Az Ujság, 1959 (39. évfolyam, 2-51. szám)

1959-01-15 / 2. szám

2 OLDAL AZ UJ, ÄG JANUARY ÍZ, 1959 A Gömőriek uj tisztikara EGYLETI HÍREK A SZATMÁR MEGYEI SEGÉLYZŐ KLUB gondnokául Steve Neibeckert és nejét, a jelenlegi gondno­kokat választották meg. A pályázatnál ellenelük nem. volt, igy egyhangúlag lettek megválasztva. A tisztikar és tagság is meg van elégedve működésűkkel, mert a tagokkal szemben ba­rátságosan viselkednek, a klubbal szemben pedig lelkiis­meretesen.-------- • --------­A CLEVELANDI MAGYAR IFJÚSÁGI EGYLET NŐI OSZTÁLYA Sándor és József névnapi kár­tya délutánját nem március 15-ikén tartja,; hanem március 22-ikén, vasárnap az Ifjúsági Otthon alsó termében, 11213 Buckeye Road, délután 2 órai kezdettel. Balogh Istvánná, elnök meg­győzte a női osztály tisztika- I rá, hogy nem szabad ártani a [Március 15-iki ünnepélynek. A hozzájárulás 75c A jegyeket Olson P. Albert­­né, Lakatos Vilma készítette, aki a múlt héten Floridába u­­tazot.. CLEVELANDI KRÓNIKA — Gulyás István, a "harmo­nikus hazakerült a Highland View kórházból, ahol félévet töltött törött lábával, amely lakása közelében törött el, a­­mikor az ucca keresztezés közben egy vigyázatlan autó elütötte. Gulyás István a West Siden, Biró Mihályéknál bérelt la­kást önmagára, kötelezett na­gyon szigorú kikötéssel: ■— Mrs. Biró —, mondotta Gulyás István —, arra kérem, sohase kínáljon itallal, maga pedig Biró bátyám, ha bárhol inni lát, üsse ki a poharat a kezemből. Az orvos megmond­ta, hogy az italtól tartózkod­nom kell. hűséges ápoló volt. A betegség nem hátráltatja Csolnikékat gyönyörűen be rendezett szobáik bérbe adá­sában. és meg is kértük B. Kish Já­nost, hogy vigye is el a puly­kát a megnevezett családnak. Ez megtörtént. A szabadság­­harcos család jóizü ebédet, va­csorát evett a pulykából és még maradt is belőle egész hétre. Szép köszönetét írtak érte Magyary Pálnak és nejé­nek, amire Magyary Pál je­lentette: — Olyan hálás köszönő soro­kat kaptunk, hogy 10 pulyká­ért sem adom. — Hudacskó Simon,, a városi rokkant otthon, Warrensville gondozottja —, ahogy Dra­­gony Károly értesit bennün­ket —, meghalt. A város gon­doskodott eltemetéséről. Cholnik György és neje — Plasnik Eva, a West Sidei Evangélikus Egyház Oltáregy­letének lelkes tagja és egyik főmunkása nagy családja és közelálló barátai megtisztelé­­sével ünnepelte meg születése napját. Plasnik Éva olyan magyar asszony, aki egyházi és egyleti téren'" lei fejtett" munkáj áér és övegységében is felnevelt nagy családjáért nemcsak születése napján, de minden­kor megérdemli tiszteletünket és elismerésünket. Férje, József 23 éve halt meg. Küzdelmes volt az élete 12 gyermekkel kenyérkereső nélkül. Nehéz helyzetében nagy könnyebbségére vált, íogy 12 gyermekének mind­egyike bevált és amikor korba ért, osztozott a kenyérkeresés gondjaiban és feladatában. Tizenkét gyermeke után 23 unokája és 6 dédunokája van. :Három fia kiváló üzletem­ber. József, William és Pista manegerei egy-egy Fisher Food Storenak. — Pelsőczy Ferenc (East 126) teljesen kiheverte a ne­hány hónap előtti optrációt. |Már beért a korba, amely te­lhetővé tenné, hogy nyugalom­ba vonuljon, de olyan fontos és jó munkát végez az Elec­tric Controlnál, hogy még nindig marasztalják. Pelsőczy Ferenc 42 éve dol­gozik az Electric Controlnál. ím agyon fontos munkaköre van: lay out man. Ehhez a számitássall és meg­gondolással járó munkához olyan megbízható ember kell, mint Pelsőczy Ferenc, akinél |a kötelességtudás olyan mint a hitvallás. Egyik erénye a családi életében is példás Pel­sőczy Ferencnek, hogy mindig | ózan és sohasem engedi meg, hogy az ital megfossza ön- 1 rendelkezési képességétől. — Özv. Gura Jánosné, leá­nya és veje, Miller György és neje eladták Buckingham Ave két családos házukat, hogy egy családos házat ve­hessenek. Amig Gura János, a hires magyar butcher élt, a szülők lent, leányuk és vejük fent laktak. A gyászeset óta Miller Györgyné, aki rajongó sze­retettel veszi körül jó édes nyját, állandóan édes anyja nellett kíván lenni. E óhaját megvalósította egy családos uj otthonukban, Warrensvil­­le-ben. EGY 18 FONTOS PULYKA AJÁNDÉKBAN — Cholnik Györgyné —■, aki bár Miamiban Fia. lakik, mé­gis félig legalább is még min­dig Clevelandhoz számit itt élő fiai és sok jó barátja révén. Karácsony uán nagyon be­teg lett Cholnik Györgyné és fiai Clevelandban nagyon ag­gódtak betegségének hírére. A családi tanácskozáson már arról tárgyaltak, hogyha egy héten belül nem kapnak hirt állapotának javulásáról, egyi­kük lerepül Miamiba. A várva várt jobb hir meg­érkezett és fiai hozzátartozóik­kal együtt megkönnyebbültek a súlyos aggodalomtól. Cholnik György is nevet csinált magának. Eddig a sok beszédéért említették, de fele­sége betegsége alatt a tettek emberének bizonyult. Még az orvos is megdicsérte, olyan STEVEN'S FLOWERS Virág mtnd— iDcdomn 12525 Buckeye Rd A Buckeye és E. 126 sarkán i Janó» « C*ipMé» M- tmlajéonoook WA 14461 :Maígyary Pálné, a William Penn 45-ik fiókja volt elnöké­nek végtelenül! kedves és jó­szívű neje a William Penn 45. fiók novemberi kártya party­­ján egy 18 fontos pulykát nyert. Más örült volna a nye­reménynek, de Magyary Pál­­nénak csak gondot szerzett a pulyka. Magyary Pál a világért sem enné meg a pulykát, sőt ki­mondottan haragszik a puly­kára, még gyerek kora óta. Gyerekkorában törtéitnt, 5 vagy hat éves lehetett, a szü­lei udvarán játszott egy nagy pulykával és mint a kiváncesi gyerek megfogta a pulyka ta­raját, amiért a pulyka meg­haragudott és rá akart ugrani. Magyary Pál azóta haragot tart a pulykával, húsát még nem ette és még látni se sze­reti. Magyary Pálné csak azzal a felétellel vihette haza, Bay Village-i otthonukba a puly­kát, hogy karácsonykor ela­jándékozza. Karácsony előtti hétfőn Ma­gyary Pál és neje elhozták a kő keményre fagyott pulykát hozzánk a szerkesztőségbe, azzal a kéréssel, hogy juttas­suk el egy olyan szabadság­­harcos családhoz, amelynek legalább is 3 gyermeke van. Mi B. Kiss Jánost, a Szabad­ságharcos Szövetség Intéző Bizottságának clevellandii kép­viselőjét kértük meg, hogy nevezzen meg egy 3 gyerme­kes szabadságharcos családot, amelynek a pulykát oda ér­demes ajándékozni, B. Kiss Jánosné nevezte meg a szabadságharcos csa­ládot, amelyet jóváhagytunk — Parró Mihálynak .az Ön­képzőkör régi tagjának, és többszöri tisztviselőjének szü­letésnapját ünnepelték a köze- i rokonok és barátok az ön­képzőkörben. Az ünneplők között talál­tuk Oroz Emilt és nejét és Eizner Lajost és nejét is, akik — azt mondhatjuk —, a leg­­meghittebb barátai a Parró párnak. A megtisztelő partyn 20-25- en vettek részt. Parró Mihály elismert kri­tikusa a magyar egyleti élet­nek. Egyleti gyűléseken is és magán beszélgetésekben is él a kritika jogával. Kritikája néha éles és kí­méletlen, de sohasem igaz­ságtalan. Higgadt, meggondolt és mindenkivel 'szemben jóakar ratu felesége a nyomában van és ha netán Parró Mihály kritikájában mégis túllépi a megengedett határt, felesége leinti. Parró Mihály hódolattal hajol meg mindenkor felesége beavatkozása és döntése vagy urálata előtt mindig ellen­­nondás nélkül meghajlik. Parró Mihálynak ez a leg­nagyobb erénye: otthonában s azon kívül is példás tisztelettel viselkedik felesége irán. Ez az alapja a Parró Mihály családi életének. Ezzel teremtette meg azt a családi légkört, amelyben nagyon jó gyermekeket nevelt. Az egyik fia, Béla, aki kitűnő carpenter, a a Magyar Carpen­ter Union, 1180 titkára. A fiatal magyar Hzgazdász évi 17 ezer fizetést kap SW 5-0369. A rendező bizottsá a foglalt asztalokot 10 óráig tartja fenr^. i A tiszta bevételt a “Magyar j Központi Tankönyvbizottság’, közvetítésével élj es egészében' közvetlenül a magyar isko­láknak küldik a rendezők. Az elszámolást bizotság el­lenőrzi. Kitűnő ételekről és hűsítők­ről is történik gondoskodás. Kellemes szórakozás mellett nemes célt is támogat, ha megjelenik a farsangzáró tánc esten. A Gömör megyei Klub év gyűlése újabb meggyőző bizo­nyítéka annak, hogy a Gö­mör megyeiek raagszkodpak egyletükhöz és sokra értéke­lik azt a megfizethetetlen munkát, amelyet a tisztviselők végeznek, hogy ébren tart­hassák a Gömöri szellemet, azt a megbecsülést, amely a Gö­­mörieket a clevelandi magyar­ság nagyon értékes csoport­jává teszi. Sokan jelentek meg az évi gyűlésen, igy a tisztviselők választása nem egy-két tag­nak a müve volt, hanem —, állíthatjuk —, a tagságé. Korelnöknek Pecsők Jánost, a Klub főalapitóját választot­ták meg, körjegyzőnek pedig Koren Józsefet. A választás végig egyhangú volt, nem is lehetett máskép­pen, mert mindegyik megvá­laszol tisztviselő kipróbál, munkaedzett vezető munkása a klubnak. Elnök: Mjicsák József, alel­­nök Fürjes János, jegyző: E- lek József, 2863 E. Blvd., pénz­tárnok: Hovancsek János, pénzügyi titkár: Megulesz Andrásné, 9814 Rosehill A ve, SW 5-1650 ellenőrök: Kastán Jánosné és Szakái István, számvizsgálók: Asztalos Imre és Tucker Pauline, küldöttek az Egyesült Egyletekbe: Bá­lint Pál és Asztalos Imre, vi­galmi elnök: Morcsák József­­né. ‘ "■* Gyűléseit a Gömör megyei Klub minden harmadik hónap harmadik vasárnapján taftjé alakulásának helyén, az Ifjú­sági Otthon alsó termében, 11213 Buckeye Rd.---------_ • ---------------­RÉTES DÉLUTÁNNAL kezdi meg a Gömör megyei Klub ez évi társadalmi ösz­­szejöveteleit. Február 15-ikén, vasárhap étes délutánnal egybekötött Gömör megyei kártya párty lesz az Ifjúsági kis terméé . 11213 Buckeye Road, 75 cent hozzájárulással. A jegyeket az Orban’s Flów­­ers készítette és szinte kikö­tötte, hogy hozzá is juttassanak el a Gömöri rétesből. Megulesz Andrásené annyi­ra megígérte, hogy azt mond­ta: — Ha a magam részéről kell lemondanom akkor is ho­zok. Nyilasok rágalma Galgányné Lengyel Erzsiké ellen Clevelandi nylasok a Lon­donban, Anglia kiadott ma­gyar nyilas lapban jellemte­­len hazugságokkal megirt tá­madást lintá’znek Galgányné, j Lengyel Erzsiké ellen. A szemen-szedett hazugsá­gok csak felháborodást váltot­tak ki. Többen felhívtak bennün­ket, hogy olvassuk el a Len­gyel Erzsire szórt hazugsá­gokat. Vitéz Nagy Lajos: A rágalmakkal szemben e­­légtételt kell adnunk Galgány­né Lengyel Erzsikének a rája szórt rágalmakért. Szappanos Ferenc, a vasár­nap délutáni magyar rádió program igazgatója: — Megutáltatják magukat, akik olyan testvéri szeretettől áthatótt magyar nőt, mint Len gyei Erzsiké, aki naponta se-! git magyarokat, minden ok nélkül 'meg akarnak hurcolni. Balogh Mihály: — Lengyel Erzsiké rágalma­zói gyáva hazugok. Nem me­rik megnevezni magukat, tud­ják, hogy a magyar negyed­ben nem maradhatnának. Any­­nyit mondhatok, hogy szégyel- j ék magukat. Mi e felháborodással szem­ben csak nevetünk a hazug­ságokon és tudjuk, hogy e­­gyetlenegy tisztességes ma­gyart sem befolyásolnak a magatartásában. És Galgányné, Lengyel Er­zsiké érdemeit nyilas rágal­mazások nem csorhithatják meg. A West Sidei Református Egyház Hirei Kártya party a St. John gk. iskola javára St. John Görög Katholikus Parent Teacher Unit (szülők és tanítók szervezete) évi kár­tya partyja január 30-án, pén­teken este 7 órai kezdettel tartja a Szent John Hallban, 9510 Buckeye Road. Asztali dijak és door pri­­zeok lesznek. A bizotság, amelynek élén Feczkó Jenő áll, nagyon kéri a magyarság támogatását, mert a jövedelme a kártya partynak az iskola alapot gaz­dagítja. Még van igazi testvériség! Szobonya Béla, Szobonya László és neje, a Louis Fur­niture Co. tulajdonosainak j idősebbik fia, a Louis Furnitu­­: re Company 10508 Union Ave üzletének managere az egyik ^ bútor-gyárostól 1700 dollár ka­rácsonyi ajándékot kapott, mi­vel bútorának eladását szór- i galmazta. Szobonya Béla ahogy az i 1700 dollárról szoló cseket i megkapta, felhívta Johnny öcssét, aki az East 130 és U- nion Ave üzltnek a segéd ma­nagere: — Johnhy, pénz áll a ház­hoz, elfogadsz 400 dollárt? Johnny a meglepetéstől szól­­' ni is alig tudott, csak bele­­| nézett a telefonba , mintha i bátyja Béla állna előtte. Meg­lepetéséből felocsúdván ezt ; kérdezte: — Mikor kell visszafizet­■ nem? i — Hova beszélsz Johnny, nem kölcsönt adok —, szólt a válasz, ajándékot kaptam és azt osztom meg veled, meg a ■ többiekkel. Szobonya Béla sógorának, Sipós Jimmynek és nővérének, Annuskának, akik elsőszülött­jükkel vendégségben vannak a szülőknél, szintén adott 300 dollárt, a szülőknek és fel­ajánlotta karácsonyi ^ajándé­kának negyedét, de azok nem fogadták el. — Fiam, — mondotta Szo­bonya Lászlóné Béla fiának —. tartsd meg fiam, amit ne’­­künk szántál. Sokkal többet ’ ért nekünk, mint a pénz, az a ' tudat, hogy jó testvér vagy. Szobonya László másképpen ' gondolkodik, még a család­­' ban is üzletember. — Tudjátok mit, fiuk! A mi . részünk azé lesz, aki közületek : 30 napon belül a legtöbb Fri­­t gidairt eladaja. • gidairt eladja. Szobonya László egész újfaj­ta hirdetést adott le a Plain Dealerben és a Pressben és ' minden nap annyi üzlethez ■ ut a hirdetések révén, hogy fiainak nincs is alkalma ver­■ senyezni. ; Az amerikai lapok nagy hir ; detései a város minden részé­iből, még a külvárosokból is ; hozzák a vevőket, oly mérték­­; ben, hogy csakis tulóráztatás­­. [sál tudják leszállítani a vásá­rról sok árut. i -------- • --------1 Farsangzáró 1 táncest a németor­szági magyar . iskolák javára i-------------3 A Németországban működő magyarnyelvű iskolák megse­gítésére folyó év február 7-én, szombaton este 8:00 óra kez­dettel a 3689 East 131 Street alatt levő uj teremben Farsang záró táncestet rendez egy bizottság, amelynek élén Roósz 1 László és Óváry Béla állanak. i Szeretettel hívnak meg min­den jó magyart, aki elismeri annak a szükségét, hogy se­­j. gitséget nyújtani érdemes és I szükséges is adni ahhoz, hogy a magyar gyermek magyar maradhasson. A zenét Roósz László és ze­nekara szolgáltatja Mózsy n István vendégjátékával. l~ Felajánlás személyenként $2.00. b Ha meghívót igényel és asz­­talt kíván rendelni, hétközna­­-*|pckon hívja fel d. e. 8-tól 5-ig SW 1-1080, d. u. 5-től 8 óráig: II ________!________________ Közli: Daróczy Mátyás, lelkész. Dunántúli (East S.) kártya party — A Dunántúli Magyarok A-nerikai Egyesülete február 8-' kán, vasárnap délután 2 órai sezdettel tartja ez évi első cártya partyját a Kossuth Te­remben, East Blvd. és Bucke­ye Road sarok. A kártya partyt a régi vi­galmi elnök, Horváth Sándor­­lé és az uj alelnök, Völgyi Já­nos aki egyszersmind vigalmi Rnök is, együtt rendtzik. A belépti dij 75c. A már forgalomban levő je­gyeket a -Hartman Funeral Home készíttette.-------- • --------­HELYREIGAZÍTÁS Nehány hét előtt irtunk Fe­hér Mihály hazai ács és festő mester Aranka leányának és férjének Floridából való haza­érkezéséről és rossz emléke­zettel más névre kereszteltük a férjet. Tévedésünket helyre kívánjuk hozni: Fehér Aran­ka férje: Mihály Ernő, aki ma­ga is festő és pedig, ahogy a munkára szigorú apósa, Fehér Mihály állítja, ügyes és jó fes­tő.--------- •--------­ROSSZ EMLÉKEZET — Képzeld édesem, teg­nap tanúként hallgattak ki és olyan lámpalázt kaptam, hogy amikor a koromat kér­dezték hirtelen nem is ju­tott eszembe, huszonnyolc vagyok-e vagy huszonhét. — Na és mennyit mond­tál? — Tizenkilencet.---------­­j Gulyás Tibor, Gulyás Ist­­. .ván és nem közgazdász fia, a- j 1 ki a Western Reserve Egyete­­' met végezte, a Triplex Screw ] : Manufacturing Companynál, ^ ' amelynek general sales mana- ^ ’ gere, évi 2 ezer dollár ifzetés­­javitást kapott, amely javítás- £ sál az évi fizetése 17 ezer dől- j, Lrra emelkedett, i _ rGulyás Tibor nős, egy wis- 1 onsini egyetemi tanár leányát - i ette feleségül, akivel nagyon l k ildog házas életet él. Négy í / s/ép gyermekük van, akiket ,: tervszerűen nevelnek. 1 1 Sokat utazik a gyár megbi- r ; zásából Gulyás Tibor és viszi ' i magával a feleségét is, mert a | ' gyár fizeti minden költségét. E Távollétükben két leányuk •! és két fiuk mellett Gulyás c Istvánná, Tibor édes anyja a * baby sitter. Karácsony előtt is * 5 napig unokái mellett volt ^ ■ és meséli, hogy a gyermekek-15 nek minden nap munkát kell 1 végezniök a ház körül. Édes anyjuk minden nap kiírja a munkarendjüket. Akkor is, jha elutaznak. Minden mun­­llkáért megszabott fizetést kap­­. nak, amelyet meg kell taka­­. jritaniok. Az edény mosoga- i tásához mind a négy be van j fosztva, még a négy éves kis . fiú is. Az egyik este, ahogy elmo­sogattak, a legkisebb, a 4 é­­ves megszólal és szemrehá­­' |nyássál veti oda nagy anyjá­nak: i — Nagymama többé nem segítek, mert te nem fizetsz a . munkáér. 1 ------- « -------­West Sidei Magyar Demokraták évi gyűlése jan. 22-én. 3 A Cleveland Hungarian 5 Democratic League (West Si­dei Magyar Demokrata Klub) [évi gyűlését január hó 22-én, 5 : csütörtökön este 8 órai kcz­­e Idettel tartja a West Sidei. .Református Egyház iskola ter­mében, 1946 West 32, a Carroll a Ave sarkán. Ez évi gyűlésén kell megvá­lasztani a tisztviselőket. Ez olyan feladat, amelynek vég­rehajtására a tagság nagy ré­szének a jelenléte szükséges. Breznay Rudolf elnök, Ke- i szey Imre titkár. Stefán An­drás alelnök és Id. Galgány Sándor vigalmi eljnök együtt és külön-külön is kérik a „ tagokat, hogy jelenjenek meg az évi gyűlésen és segítsenek olyan tisztviselőket választa­ni, akik ovább vezetik a Hun­garian Democratic Leaguet. Gyülekezetünk a múlt va­sárnap tartotta meg évi köz gyűlését, amelyen meghall­gatta és elfogadta a presby­­terium jelentését. Szűcs B. Ernő, gondnokot, iSzentmik­­lóssy Zoltán jegyzőt, Dezső Sándor, angol gondnokot. Dezső János, Fülöp Lajos, Kardos Károly, Szabó Sán­dor, Szikszay Sándor, Bálint Sándor, Dezső Ferenc, Fe­­rentzi István, Gazdick György, Solti Pál, Kocsis János, Tereanszky István, Daróczy József, Delaney István megválasztott pres­­bytereket a lelkész felesket­te és hivatalukba 3 évre be-1 iktatta. Majd a keresztség sakramentumában részesí­tette Daróczy József és ne­je, Kassay Ibolya ujameri­­kások elsőszülött fiúgyer­mekét. Tan plomseyélyzn Nőeyy­­létünk is megválasztotta tisztviselőit, akik Szántay Gyuláné, Kovách Jánosné, Szaszák Józsefné, Kish Ben­jáminná, Pámer Józsefné, Szőke Árpádné, Katona Miklósné és Körösi Jánosné. A Nőegylet vasárnap, janu­ár 18-án Rétes délutánt rendez 3 órai kezdettel, a­­melynek kiadásait Körösi Jánosné és Katona Miklós­áé fedezik születésnapjuk alkamából. Egyházi közgyűlésünk ha­tározata, hogy január 25-tel kezdődőleg a magyar isten­­tisztelet nemcsak úrvacsora asztások alkalmából, hanem minden vasárnap reggel fél tiz órakor kezdődik. Ezzel az istentisztelet méltóságát és nyugodtságát kívánja meg óvni, amennyiben igy több és elég idő lesz a magyar és angolnyelvü istentisztelet között. Az angol istentiszte­let továbbra is 11 órakor kezdődik minden vasárnap- Az istentiszteletekkel pár­huzamosan tartjuk a ma­gyar és angolnyelvü vasár­napi iskolai oktatást. —----------- • ----------------­FÖLÖSLEGES —S nem kiáltottál segitség ért, mikor Feri megcsókolt. — Oh, dehogy- Nem volt neki szüksége segítségre. A TELE BECSÜLET — Adj kölcsön száz dol­lárt!.... A becsületemet men­ted meg vele. — Szent ég! De csak öt­ven dollárom van! — Annyi baj legyen, ak­kor csak felét mented meg. Szaopanos Rádió A legnagyobb amerikai magyar rádió program MINDEN VASÁRNAP d. u. L2=30-ig WDOK - 1260 ke SZAPPANOS RECORDINGS 3046 EAST 123rd Sireel IO 1-5524 MINDEN HÉTFŐN ESTE 7-iől 7:30-ig hallgassa meg KÁLLAY ELEMÉRNÉ válogawii Magyar Program­ját WDOK (12S0) Hirdetés vagy üdvözlet avagy egyleri bejelentés ügyében HÍVJA: Tel. RA 1-0146 Lakcím: 2861 East 112nd St. Hudák Testvérek Rádió Órát Hirdetéseket is köszöntéé* kel elfogadunk ÜJ LAKCÍM ÉS TELEFON i29i* GRIFFING AVENUE Tel. SK 1-5085 GA 1-6434 Maiik bora Rraö *m RELLA ROSE DR. HALLER ISr/ÁN Hunaarian Radio PROGRAMJA DR. HALLER M. ISTVÁN igazgató vezetésével MINDEN VASÁRNAP délelőtt 10-től 10:30-ig WDOK — 1260 Diai ÍIRDETÉSEK, — ÜDVÖZLE­TEK és KÖSZÖNTŐK ügyében hívja fel e számot 2527 E. 126lh Street A GYÁSZBA BORULT CSALÁDOKNAK három temetkezési inti étével és jóakaratával, blkiismererességével áll rendelkezésére 1AKAB-TOTH & CO. *1713 Buelceve Ródd 12014 Buckeye Road WA 1-4421 LO 1-7524 8923 Buckeye Road AZ ÚJSÁG (HUNGÁRIA» NEWS) EDITED BT LOWS TARCAL Managing Editor MART TARCAI. Editor 1407 Woodland Avenue Cleveland 4 Ohio. United States Telephone: GArfield 1-5658 HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN Published Every Thursday By Mary TarcaL Publisher Subscription* 54.00 a year by mail, 52.00 for 6 month«. 51 DO for 8 ■»•»** Si,... rad as Second Claas Malles at the Peel Office at Cleveland. Okie ander the Act of March I) 1S7«.

Next

/
Thumbnails
Contents