Az Ujság, 1957 (37. évfolyam, 3-49. szám)

1957-01-17 / 3. szám

3 OLM AL AZ ÜJJAG JANUARY 17.1$S7 V. Nagy Lajos székfoglalója a Dunántúliaknál A Szabolcs megyei Klub kártya partyja A Clevelanli Szabolcs me­gyeiek Klubja legfőbb felada­tának tartja a testyéri szelle­met, amely az eyesület életé­nek irányitója, tettekben kife­jezni. E testvéri szellemben nagy kötelezettséget vállalt a Cle­velandi Szabolcs megyeiek Klubja beteg tagjaival szem­ben és tagjainak halála ese­tére. E kötelezettségnek anyagi észe is van, amelyet úgy biztosit az egyesület, hogy minden évben egy kártya­­partyt rendez a temetkezési alap javára. Január 27-ikén, vasárnap délután 3 órai kezdettel tart­ja a Szabolcsmegyeiek Klub­ja kártyapartyját a Verhovay Otthonban, 8637 Buckeye rd. A belépti dij tagoknak $1.00 nem tagoknak 75c. Számos ajtódij lesz és sok kedveskedés, amelyben része lesz tagnak és néni tagnak egyaránt-A Szabolcs megyei asszo­nyok finom fánkot készitenek a kávéhoz és nagyon kérik a barátaikat, hogy jelenjenek meg a kártya partyn. hász József alapitó elnököt tisztelték meg, aki megbízatá­sának nagyon jól megfelelt-Az egyhangú választás e­­redménye: Németh József el­nök, Tálos Sándorné alelnök, Markovits Imréné pénztári titkár, Szakács Lajos pénz­tárnok (az alapitás óta), Mara­­fay Károly jegyző, Csékei lm re gazdasági elnök, Tóth Ju­lia vigalmi elnök, ellenőrök: Csiszár László, Plasznik Éva és Trestyén Ferencné. A választással az egész tag­ság meg volt elégedve és ál­talános a nézet, hogy jobb, megfelelőbb tisztikart nem is lehetett volna választani. A Szt. Margit Egy. egyletei felkarolják a menekülteket A West S. Dunántúli tisztikar A West Sídéi Dunántúli Magyarok Szövetsége, ez a testvéri szellem ápolására ala­kult és egyre izmosodó egye­sület december 23-ikán tartot­ta évi gyűlését a West Sidei Evangélikus teremben, West 98 és Denison Ave sarok-A gyűlésre elég szép szám­ban vonultak ki a tagok, de feltűnést keltett, hogy Lipták Istvánná, a népszerű alelnök és Bálint Pál vigalmi elnök nem jelentek meg. Távolmara­dásukat azzal magyarázzák, hogy nem akartak tisztséget vállalni Is tudták —, ha részt vesznek a gyűlésen —, nem szabadulhatnak a megválasz­tástól. Németh József elnök, aki na gyón lelkiismeretesen fogja fel hivatását, maga is szeret­te volna az elnökséget másra átruházni, de amikor látta, hogy hiába várja két főtiszt­viselőt, lemondott e szándéká­ról. , A választás levezetsével E­Jaksa János, üzletember, a Szent Margit rk. egyház egyletei kártya partyjának elnőfke Msgr. Köller Endre, a Szt. Margit rk. egyház plébánosa egybe szólította egyháza összes egyletét és arra kér­te azoknak tisztviselőit, hogy együttesen rendezzenek kár­tya partyt a menekült magya­rok javára-Msgr- Kőller Endre plébános szavának nagy súlya van az egyházi egyletek vezetőinél, különösen, amikor ilyen nemes ügy érdekében kívánja együtt­működésüket. A Szent Margit Egyház egy­letei kivételnélkül, mind telje­sítették Msgr. Kőller Endre plébános kérését és megalakí­tották a menekülteket segé­lyező kártyaparty közös bi­zottságát. A bizottság élére Jaksa János ületembert választották, aki nagy örömmel és határ­talan lelkesedéssel vállalta a szép megbízatást, amely ré­széről ugyan nagy áldozatot! követel, mert a kártya party1 j érlelőben sokszor el kell hagynia forgalmas bufcher shopj át. De megteheti, mert jó és hűséges neje is biztatta: — Csak szólj, amikor kell, bemegyek az üzletbe. Fősegédje, Jimmy is bele­egyezett és megnyugtatta: — John, ebben a nagy ügy­ben, mehet, amikor akar. El­vezetem az üzletet, amig kint jár a kártya party érdekében. A kártya party január 27-1 ikén, vasárnap délután 2 órai kezdettel lesz a Szent Margit Teremben. A hozzájárulás $1.00. A kártyaparty pénztárnoka Szabó Dezső, az ismert ma­gyar furnace ember. Az egyletek női csoportjai finom süteményeket Ígérnek a kártya partyra-A Buckeye Roadi üzletem­berek valláskülőnbség nélkül ajtódijakat Ígértek. Jaksa János, a kártyapar­ty elnöke már az első három napi munka után jelentette a bizottság nehány tagjának: — Úgy látszik, hogy a jan. 27-iki kártya partyra megte­­jlik a Szent Margit terem kö­zönséggel. A WOW. 185 uj tisztikara A W. O. W. Petőfi-Egyetér­­tést 185-ik betegsegélyző osz­tály is megtartotta évi gyű­lését, hogy az 1957-ik évre megválaszthassa a tisztikart-A tagok szép számban je­lentek meg és a régi tiszti­kar örömmel vette tudomá­sul, hogy a tagság mégis csak törődik egyletével­goluásx langer ben anélkül, hogy valamelyik akácfára fel­­akaastott kis madárháxacska hirdetné emléküket, as alko­tásaik eredményéti össze kell fognunk — Ma­gyar Testvérek — és hisem, hogy össse is tudunk fogni. Az összefogott magyar népdsa­­lád — hitre és származásra való megoszlás nélkül — Hőb­bet tud segiteni az arra - rá­szorult magyar testvéreinken, mint egy millió pártnélküli PARTVEZÉRl A szerkesztő megjegyzéesi: Lényegtelen és jelentékte­len kihagyásokkal leadtuk v. Nagy Lajosnak elnöki szék­foglaló beszédét, amely kihívó az uj amerikások egyik része ellen, amely lenézi, megveti és leszólja az öreg amerikás magyarokat. Ez a része az uj amerikásoknak, amely a ma­gyar egyleti és egyházi közös­ségen kivül ..él, a . gyülölés s széthúzás terjesztője. Nagy -események előtt ..áll az amerikai magyarság és úgy látszik Nagy Lajos előre­látásból figyelmezteti a ma­gyarságot arra a veszedelmes elemre, amely minden ma­gyar haladásnak az elgáncso­lja.------- • -------­A GÖMÖR MEGYEI KLUB 15 ÉVES JUBILEUMA A Gömör megyei Klub 15 é­­ves fennállásának jubileumát december havában tartja meg A bizottság rövidesen meg­alakul és időben megkezdi az előkészítő munkát.-------- t -------­A GÖMÖR MEGYEI KLUB VALENTINE KÁRTYA PARTYJA A Gömör megyei Klub feb­ruár 10-ikén, vasárnap délután 2 órai kezdettel Valentine Kár­tya partyt tart az Ifjúsági Hall­ban, 11213 Buckeye Rd-Kávét, valódi gömöri fánkot, pogácsát szolgálnak fel. A hozzájárulás 75 cent. Sok ajtódij lesz.-------- • -------­A CLEVELANDI MAGYAR ÉS SZÉKELY SZÖVETSÉG DISZNÓTOROS VACSORÁ­JA JANUÁR 26-án, A SWISS HALLBAN, 2710 WALTON Ezt a dátumot 500-on felü­li magyar várja. Mindig 500 felüli vendége szokott lenni a Székelyek disznótoros vacso­rájának. Kiss Ernő vigalmi el­nök azt jósolja, hogy a ven­dégek száma 500-on feül lesz — Akivel találkozom — mondotta Kiss Viktor, vigalm: elnök —, azzal biztat, hogy z székelyek disznótoros vacsorá­ján, január 26-ikán, a Swiss Hallban találkozunk-Varga Lajos Chagrin Valley Tavernje őz vacsorája szerdán este lesz a Magyar Segély javára Smith és tagjai az egész vá­rosi tanács. Társelnök: Bob Feller, Cleveland Indian or­szágos hirü pitcherje, Con­gressman Charles A. Vanik,, Moreland Hill Village rendőr­főnöke, W. J- Bush, a pénztár­nok egy helybeli magyar gyá­ros, J. W- Hass, 16209 Jackson Road. Az első vacsorát Congress­man Charles A. Vanik vezeti le, mig a második vacsorát Donó András, az Egyesült Egyletek elnöke. Varga Lajos szerint még 30- 35 vendéget elfogadhatnak a két vacsorára. Ha részt óhajt venni, hívja fel TE 1-9861 A Chagrin Valley Tavernt nagyon könnyű elérni, mert a jó karban tartott 422-es utón van, a 91-es ut sarkán. Az esetleges havazástól ne féljünk mert minden közbeeső village megígérte, hogy az ut teljesen tiszta lesz, akárhogy is esik a hó.-------- • --------A Wm. Penn 43. tisztikara A William Ppnn 43-ik (volt Rákóczi) is megtartotta évi gyűlését, amelyen megválasz­tották az 1957-ik évre a tisz­tikart. Korelnöknek — ahogy évek óta —, Riczkó Pál városi festőt választották meg, kör­jegyzőnek pedig Pál Sándort. A választás eredménye: Elnök: Kovách B. William, gyáros, ellenőr Némethy Sán­dor, számvizsgáló: Tóth Béla, Egyesült Egyletekbe delegátu­sok: Riczkó Pál és Tóth Jó­zsef. Ügykezelő pénztárnok és szervező: Iván József, akit a Wm. Penn központja neve­zett ki, amit a tagság a gyű­lésen lelkesedéssel vett tudo­másul és a kinevezést jóvá is hagyta. A William Penn 43-ik osz­tálya havi gyűlését minden hó 3-ik vasárnapján, délután 2 órai kezlettel tartja a fiók irodájában, 12525- Buckeye Roal, a bejárat az East 126- ról van-A választás erelménye: Elnök: Vellter Vilmos, ál­­elnök: Pillér József, jegyző: Frank Janso, 2507 Tuxedo Ave, Parma 29, Ohio, szám­­vizsgálók: Id. Galgány Sándor, Kinse Viktor és Bőm István, tagkisérő: Csengeri Sándor, aj­tóőr: Császár István, pénztá­ri titkár: Mózser Mihály, 39- 17 West 21st Street, telefonja: SH 1-3005, pénztárnok: Bo­risza József volt elnök- Olyan ,m]egfelelő tisztikar ez, hogy jobbat nem is lehe­tett volna összeválogatni. December 23-ikán délután . 3 órakor nyitotta meg Hor- ] váth Sándor, a Dunántui Ma-} gyarok Amerikai Egyesületé- ] nek elnöke a tisztviselőválasz ( tással egybekötött közgyűlést, 3 A gyűlés népes és látogatott ( volt. Az elnöki megnyitójá- • ban Horváth Sándor elparán- ; tálta az egyesület halottait, u- . tána bemutata a három uj j tagtestvért. A közgyüés letár- . gyalta a tárgysorozatot, feh ■ mentette a tisztikart és fel­kérte Kováts Géza alapitó ta- ■ got és volt elnököt, aki egyleti , ügyekben nagy gyakorlattal , rendekezik, hogy foglalja el a korelnöki széket. Körjegyző- . nek meg felkérték Balogh Fe­rencet, a magyar egyházi és egyleti életnek tekintélyes ve i zetőjét, aki maga is az alapit tók egyike Horváth Sándor elnököl szerette volna a tagság meg­tartani tisztségében, de a tag- , ság e kívánsága és óhaja nem valósulhatott meg; mert : egészségi állopotára való hi- . vatkozással elhárította magá- , tói a tisztséget. Horváth Sándor uódot sze­melt ki és nem is csinál tit­kot abból, hogy v- Nagy La­jos elnökké való megválasz­tását óhajtotta. Ez meg is történt, nagy lelkesedsedés­­sel. Alelnöknek Bakos Pált, jegyzőnek meg Bakos Pálnét választották. Titkárnak olyan lelkesedéssel jelölték Salem Albertnét, hogy az ellent sem mondhatott és vállalta úgy a jelölést, mint a megválasztást, Pénztárnoknak Tuboly Kál­mán maradt meg, aki évek óta a legnagyobb rendben ke­zeli az egyesület pénzügyeit Ellenőr: Vatti József né, szám­­vizsgáló Simon Józsefné, be­teglátogatók: Szőke Sándor é;. Kish Istvánná, ajtóőr: Ad? mec Sándor. Kováts Géza korelnök ki­hirdette a választás eredmé­nyét és megköszönte a tagság bizalmát- Kérte az uj tisztvi­selőket, hogy igyekezzenek jó munkát végezni az Egyesület felvirágoztatására. Horváth Sándor volt elnök ugyancsak megköszönte a tag­ság támogatását és kérte a ta­gokat, hogy az uj tisztikart még fokozottabb erővel támo­gassák. Egyben ígéretet tett hogy mindent megtesz, ami e­­rejéből telik. E kijelentésével nagy tapsot aratott- Az uj elnök beszéde Bizalmat és támogatást ké­rek —, kezdte beszédét az el­­nönek megválasztott v. Nagy Sándor. Bizalom csak ott van, ahol a megértés uralko­dik. Támogatást pedig csak onnét remélhetek, ahol az emberek szeretik egymást. Én semmi mást nem akarok el­érni, mint azt, hogy ahol mű­ködöm, erőmet és szerény képessségem munkába állítom: a magyarság megbecsülje és szeresse egymást Amig elnök maradok vagy leszek, máson nem fogok munkálkodni, mint azon, hogy a Dombi Mihályok, a Kovács Kálmánok és a Hor­váth Sándorok nyomdokain haladva megtartsam a Dunán­túli szellemet, amelyet ezek a becsületes, jólelkü öregameri­­kás magyar testvéreim hosz­­szu évek küzdelmével életre hívtak. , Magyar egységen, magyar egyetértéssel kell együtt él­nünk. Éppen ezért a vallás­­kllönbségek szembehelyezé­sét a magyar egységgel egye­sületünk életében nem enged­hetem meg. Nekünk tekintet nélkül arra, hogy kinek mi­lyen ornátunban szolgálja papja az Istenét, szeretnünk kell egymást, az embertársa­kat! A politika nem tartozik e­­gyesületi feladataink sorába* Ki-ki politizálgasson úgy és ott. ahol arra módja és alkal­ma van, de csakis akkor, a* mikor már kilépett a Dunán-Varga Lajos s amerikai tár­sa, Lacey Floyd, a Chargrin Valley Tavem tulajdonosai, Moreland Hill, Cleveland kö­zelében nagyszabású őzva­csorát rendeznek január 23- ikán szerdán este a magyar se­gély javára. Nemcsak a vacso­ra teljes jövedelme, de a Ta­vem az esti jövedelme a ma­gyar segély alapot gazdagítja. Már annyian jelentkeztek a magyar segélyt szolgáló őz­vacsorára, hogy kétszer kell felsolkálni. A első vacsora 6:30-kor kez­dődik, a második pedig 9:30- kor-A nagy munkát Varga La­jos és neje, Lacey Floyd és ne­je végzi a személyzet segítsé­gével, az áldozatot is Varga Lajos és társa, Lacey Floyd hozzák meg. ők adnak min­dent, ami csak szükséges; de egyetlen centet sem várnak. A Magyar Segély vacsorát Moreland Hülben alakult bi­zottság vezeti le- A bizottságnak Morelanid Hill Village Ohio érdemes polgármestere, Mayor F. B. Llewellyn, a diszelnöke, elnö­ke pedig Councilman E. G. Hazaküldésre Olcsó Ruhák FÉRFI RUHÁK Férfi öltöny, jó szövet, minden nagyságban FELSŐ KABÁTOK Felső kabát, gyapjú­szövet. minden <tyj nagyságban Mosható jó nr_ NADRÁG INGEK, minden színben O'Ci, , , J3C es nagyságban CIPŐK munkába és általános d*0 ^ viseletre Nagyon megőrülnek, ha ilyen jó használt ruhákat küld az óhazába. ERIE CLOTHING CO 2221 E. 9th Street SZAVAZZON YES A LEVYRE KEVESEBBE KERÜL Cleveland a rendőrök szűkében van, — kevés a tűzoltó is, az iskolai őr és a egészségügyi személy­zet. Vagy a levy vagy más jövedelmi adó. A levy önnek és családjának is jóval kevesebbe kerül. CITIZENS COMMITTEE FOR THE LEVY Elmer L. Lindselh, Chairman John C. McHannan, Treas. William M. Davy—Thomas E. McDonald—Norma F. Wulff, Vice Chairmen 604 Hanna Building, Cleveland 15, Ohio MAin 1-0479 A WILLIAM PENN 43. DISZNÓTOROS VACSORÁJA Február 2-ián, szombaton este „ órai kezdettel lesz meg­tartva a William Penn évi disznótoros vacsorája az If­júsági Hallban, 11213 Buckeye Road. A disznótoros vacsora táncral van egybekötve. A ze­nét Gyürke Ferenc hires zene­kara szolgáltatja- Finom, házilag készült kolbász, hurka, káposzta, fánk, síK \ i Az újonnan érkezettek kö­zül az első SZÁZ megjelenő teljesen díjtalanul részesül a vacsorában vagyis vendége lesz az estnek. E vendéglátással azt kívánja elérni, hogy az öreg amerikás magyarok megismerkedhesse­nek és megbarátkozhassanaK az újonnan érkezettekkel. A jegy ára a vacsorához $2.-, és e jegy a tánchoz is érvé­nyes-William Penn elnöke, Ko­­vách B. William kijelentette, hogy azt szeretnék, ha a Wm. Penn 43. fiókjának disznótoros vacsoráján egybeforna lélek­ben a régi és uj magyarság. üli Magyarok Amerikai E- ryesülelének ajtaján. Egyesü-Ji •tünkben a politika nem i dvánatos, mert az csak meg- ; maija az egységet és elválaszt »gymástól bennünet. Láthal­­uk a Buckeye Roadi ujame­­•iás magyar testvéreinket negosztva, szét esve, ami a egszomroubb: egymást mély- i ég sen gyűlölve, ők nem is­­nernek EGYETEMES MA­GYAR ÜGYET, ők csak az 5NT, a mindenneknél előbb­re való Ént ismerik. Szerin-1 ük nem az a fontos, hogy a J íazai magyar földmunkásnak i s legyen legalább mosógépe, íogy felesége ne térdig áll-1 on a patakban és úgy súly­­colja ki a ruhába ivódott izennyet, hogy a magyar munkásnak is meglegyen a lehetősége egy óaska Ford megvételére. Ha az öreg amerikásr ma­gyarok ötven éven keresztül ílmodoztak volna nem lenne Szent Erzsébet, Szent Margit, Református és Evangélikus ;emplom, a hatalmas Szent lános Terem és uj templom,, i Verhovay és Rákóczi és a ó Ég tudná felsorolni, mek­kora és mily nagyszerű alko­;ások, mitahogyan.. sem_ én ;em a velem ide érkezett négy /enötős emigráció nem. al­­cottunk SEMMIT! ................ Ha csak azt nem lehet al­kotásnak nevezni, hogy utón útfélen nazizunk és zsidóbé­­rencezünk, öregamerikásokat mau-mau-oknak, kulturárat­­lan egyedeknek, katonaszöke­vény tyuktolvajóknak nevez­tük-Rendületlen a hitem, hogy a magyarság egyedeinek kö­zössége uj arcot, uj formát és uj lendületet kap az újonnan érkezett magyar testvéreink­ben. Szerencsém volt nagyon sokkal beszélni. Ezek keresik a kapcsolatot adolgozni akaró és tudó magyarokkal. Azt is látom, hogy ezekért az uj on­nanérkezett magyarokért már megindult a vonalak vetélke­dése. Gombos Zoltántól Fáy Zoltánig minden árnyalat a magáénak vallja őket, holott az igazság, hogy ezeknek a ma­gyar testvéreinknek csak munkástestvéreik lehetnek ő­­szinle barátaik-Végezetül, hogy az uj ame­rikás magyarokat érintő be­szédrészlegem félreértésre o­­okot ne szolgáltasson, süksé­­gesnek tartom önök előtt fe­lelősségem tudatában kijelen­teni, hogy az a magyar ur, a­­ki az óhazában lelileg is ur volt, itt is ur maradt a maga­tartásában, viselkedéséyen és az emberekkel való érintkezési modorában, mindenben, még akkor is, ha negro testvérével együt sepregeti valamelyik gyár vasforgácsát. Ellenben a botcsinálta urak, az önmagu­kat kinevezett őrnagyok, fő­hadnagyok, tanárok és főispá­nok azok az egyedek, akik ed­dig és ezekután is mérgezik az öreg és uj amerikás magya­rok között a légkört. Ezek zsidóznak. • . kommunisiáz­nak • . *, fenyegetőznek és vé­gezetül tehetetlenségükben a.z idő során magukra maradva el tűnnek a nagy amerikai an-ROSENBERG DIVATÜZLET 9113 BUCKEYE ROAD örömmel jelenti, hogy meg­érkeztek a legújabb férfi öl­tönyök és kabátok. Ha esetleg most másra kell a pénze, akkor is vásárolhat, MERT VAN HITELE. Férfi, felnőtt és gyerek ruhák nagy választékban. A legjobb minőségű ruhák A harisnyától a kalapig min­dent megvehet nálunk. Ha FLORIDÁBA készül rövidebb vagy hosz­­szabb időre, lakjék kénye­lemben, ragyogó tisztaságban, 5 percnyire a tengertől, egy milenyira South Hollywood Circlelől. Meg lesz lepve, milyen mél­tányos árat szabunk egye­seknek, pároknak és csalá­doknak is. Hívjon fel bennnüket vagy Ír­jon a következő cimre: The Miramar Apartment & Motel 725 N. E. 7th Hollywood, Fia. Phone: HOllywood 2-2119 Linhart Antal és neje, tulajdonosok FARRON'S SHOE-TOWN Jó Cipőket TART FÉRFIAK. NŐK. LEÁNYOK ÉS FIUK RÉSZÉRE OLYAN MÉLTÁNYOS ÁRBAN, hogy annyiért másutt meg sem kaphatja. SCIENTIFIC ‘ SHOE STOREBAN 11701 Buckeye Road sarok üzlet (A Fisher Food üzlet mellett) MAGYAR ÜZLET, ahol szívesen veszik t MAGYAR BESZÉDET i A GYÁSZBA BORULT CSALÁDOKNAK három temetkezési intézetével és jóakaratával lelkiismeretességével áll rendelkezésére JAKAB-TOTH & CO. U713 Buckeye Road 12014 Buckeye Road WA 1-4421 LO 1-7524 8923 Buckeye Road AZ ÚJSÁG (KUMOAB1AW NEWS) EDITED BT LBOXS T ARCAI. Managing Editor MART TABCAJL Editor > mm Weedland Avenue CWreUnd 4. Ökle. Váltod Btotoe feluphhmi QXrtUld 1-51M HETILAP, MEGJELENIK MŰIDEN CSÜTÖRTÖKÖN PuhHuhtri Every Thursday By Mary Táróul. Puhl iah ec Buheertptlone MN a year by mall. SLDO for 6 eaontha. $1.00 far S men Hie ■etoeed aa beend Claas Matter ai the Veal OMee at devalued. Ohle under the Act at Marsh If 1ITI.

Next

/
Thumbnails
Contents