Az Ujság, 1959 (39. évfolyam, 2-51. szám)

1959-01-15 / 2. szám

JANUARY 15, 1959 AZ UJS 3 OLDAL A Bujdosó Honvéd — TÁRCA — Száz év előtt nagy, elfoj­tott zokogás volt egész Ma­gyarország. A vértanuk és hősi halottak özvegyei, a bőr tönben sínylődő és idegen földön bolyongó számüzöt­­tek hozzátartozói sírtak csen­desen, mert még sirni sem volt szabad nyíltan, hango­san. Haynau vértörvényszékei állandóan hozták a halálos Ítéleteket- Megkezdődött a honvédfogdosás és a Vilá­gosnál fegyverüket vesztett honvédek bujdostak erdő­ben, hegyek közt. Isten háta mögött meghúzódó falukban rejtőztek, nehogy a császári seregbe sorozva, külföldre hurcolják őket. Vattán, a borsodi faluban a csak nem rég megindított hivatalos lapból, a Magyar Hirlapból értesültek az or­­szágso rsáról. A pesti újság majdnem minden számában a haditörvényszék ítéleteit közölte. A kis Okolicsány birtok egyszerű falusi laká­ban pattogott a tiiz a kan­dalóban és a novembervégi borulatban, kora szürkület­ben, Krisztina a birtokos lánya, a “Hölgyfutárt” la­pozgatta. Kedvelt költők, i­­rók nevét kereste a lapban, itt, a világ végén, a sárba süppedt, zsupfedeles ház méla alkonyatán. Más nevek, álnevek — ki tudja, merre bujdosnak a letiport hazában? Künn sü­völtött a szél, az eső verte a kis ablakokat, csurgóit az ólmos eső vize az ereszen— az egész udvar elmerült a sárban. Apja pipázott és a Magyar hivatalos híreit bőn gészte, Krisztina merengve nézett a kandalló tiizébe és arra gondolt, lesz-e az idén farsangi mulatság Pesten — 1849 szomorú telén. Hangok rezzentették fel őket. A tornácról férfiak nehéz, sáros sáros csizmái­nak toppanásai hallatszot­tak. Az öreg kinézett. — Nemzetes uram — szól­­lott a gazda —, bujdosó honvédre akadtam az istál­ló mellett. Aszondom, űzött, éhes honvédnek csak ad az ur egy tál meleg ételt, meg nóhány szives, vigasztaló szót is.... — Hozza csak be -— szólt a birtokos. Erre már Krisz­tina is letette a Hölgyfutárt. Bőrig ázott, vézna férfi lépett a szobába. Korát ki tudná? Beesett, lesoványo­dott arcán éhség és fáradt­ság, tagjait fakó, vásott, szakadozott honvéd, rongyos csizma födi. Csapzott, nagy haja vállára hull, szelid­­szemü mélabus tekintetű arcát korszakán övezi. Krisz tina szemét elfutotta a köny apja komoran nézett maga elé. — Bujdosó honvéd előtt nyitva áll a házam —szólt keserű daccal a hangjában. Bizony időbe tellett, mig az ismeretlen férfi megmo­sakodott s rendbeszedte ma­gát. Okolicsányi előszedte valahonan a ház egyik zugá­ból kinőtt, fiatalkori ruhá­ját és az ismeretlen már eb­ben az öltözékben ült vacso­rához. Szótlanul ettek-ittak ezen az estén. Nem kérdezték, ki­csoda, honnan jött- A vihar­vert honvédköpeny volt a 'keresztlevele és pecsétes úti passzusa. Csendben boroz­­gattak. Krisztina meg ágyat vetett a vándornak. Ki tud­ja, mióta nem aludt ágyban, az erdők bujdosója. Reggel igy szólt a bir­tokos vendégéhez: — Öcsém-uram, itt meg­húzhatja magát nálunk, rej­­tekezhet, amig jólesik. Ide még nem vetődtek a császár fogdmegjei, spicli sem lakik ebben a faluban. A bujdosó honvéd illően megköszönte a szives szava­kat. Krisztina leült az ablak mellé és ölébe tette a hölgy­futárt,' A honvéd tisztelet­­teljesen megkérdezte, mifé­le újság az? — Nagy Ignácé, Pestről hozatjuk — feelte a leány. — Hát már van magyar újság?— csodálkozott a fia­talember és amint a leány feléje nyújtotta, izgatottan kapott az irodalmi újság el­ső száma után- Átlapozta, néhány pillanatra megállt néhány oldalon, aztán meg­köszönve, visszaadta és me­rengve nézett ki az ablakon a vigasztalan tájra. Mélyet sóhajtott. Eszébe jutottak az elmúlt évek, mikor verseit kinyom­tatták a Pesti Divatlapban, majd a lázasfényü, regénye­sen forradalmi napokban az “Életképek-ban” láttak napvilágot költeményei és ő úgy érezte— mint egyik ver­sében irta — hogy “a tün­dérmesék aranyszekerében robog” az ismeretlen jövő felé. Ügyvédi vizsgát tett Pesten. Borsod megye ügyé­sze lett és a hon szebblelkü hölgyei álmodozva olvasták érzelmes verseit. Huszon­­négyéves volt, mikor a bor­sodi önkéntes zászlóaljba lé­pett. A lány észrevéve a férfi szomorúságát, amelyet nyil­ván a nyomtatott betűk idéz­tek fel, igyekezett beszédre bírni. — Igaz, hogy Petőfi Sán­dor elveszett a segesvári csatatéren? — kérdezte. — Igaz — felelte a hon­véd. — Szegény Petőfi — sóhajtott aztán lehajtotta a fejét­— Szereti a költeménye­ket? — szólt ismét Kriszti­na. — Magam is Írtam poé­mákat — válaszolt csönde­sen a férfi. — Tóth Endre az én nevem — mutatkozott be az idegen. — Tóth Endre — kiáltott fel őszinte örömsikollyal Krisztina. Borsodban külö­nösen jól ismerték a mélá­­zásra hajló hölgyek a fiatal költő nevét. Felpattant ül­téből és rózsaszínű selyem­­szalaggal átkötött füzetcso­mót hozott elő az almáriom fiókjából. Pesti Divatlap.... Életképek.... Lapozott ben­nük. A bujdosó honvéd halvány arcába visszatért az élet szine és segített a lánynak a lapozásban.... aztán egymás­hoz hajló fejjel együtt ol­vasták a költeményeket. A honvéd beszédes lett- Elmondta, hogy, januárig küzdött a borsodi önkénte­sekkel, de a kassai táboro­záskor mindkét lába elfa-Esküvőkre, lakodalmakra és minden más alkalomra a legszebb virágokat kapp személyes vagy telefon rendelésére. ARAINK SOHASEM ADHATNAK PANASZRA OKOT. Orbon's Flowers 11520 Buckeye Rd. RA 1-1500 gyott a rettenetes télben és utóbb már csak tábori kül­detésekben vehetett részt. — Világos után a honvéd jfogdosás elől bujdostam és igy kerültem ide véletlenül | Ezután már többet beszél­gettek és a széplelkti Krisz­tina mindjobban megszeret­te a bujdosó honvédet, a sors üldözött költőt, akit ismert. A december meghozta az igazi telet. Fehérbe borult a borsodi vidék. Naphosszat esett a hó és valósággal be­temette a kis falut- Kintről a téli szürkületben bevilági­­tott a meleg szobába a villo­gó hó, a kandallóban duru­zsoltak a lobogó lángok. Me­rengő, ábrándos lelkűk mu­zsikálni kezdett. Későn gyújtottak lámpát és órákig álldogáltak az ablak előtt, dudorászva mélázva nézték a ringó, ütemesen hulló hópelyhet. Észre sem vették, egymásba simult a kezük, amint már együtt do­bogott a szivük. Egyik este betlehemesek jártak a házban. Halkan ve­lük énekelték a szent éneke­ket“ Menyből az angyal le­jött hozzátok.... És amikor elköszöntek az angyalt kisérő háromkirá­lyok meg pásztorok a bet­lehemmel, a költő úgy érez­te, hogy az otthonból űznék ki, ha távoznia kellene most innét. | :j i ! Megborzongott és kibugy­­gyant a száján, a mit gon­dolt. — De nehéz volna elmen­ni innen. i ! f *! Krisztina szelid szemén könny csillant. Az apja rá­nézett és felelt helyette: — Hát maradjon itt min­­dig,.. öcsém-uram, .nehogy megsirassák! A gyászfátyolos, fényte­len karácsonyon, amikor búj dosó honvédek talán meleg ételt sem ehettek, nyugvó­helyre sem leltek — felcsil­lant előtte a boldogság tün­dén fénye s Nagykarácsony ünnepén feleségül vette 0- kolicsányi Krisztinát. És az maradt, aki volt negyvenki­lenc karácsonyán — bujdosó honvéd.. Kis Dongó Naptár HUMOR KIÖMLÖTT A BOR... — ELTŰNT A PULYKA Francia pezgő és többféle High Ball* RUDY TAVERN 5710 Lomin Avenue Tel. WO 1-9586 Vhysky - Vodka - Scotch - íin - Bourbon - Rum kapható üvegekben kivitelre is. 0-nél többféle sör van mindig készenlétben Ha party van a házánál, ná •.ink nagy kedvezménnyel kapja a sört. FANCHAIY 4714 LORAIN AVENUE m. 1-188? Vágott és cserepes virágok TEMETÉSEKRE kegyelettel­­esen, LAKODALMAKRA Íz­lésesen végezzük el a rendelést Távirati virágküldés a világ bármely részébe — teljes jót­állással. Hire futamodott, rogy a kedvelt komikus Damó főbe lőtte magát. Onnan támadhatott a hir., hogy egy puskát egy este kikölcsönzött egy barátjá­tól, azzal az ígérettel, hogy valami nagy pecsenyét [fog meglőni, s abból neki is .jut­tat, aztán egy hét múlva sem került elő a puskával. Bizonyosan saját magát ér­tette a nagy pecsenye alatt. Ezt a hirt mindjárt meg is irta egy fiatal uj ságiró egy vidéki hírlapban, abból átment a fővárosi hírlapok­ba, onnan ki a külföldi hír­lapokba s átment Ameriká­ba is. Akkor csak egyszerre elő­áll Damó a puskával- Az egv heti vadászat alatt lőtt egv harkályt. Sok más nagyobb állatot is megriasztott, a­­melyek mind csak egy haj­szál biján menekültek meg tőle. Hanem hát a harkály nem pecsenyének való. Felmegy tehát a színház igazgatójához, és jelenti, nogy itt van. Az igazgató vállat von. — Hogy lehetne már! ön itt, mikor ön meghalt? — Ki mondja azt? — Ihol van az újságban. Hat újságban is benne van, hogy ön agyonlőtte magát s meghalt. — Dehát én mondom, hogy nem haltam meg. —Már nekem hiába mond­ja. Azt csak nem kívánja talán, hogy én önnek jobjban higyjek, mint annyi tiszte­letreméltó hazafinak? — De mikor annyira nem haltam meg, hogy pláne egy kis előleget kérek. — Micsoda tulvilági cé­lokra j a j — Hát arra a célra, hogy éhes vagyok s enni akarcjk. — No még ilyet se hallot­tam, hogy a halottak éhez­zenek. Barátom, aki meg­halt, az nem eszik, aki rlem eszik,az nem éhes, aki nem éhes, annak nem kell előleg. Ön meghalt, tehát önnek nem kell több előlegezés. — Ugyan kérem, legyen szives hát legalább egyet a­­zokból a hírlapokból ide ad­ni, hogy igazolhassam ma­gamat a házi gazdámnál, ha majd a házbért kéri, hogy én meghaltam. — Tessék, akár kettő, de visszahozza,mert el akadom tenni. A szegény halott azonbán; amint a konyhán keresztül ment, meglátott a tűzhelyen egy szép nagy pulykát nyár­son pirulni. A szolgálónak azt mondta, hogy szaladjon be frissen, az igazgatóné feldöntötte a bort, törülje fel, s mig az bement, köpe­nye alá kerítette a pulykát s odébb állt vele. Mire anyomozásra megin­dult igazgató valamelyik korcsmában ráakadt, linár akkor a pulykának csak a csontváza volt feltalálható, olyan szépen kitisztogatva, mintha valami muzeum szá­ára lett volna előkészítve. — Nini. Az ur megette az én pulykámat! — támadt rá az igazgató a színészre. Az pedig kísérteties pát­­hosszal vonta elő kebléből a tőle elhozott újságot s az aláhúzott sorokra mutatott­— íme uram, itt a bizo­nyítvány, hogy én meghal­tam, s a halottak, tetszik tudni, nem esznek. (INDENFAJTA FURNACí aaaerelési o* la.vitást tolj« Jótállással végzünk, idogoc Moh ah ess torámás totó javítást Is Tilkltó THE PARKHILL FURNACE CO. SK 2-4949 21816 Haiworth Ave BEACHWOOD, OHIO DAVE SZABÓ TELEFONUNK: GARFIELD 1-5658 Lakás: FA. 1-1154 AZ UTOLSO KÍVÁNSÁG Elemér úgy tudta, hogy minden ember életében meg­­jérkezik egyszer a tündér és kihirdeti: — Három kívánságodat teljesítem. Sorold fel! Őt eddig még nem látogat­ta. meg a tündér. Kicsit bősz szántotta a dolog, mert már erősen őszült, ..reumával küszködött, görnyedten járt, egyszóval — öregedett. Amikor úgy érezte, hogy az élete már a végállomás­hoz közeledik, váratlan meg­jelent a tündér a sematikus szöveggel: — Eljöttem, hogy telje­sítsem három kívánságodat! Elemér ekkor már nem volt ősz, mert teljesen meg­kopaszodott. Mint afféle morcos öregember szeretett zsörtölődni. — Most jössz? — rivalt a vendégre. Durcáskodott a tündérrel, mint egy pontatlan nővel, a­­ki késik a randevún. Hosszan töprengett, majd majd kinyögte: — Csak egy kívánságom van már nekem kedves tün­dér! Mindazok álljanak itt sort az ajtóm előtt, akik mi­att hosszú éltemben én sort álltam. A tündér felemelte a va­rázspálcáját — ez volt a munkamódszere — helyet foglalt-Roppant morajlás hallat­szott a szemközti térről. E- leinér1 kinézett az ablakon, p^irek' és ezrek álltak végte­len sorokban élénken geszti­kulálva és méltatlankodva. Baloldalon a régi k. u. k. bü­rokraták sorakoztak. Ele­mér rögtön ráismert .arra a őrmesterre, akinek szobája előtt napokig ácsorgott hogy megkapja a karácsonyi sza­badságlevelet. — Kikérem magamnak, én előbb jöttem — kiáltott egy stentori hang. Hiszen ez a békebeli adó­tárnok hangja! ó, mennyi 'szép tavaszi délelőttje ve­szett kárba az adóhivatal dohos folyosóin! Női sikitások vegyültek az általános lármába­— Éhes gyermekeim vár­nak rám otthon! —nyöszö­rögte az egyik. Ezek, a nők annak idején 'kényelmesen végezték a dol­­igukat a párnás ajtók mögött .pénztárablakok árnyékában, ! irodákban, rubrikákat vezet­­| ve, tízóraizva, tükröszködve, | telefon csicsergés hangjai ’mellett. Külön helyezkedtek el az orvosok, akiknek a várószo­bájában annyi izgalmasórát töltött. Fogorvosa és bel­gyógyásza vadul vitáztak. — Én igazán nem várha­­! tok — mondta a belgyógyász j — a kórházban nyolc sziv- I bajos betegem haldoklik! Nem értem kolléga ur siet­ségét, tudtommal a fogfáj ó­­| sok nincsenek életveszély-I ben! tott szitkozódások. Elemér a tündérhez for­dult­— Kartársnő — mondta szelíden —még is volna még egy kívánságom. Zavarja szét ezt a tömeget. Aludni szeretnék. És csendesen elszenderült. Stella Adorján A Bethlen Benefit Bál január 24. a Bethlen Teremben Az idei Bethlen Benefit Bál, január 24-ikén, szeombat este a Bethlen Ttremben Roósz László kitűnő zenekarának zenéjével a magyar fiatalság fényes estélye les-z. A Reformáus Árvaház Bi­zottság nevében Tű cere Ist­­vánné elnök és Volosin Lenkt, a báli bizotság vezetője kéri a szülőke, hívják fel gyerme­­k figyelmét erre a fényes mu latságra, amelynek jövedelme a Ligonieri Reormátus Árva­házé. Úgy flenne szép, ha a szülők feflnött gyermekeikkel együtt jelennének meg a Bethlen Teremben és gyönyörködné­nek a fiatalság tánccaiban. Székely disznótoros vacsora jan. 24. A várva várt székely disz­nótoros vacsora január 24-én, szombat este lesz a Bohemian Hallban, 4314 Clark Avenue A kolbászt és hurkát az i­­dén Szabó Ezsaiás ,volt elnök ^készíti székely módra és szé­­jkely tisztességgel a legjobb húsokból. A sütést s főzést a székely nők végzik, a kiszolgálást pe-> dig a székely fiatal asszo­nyok. Kell ennél jobb ajánlat? A zenét a Tokay zenekar szolgáltatja. A vacsora jegy $2.00 és z a tánchoz is érvényes. Csak a tánchoz a jegy ára 75 cent. Magyar nyelvi tanfolyamok A Magyar Központi Tan­könyv Bizottság jelenti, hogy a Board of Education keretében két magyar nyel­vű tanfolyamot indít és pe­dig Február 2-án este 7-től 9-ig a Harvey Rice (Buckeye Road és 116 Str.) iskolában és február 3-án este 7-től 9- ig a Carnegie West Branch könyvtárban (Fulton and Bridge.) Mindkét tanfolyam fel­nőtteknek, 16 éven felüliek­nek szól, 15 hétig tart. Bei­lAfti IMI rifrWIft ié Ha nincs, aki főzzör • önmaga sem főzhet vagi pihenőt tart a fő ziehen, dt erégit olyan ite.lt kíván élve t*tel in egészséggel elf• 0gasztant, amilyent otthon 6*'tek akkor keresne fel a RICE RESTAURANT AZ UJ HELYEN 12521 BUCKEYE ROAD Ftaom töltött káposzta mind«* nap HAZA VITELRE ta. Elizabeth Kísh. tu>~ Monon ratás az egész tanfolyamra $7.50. Jelentkezni lehet a hely­színen, vagy a Magyar Köz­ponti Tankönyv Bizottság­nál, telefon PR. 1-6158. Terveznek a Harvey Rice iskolában szombat délelőtti tanítást gyermekek részére is, ha erre ellegendő jelent­kező akad. A szülők jelent­sék ebbeli óhajukat levélben a MKTB rímére: 28ß6 Was­hington Ave., Apt. 13. Cle­veland 13. Ohio. Megfelelő számú jelentke­zés esetén mód van kisebb gyermekek számára is ma­gyar nyelvű iskola nyitására az East End Neighborhood épületében. Jelentkezni le­het Hargittay Bélánénql: LO. 1-0027. lendel minden nap reggel 10-től este 8-lg. >. CIPÓI'« ISTVÁN FOGORVOS 2884 Scranton Road Tol. CHorry 1-3317 MEGHÍVÓ A WEST SÍDÉI REFORMÁTUS TEMPLOMSEGÉLYZŐ NŐEGYLET RÉTES DÉLUTÁNJÁRA, 1959, JANUÁR 18-cn, VASÁRNAP délután 3 órai kezdettel a KÁLVIN TEREMBEN, 1950 West 32nd Street Sonkaszendvics, RÉTES, kávé Uzsonnajegy: $1.00 MINDENKI JEGYEZZE MEG u* kis vagy nagyobb baja van A TelevisionnaS ^bármely gyártmánya Is) tolja« garancia mellall megjavítjuk. Steve G. Szabó B. F. G. - TV PSolázott és szakképzett television-j avité 2656 East 126th Street UJ TELEFON JNK: SW 1-4544 — RA 1-0567 zlésesen és néltónyos árban készít sl minden virág rendelést GAYER'S FLORAL SHOPPE 3033 Lorain Avenue Telefon: ME 1-1889 Nagyon kelnek a jegyek, foglalja le jegyét, hogy biztos legyen a helye a CLEVELANDI MAGYAR és SZÉKELY — SZÖVETSÉG — TÁNCCAL EGYBEKÖTÖTT Disznótoros Vacsoráján A Bohemian Hallban, 4314 Clark Avenue 1959, Január 24-én, szombat este A zenét a TOKAY zenekar szolgáltatja A vacsora jegy ára $2.00 a vacsora kezdete G-kor CSAK A TÁNCHOZ A JEGY ÁRA 75c Jegyét lefoglalhatja a Székely Szövetség bármely tagjának közvetítésével, sőt előre meg is veheti WHEN BUYING OR SELLING A HOUSE Use our Escrow Service Protect both parties in the deal «{■id Fitdit limn uuuuRCf catrmma Gyógyszereket m óhazóbn csőn c "AJÓ PATIKAVA’ küldunl SAJÓ SÁNDOR uklevsÄs» GYÓGYSZERÉSZ 3824 Lorain Ave Telefon: WO 1-8482 — Nem?! — replikázott i’élesen a fogorvos — Éppen i ma halt meg egy plombáit ! betegem. i, Bábeli hangzavar emelke­­! dett a fellegek felé a tér e­­gyik távoli sarkából. Külön­böző nemzetek ejegáns fiai | álltak sorba és verekedtek I egy talpalatnyi helyért. A vizűm osztályok tisztviselői. Franciául, a régi nemzet­közi diplomácia udvarias nyelvén röpködtek a váloga-HA GYÁSZ ÉRI A A CSALÁDOT minden szükséges intézkedést hűségesen és lelkisxnereiesen elvégzi a legméllányosabb díjszabások melleit MAGYAR TEMETÉS RENDEZŐ JOHN J. RICZO Lukács István, Licensed — KÉT TEMETKEZÉSI INTÉZET — 12519 Buckeye Road 17504 Harvard LO 1-2030 SK 1-8900 Tisztelettel tudomására adjuk a magyal „ágnak, hogy 12519 Buckeye Road megnyílt UJ TMETKEZÉSI INTÉZFTÜNK KÉT modernül berendezett! káopl­­nával és a gyászolók részér« minden kényelmi helyiséggel.

Next

/
Thumbnails
Contents