Az Ujság, 1960 (40. évfolyam, 1-48. szám)

1960-01-07 / 1. szám

MEGEGYEZTEK AZ ACÉL FEJEDELMEK ÉS A MUNKÁSOK 30 HÓNAPRA Az egész országon öröm vonul végig megegyezés jött létre az acéliparban. A megegyezés 30 hónapra terjed, ki és átlag 40 cent órabér javítást jelent, ami­kor minden életbe lép. amit a szerződés béremelésben és biztosításban a munkásoknak a szerződés garantál. A béremelés csak 1960 de­cember 1-én kezdődik. Ad­dig az acélfejedelmek sze­rint nem emelik az acél árát de azután majdnem biztos, hogy drágább lesz az acélt Az acélfejedelmek nem ér­ték el céljukat, nem tudták letörni a munkások ellenőr­ző szerepét a műhelyekben. Az acél-egyezményt Nixon alelnök és Mitchell munka­ügyi államtitkár érdeméül tudják be. VOL. XXXX. NO. 1. THURSDAY JANUARY 7, 1960 Eisenhower elnök íjj célkitűzéssel megváltoztatta AMERIKA KÜLPOLITIKAI IRÁNYÁT ROVÁS A CLEVELAND PRESS keddi számának első oldalán kapott nyilvánosságot az a hir, hogy az American Jewish Committe az egész világon egyidőben végrehajtott zsidó­­ellenes inzultusok mögött a magyar nyilasokat gynusitják, mint főtényezőkei. E vád nem alaptalan. Még Clevelandbn is egész nyiltan beszélnek a nyilasok a zsidók kiirtásáról. Több eset­ben nyilvános helyen egy-egy nyilas kijelentette: minden zsi­dót ki kell irtani. Beszéltek nyilasok arról is, hogy Sha­ker Hightson, ahol a "zsidók" laknak, robbantások lesznek. Sehol annyi zsidó-ellenes i­­rodalmat nem terjesztenek, mint Cleveland két magyar könyvkereskedéséből. Hogy a féktelen zsidó elle­nes gyűlöletnek és izgatásnak eddig nem voltak következ­ményei, azt csak annak tud­­htjuk be, hogy lelkészeink és p'apjaink elzárkóztak minden nyilas megmozdulástól /és a régi amerikás magyarok még mindenhol leintétték és leszól­ták őket, némely helyről ki is utasították a zsidók ellen vá­­lÓBággal dühöngő nylliSl. A régi Amerikás magyarok ellenkezése tartotta vissza ed­dig a nyilasokat a botrányok­tól és bűntényektől.----------• ----------­A SZT. ISTVÁN K. HÍREI Közli: Hanga József vigalmi elnök Szilveszter estélyünk fé­nyesen sikerült. Kifogásta­lan jó közönségünk volt. A zene és a vacsora is a ven­dégeink megelégedettségét váltotta ki. Elismerés asszonyaink­nak, akik a nagy munkát végezték. FOOTBALL CSAPATUNK. hatalmas sikert aratott vasárnap a Latin pályán a Morgan, Penn. csapaton, mely 11 versenyen keresz­tül veretlen volt. A St. Stephen’s 4:3 elle­nében megverte a .Morgan, Pa. csapatot a National Chal lange Soccer Cup-ért való küzdelemben. Bob Cameron érdeme az utolsó goal, amely a St. Stephens javára döntötte el a küzdelmet. Nemcsak játékosainknak gratuláltak de fáradhatat­lan elnökünknek, Csóré Fe­rencnek is, akinek erélye tartja együtt a St. Step­hen’s csapatot. A SZENT ISTVÁN DALÁRDA Január 16-án, szombaton este 8 órai kezdettel vacso­rát és tánccal egybekötött nagyszebásu Estét rendez a St. István Klub helyiségé­ben, 11205 Buckeye Rd. Vacsora után a Dalárda előadja, karnagya Dr. Ba­logh Lajos, egyetemi tanár vezényletével: “A Cimbalom jaj de hall­gat” cimü népdalt és “Eme­lem a poharam”, bordalt. A vocsora: finomizü mar­hapörkölt, sütemény és kávé A zenét a közkedvelt Po­zsonyi Gábor zenekara szol­gáltatja. Vacsora jegy ára tánccal együtt $1.50, csak tánchoz 75c. . *”l* Eisenhower elnök diadalmas világkörutján mindenütt a bé­két hirdette és különösen Á- zsia éhező milliói lelkesedtek érte, személyért és béke-be­szédeiért. A U. S-ben vannak olyanok akik nem lelkesednek Eisen­hower béke poliiikjáért, amely éppen ellenkezője Dulles há­borúval fenyegető, több eset­ben majd csak összecsapásra vezető politikájának. Dulles kis csoport hatalmi politikájának volt a képviselő­je és szószólója, Eisenhower elnök egyetemes emberi érde­ket képvisel, nagy emberi fel­adatot szólaltat meg: megmen­teni milliókat az éhségtől. Ezrével pusztulnak el gyér Amilyen világszenzációvá lett Ed. Sullivan, hires T V. program-rendező bemondá­sa, hogy Magyarországon 31 ifjút kivégeztek és 150-t ké­szülnek kivégezni, mihelyt a­­zok 18 évesek lesznek, — csúfsággá lett, mert a lea­dás koholmánynak bizo­nyult.. A kommunista magyar kormány és megbízottai több világvárosban olyan határozott formában cáfol­ták e borzalmas kohol­mányt, hogy az teljesen ösz­­szeesett. A Miami Herald meginter juvolta Ed. Sullivant, hogy honnan szerezte a megdöb­bent hirt. A U. S. 12 millió egyénét tán semmi sem érdekli any­­nyira, mint az, hogy mi lesz a Social Securityvel? Immár közel 12 millió em­ber él a Social Securityből. A Social Security jövede­lem nem elég a megélhetés­hez. Csakis azoknak az élete gondtalan, akik dolgoznak is valamennyit, a törvény megengedi, de nem minden nyugdíjazott kap munkát vagy képes a munkára, vagy azok mentesek a gon­doktól, akiknek befektetése­ikből rendes jövedelmük van. Minden nyugdíjazottnak legnagyobb gondja: a beteg­segély nagy költsége, a kór­ház és az orvosi költség. Egy olvasónk, Luvair Pál nem régen 3 hétig beteg volt. A kórházat fizette a biztosi­mekek és felnőttek Ázsiában, mert nincs enni valójuk. Ezekkel találkozott Eisen­hower elnök és mini jó ke­resztyén ezeket szeretné meg­menteni. Hogy e kitűzött célját elér­hesse. békét kell teremtenie, ami különben is az éleiben maradás feltétele úgy az E- gyesült Államok, mint Orosz­ország szempontjából. A béke megóv bennünket a megsemmisüléstől és megmen­ti a világ népeit a további éh­ség! tői. A világ súlyos válságából nincs más kivezető ut, mint a béke. Becsületes, tisztességes béke, amely elismeri minden nép jogát a szabad, függet­len élethez. Ed. Sullivan kiszolgáltat­ta informátorait, megnevez- Msgr. Varga Bélát és Dr. Fábián Bélát, akik az elfo­gadott hírért felelősek. Ed. Sullivan még formai­lag nem vonta vissza beje­lentését az állítólagos ki­végzésekről, de áthárította a feleősséget Msgr. Varga Bélára és Dr. Fábián Bélá­ra, akiknek ezek után bizo­nyítanak kell, hogy a tőlük terjesztett kivégzések nem koholmányok. Elhallgatniok nem lehet és nem is szabad. Vagy bizonyítsanak a ma­gyar kormány erélyes cáfo­latával szemben, vagy von­ják vissza koholmányukat. Ezt követeli a tisztesség! tás, de az orvosokat önma­gának kellett fizetnie. Egyik orvostól ment a másikhoz, mert a baját nem találták el és 3 hét alatt 350 dollárt fi­zetett ki orvosoknak. Sok hasonló eset van. Több esetben a nyugdíjas nem is mehet orvoshoz, mert nincs fedezete az orvos költségére. Forrand képviselő tör­vényjavaslatot nyújtott be, amellyel biztosítani akarja a nyugdíjazottakat betegség esetén a kórházi és orvosi költségekre (műtétekre.) A törvényjevaslatot két év előtt terjesztette be és még mindig nem tárgyalták a kongresszusban. Útját állták! A helyzet megváltozott. Általános az a vélemény, hogy a mostani kongresszus tárgyalni fogja. | Ed Sullivant beugratták Biztosra vehetjük: javítanak a social Securityn NAGY AMERIKAI VÁLLALATOK KÉPVISELTETTÉK MAGUKAT A PETRUS MACHINERY MEGNYITÁSÁN Petrus E. Sándort nem mi fedeztük fel. A Pressben je­­meg nagyobb cikk róla abból az alkalomból, hogy a, Petrus Macchinery Company 3550 Ridge Roadra költözött, 16 e­­zer négyzet lábnyi területre, amelyen tágas show room van, nagyszerű javító műhely, • teljesen modern berendezés a hatalmas gépek behozatalára és kiszállítására. Petrus Sándor uj helye meg­nyitása alkalmából Open Hou­­set rendezett. Olyan magyar vendéglátásait, mint egy ma­gyar lakodalmon. Édes anyja, sógornője Petrus Istvánná és Ifj. Hovancsek Józsefné a leg­finomabb eledeleket, sütemé­nyeket, hideg felvágottat és meleg ételeket készítettek. A több helyen látható ha­talmas uj és használt gépek egy beavatott személy szerint 400 ezer dollárt képviselnek. A megnyitáson olyan ven­dégek voltak, akiket eddig még magyar vonatkozásban nem láttunk. Ott volt Me-c McElroy, Ohio állam főügyé­sze, aki testi-lelki barátja Pet­rus Sándornak, annak ma­gyar helyettese, Mr. Antonio Gonzales, Havana, Cubaból, a következő nagy cégek kép­viselve: Warner and Swasey Co., Universal Wire Spring Co., Sterling Die, National Carbon Co., Jones and Laugh­­lin Steel, Republic Steel Co., Ford Motor Co., General Mo­tors Co. Thompson Prod. Co., Yoder Co., The Shovel Co., Modern Tool and Die Co., Sabo, Tool and Die Co., Holan Cor. és több más cég. Ez a képviselet mutatja, Az Ohio Bell uj befektetései Az Ohio Bell Telephone Company bejelentette, hogy 1960-ban, Clevelandban 20 millió dollárt fektet be. Walter. S. Sparling a meg­tartott sajtóértekezleten nyil­vánosságra hozta, hogy az O- hio Bell Telephone Company az egész államban 78 millió dollárt fektet be épületekbe és felszerelésekbe. Clevelandban és környékén — a tervek szerint —, kapcso­ló épület épül Brecksvillfeban. Az épület és berendezése 924, 000 dollárba kerül. Az épület­be diai felszerelést és kábe­leket tesznek. Ez az építkezés már februárban megkezdődik. Egy másik kapcsoló épületre $550,000-t fektet -be a társa­ság, ezt már építik is Olm­sted Fallson. Októberre elké­szül. A Richmon Roadon épül az Ingersoll kapcsoló épület és sok más egyéb létesül, hogy az Ohio Bel Telephone Co. még jobb szolgálatot adhasson. -------- • -------­A Szabolcsi gyűlés A Clevelandi Szabolcs me­gyeiek Klubja vasárnap, ja­nuár 10-ikén tartja évi gyű­lését a Wm. Penn Otthon kis termében, 8637 Buckeye Rd. hogy Petrus Sándort az ame­rikai ipari életben naigyon nagyra becsülik. Szívből gratulálunk Petrus E. Sándornak. De még az édes anyjának is, hogy fiát amerikaiak eny­­nyire megtisztelték. Nehány magyar is megje­lent: Simon Ernöné, Petrus Sándor nagynénje, Simon Er­­nőné, Goldie, aki segített a vendégek fogadásában, Mike Lucas, a Forest Tavern tulaj­donosa, Petrus Steve, Petrus Sándor bátyja, akinek hason­ló vállalata van a West 45-en, Balogh Zoltán és neje. -------- • —----­Kramer Ethelt csütörtökön d. u. 2-kor temetik , Kramer Ethel, a W. C. 31 osztályának elnöke hétfőn d. e. meghalt. Bár az East Side-on lakott, meghagyta, hogy a Bodnár Funeral Hóméból te­messék. Barátai, Tucker Pau­lina és Payer József kívánsá­ga szerint intézkedtek és a Bodnár Funeral Hóméra bíz­ták temetése rendezését. A Bodnár Funeral Home­­ban helyezték ravatalra és in­­nan temetik csütörtökön, ja­nuár 7-ikén délután 2 órakor. A gyászszertartást ugyancsak rendelkezése szerint Rév. Walter Klein, a West Sidei Evangelical-Reformed Church lelkésze végzi. A gyászszertartás után a te­metőbe kisérik. Kramer Ethel Budapesten született, már 1904-ben ide vándorolt. Tevékeny volt a magyar közéletben. Minden magyar eseményt támogatott. Tagja volt az Öreg Amerikás Magyarok Családjának, a Cle­velandi Szatmár megyei Se­­gélyző Klubnak és a Refor­mátus Árvaházi Bizottságnak. Életkora 72 volt.--------• ----------­Szilvásy Józsefné két helyen eltörte a jobb karját Silveszter Józsefné, 8927 Buckeye Road, aki férjével e­­gyütt vezeti a Szilveszer real estate, hajójegy és pénzküldő irodát, a múlt hét csütörtökjén az alsó Buckeye Roadon levő negro baptista imaház előtt szerencsételenül elesett és két helyütt eltörte a karját. Az imaházból egy jól meg­termett, nehézsúlyú nő lépett ki, akaratlanul vagy szándé­kosan meglökte az arra ha­ladó Szilvásy Józsefnét, aki nagyon megijedt, azt hitte, hogy támadás irányul ellene és ijedtében nagyot esett. így történt a balesete. Két magyar asszony emelte fel a járdáról és elvezette a Szilvásy irodába. Férje nyom­ban a St. Lukes kórázba szál­lította, ahol X-rayt vettek róla és kezét két helyen gipsz­be tették. Szilvsy Józsené egy ideig olyan rosszul volt, hogy még a férjét sem ismerte meg. Már jobban van, de hóna­pokig eltart, mig keze csontja összeforr. A Hung Democratic League évi gyűlése jan. 12-én. A Cleveland Hungarian De­mocratic League, —, a West Sidei Magyar Demokrata Li­ga január 12-én, kedden este 7:30 kezdettel tartja évi gyű­lését a West Sidei Evangélikus Teremben, West 98 és Denison Ave sarok. A tisztikar minden tagja ké­ri a tagokat, hogy jelenjenek meg, lehetőleg nagy számban, mert ez év több tevékenységet követel a west sidei magyar demokratáktól. Breznay Rudolf, a j elenlegi elnök előre beadta a lemon­dását és komoly okkal indo­kolta meg elhatározását, hogy az elnökséget nem vállalja. Breznay Rudolf több barát­ja unszolására —, köztük több amerikai is van —, elhatároz­ta, hogy újra pályázik állami képviselőnek. Breznay Rudolf két év előtt pályázott és szépen kapott szavazatokat. Másodszori pá­lyázásának jó esélyei vannak. -------- • -------­A Clev. Ifj. Egylet vagyona megha­ladja a 300 ezert A Clevelandi Magyar Ifjú­sági Egylet és Osztályai a múlt esztendőben nagy hala­dást mutatnak fel. Az egylet készpénz vagyona az egyleti otthonon felül meghaladta a 300 ezer dollárt. Jóformán minden sikerült, amit az egy­let kezdeményezett. Még pedig azért, mert e­­gyetértés van a tisztviselők között és megszűnt minden súrlódás a törzsegylet és a női osztály között. Mindig állítottam, és meg­ismétlem, hogy egyetlen egy­letnek sincs olyan női cso­portja, mint a Clevelandi Ma­gyar Ifj usági Egyletnek. Ez sikerült szilveszter es­télyünkön is bebizonyult. Olyan munkát végeztek asz­­szonyaink Balogh Istvánná, a női osztály elnöke vezetése a­­latt, hogy az egész tisztikar hálával gondol rájuk.--------- • --------­Juriász Lajosnét megtisztelték A nők egyikét, Juriász La­josnét, a női osztály ellenőrét, születés napja alkalmából fel is köszöntöttük. Hudák Ernő, az egyesület elnöke, a Hudák Testvérek rádió programjá­nak bemondója köszöntötte fel rámutatott nagy érdemeire, sok-sok munkájára, amelyet az egylet érdekében végzett. Juriász Lajosné 48 éve tag­ja az egyletnek, évek óta el­lenőre és amilyen jól főz, éppen olyan jól számol. Nem csak a levesbe tör borsót, de bizony a tisztiveslőy társai or­ra alá is. Azért senkisem sér­tődik meg, mert tudják, hogy Juriász Lajosné az egylet ér­dekében kritizál és kifogásol. Szilveszter este az egész közönség megtapsolta és ab­ból meggyőződhetett, hogy nemcsak a családja szereti, de az Ifjúsági Egylet tagsága is. Debrosky Gábor és neje házasság aranyjubiluma Nagyon kedvünkre való, jó magyar és amerikai társasá­got találtunk Debrosky Gábor és neje, Máté Terézia 50 éves házasági évfordulójára rende­zett ‘’Open House”-ban. A vendégek másodízben ta­lálkoztak az ünnepelt magyar párral, Deborsky Gáborral és nejével. Első Ízben délellőtt voltak együtt a West Sidei Magyar Református Tem­plomban, ahol az egyház lel­késze, Nt. Daróczy Mátyás a szószékről köszöntötte fel a ju­biláló párt: Debrosky Gábort és nejét, akik az egyháznak oszlopos, mindig áldozni kész tagjai. N.t Daróczy Mátyás lelkész nem fukarkodott a elismerés­sel, amelynek minden szavát megérdemelte a Debrosky pár. Az érdemek elsorolása nemcsak a Debrosky család­nak esett jól, amelynek min­den tagja a templomban volt, de az egyház minden régi tag­jának, akiket szoros barátság fűz a Debrosky párhoz. Szaszák Józsefné, az egy­ház egyik legodaadóbb mun­kása mondotta: — Nt. Daróczy olyan gyö­nyörű beszéddel méljtata a Debrosky párt, hogy mind­annyian hálásak vagyunk ér­te. Debrosky Gábor Szabolcs megyei magyar, 1903-ban ke­rült az Egyesült Államokba, Kenecséről, Debrosky Gábor­­né Gömör megyében, Ráson született. Egyetlen fiuk van, Louis, neje Éva, akiknek Helen leá­nyát, Debrosky Gábor és ne­je egyetlenunokáját Gilbert Ballash vette el, eddig két gyermekük van, igy Debros­ky Gáboréknak két dédunokáj juk is van. A családi otthonban kora délután megjelentek a jó ba­rátok és vendégek ajándékok­kal és szivük legjobb kíván­ságával. A vendégeket Hu­nyor L Lajosné fogadta, aki ezzel akara meghálálni, hogy pár nappal megelőzőleg meg­hívott vendége volt az őz va­csorának. A finom süteményeket főleg Galló Mátyásné és Debrosky Lajosné készítette, ők szolgál­ták fel az ízletes felvágottat is. Galló Mátyásnét 40 éves ba­rátság fűzi a Debrosky párhoz és a barátság jegyében szíve­sen dolgozott. A vendégek sorában láttuk a következőket: Enyedy Gábor és neje, Sza­szák József és neje, Nagy Pál­­né, Kassay Istvánné (férjét erős hülés otthon fogta), Tho­mas Julia, Szaszák Istvánné, Mrs. S. Fekete Galló Mátyás és neje, Hunyor Lajos és ne­je Pinte József és neje, Hor­váth Borbála, Mr. és Mrs. Gro­­dell, Mrs. Tarbrish, Mrs. En­gel és Mrs. John Hull, aki 35 év előtt volt lakója a Debrosky párnak. Még mások is votlak, de nevüket nem tudtuk meg­kapni. A sok üdvzölő kártyával két üdvözlő levelet is kapott a Debrosky pár: az egyiket Nt. Dr. Csutoros Elekné küldte Shelbybl, O., a másikat pedig Egyes szám ára HH Gál Imréné halva találta vendég­bátyját _________ Gál Imre s neje, a Wm. Penn 361. női fiókjának titká­ra december 10-ikén vendéget kaptak: beérkezett hozzájuk Elginből, 111. Gál Imréné gáty­­ja a 73 éves Szász Sándor. Nagyon jól érezte magát ro­konai körében, szívesen hall­gatta Gál Imréék fiának, Vá­­rosy Lajosnak vadász kaland­jait, aki állandóan szállítja haaz a nyulakat, fácánt és néha-néha szarvast vagy ő­­zet. Január 30-ikán lefekvés e­­lőtt panaszkdott Gál Sándor, hogy nem a legjobban érzi magát. Korán ágyba ment. Nővére, Gál Imréné az éj fo­lyamán benyitott szobájába, megkérdezni, hogy érzi magát. De már késő volt. Gál Imréné halva találta ágyában Sándor bátyját. A kihívott orvos meg­állapította, hogy szivszélhüdés okozta hirtelen halálát. Gál Imre és neje intézked­tek, hogy Szász Sándort El­­ginbe szállíthassák, ami meg is történt. Ugyanarra a repü­lőgépre szállottak, amely a ha­lottat szállította. Szász Sándort Elginben, 111. el is temették. Gál Imre és ne­je részt vettek a temetésen és | visszarepültek Clevelandba. A West Sidei Dunántúliak tisztviselői A Clevelandi West Sidei Dunántúli Magyarok Szövet­sége december 27-ikén, vasár­nap tartotta meg évi gyűlését, tisztviselő választással egybe­kötve. A tagság az év utolsó va­sárnapján nagyon szép szám­ban jelent meg a gyűlésen, a­­mi annak a jele, hogy a tagok lelkesednek az egyesületért. A választás gyorsan ment végbe, mert a tagok csak azt hangoztatták, hogy maradja­­nk a régi tisztviselők. A tagság óhaja teljesült is, a régi tisztviselők egyhangú választás után megmaradtak: A tisztviselők a következők: Elnök; Németh József, 3175 West 90 Street, telefonja: AT 1-3270, alelnök Szabó Géza, Cleveland város régi munká­sa, pénztári titkár: Markovits Emilia, 3126 West 86 St., te­lefon ME 1-8220, jegyző Ma­­rafai Károly, pénztárnok: Sza­kács Lajos, az egyik alapitó, ellenrök Plasznik Éva, Bá­lint Pál és Galgány János. A gyűlés határozatban mon­dotta ki, hogy március ha­vában megtartja a megalaku­lás 10 éves évfordulóját ün­nepi keretekben. TELEFONUNK GAr. 1-5658 Resident: 1-1154 Congressman Michael A. Feí­­ghan. A Debrosky pár hálával van eltelve a vendégeik iránt és különösen hálát éreznek Gal­lé Mátyásné iránt, aki nagyon sokat dolgozott a jubileumi partyn.

Next

/
Thumbnails
Contents