Az Ujság, 1959 (39. évfolyam, 2-51. szám)

1959-01-15 / 2. szám

4 OLDAL AZ VjkaG JANUARY 15, 1959 j Amerikai Leány , A kapitány meglepetve nézett rá és sejteni kezdte a valót. Egy anyára nézve borzasztó lehet a tudat, hogy fia fogságban van. A rendnek főőre egy percre ellágyult s té­továzni kezdett, de aztán eszébe jutott a herceg és ezzel együtt a becsvágy is előtérbe lépett benne. Ha ő a herceg szándékait mindenben megvalósítja, a jutalom semmi eset­re sem fog elmaradni. Biztos, hogy érdemeinek elismeré­séül és közbiztonság előmozitása körül kifejtettt eredmény dús müköéséért legalább isegy rendjelet fog kapni, a leg­közelebbi, megyei tisztujitás alkalmával pedig az alispáni állást játszva fogja elnyerni. — Kegyelmes asszonyom, nem tehetem, — mondta is­mételve. — Higyje el, magam is a legnagyobb mértékben sajnálom Ormay Alfrédet, de a kötelesség az első. Mocsonokyné a legnagyobb felindulásban távozott a rendőrségi épületből és egyenesen a hercegi palotába sie­tett. Beszélni akart a herceggel. Saját szájából akarta hallani, vájjon csakugyan úgy áll-e a dolog, amint azt a rendőrkapitány mondotta. Hisz az borzasztó lenne. Az apa börtönbe vetetti tu­lajdon vérszerinti fiát- És miért? Bizonyára az a kígyó csavarta el ismét a fejét. A hercegi palotába érve, felsietett az emeletre és be­lépett a r.agy előteremben. Egészen ki volt kelve magából a nagy sietség miatt. A legelső kamarást akit talált, fel­kérte, hogy jelentse be a hercegnek. Mindenki különös szemekkel nézett rá. Mintha csodál­koztak volna, hogy a töi’téntek után még mit keres itt a grófnő? Mindenki tudta már a rendőrkapitány jelentéséből, hogy Ormay Alfréd fogva van. Azt is tudta mindenki, hogy a herceg a legnagyobb mértékben fel van indulva a szemé­lye ellen intézett uccai tüntetések miatt és nem fog egy-1 könnyen megbocsátani annak, kit ennek a tüntetések oko­zójának gondolt. — Ha tehát a grófnő Oormay Alfréd érdekében jött, akkor ugyan hiába fáradt. De azért mégis bejelentették-A herceg mérgesen összeráncolta homlokát. — Mondják meg neki, hogy nem kívánom őt látni, — mondta hargosan.. A szárnysegéd vállat vont. Mocsonokyné még egy per­cig maga elé meresztette tekintetét, aztán elrohant. Ah, milyen üres volt előtte a világ! Szerettei most már mind börtönben vannak! És mindketten ártatlanul szenvednek. Erzsiké ép úgy, mint Alfréd. Az a kígyó te­hát mégis célt ért! Annyira vitte, a herceget, hogy most már tulajdon fiát is megtagadja és börtönbe veti! Mi lesz már most Erzsivel? Berky átment Amerikába, Alfréd fogva van, ki fogja ügyét képviselni, ki fog érte küzdeni? Mocsonokyné végtelen vágyat érzett magában lega-i labb Erzsit meglátogatni. Vele beszélhet, a járásbiró en-| gedélyt folytán hetenkint legalább is kétszer meglátogat­hatja őt. Elment tehát a járásbíróság épületébe- A porko­láb már tudta, mi célból jön és mindjárt levette a szegről Erzsi szobájának kulcsát és bebocsátotta a grófnőt. Erzsi örvendezve sietett elébe. Mocsonokyné hangos zokogás között zárta őt keblére. Erzsinek feltűnt a sirás és megdöbbenve kérdezte: — Mi történt? — Gyermekem, a sors egy újabb csapást mért reánk! Alfréd fogva van! Erzsi elrémült. — Miért? — kérdezte elhaló hangon. Mocsonokyné elbeszélte neki a történteket. Most mindketten együtt sírtak. Könnyeik összevegyültek, két­ségbeesés töltötte el szivüket. Erzsi eszmélt fel legelőször. A gyöngének látszó lány csodálatos lelkierővel birt, melyet semmiféle szenvedés sem tudott megtörni. — Alfréd is ép olyan ártatlan, mint én — mondta. — Ahogy én bízom Istenben, úgy az igazság ki fog derülni, úgy neki is bíznia kell! Mocsonoky grófné szomorúan csóválta fejét. Eddig én is bíztam, — mondta, — de most már el-i vesztettem a bizalmamat. A renőrkapitány szavai kétség­­beej tettek. Azt mondta, hogy az igazság azé, akié a hata­lom! És ezzel a hatalommal a te ügyed el lesz nyomva! — Elnyomva? kérdezte Erzsi csodálkozva. — En­gem elnyomhatnak, de az igazságot soha! Előbb-utóbb ki­derül és elfoglalja helyét, melyről kiszorították. — Kedves gyermekem, szép dolog a bizalom, de ha az ember látja, hogy mindenki csak a maga érdekét, elő­nyét és a javát keresi, még jobb meggyőződésének feláldo­zásával is, akkor igazán megszűnik a bizalom. Erzsi összekulcsolta kezeit: — Én a jó Istenben bízom,—mondta az ég felé pillantva-Mocsonokyné egy ideig maga elé bámult. Szinte iri­gyelte Erzsitől az a nagy lelki erőt, melyet nehéz helyze­tében tanúsított. A tiszta lelkiismeret adta meg azt! — Boldog vagy gyermekem, hogy bízni tudsz! Ártatlan lelked tiszta minen bűntől! A te szivedben a világ gonosz érzelmei még nem verhettek gyökeret, még nem tudod mi a csalódás! De én.... Oh én rettenetesen csalódtam! Kiját­szottak, sárba tiporták legszentebb érzelmeimet, megfosz­tottak mindentől, ami kedves volt előttem! Erzsiké maga is szenvedett, mégis ő vigasztalta a grófnőt. — Bizzunk,, — mondta. — A Mindenható jóra fog fordítani mindent. , A grófné hátra szegte fejét. — Az a kígyó az oka mindennek, — kiáltotta. — Mi­atta szenvedsz te és az én bajomaat is ő okozta. Van-e az Istennek elég súlyos ssapása, hogy őt méltóan sújtsa mindazért: a sok rosszért, amit nekünk okozott és még o­­kozni fog? Mert tud meg kedvesem, hogy ez csak a kez­det! A rendőrkapitány mondja, hogy a megújított pert el fogják nyomni! De akkor mi lesz belőled és nji lesz NOW! m Feel like a Queen with no more frost ever! FREEZING WITHOUT FROSTING ! with a new 1959 FRIGIDAIRE FROST-PROOF Refrigerator-Freezer! Not just automatic defrosting...here’s the end of frost for all time I No matter how self-defrosting other type refrigerators are, frost still forms ... in the freezer! Ice cubes freeze together. Packages stick! But with fabulous FRIGIDAIRE FROST PROOF, frost is whisked away before it starts! Absolutely different from other refrigerator-freezers! No more frost­­locked foods. No ice tray hammering! No stuck-together cartons! No melted water mess! 100% Frost-Proof! • Serving without stretching! Only Frigidaire has wonderful Roll-to- You Shelves. • Vegetables without wilting! Giant Picture Window Hydrator. • Snacks without searching! Full length door storage. • Frozen foods without digging! Two Roll-to-You Freezer Baskets. • Ice cubes without struggling! Ex­clusive "Flip-Quick” Ice-Ejector and Instant Server. • Opens without stooping! Tap your toe to open a frozen storehouse. • Foodkeeping without worrying! Frigidaire Meter-Miser — famous for dependability! 2-door Model FP-142-59 Lacework Styling, too! The Frigidaire Sheer Look has a feminine, new flair! Choice of 5 luscious colors or white, all with, new lacy design Optional White Porcelain Enamel finish, too! Nagyon kis lefizetés Built and Backed by General Motors Könnyü részletek FRIGIDAIRE ADVANCED APPLIANCES ... DESIGNED WITH YOU IN MIND Két modern üzlet LOUIS FURNITURE & APPLIANCE CO. E. 130th at UNION • 10508 UNION WY. 1-5070 • Dl. 1-6160 AZ UJSAG £S A NYOMT» GA. 1- 5658. FAr. 1-1154 TETŐJAVÍTÁS és DJ tető készítése. Csatornázás, kémény, és cerités beszerelése és javítása a LEGMÉLTANYOSABB ÁRON Díjmentes árlejtés KRIZSÁN ÁRPÁD SUDAPESTI VALLALKOZC Mindenféle belső munkát vállalunk a házaknál: festést, avitást és szerelést. Minden­re van szakemberünk. 2168 FULTON ROAD Cleveland 13, Oh jo Ha szolgálatunkra szükség van, hivja fel: OL 1-5789 Good Heading for the Whole Family •News »Facts • Family Features The Christian Science Monitor One Norway St., Boston 15, Mast. Send your newspaper for fh« time checked. Enclosed find my check er money order. I yeor $18 0 6 months $9 Q I montha 5430 Q Nome ~ Address ■«Sy------Z5e----RaT' n-M Alfrédből? Oh, Istenem, el sem merem gondolni! Védőidet mind egymásután börtönbe vetik, vagy elnémítják. És az Isten mindezt elnézi! Oh, nincsenek már sújtó villámaid a gonoszok számára? Ebben a pillanatban lépett be a porkoláb és kijelen­tette, hogy a beszélgetésre engedélyezett időnek már vége van-Mocsonokyné kénytelen volt meghajolni a fogházi rend előtt és érzékeny búcsút vett Erzsitől. Az épületet el nem hagyhatta anélkül, hogy még a járásbiróvaal is ne beszéljen. Tudni aakarta, mit szól a járásbiró ahhoz, hogy a pert el akarják nyomni? Csajthay a fejét rázva mondta, hogy nem lehet. — De a herceg akarja! —Még akkor sem lehet! A harceg hatalma nem tér* jedhet odáig, hogy a bíróságot befolyásolja! A bíróság füg getlenül itél Isten és király nevében. Én ezt az ügyet vég­re valahára tisztázni akarom. Amit megkezdtem, be is a­­karom fejezni. Eddig már annyi bizonyíték gyűlt össze Rosty és Keresztszeghy Erzsébet ellen, hogy elitélésük bizonyos. — Miért nem bocsátja hát szabaadon Erzsit? — Még nem lehet! A perben el lett Ítélve, ennek az íté­letnek tehát előbb fel kell oldatnia. Ez pedig csak a vizs-, gálát teljes befejezése után fog megtörténhetni-Mocsonokynét a biró szavai csak félig nyugtatták meg. Egy balsejtelme meg is valósult. A keresztszegi tüntetésről az annak elnyomásán fára­dozott hatóságok mind jelentést tettek felettes hatóságaik­nak. A szolgabiró a megyének, a csendőrség és katonaság mindegyik a maga parancsnokságának. Innét a jelentések feljebb mentek egész a minisztériumig. Útjában szörnyen megnőtt a magábaan véve jelentéktelen ügy. Az egyszerű uccai tüntetés úgy érkezett fel a kormányhoz, mint való­ságos lázadás. Ehhez járult , hogy a herceg is panaszt emelt a sze­mélyén éjtett sérelem miatt- A keresztszegiek inzultálták őt az utcán! Ez hallatlan eset! Ilyesmi még nem történt. A felséges uralkodó háznak eddig még egy tagját sem inzultálták Magyarországon. A keresztszegiek az elsők, akik erre a szomorú hír­hedtségre szert tettek! De ki ennek az oka? Kétségkívül a járásbiró, aki e­­-rélytelenül és ügyetlenül vezet egy pert, sőt aki még eb­ben az ügyben hírlapi vitatkozásba is bocsátkozik. A keresztszegiek fel voltak háborodva, de nem tehet­tek semmit, mert a kormány katonaságot küldött a nya­kukra. Rossz hirbe jutottak most a kormányál és előre látható volt, hogy az ostromlállapot úgyszólván állandó­sítva lesz a városban. Ha Floridában készül letelepedni, forduljon teljes bizalommal a PRAGER JENŐ ENGEDÉLYEZETT ÉS MEGBÍZHATÓ ingatlanforgalmi irodájához. JÓNEVÜ ÉS MEGBÍZHATÓ MAGYAR SALES­­MANEK ALLANAK A MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁRA A Floridai életnek megfelelő szép, kényelemre be­rendezett laKÓházak vagy nagyobb, jövedelmező több szobás és több lakásos épitíetdk. EUGENE PRAGER, REALTOR 3161 S. W. 8-ik ucca Tel. HIGHLAND 6-6483 MIAMI. FLA. Szakács József ÓHAZAI PLUMBER *8 SZEKÁLÓ MESTEB 3097 Ashwood Rd. SK 1-1479 A CNtontt érni* aélkttJ TtlUaygéwtol Uj Bankit M javítást • gyarant ehráUaL < •x~x~x**x-x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x~x**x"x~:-x~ HA GYÁSZ ÉRI A CSALÁDOT nagy aaSlraég van a JÓ BAKATKA .aki ■ Ingap róbb réasl—klg todeágoss* a VEGTISZTESSeG ADAS mind— tervéi — a család lávái»agyaiéval. Mind— tatárkáéi« úgy történik, hogy a gyáaa^r 16 család zavartalanul adDkassa át magit aa utolsó búcsú nagy— nehéz perednek. Gváss esetén aselgálatirf ká— áll Bodnár A. Lajos ÉS FIA IFJ. LAJOS Temetésrendezők és Balzsamozók 3929 Lorain Ave ME 1-3075 SZABADSÁGHARCOSOK!! f S í a fehér kárya kicseréléséhez a külön­leges kivánalmaknak megfelelő cs személyenként szükséges HÁROM DARAB Igazolványkép már most megrendelhető. 3 darab kép ára: $1.97 BENDLY PHOTO STUDIO \ s I) SW 1-8624 11315 BUCKEYE RD. CLEVELAND 4, OHIO SW 5-0875 \ CLXXXV. FEJEZET. EGY KIS BÖKKENŐ Az uj járásbiró, Török Kálmán, elfoglalta hivatalát, azzaal a kifejezett szándékkal, hogy rendet fog csinálni. Ugyanakkor jöttek vissza a felső bíróságtól az Erzsi bünperére vonatkozó iratok. A királyi Ítélő tábla az első bíróság ítéletét csak annyiban változtatta meg, hogy a büntetést három évről öt évhe emelte. Ez óriási hiba és baklövés! A belügyminiszter,, mint az orszg nyugalmának legfőbb őre, ráment az igazság­ügyminiszterre, ez meg neki ment Csajthaynak és hivata­lától felfüggesztette. A keresztszegiek tehát uj járásbirót kaptak, még pe­dig egy olyat, aki tud és akar is rendet csinálni. Csajthay meg volt döbbenve, de kénytelen volt meg­hajolni a kormány parancsa előtt. Az érdemekben megőszült birót, ama botlása miatt, hogy hírlapi nyilatkozatbkbaa bocsátkozott, keményen meg dorgálták, mire ő beadta lemondását. Mocsonokyné kétségbe volt esve. Tehát mégis igaza volt a rendőrkapitánynak! Az igazságot el akarják nyom­ni! Török Kálmán maga elé hivatta tehát a boldogta­lan leányt és kihirdette előtte a felső bíróság Ítéletét, a­­mely büntetését öt évre emelte fel. Szegény Erzsi, aki felmentését várta, irtózatosan csa­lódott- A táblai ítélet úgy hatott rá, mint derült égből a villámcsapás. Egy percig szótlanul állott, a járásbiróra meresztve tekintetét. Nem is tudott feleszmélni, a világ forogni látszott körülötte­— Megértette? — kérdezte a biró szárazon. Erzsi még mindig nem birt szólani. Szinte hihetetlen­nek látszott, amit a biró előtte kihirdetett! Csalás miatt 5 évre van elitélve. Úristen, van-e hát igazság ezen a föl­dön? — Nos? —kérdezte a biró türelmetlenül,—van-e még valami mondani valója? Erzsiből most kitört a fájdalom és keservesen felzo­kogott. Török Kálmán nem volt barátja az ilyen kínos je­lenetnek s azonvolt, hogy annak hamarosan végét is vesse. — Jogában áll fellebezni a kúriához, — mondta kur­tán. — Kiván-e élni ezzel a joggal! Erzsi annyira oda volt, hogy nem is értette a járás­biró szevait. Egyre csak zokogott és a kezeit tördelte. — Tehát nem akar felebezni, — mondta szárazon a biró. — Törvényszolga vezesse el őt! Erzsi gépiesen engedett magával tenni mindent- Sze­rencsétlensége most be volt tetőzve! Midőn már a leg­jobbat remélte, akkor tört ki teljes erővel a katasztrófa! Most nincs senkije, aki őt megvédje! A konzul Amerikában van, Alfréd börtönbe jutott. Mocsonokyné gyönge asszony lőttére mitsem lehet. A boldogtalan leány, amint cellájába ért, egészen megtörve összerogyott. A járásbiró el volt tökélve végrehajtani az Ítéletet és már intézkedett Js, hogy Erzsit néhánynap múlva valame­lyik fegyházba szállitassa büntetésének kitöltése végett. A perujtiásra vonatkozó Írásokat félretette. Az ítélet­­kihirdetésre vonatkozó jegyzőkönyvet úgy állította ki, hogy az elitéit megnyugodott a királyi táblaa ítéletében, ez tehát jogerőre emelkedett. Tehát nincs miről többé tárgyalni. Rosty ennélfogva szabadlábra helyezte, szintúgy Köles Mátyást és Gyurónét. A keresztszegiek emiatt fel voltak háborodva, de meg sem mertek moccani, mert nyakukon ült a katonaság. Rosty tehát diadalmaskodott! Első útja Erzsébetnek szólt­— Győztünk, — kiáltotta, amint a grófnőhöz belépett. — Az az, hogy én győztem, — felelt Erzsébet nyoma­tékosan. — Nekem köszönheti, hogy visszanyerte szabad­ságát. — Talán inkább a hercegnek, — jegyezte me Rosty kissé gúnyosan. —De mindannak dacára még nem va­gyunk túl az árkon! Én célszerűnek találom elutazni. — Csak menjen, — felelte Erzsébet gúnyosan. — Én maradni fogok. Most már élvezni is akarom győzelmeim gyümölcsét. Rosty megértette, hogy mire céloz. — Kegyed tehát még mindig hercegi koronáról álmo­dik? Ám legyen! De én befejeztem itteni működésemet- Én külföldre megyek. — Miért nem inkább Amerikába? — vetette oda Er­zsébet. Rosty úgy tett, mintha ezt nem hallotta volna ■— Jobb lenne, ha kegyed is követné példámat, — mondta. — De ha minden áron maradni akar, sok szeren­csét kívánok. De el ne bízza magát! Nagyon közel jutot­tunk már az örvény széléhez! Néhány nap előtt még úgy állott a dolog, hogy el leszünk ítélve! Ez meg is történt volna, ha uj járásbirót nem kapunk! De azért bizonyos dolgok annyira fel vannak kavarva, hogy nem lehet többé elnyomni. Biztosra veszem, hogy folytatása lesz a dolog­nak. Én tehát idekoi'án elfogom haagyni eddigi szereplé­sem színterét. — Akkor hát Isten önnel, — mondta Erzsébet. — Szerencsés utat! Rosty most haza ment. Lőrinczy nagy szemeket me­resztett, mikor őt meglátta. Hamarosan azt hitte, hogy a jegyző ur taalán kiszökött aa börtönből-Azöreg gaazdaasszony gazdája elé totyogott. Rosty úgy tett, mintha el lett volna utazva és megkérdezte: — Mi történt időközben? Kerestek-e sokan? — Itt volt a bíróság, — válaszolta a gazdasszony. — Mit keresett itt? — Nem tudom mit kerestek! De kereshettek valamit, mert össze-vissza forgattak mindent. Jártak pincében, pad­láson, kamrában, átkutatták a szekrényeket, az íróasztalt. — Mit? Az íróasztalt is? — kiáltott Rosty és ijedten rohant íróasztalához. Kihuzogatta a fiókokat, melyekben a legnagyobb ren­detlenséget találta. Össze-vissza volt forgatva minden, az írások között idegen kezek turkáltak. Rosty most a titkos fiókot nyitotta fel, de ki Írhatja h határtalan megdöbbenését, a pénz hiányzott belőle! A féltékenyen őrzött kincs oda lett! Fakó arccal ugrott fel és az öreg asszonyra szegezte kiisértetie tekintetét. — A pénz.. a pénz.... hová lett a pénz? — kérdezte szakadozottan.

Next

/
Thumbnails
Contents