Az Ujság, 1957 (37. évfolyam, 3-49. szám)

1957-01-17 / 3. szám

Szavazzunk hétfőn a Clevelandi CITY LEVYRE YES-szel VOL. XXXVII. NO. 3. CLEVELAND. OHIO, THURSDAY, JANUARY 17, 1957. Telephone GA 1-5M9 ROVÁS SEMMIVEL SEM foglalkozunk annyira, mini a kommunizmussal. A baj az, hogy nem ész­szerűen végezzük ezt a ma­gunkra vállalt feladatot A magyar forradalom fel­fedte a kommunizmus Achil­les sarkát, megtaláltuk a kommunizmus végzetes gyen­géjét. A kommunisták a munkás­­osztály felszabadítását tűz­ték ki szent céljuknak E cél hangoztatásával be­verbuválták a munkások egy részét és segítségükkel meg­teremtették a ploletár dik­tatúrát, még pedig Stalin fo­galmai és tervei szerint. Stalin a ploletár diktatú­rának nevezett személyi dik­tatúrát állandósítani akarta semmi sem akadályozó ab­ban, csak a halála. Utódai a Kremlinben —, bár nyilvánosan előéltét: tém tetteit és egészen az utolsó hetekig diskreditálni igye­keztek még az emlékét is. Hirtelen azonban visszatér­tek a kommunista vezetők Stalin irányához, a proletár diktatúra állandósításához, hogy ki ne essék a vezetés a kezükből. Elméletben nagyon szépen hangzik, hogy a proletár dik tatura a munkásság felszaba­dításának előfeltétele és esz­köze, de a gyakorlatban — a­­honi/ a magyar forradalom is mutatja — a legnagyobb gát­lója. Ugyan miért? A vezetők nem munkások, egy részük sohasem végzett termelő munkát, a másik ré­sze pedig, ha valaha munkás is mit —, elszakadt a mun­kától. Ha a munkások felszaba­dítanák magukat, a kommu­nista vezetők nem találnák meg a helyüket., a felszaba­dult munkásoktól vezetett társadalomban. Nemcsak munkanélküliek lennének, de teli esen feleslegessé is vál­nának. Ettől óvják magukat a kommunista vezérek. Veszedelemben vannak a kommunista vezérek, a mun­kásokkal nem azonosíthatják magukat, mert nem munká­sok és a termelésbe nem il­leszkedhetnek bele, viszont a munkások sem azonosíthatják magukat velük, mert elütő az érdekük és törekvésük-A magyar forradalom és az utána köveíező terror ura­lom bomlasziólag hat a kom­munista uralomra. A U. S. KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL 45 BILLIÓ VÉDELMI CÉLOKRA WAshingtonból jelentik: Eisenhower elnök beter­jesztette a kongresszusnak a U. S. költségvetését, a­­mely $71,807,000,OOo. E költségvetés 3 billióval több, mint a múlt esztendei. A költségvetés két harma­da és hét tizede honvédelem­re van előirányozva. A hon­védelem a nagy költségvetés­ből $45,300,000,0oo-t kap. Eb­ben a nagy összegben benne foglaltatik az a gazdasági se­| gitség is, amelyet barátságos i országoknak nyújtunk a kom ! munizmus ellen. A költségvetés nagy része jkatonai célokat szolgál. Azzal indokolják ezt, hgoy csakis nagy hadifelkészültséggel lehet a kommunistákat el­riasztani a támadástól. A költségvetés ellen demok­rata kprökben kritika is hangzott el. Annyi bizonyos, hogy adő­­! leszállítás nem lesz. Robert B Krupansky az uj liquor director GEORGIA KORMÁNYZÓJA NEM VETI ALÁ MAGÁT A U. S LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA DÖNTÉSÉNEK Georgia kormányzója, Gov. Griffin lándzsát tcpt a segre­gation mellett vagyis a fehér és külön negro iskolák fen­­tartása mellett. A General AssemblyheZ (törvényhozó nagy gyűlés) küldött üzenetében Griffin kormányzó kijelentette, hogy Georginában fentartják a fa­­, ji különválasztást, akármit is 1 döpt erre vonatkozólag báj .;.c lyik bíróság. — Georgiában — mondot­ta a kormányzó —, egyáltalá­ban nem érezzük a bíróság dnötését a segregáció ellen, mert sértetlenül megvan. 1 A kormányzó e beszéde e­­gyenesen kihívás a felső bíró­ság döntése ellen, amelyben alkotmány-ellenesnek nyilvá nitotta a segregációt a nyil­vános iskolábkan. Ugyan mit szól ehhez a sző­­j vetségi kormány, a igazság­ügyi államtitkár. A NEW YORK TIMES KÉTHLY ANNÁRÓL A magyar forrada­lom egyik vezérét halálra ítélték Budapestről jelentik: Ugyan nem hivatalos lés nem is megerősített hir, de tartja magát a hir, hogy Du­dás Józsefet, a forradalom egyik vezérét ,aki a budapes­ti diákok nevében eguideig a város parancsnoka volt, ha­lálra ítélték és ki is végez­ték. Ha e hir igaz, akkor a forradalom óta már 8 ma­gyart véaezték ki, hogy az o­­rosz vezérek bosszúját kielé-A New York Times, Az E- gyesült Államok egvik leg-! nagyobb s legtekintélyesebb lapja január 5-iki, szombati, számának egyik vezércikké-1 ben foglalkozik a magyar j országi helyzettel: No peace in Hungary címmel. Semmi jele sincs annak — állapítja meg az amerikai lap, hogy a ‘“szerencsétlen” ország részére igazi béke vagy tartós megoldás lenne kilátásban. Több kivégzés folytatódó sztrájkok és gaz­dasági bomlás hire érkezik. A Kádár csoport és a szoviet urak esztelen kísérleteket tesznek, arra, hogy kiutat ta­láljanak abból a lehetetlen helyzetből, amelyet a_szoviet támadása idézett elő. Két irányban történik kí­sérlet a kommunisták részé­ről a helyzet megerősítésére. Az egyik— a jelentések sze­rint — a koalíciós kormány alakítására való törekvés, a­­melv valamennyire megkap­hatná a magyar nap támo­gatását. “Nagyon kétséges­nek látszik azonban — írja a a New York Times —, hogy akad olyan becsületes ma­gitsék. A halálbüntetést kiterjesz­tették sztrájkolókra is, sőt a termelés szándékos meglássi tóira is, hogy megfélemlítsék azokat a munkásokat, akik a mühélykében és auárakban harcra és ellenállásra ké­szülnek a kormány és rend­szere ellen. Budapesten ismeretlen tet­tesek pinkánkat rannsztot­­tnk ki, amelueken fiauelmez­­teftk n lakosságot, hony ja­nuár 2fí-ikiin újra nagy ese­mény törtévük. A polkátokon utálnak a sok fnanunr halottra, akik n szabadságért való harcban estek el. 1 * lll I gyyar egyén, aki önszántá­ból kész együttműködni azok kai, aiket a szoviet tankok | helyeztek hivatalba.” . j A másik irányvonala a cse­lekvésnek sejthető a Pravda tegnapi vádjaiból, mely sze­rint a jobb oldali szárnya a régi magyarországi munkás­pártnak (kommunista) e­­gyüttmükődött a ‘nyugati I összeesküvőkkel” és e vád j szerint ez lett volna az alap­ija a forradalomnak. Lehet­­j séges, hogy a Pravda e vád­­j dal be akarja vezetni Nagy j Imrének és másoknak szin­­|házszerü tárgyalását, amely j beismerő vallomásokkal biz­tosítja a tárgyalás színházi j jellegét. Ez visszatérés volna a sta­­linizmushoz a bosszuállás szellemében. Egy ilyen tár­gyalás nem vezethetne félre senkit sem, különösen Ma­gyarországon, ahol a Rajk László tárgyalásának lelep­lezése nagyban hozzájárult a forradalom kirobbantásá­hoz. Közben a United Nation nagy gyűlésén is felmerül Magvarország ügye, mely­nek kapcsán fontolóra kell ! venni, hogv a szoviet kor­mány semmibe vette a nagy gvülés határozatát Magyar­­országra vonatkozólag. “Ha a tárayalások.. folya­mán a nagy mríilés tan iái. bi­zonyára.. hallani akarják a maanar nén autentikus (hi­vatni ne) hanaiát. — jelente­ni körülmények hazáit or a hivatalos Itatta csakis Kéth­lll A nntff illetheti ntea. aki az enaction fan in az ntnlefi főy. vónaes maanar harmattanok, aki szabadott ás becsületesen hosyMhoi Magyarország ér­dekében. * Várható volt, mégis nagy szenzációképpen hatott, hogy C. William O’Neill, Ohio ál­lam feleskettetett uj kor­mányzója Ohio állam uj li­quor directorává Robert B. Krupanskyt a magyar volt Cuyahoga megyei ügyész je­löltet nevezte ki. Robert B. Krupansky 35 éves és e nagy állás évi 18 ezer dollárt fizet. Robert B. Krupansky éve­ken át C. William O’Neill kovmánvzó. voP állam5 gyész helyettese volt a Likőr Boardnál és szigorúságával nagy nevet szerzett magának. Robert B. Krupansky, a törvény szigorú végrehajtá­sának embere ,aki semmies.et­­re sem fogja a törvényt két­féleképpen kezelni: barátok részére enyhébben és idege­nek részére pedig teljes szi­gorral. Legyünk elkészülve: Ro­bert B. Kruoansky vezetése alatt nincs kegyelem azok ré­szére .akik megszegik az ital­­árusitási törvényt. Olvan egyenes és olyan hozzáférhetetlen ember híré­ben áll Robert B. Krupansky, hogy még a saját édes apjá­nak sem engedné el az ital­­árusitás törvényének meg­szegése miatt kiszabott bün­tetést. Robert B. Krupanskyt so­kan felhívták a kinevezés hí­rére és szívből gratuláltak. Az elsők között volt nagy­bátyja, Kruoansky József, a városi dologház helyetes igaz gatója és fia, Glenn, aki na­gyon sokat áldozott és dol­gozott Robert megválasztása érdekében, Bodnár A. Lajos, magyar temetésrendező, akii ió barátja Krupansky Fe­rencnek, Robert édes apjá­nak és mások is. Macmillan példát mutat a leszerelésre . Mcmillan, Anglia uj mi­­riszterelnöke — ahogy Lon­­(ónból jelentik—, program­ját azal kezdte, hogy 100 jet repülőgépre adott rendelési visszavonta. A légi védelem minisztériuma levágja a tar­talékos légi haderő kiképzé­sét és feloszlatja a kisegítő légi erőt is, amely a 2-ik vi­lágháború végén annyi harci­­képességget biztosított Ang­lia részére. Ez intézkedések annak a je- 1*. hogy Macmillan miniszter­­elnök jó példával akar elől­járni a lefegyverkezésben, a­­raire kivétel nélkül minden országnak nagy szüksége len­re, hogy az államháztartását megszabadítsa az elviselhetet Ln sulvos terhektől, ame­lyek előbb-utóbb csődbe, za­varnak nehány országot. Mary K. Sotak előtérben Anglia javaslata a U. N.-hez Anglia e példaadáson kí­vül az U. N.-hez is fordult, hogy tegye tanulmány tár­gyává a távolba lőhető mis­­sileket és a hosszú útra al­kalmas szubmarinok betil­tását. Anglia a nuclear ha­diszerekkel váló kísérletezés korlátozását is javasolja, mint első lépést a lefegyver­zés felé. Az ügy tanulmányozását a U. S. Anglia, Oroszország, Franciaország 'és Canada fi­gyelmébe ajánlották. Az Egyesült Államok is tett javaslatot a U. N.-ben a lefegyverezésre vonatkozólag még pedig olyan részletes és beható tervet nyújtott át, hogy annak elfogadásával és betartásával biztosithatnánl a háborúskodás nélküli embe­ri életet. HALÁLOZÁSOK Kádár Zsiqmond legokosabb lépése Mary K. Sotak, a 29-ik ward councilmanje Bel Greve halálával megüre­sedett Cleveland város wel­fare ügyosztályának igazgatói állása-E nagy városi állásra komo­lyan emlegetik Mary K. So­­takot, a 29-ik ward népszerű councilman j ét-A Plain Dealer szerdai szá­ma nagyon szimpatitkusan ir­ta meg Mary K. Sotak közéleti tevékenységeit, olyan elisme­rő hangon, hogy ajánlatnak is lehet tekinteni. Kétségtelen, hogy Mary K. Sotak megfelel e nagy állás­ra és nagyon valószínű, hogy sikeres munkát végezne. Cleveland városa nem járna rosszul, ha Anthony J. Celeb­­rezze Mary K. Sotakot nevez­né ki Welfare Directornak. A szlovákok és a magyarok is örömmel fogadnák a kineve­zését. LUDESCHER IMRE Ludescher Imre, a |Szat­­már megyei Segélyző Klub volt titkára, aki két súlyos műtéten esett át, szombaton meghalt. Ifj. John J. Hriczó Bucke­ye Roadi kápolnájában he­lyezték ravatalra, ahonnan kedden reggel 9 órára a Szt. Margit rk. templomba kisér­ték és a gyász szent mise u-> tán a Calvary temetőbe. Halálának körülményeiről és temetéséről a jövő szá­munkban számolunk be. Kádár Zsigmond, Cleveland város sing osztályának v- su­perintendent je és a Cuyahoga megyei Magyar Demokrata Klub alapitója és volt elnöke nagyon okos lépést tett. Nem egészen a saját belátásával, hanem fia, Kádár József, Cle­veland város probation offi­cer je rábeszélésére: megkérte első feleségét, Kádár Annát, azt a finom asszonyt, akire még az ellensége sem mond­hatna roszat, ha lenne. De nincs, mert még talán gondo­latban sem bántott meg sen­kit sem. Kádár Zsigmond már több mint féléve kérte meg volt feleségét, de csak nehány hét előtt esküdtek meg. Kádár Zsigmond egészen más ember lett. Egyáltalában nem iszik, ad magára és ko­moly ügyekkel foglalkozik. El kell árulnunk: Kádár Zsig­mond próba időt töltött be, mielőtt nejétől határozót vá­laszt kapott. Legnagyobb az öröme Ká­dár Józsefnek, aki régen igye­kezett szüeit kibékíteni. Fára­dozása nem veszett kárba: édes apja és édes anyja, Ká­dár Zsigmond és neje együtt vannak-Gratulálunk mindkettőjük­nek. Kedvezmény a menekült zenészeknek Bécsből jelentik: Ormán­dy Jenő, a magvar világhírű karmester, aki jelenleg Bécs ben tartózkodik azt a kedve­ző bejelentést tette a mene­külteknek, hogy értesítést kapott, amelv szerint az A- merican Federaion of Labor minden menekült magyar zenészt, aki az Egyesült Ál­lamokba érkezik és tagja ő­­hait lenni a musician unión­ak. minden nehézség nélkül felvesz tagnak. Ez icrazán nagy kedvez­mény. mert a musician union ha nebpz volt uj bevándorolt nak bejutnia. Megindult a posta forgalom Magyarországgal Az amerikai posta hatóság kénytelen volt a Magyaror­szágba küldendő csomagok felvételét beszüntetni és a Magyarországba címzett leve­lek továbbítását is abba hagy­ni, mert azok Bécsben reked­tek és nem jutottak át Ma­gyarországba. A helyzet azonban megvál­tozott, helyreállt a póstaforga­­lom Magyarországgal. Éppen ezért az amerikai posta ható­ság értesítette az Egyesült Ál­lamok összes postahivatalát, hogy ismét vegyenek fel Ma­gyarországba címzett Csorná­ra megindult. GÓZNE JÓZSEF ßzebb halált még kívánni sem lehet, mint amilyen elszólitotta január 31-én az élők sorából Gozner Józsefet. Reggel időben felkelt és ahogy minden reggel—, ez u­­tolsó reggelén is megkérdezte nejét, szül. Tarr Máriát: — Hogy aludtál, édesem? — Nem a legjobban—fe­lelte Gózner Józsefné. — Nagyon jó aludtam — ! mondja Gózner József. Hát 1 akkor megiszom a kávém. Ezztíi bement a konyhába és megfőzte magának a ká­vét. Megitta és újra iejlent­­kezett a fogadó szobában hőn szeretett, imádott nejénél: — Kimegyek, elszívom a szivarom — mondotta. Gózner József szenvedélyes dohányzó volt, de a saját la­kásában 10 év óta, mióta fe­lesége beteg, egy szivart sem szívott el. A garageban füstölt, hogy a füst ne érje általa ápolt és gondozott fe­leségét. Amikor végzett a szivar­ral, bejött a lakásba és fele­sége, hogy viszonoza udvari­asságát, leültette a televisi­­onhoz: — Addig Józsim, szórakoz­zál, mig megkávézom — mondotta Gózner Józsefné férjének. Gózner Józsefné kiment a konvhába, kétszer szürcsölt a kávéból. Egyszer­re hortvogást hall. Rászól a televisionnál hagyott férjé­re: — Csak most keltél fel és máris álmos vagy! Alig időzött öt percet a konyhában és amikor a tele­­visionhoz ment a szobába, a férje élettelenül kezét lógat­va ült a székében. Egyetlen jajszó nélkül a­­ludt el örökre a 77 éves Góz­ner József a television előtt. A beteg Gózner Józsefné felhívta orvosát, aki nyom­ban megjejlent és az érte­sítette leányát So. Norwalk, 0., aki férjével, Büki Elemér­vel és két gyermekükkel út­nak indult. A haláleset hírére nyomban a Gózner otthonba rohantak a szomszédok és rokonok is. Mindenki féltette Gózner Jő-! zsefnét, aki azonban megle-l pett mindenkit: gyenge szi­vével is erős volt nagy fáj­dalmában. A közelben levő Jakab- Toth and Co. kápolnájában helyezték ravatalra és on­nan. vitték január 3-ikán a Szent Margit rk. temnlom­­ba, amelvnek mindketten hű­séges tagjai voltak. A gvászmiséf Ms gr. Kol­ler Endre szolgáltatta Fa­dina segédletével. A halottvivőkről az öreg Amerikás Magyarok Család- 1 ja gondoskolott, amely egye­sület nevében a sírnál Szé­kely Miklós megható beszédet tartott. Gózner József általánosan • tisztelt, finom, jó ember volt. i 52-ik éve élt együtt boldogan [nejéve, sz. Tarr Máriával, a­­kivel Budapesten esküdött meg 1905 októberében. Gózner József Szaniszlón I született, Szatmármegyében neje Abaujmegyében Aszalin de Miskolcón nevelkedett. »Egybekelésük után a pesti Vigszinháznál kaptak mun­kát és addig dolgoztak ott, amíg 1906-ban Amerikába nem érkeztek. Gózner József hazai tanult géplakatos volt és jól értette a mesterségét. Munkahelyén megbecsülték. Harmincöt é­­vig, egy huzamban dolgozott a Thompson Productsnál. Két év előtt vonult nyuga­lomba, hogy állandóan beteg neje körül lehessen. Annyira hü férj volt, hogy 10 év óta sehovasem járt, csak a kör­nyékre hevásárolni. A legfő5'1 * lll­­gondja és a legnagyobb örö­me is felesége volt, akiért minden áldozatra kész volt. Otthonukban két lakás van, de a felső lakást évek óta ki sem adta, nehogy a lakó fe­leségét zavarja. Gózner Józsefet gyászolja j özvegye, leánya Goldie, Bü- i ki Elemérné, unokái, rokonai ^azE. 125 Streeti jó szom­­: szédok és Büki József és ne­je nászok. Büki Józsefné van állan­dóan a szomorú Gózner Jő­­zsefnéval, akit nem lehet magára hagyni. KOVELL FERENC Nagy csapás érte a Kovell és Nyerges családokat: meg­halt Kovell Ferenc, a Lon­don Insurence Co. claim osz­tályának főnöke. Kovell Fe­renc 65 éves volt, Budapesten született. Negyvenkét évig élt együt nejével, szül. Nyer- Margitttal nagyon boldog házasságban. A Kovell név nagyon ismertté lett a cleve­landi magyar közösségben Kovell Ferencné többirányú, közérdekű, de főleg jőté­­konycélu tevékenysége révén A Kovell család nagy ma­gyar család, amelynek min­den tagja érvényesült az a­­merikai életben. Kovell Ferencet (Saxton Funeral Hornéban helyezték ravatalra, 12315 Detroit A- venue és onnént a St. Luke rk. katholikus temnlomba ki­sérték csütörtökön reggel 10 órai gyász szent misére. A Calvary temetőben he­lyezték örök nyugalomra. Az értékes magyar elvesz­­!tét gyászolja: özvegve, Ko­vell Ferencné, sz. NVerges Margit, édes anvia, Id. Ko­­véll Ferencné, Niles, O. test­vérei: László, és cs., Pál és cs., József és cs., György és cs. Arthur és cs. Maróit férj. Spercherné és cs. Tekla, férj. Lardv Williamné és cs. .anyó­sa ötzv. Nwrges Laiosné és nagy családja, sógorai, só­gornői. kiterjedt rokonsága ugv itt. mint az óhazában. A temetésen sok amerikai vett részt a temetésen.

Next

/
Thumbnails
Contents