Az Ujság, 1959 (39. évfolyam, 2-51. szám)

1959-01-15 / 2. szám

9 #»»»»« VOL. XXXIX. NO. 2. ROVÁS A MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK ha ugyan azok voltak a Mi­­koyan elleni tüntetők—, e gyáltalában nem használtak elfajult tüntetéseikkel, köpkö­­déseikkel és kő, meg tojás ha­­jigálásukkal—. a magyar sza­badságharc ügyének. A Mikoyan elleni tüntetések nemcsak Ízléstelenségükkel és erőszakos jellegükkel ártottak a magyar ügynek, de jóval in­kább háborús szellmükkel. A világ szabad népei nem felejtették el a magyar sza­badságharcot, de az annak le­verésében és leverése óla el­követett kegyetlenségeket nem engedik felhasználni háborús uszításra. Megoldást Magyar­­ország részére nem fegyvere­sen keresnek, hanem mint más ellentétes ügyre tárgya­lással és békés megegyezéssel. Egyetlenegy ország sem haj­landó a magyarokért fegyver­hez nyúlni, de a remélhető és várható békÓ3 megegyzésben majd minden ország hajlandó a magyar igazságot segíteni. Sajnos a Mikoyan elleni tüntetésekkel azt fejezték ki a menekültek, hogy nekik t>é­­kés megegyezés nem kell, ők harcolni akarnak. De kinek a támogatásával? Amerika nem hajlandó fegyveresen támogatni a ma­gyar menekülteket, értük és Magyarországért háborút nem hajlandó kezdeni, akár meny­nyit is tüntetünk, akármilyen elkeseredetten állunk szembe ? világ béke-hajlamával. Ne nehezteljünk ezért, há­ború úgysem menteheti meg Magyarországot, csak fele­mésztheti. Fogadjuk el a világ béke-kötelezettségét és ahhoz alkalmazkodva szolgáljuk a magyar ügyet. Ezt diktálja a józan meg­gondolás. EISENHOWER ELNÖK NYILATKOZOTT Mikoyan céljáról Anastas I. Mikoyan, az E- gyesült Államokban látogató­ban levő, helyettes orosz mi­niszterelnök szombaton látja Eisenhower elnököt a Fehér Házban. Nagyon valószinü, hogy ta­lálkozásuk és beszélgetésük semmiféle meglógható vagy érezhető eredményt sem hoz, de e találkozásnak mégis vi­lágtörténelmi jelentősége van, noha Mikoyan formailag nem hivatalos megbízatással érke­zett a Egyesült Államokba. A látogatásnak jelentőségét Mikoyan és Eisenhower elnök előzetes nyilatkozata adja meg. Mikoyan. Detroit­­ban, amikor Ford vendége volt, rámutatott arra, hogy milyen szépen megférnek egy­más mellett a különböző autó telepek, amelyek versenytár­sai egymásnak. Ez legyen pél­da— mondotta Oroszország és az Egyesült Államok részére. Versenyezzünk egymással, de ne akarjunk háborút viselni egymás ellen. Zárjuk le a múltat és igyekezzünk ellen­téteinket tárgyalással és meg­egyezéssel megoldani. Ha egyszeri tárgyalás nem segít, tárgyaljunk többször, de egy­szer se viseljünk háborút egy­más ellen. Mikoyan nagy hatást vál­tott ki beszédeivel, megjegy­zéseivel mindenhol. New York ban, Detroitban, Clíeveland­­ban, San Franciscóban és Los Angelesben. Az ország ipari fejedelmei és bankárai fogad­ták. Clevelandban a milliomo­sok klubjában, a Union klub­ban adtak tiszteletére ebédet. Eisenhower elnök a sajtó egyesületben feltett kérdé­sekre adott válaszában Mi­koyan látogatásának értel­mét és jelentőségét azzal emelte ki, hogy rámutatott arra, elkerülhetetlen az elő­zetes tárgyalásokkal való megegyezésre való törekvés, mert a háborút el kell kerül­nünk. Egyszóval Mikoyan láto­gatásának a célja azt iga­zolni, hogy az orosz vezetők­nek is megjött az eszük és szeretnék a hideg háborút— ahogy Mikoyan mondotta — meleg békévé átváltoztatni-Katonailag és politikailag egyre a hideg háborút táp­iá liák, de világraszóló nagy tudományos sikereik ellenke­ző irányba: a béke irányába terelik Őket. Ezek, igazi amerikaiak. Az Amherst College Mas­sachusetts, Theta XI fra­­ternityja, amelyet az orszá­gos szervezet felfüggesztett, mert egy negrót is bevett tagjai közzé, nem hátrál meg és azt határozta, hogy nem kíván az országos szer­vezetbe tartozni, ha negró­­kat ki kell zárnia, mire nem hajlandó. A Floridai Egyetem jogi hallgatói elvetették azt a ja­vaslatot, hogy a John Mars­hall Bar Associationba csak­is fehérek tartozhatnak.-------- «--------­Kendecsy Endre halála Kendecsy Endre, — aki­nek halálról múlt heti szá­munkban említést tettünk— olyan kiváló tényezője volt a magyar társadalmi élet­nek, hogy életadatainak ösz­­szegezésével meg kell ad­nunk azt a végtisztességehJ melyet működésével kiérde­melt. Kendecsy Endre 79 éves volt, Sárospatakon született, Rosnyón végezte iskoláit, .-,.1 m.ei itgKepeo mtes nuuj >uo volt. Nagy bútorüzletnek volt a főkönyvelője. Amit nagyon kevesen tudtak róla, megírhatjuk, büszkélkedve említette: részt vett a hazai munkásmozgalomban. Ötven évvel ezelőtt érke­zett az Egyesült Államokba. Negyvenöt évvel ezelőtt vet­te feleségül Várbógyai Wüsztner Margitot, akivel nagyon szép házas életet élt. Kendecsy Endre mindig úri ember volt, a szó legjobb értelmében. Megjelenésében, viselkedésében, még beszé­dében is elegáns és olyan tiszteletadó volt, hogy tiszte­letre tette érdemessé magát. Pontos és megbízható volt. Fizetéseivel soha egy napot nem késett-Felesége boldog volt vele. Minden szavában kedves volt, soha egy sértő szót ki nem ejtett Felesége azzal viszonozta jóságát, hogy a legnagyobb odaadással gon­dozta. Jobban vigyázott rá, mint önmagára. Ha aludt, még arra is vigyázott, hogy senki se jöjjön otthonuk közelébe, nehogy a lépései felzavarják. Kendecsy Endre titkára volt a Modern Woodmen of Amerika Árpád osztályának, még pedig 39 éven át s hosz­­szu ideig alelnöke és gazda­sági intézője volt a Szent István Műkedvelő s Dalkör­nek. Mindkét egyesületben a legnagyobb tisztelettel vet­ték körül. Két év óta szakadatlanul beteg volt és özvegye Dr. Pollák Sándor orvosnak az érdeméül tudja be, hogy a 79-ik életévét elérte, mert— ahogy állítja, — olyan lel­kiismeretes, “testvéri” keze­lést senkitől sem kaphatott volna. mindenkinek, hogy segítség­­nyújtsunk ennek a törvény; vallatnak, amely kivétel nél­kül mindannyiunk közös ér­deke. A magyarságnak is orszá­gosan meg kell mozdulnia a forand Bili támogatására. CLEVELAND. OHIO, THt>SOAY JANUARY 15, 1959 Telephone GA l-S6St z uj kormányzó beiktatása KIRÁLY BÉLA TÁBORNOK Mikoyan budapesti szerepléséről Katholikus püspök a tanuszékben a nazi ellen Joseph J. Horváth és Frank R. Pokorny magyar állami képvselők segítségével benyújtották a pótlék munkanélküli segélyről a törvényjavaslatot. DiSalle kormányzó helyesli a supple­mental munkanélküli segély elfogadását Columbusból jelentik: Ohio törvnéyhozásának alsó házának második napi ülése azt jelzi, hogy Ohioban a demoki'aták nagy győzel­mével mégis csak uj rend­szer, uj világ kezdődik. Ré­gen vajúdik a supplementa­ry vagyis a pótlék munka­­nélküli segély törvényessé­gének ügye. Még Lausche kormányzósága óta függő­ben van. Lausche kormányzó maga is ellene volt, hogy a mun­kások úgy az állami mup-Szabadságharcos! FELHÍVÁS. Király Béla, a magyar szabadságharc alatt a ma­gyar nemzetőrség parancs­noka a Cleveland 'Newsban I levelet irt Mikoyannak a (magyar szabadságharc alat­ti szerepéről. Mikoyan elfogadta a ma­gyar szabadságharcosok kö­vetelését, mint a szoviet meg bízottja és 1956 október 30- ikán egyezséget kötött, hogy a szoviet csapatok kivonul­nak. Megkezdődtek a tár­Fclhivjuk a szabadság­­harcos baj társakat és baj­­társnőket, hogy akik televi­sion, rádió, vagy fogtechni­kai iskolát akarnak végezni, levélben, vagy személyesen jelentkezzenek Szövetségünk szociális osztályán. A University of the State of New York Educational Dept, fennhatósága alá tar­tozó rádió, televisio és fog­technikai iskolát Szövetsé­günk Szociális Osztályának biztosított korlátozott szá­mú hallgatók részére 50 szá­­zaalékos scholarship-ot. A hallgatók nappali és esti tanfolyamon vehetnek részt. A felterjesztést Szövetsé­günk Szociális Osztálya végzi. Az iskolák New Yorkban és Washington, D. C.-ben vannak. Jelentkezést a Ma­gyar Szabadságharcos Szö­vetség. Hungarian Freedom Fighters Federation, Inc-, 72 Str. New York 21, New (Social Department, 399 E. York. TR 9-8003. Hivatalos órák kedden és pénteken 12-2-ig. Kiváló tisztelettel Király Béla Dr. Sámson József gyalások a szoviet katonai megbízottakkal a kivonulás végrehajtására. A tárgyalás alatt az oro­szok újabb csapatokat hoz­tak be, a magyar kormány megbízottait letartóztatták és következett a gyalázatos november 4-ike, amikor meg lepetésszerüleg megtámad­ták a magyar városokat. Nem felejthetjük el Mi­koyan hitszegő szerepét — Írja Király Béla tábornok. Bonnból, Németország je­lentik: William Schubert, a Sachsenhauseni koncentrációs tábor SS őre a vádlottak pad­jára került a zsidók ellen el­követett kegyetlenségei miatt. Eddig negyven tanút vonulta­tott fel ellene a vádhatóság. A súlyos kegyetlenségekkel vádolt őr minden tanúvallo­másba közbeszólt: — Hazugság — zsidó összeesküvő és és e­­gyéb hasonló kihívó megjegy­zést tett. Következett a 41-ik tanú, egy római katholikus püspök, Johannes Neuhausier, aki ma­ga is internálva volt a Sachsen­hauseni táborban, azért, mert az egyháztól az a megbízatása volt, hogy rendszeres jelentést tegyen a naziknak a római katholikus egyház elleni tevé­kenységeiről. Jelentéseit meg­bízatásához híven megküldte egyházi hatóságának és a Va­tikánnak. Ezt megtudták és ezért a zsidókkal együtt inter­nálták. Vallomásában ezt mon dot ta: I — Láttam ezt a embert (mondotta katolikus püspök a vádlott Schubertre mutatva—, amikor két zsidó foglyot leü­tött. Láttam, amikor a földre teperte őket. Facipövel ütötte őket. A vádlott William Schubert a püspök vallomására elné­­jmult, nem merte megismétel­­[ni a többi vádlottal szemben elkövetett sértését: hogy ha­­'zudik, hanem mérsékelni i­­gyekezett a vádat és meghu- Inyászkodva annyit mondott: — A foglyokat puszta kéz­zel érintettem. Néha-néha ar­cul csaptam őket —--------- • --------­CHARLES A. VANIK KONGRESSMAN támogatja a Forand Bill-t B. Kiss János élet és halál között B. Kiss János, a Szabadhar­cos Szövetség, Intézőbizottsá gának clevelandi megbizottjí kedden munkaközben, a vágó­hídon, ahol dolgozik, csontozó: közben, nagyon súlyosan meg­sérült. A csontozó kést a hasá­ba szúrta. Az orvos kivette í kést és bevarrta nagy sebét Este 9 órakor hozták öt é: hajtották haza autóját. Rögtör elviselhetetlen nagy fájdal makrói panaszkodott. Megré mült felesége, aki három hé ten belül másodikszülött gyér mekét várja, kihívta háziorvo­sukat, Dr. Knusli N. Pétert, a ki B. Kiss Jánost a Polyclinic kórházba küldette. Az ot' megejtett vizsgálat után meg állapították, hogy meg kell o perálni. Az operáció megálla pitotta, hogy a csontozó ké: olyan mélyen szűrődött a ha sába, hogy a beleit átszurta A nagy operáció után Dr Knusli N. Péter orvos ugj nyilatkozott, hogy csak négj kritikus nap után nyilatkoz­hat, vájjon átvészeli-e a na­gyon súlyos sérülést. Kiss János szabadságharcos Clevelandtól egy órányira kö zel Middlefieldhez dolgozil vágóhídon. Neje szerdán meglátogatta de B. Kiss János még nem téri magához az operáció után. Charles A. Vanik Joseph J. Horvath kanélküli segélyt, valamint a szerződéseikben a gyárak­tól biztosított pótlék munka­­nélküli segélyt megkaphas­sák. A munkanélküli segély feje, akit Lausche nevezett ki, úgy döntött, hogy a két segély együtt törvénytelen és ha a munkások felveszik a gyáraktól a munkanélküli segélyt, annak összegét az állam levonja a saját segé­lyéből, Az autó és acél munkások fellebezték e döntést, de 0- hio állam felső bírósága a munkások ellen döntött. E döntés alapja az erre vonatkozó törvények bizony­talan, többféleképpen értel­mezhető előírása. Thomas P. Gilmartin, Youngstowni állami képvi­selő a két clevelandi magyar állami képviselő, Joseph J. Horváth és Frank R. Pokor­­ny segítségével törvényj a­­vaslatot nyújtott be, amely kimondja, hogy az állami munkanélküli segély is tör­vényes. Michael V. DiSalle kor­mányzót az első sajtó érte­kezletén megkérdezték, mi a véleménye a benyújtott törvényjavaslatról. A kormányzó nem kertelt és leszögezzük: nem követi ebben a fontos munkásügy­ben Lausche volt kormány­zót, őszintén s nyíltan kije­lentette: a sub (pótlék) munkanélküli segélyt törvé­nyesíteni kell. Ha Joseph J. Horváth és Frank R. Pokorny törvény­­javaslata törvénnyé válik— ahogy biztosra lehet venni, hogy úgy az alsó ház, mint a szenátus elfogadja, — ak­kor a felső bíróság nem dönt hét többé a pótlék munka­nélküli segély kifizetése el­len. j Joseph J. Horváth és F. R. Pokorny hálára és elis­merésre kötelezték egész Ohio állam munkásságát. Ha megjelennek nyilvá­nos helyen, jó munkájuk­ért adj uk is meg nekik az el­ismerést. F rank J. Pokorney, Jr. KORKÉP. I Tele volt a vonatfülke, Kinn álltam a folyosón. A beszédzaj jobbról, balról Fülem mellett eloson. Jobbról ez a szöveg hangzik: — Legjobb cigi a Kossuth. Egy szippantás elhessenti A rosszkedvet, a borút. Szólt a másik:—Huszonötöt Szívok el, de van napom, Amikor a füstölést az ......... Ágyamban is folytatom. Harmadik szólt: — Dohány nélkül Mit se érne a világ- Hasznosak is, szépek is a Kékes szürke karikák.... Másik fülke felől hallok Ilyenféle szavakat: Mit csinálsz a leveshussal Ha ebédtől kimarad? Szólt a másik:—Ledarálom, S ha fasirtnak nem elég, Lesz belőle — vacsorához — Palacsinta-töltelék. — Hogy csinálod a vadmár­tást? — Repkedtek a receptek.... A folyosón hallgatózva Nagy szemeket meresztek, Mert e két kis párbeszédben Fülemet az sérti csak, ........ Hogy dohányról — nők beszéltek, A főzésről — férfiak! ....... K. Tóth Lenke AMITŐL FÉLNI LEHET ..Janka: Ma .roppant izga­tott vagyok! Aladár délután meglátogatja apát- és meg­kéri a kezemet. - - Aranka: S azt hiszed, a­­tyád, megtagadja tőle? Janka: Oh nem, attól nem kell tartanom. Aranka: Hát akkor miért vagy olyan izgatott? Janka: Attól félek, hogy Aladár az utolsó percben meggondolja magát és nem jön el megkérni a kezemet. Örömmel közöljük, hogyj Charles A. Vanik kongressz­usán, aki még sohasem hagyott cserben egyetlenegy ügyet |sem, amely a nép jogát bizto­sítja és jólétét elősegíti, értesí­tett bennünket, hogy szivvel­­lélekkel, egész befolyásával támogatja a Forand Bilit, azt a törvényjavaslatot, amely a nyugdíjazottaknak _ költség­­mentes orvosi és kórházi keze­lést kíván nyujtatni. Charles A. Vanik kongressz­­man megküldte a benyújtott törvényjavaslat teljes szöve­gét és mi azt kellő áttanulmá­­íyozás után lapunk hasábjain ismertetjük. A Forand Bili az aggok meg váltója. Mindenkinek érdeke, hogy abból törvény legyen és öregségére ne legyen gondja a betegség és gyógykezelés nagy költségeire. Harcvonalába kell állnia ! * A.. Michael V. DiSalle. Ohio állam kormányzója ia Hétfőn, január 12-ikén ün-j\ ipepélyes keretekben, 6000 rész- t i vevővel ment végbe Michael 1 jy. DiSalle, Ohio megválasz- l 'jtott kormányzójának beiktatá- l sa és felesketése. t | A beiktatáson jobbára olya- * i nők vettek részt, akik állást, 'befolyást, külön jövedelmet ! várnak a politikai változás-: ban. Cleveland városát Anthony (r A. Celebrezze polgármester, A titkára, Joseph Ventura és a £ városi adminisztráció két igaz- ^ gatója képviselte. : A kormányzó szülei, rokonai * (hat repülőgépen érkeztek a l beiktatásra. Magyarok is voltak a beikta- £ tatáson, de nem is akartak tu-jr domást venni egymásról. ir Clevelandban “barátok”, de { j Columbusban a kormányzó . (körül vetélytársak — a befő- ^ llyásért. j j Donó András, a Clevelandi j Egyseült Egyletek elnöke is leuazott a beiktatásra, de su- : lyos csalódással érkezett haza. ( Annyi dolgozott Michael V. Di- Salle-ért, vacsorát rendezett a j tiszteletére egy gyűlést a Mo­reland Színházban és mégis mellőzés érte. Nem is juthatott a kormányó közelébe. Azt le­­j i foglalták maguknak, akik ná- < ilánái’ügyesebben tudnak tola- i kodni. Ezek egyike Gombos 1 ! Zoltán, a racing kommissioner, 1 !jaki majdnem csak a kormány- 1 í zó ölébe ült —, ahogy állítják — és bár látta a szomorú Donó 1 Andrást, mégsem tett meg még 1 annyi sem, hogy szólt volna a í| kormányzónak: Donó András ■ |1 is itt van. Mert ha csak ennyit 1 . i tett volna, Donó András is a 1 kormányzó közvetlen közelébe 1 került volna. Gombos Zoltán I • még ezt sem tette meg, nem 1 akarja, hogy más magyar is a': kormányzó közeliébe férköz- 1 ,zék. Azt akarja, hogy úgy le- 1 ; (gyjen, mint Frank J. Lausche , jkormányzósága alatt. Ez a politika: Donó András ! dolgozott és Gombos Zoltán ] akarja az elismerést érte. 1 Michael V. DiSalle beszédé- : , ben semmi különöset sém ; mondott, arra tett Ígéretet, hogy üzletszerüleg vezeti Ohio ] állam ügyeit. ]--------- • --------- ] EGY ÚJSÁG SZERKESZ­TŐSÉGÉBEN. i J— Szerkesztő ur, egy oly ( cikket hoztam, amit minden- I kinek el kellene olvasni. — Ha olyan cikk volna, I melyet senkinek sem szabad I olvasni, talán megpróbál- < nám leközölni. i

Next

/
Thumbnails
Contents