lelősséget és a munkát. A WOW. 185. tagjai jófor­mán azért jöttek össze, hogy a régi tisztviselőket megerősít­sék állásukban. A választás eredménye a kö­vetkező: Tiszteletbeli elnök Welter Vilmos, az osztály el­nöke: Id. Galígány Sándor, pénziárnok Mózser Mihály,, 6720 Big Creek Parkway, Cle­veland 30, Ohio, telefonja: VI 2-0261. Számvzisgálók: Fedor Gyula és Molnár Antal és Bőhm István, tagkisérő: Nagy Sándor, ajtóőr Császár István, jegyző: Janzsó Fe­renc, akinek cime: 2507 Tu­xedo Ave, Parma 34, Ohio, te­lefonja SH 1-5356. Az alelnöki tisztséggel is­mét Pillér Józsefet tisztelték meg, a mindig mosolygó jó öreg magyart, aki minden ma­gyar ügyért lelkesedik. A WOW. 212 évi gyűlése vas., jan. 10 A Woodmen of the World 212. Magyarhon osztálya a december havi gyűlésen úgy határozott, hogy a tisztvise­lők választását a január 10-iki gyűlésen tartja meg. Éppen ezért Szabó Lajos elnök az egész tiszikar nevé­ben kéri a tagokat, hogy va­sárnap, január 10-ikén, délu­tán 2 órai kezdettel tartandó évi gyűlésen, a Szatmár me­gyei Klub alsó termében je­lenjenek meg. A gyűlés után hűsítőket és ízletes harapnivalókat szolgál­nak fel. CleveChechs SPECIAL BUDGET CHECKING ACCOUNTS REGULAR CHECKING ACCOUNTS, TOO • USE THE ONE BEST fOR YOU) Che Cievelanó Crust Company 65 CONVENIENT BANKING OFFICES MEMSEI FEDEK At otrout ensukance cokpokaiiok Boros Sándort és nejét három partyn indították útra Arizonába Boros Sándort és nejét, He­­lent, a Forest Tavern volt társ­­tulajdonosait, akik végleg tá­voztak Clevelandból, hogy A- rizonában uj életet kezdj enek, három estélyen búcsúztatták. Távozásuk előtti szerda este a legközelebbi rokonok jöttek össze a Forest Tavernben, 29- 75 East 116, amelyen a követ­kezők vettek részt: Mike Boros és családja, fiuk, Bili és neje, Id. Boros János és neje, Boros Péter és neje, Jaksa János és neje. Boros An­­nuska, Henry Schmidt és ne­je, Ifj. Boros János és neje, Boros András és neje, Eddie Parker és neje, Robert Downs és neje, Andrew Sirc és neje, John Vidmar és neje, Mrs. Louise Berndtson, Al Turk és neje, Frank Okorn és neje, Mike Lucas és neje, Boros Margit, a Forest Tavern tu­lajdonosai, Steve Boros és ne­je, Simon Ernőné, Boros Gol­die, Ifj. Hovancsek József és neje, Boros Evelyn, Frank Smetak és neje, Mrs. Clara Boros. A rokonok cigányzene mel­lett mulattak. Boros Péter, az East 116-os szalonos, Sándor egyik nagybátyja annyira be­lejött a mulatozásba, hogy a hegedűt is elkérte a prímástól és egy darabig hegedült. A rokonok gyönyörű bőrön­döt vettek Sándornak és nejé­nek. A második bucsuestélyt a barátok tartották ugyancsak a Forest Tavernben, 2975 East 116 Street. Annyi jó barát gyűlt egybe Boros Sándor és neje bucsu­­estélyére, hogy alig-alig tud­tak egymástól mozogni. A vendégeket Lucas Mikené, és Simon Ernőné fogadta oly igazi kedvességgel, hogy azt felülmúlni is alig lehet. A finom felvágottakat, díszí­tést Ifj. Hovanchek Józsefné, Boros Sándor legfiatalabb nő­vére készítette el, ezenkívül ő volt az ügyes kiszolgáló sze­mélyzet vezetője is. Boros Sándort többen felkö­­szőntötték: Petrush Sándor, a Petrus Machinery Co. tulajdo­nosa, Szappanos Ferenc, a va­sárnapi egyik magyar rádió program igazgatója, Frank O- rosz, akit úgy mutattak _ be, mint a Buckeye Roadi Ein­steint, Bert Luscsdk, Boros Sándor bodyguardja, Mike Lu­cas és mások. A közönség nagyon jól mula­tott Cinke Pista és zenekara muzsikája mellett. Boros Sán­dor olyan magyar dalokat é­­nekelt és olyan kifogástalan kiejtéssel, olyan magyar átér­­zéssel, hogy e helyütt gratu­lálunk jó édes anyjának, aki ilyen jó magyart nevelt itt szü­letett fiából. A harmadik bucsuestet Mike Lucas és neje otthonában tar­tották vasárnap este, Boros Sándor és neje hétfő reggeli távozása előtt. Ez utolsó bu­­csuestély beszélgetéssel telt el. Reggelig elbeszélgettek, úgy hogy Boros Sándor sógora, Lu­cas Mike és neje otthonából indult Arizonába. Vlinden vasárnap d. u. 5:30-tól 6-ig hallgassa m«g KÁLLAY ELEMÉRNÉ rálogawll Magyar Program­iái W D O 1. (1280) lirdetés vagy üdvözlet avag-y egyleti bejelentés ügyében HÍVJA: Tel. RA 1-0146 Lakcím: 2861 East 112nd FV BOLDOG UJ ESZTENDŐT KIVANNAK a programjukat pártoló üzletembereknek, kiter­jedt hallgatóságuknak és általában Cleveland s környéke minden magyar családjának HUNGARIAN RÁDIÓ PROGRAM A WDOK ÁLLOMÁS VASÁRNAP REGGEL 10 ÓRAI MAGYAR MŰSORÁNAK bemondói és igazgatói: Dr. Haller István és neje, Erzsébet köszönetnyilvánítás Elnézést kérünk a gyászunkban osztozó jó ba­rátoktól és ismerősöktől, hogy a gyász eset után csak hetek múltán fejezzük ki hálánkat és köszönetün­­ket mindazon jóakaratu magyar testvéreink és a­­merikai jó barátaink iránt, akik drága, felejthetet­len, lelkűnkben örökké élő szeretett hitves, drága jó édes anya, nagyanya, anyós, testvér, sógornő, ro­kon és nász. 27650 Harvard roadi lakos KISH JÖZSEFNÉ, született: IGLAI KLÁRA ravatalánál a Hartman Funeral Hornéban, 11410 Buckeye Road megjelentek, kegyeletüket lerótták, bennünket pedig vigasztalni igyekeztek, hogy sú­lyos fájdalmunkban enyhülést szerezzenek. Köszö­nettel tartozunk azoknak is, akik a család virágai mellé koszorút helyeztek a ravatalra, autójukat rendelkezésünkre bocsátották, hogy a nagyszámú gyászoló közönséget a Hartman Funeral Hornéból, a Református Nagytemplomba és onnan a Highland Parki temetőbe szállíthattuk. Ez általános köszönet-nyilvánítás mellett külön is meg kell emlékeznünk Nt. Dr. Szabó Istvánról, az Első Magyar Református Egyház közszeretetben élő lelkészéről, akinek gyászbeszéde bölcs szavai a szivünkbe vésődtek és drága halottunk emlékével együtt élnek bennünk. Fogadja Nt. Dr. Szabó Ist­ván, lelkészünk találó és mindannyiunkat megvi­gasztaló remek beszédéért feghálásabb köszöne­­tünket. Ugyancsak nagy elismeréssel vagyunk a Hartman Funeral Home iránt, még pedig Hartman J. Károly temetésrendező iránt, társa, Sárpsy Er­nő és neje, Hartman Viola iránt, valamint a jó szü­lők, Hartman Gyula és neje, úgyszintén Sárosy Já­nos és nej e iránt is, elsőben a velünk érzéssel kegye­­letesen megrendezett temetésért, a sok-sok szíves­ségért és figyelmességért, amelyet irányunkban ta­núsítottak. Hálás köszönetünk a halottvivőknek és alábbi egyleteknek: az Első Magyar Református Egyház Templom- és Iskola-segélyző Egyesületének , az A- merikai Magyar Református Egyesületnek (Hun­garian Reformed Federation) és kivétel nélkül min­denkinek, aki jóakaratot nyilvánított irántunk. DRÁGA HALOTTUNK NYUGODJÉK BÉKÉBEN! Cleveland, O., 1959, december 22 A GYÁSZOLÓ CSALÁD: B. Kish József és családja. 27650 Harvard Road. _____________________________________________________ Szappanos két legújabb lemeze Szappanos Feernc, az Egyesüli Államok legna­gyobb magyar rádió program­jának és a Szappanos Recor­ding Co. tulajdonosa. Nyugodtan állíthatjuk, hogy Szappanos Ferenc, az egyszerű gömöri “’paraszt” fiú, aki az Egyesült Államokban bányá­ban dolgozott, recordjaival egyre jobban behatol az ame­rikai zenevilágba. E sikerében érdeme is van, mert az utób­bi években senki nálánál töb­bet nem tett a magyar dalok és a magyar zene terjesztésé­re, ismertetésére és népszerű­sítésére. Record kiadványait, ame­rikai distributing cégek elfo­gadták terjsztésre és azoknak segítségével a magyar dal és a magyar zene sok olyan csa­ládhoz eljutott, ahol azelőtt a magyar zenét nem nagyon hal­lották. Szappanos Ferenc állandó­an újabb és újabb kiadványo­­bocsát az amerikai és magyar közönség választására. Legújabb két rekord kiad­ványa bennünket, clevelandi­akat különösen érdekel, mert két clevelandi tehetséget mu­­tgt be velük a zenekedvelők­nek. Az egyik long playing le­mezén Bodnár A. Lajosné, Marossy Margit szerepel. Bár Bodnár A. Lajosné nem hivatásos énekesnő, de tiszta, erős és kellemes hangja, ked­ves előadó modora éppen o­­lyan kívánatossá teszi dalait, mintha hivatásos énekesnő lenne. Banyák Kálmán cigány zenekara kiséri és dalainak hatása olyan, hogy aki nem ismeri személyében Bodnár A. Lajosnét vagy nem ismeri azonosságát, feltétlen hivatá­sos énekesnőt vél benne. Bodnár A. Lajosné long pay-Hungarian Radio PROGRAM DR. HALLER M. ISTVÁN igazgató vezetésével MINDEN VASÁRNAP délelőtt 10-től 10:30-ig WDOK — 1260 Diai Í1RDETÉSEK, — ÜDVÖZLE­TEK és KÖSZÖNTÖK jgyében hívja fel e számot GA 1-3443 2527 E. 126th Street Hudák Testvérek Rádió Órája «linden VASÁRNAP, a leg jobb időben, 12-től 1 óráig WJMO — 1490 állomáson Hirdetések és üdvözletek ü gyében hivja. Tel. GA 1-6434 SK 1-5085 James L. Hudák .igazgató Hudák Ernő bemondó és _ Steve Hudák. pénztárnok ing lemezén a következő da­lok hallhatók: Hófehér szerelem. A hajnal már nem simogat. Jaj de fáj a szivem. Este ha lefekszik. Túl a Tiszán. Hegedüszó, di­­nom-dánom. Azt beszélik a faluban. Bóbitás galambom. Árok is van, gödör is van. Ri­­pttyóm, gyere be. Liliomszál. Icipici kis galambom. Elme­gyek a templom mellett. Mi füstölög ott a síkon, távolban. Nem loptam, én életemben Szól a nóta. E gazdag long playing le­meznek —, ahogy Szappanos Ferenc römmel jelenti —, vá­rakozáson felüli kereslete van. Szappanos másik uj lemeze: Rabb Jóska Romantic Strings Zenekara — a Gypsy Cellarban. Rabb Jóska és zenekara a következő dalokat játsza: Imádom a pesti nőket. Ott fogsz majd sírni. Ne nézzen úgy rám. Ott maradt Budán a szivem. Kék nefelejcs. Le­száll az éj. Kis kávéház. Csend ül a Volga vizén. Cigaretta keringő. Balalajka. Tenyerem hordom. Szép város Kolozs­vár. Szeretlek téged. Egészen felvidított bennün­ket Rabb Jóska és zenekara já­téka. Szinte megelevenedett e­­lőtttünk Rabb Jóska szép és kedves alakja. Szappanos Ferenc üzleti si­kereinek említése nem történ­het meg anélkül, hogy tehetsé­ges és komoly feleségéről, Bo­­riskáról meg ne emlékezünk, mert ő olyan Szappanos Fe­renc dinamikus életében, mint a kormány kerék a tenger hul­lámait szelő hajó mentében. Az ő mérséklete vigyáz arra, hogy Szappanos Ferencet lán­goló lelkesedése el ne ragad­ja. Szappanos Ferencet, amióta Clevelandba tette a lábát, a szerencse csillaga vezeti és a többrendbeli szerencséjében a­­mely érte: a legnagyobb sze­rencséje, hogy Boriska lett az élettársa. A Vági E. évi gyű­lése vas. jan. 10-én. A Clevelandi Vági Egyesü­let, amelyet joggal nevezhe­tünk a magyarság kedvencé­nek, amit sikeres mulatságai bizonyítanak, — most vasár­nap, január 10-ikén 2 órai kez­dettel tartja évi gyűlését a West Sidei Evangélikus Te­remben, West 98 és Denison Avenue sarok. A gyűlésre nagyon várják a tagokat, mert tisztviselő vá­lasztás is lesz. — A jó tag nem is kéreti magát az évi gyűlésen való megjelenésre —, mondotta a még mindig fiatalos kedvvel dolgozó Markó István jegyző —, a jó tagok mind megjelen­nek. E gyűlésen részletes beszá­molót is nyújtanak az egylet vagyoni helyzetéről. BOLDOG UJ ÉVET KÍVÁNUNK Magyar Testvéri Közösségünk Minden Tagjának DR. HALLER ISTVÁN az Amerikai Magyar Presbiter Szövetség elnöke es TISZTVISELŐ TÁRSAI r S í BOLDOG UJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK A CLEVELANDI MAGYARSÁGNAK! PETRUS MACHINERY INC. UJ —, HASZNÁLT — és JAVÍTOTT GÉPEK, GÉPSZERSZAMOK és HOZZÁVALÓ FELSZERELÉSEK —. VESZÜNK és ELADUNK UJ HELYEN 3550 Ridge Road OL 1-7100 PETRUS E SÁNDOR A LAKAS TELEFONJA: WI 1-3584 1 i f S \ í l A GYÁSZBA BORULT CSALÁDOKNAK S három temetkezési intézetevei és jóakaratával j lelkiismeretességével áll rendelkezésére JAKAB-TOTH & Co. i 11713 Buckeye Road 12014 Buckeye Road i WA 1-4421 LO 1-7524 I 8923 Buckeye Road \ s Í Í Í i Í s f

Next

/
Thumbnails
Contents