Az Ujság, 1956 (36. évfolyam, 1-49. szám)

1956-01-12 / 1-2. szám

Kábító szerek vizsgálatának eredménye A szenátus igazságügyi al­bizottság hét hónapon át vizs­gálatot folytatott az Egyesült Államokban forgalomban le­vő kábítószerek s tiltott gyógy­szerek használata ügyében 345 tanút hallgattak ki, a­­kiknek vallomása 8,667 oldal­ra terjed. A vizsgálat megállapította, hogy az Egyesült Államok­ban 60 ezer áldozata van a kábító szereknek, több mint az összes Nyugati Országok­ban együttvéve. Az utóbbi három év alatt a Federal Bureau of Narco­tics 30 ezer kábítószer hasz­nálónak a nevét és lakcímét ál­lította össze. Ezeknek száma átlag 1000-rel gyarapodik ha­vonta. A tiltott kábítószerekkel va­ló kereskedés a Il-ik világhá­ború óta megháromszorozó­dott. A kábítószerek használói­nak 13 százaléka 21 éven a­­luli. Az Egyesült Államok váro­sai bűnözésének 50 százaléka a kábitószerekhasználalának tudható be. Az Egyesült Álla­mokban elkövetett bűnök 25 százalékáért a kábítószerek felelősek. VOL. XXXVI. NO. 1-2 CLEVELAND. OHIO, THURSDAY, JANUARY 12, 1956 ROVÁS EISENHOWER ELNÖK üzenete a kongresszushoz nem váltott ki lelkesedést munkás­körökben. A COPE — az American Fe­deration of Labor és CIO kö­zös kiadványa, a Committee on Political Education heti közleménye azt a megjegyzést fűzi hozzá, hogy semmi uj sincs benne. Nothing New in the Eisen­hower program — a címe az üzenettel foglalkozó soroknak. Eisenhower elnök nagyon ál­lal’-'■•'óságban tartotta üzene­te íiangját és igy meg kell várnunk, mig belemerül a részletekbe, hogy állást tud­junk foglalni. SÚLYOSAN TÉVEDNEK azok, akik azt hiszik, hogy az Egyesült Államok és Orosz­ország között a harctéren vagy alom és H bombákkal dől el a mérkőzés a világon gyakor­­landó befolyásért való küzde­lem. Ha legalább 5 évig sikerül elhúzni háború nélkül, akkor a két ország mérkőzését nem az atom és H. bomba dönti el, hanem az atom és H. energia békés célokra való használatá­nak mértéke. Nem vagyunk előnyben e mérkőzésben, mert Lewis Strauss, az AEC, az Atomic E- nergy Commission elnöke je­lentette: 1. Az 1950-60 időszakban a Szoviet Union 1,200,000 mérnö­köt és tudóst képez ki, mig mi az Egyesült Államokban csak 900,000-1. 2. Az Egyesült Államok fel­ső iskoláinak 53 százalékában nem tanítják a természettudo­mányt, a másik felében meg nem tanítják a vegytant. 3. Nem régen megállapítást nyert, hogy 250,00-től 400 e­­zer felsőbb iskolai tanuló o­­lyan tanítótól nyer malhema­­tikai (számtani) kiképzést, a­­ki arra nincs képesítve. 4. A képesített science (tu­domány, tanítók száma az utolsó 5 évben 53 százalékkal esett. Ez<ek a beismert tények. Ha nem akarunk hátul kullogni, akkor elsősorban nevelésünk és oktatási rendszerünk hiá­nyosságával foglakozzunk és törődjünk. JOSEPH SWEENEY SHERIFF ÚJRA PÁLYÁZIK Joseph Sweeney jelenlegi sheriff újra pályázik. Már gyűjtik az aláírásokat a jelö­léséhez és — ahogy Szalay József, Sweeney sheriff egyik deputyja állítja —, mindenki nagyon szívesen aláírja. Egyet­lenegy magyar sem utasította vissza a kérését, hogy írja a­­lá Joseph Sweeney sheriff je­lölő ivét. JÓTÉKONYCÉLU PARTY A Jótékonycélu Női Nagy­bizottság a karácsonyi se­gélyosztással kimerített se­gély alapja javára január 22- én, vasárnap este 6 órai kez­dettel kártya partyt tart a Szent István Hallban, 11205 Buckeye Road. Finom fánk és kávé lesz és nagyon sok ajlódij. Aki együtt akarja látni a jó szivü és kedves magyar nőket, az ne mulasza el a kártya paryt. A belépti dij 75c. / IZRAELT MEGRÓJÁK SYRIA MEGTÁMADÁSA MIATT UNITED NATIONS, N. Y. Az Egyesült Államok, Ang­lia és Franciaország az Egye­sült Nemzetek Biztonsági Ta­nácsában javaslatot terjsztett be, amely javaslat megrója és eltéli Izraelt azért a december 11-iki támadásért, amelyet — ugyan megtorlásképpen, de mégis Syriai őrjáratok ellen intézett a Galilei tó ellen. Az oroszok is beterjesztettek javaslatot Izrael ellen és ab­ba» Izrael megbüntetését kö­vetelték a Syria elleni támadá­sért, még pedig azzal, hogy Iz­rael kötelezlessék az emberé­letben és anyagiakban okozott kár megtérítésére. A Syriaiak beadványa a Biz­tonsági Tanácshoz egyenesen azt követelt, hogy Izralet re­­kesszék ki az Egyesült Nem­zetektől és vonjanak meg tő­le minden támogatási. Izraelnek december 11-iki Syria elleni támadásában 62-n j vesztették életüket, még pedig 56 Syriai és 6 Izraeli. A három hatalom javaslata figyelmezteti Izraielt, hogy to­vábbi lépések váltnak szüksé­gessé, ha nem engedelmeske­dik a Biztonsági Tanács hatá­rozatának és nem tartja be a fegyverszüneti egyezményt. Cong. Vanik a nép érdekeiért A Szabolcs megyei Klub testvéri szellemben halad előre CAIRÓBÓL jelenti az egyip­tomi kormány, hogy egyipto­mi és Izraeli csapatok között egy óráig tartó tüzelés volt El Au ja katonailag semlegesí­tett zónájában. Ágyuk és önműködő fegyve­rek voltak használatban mind­két fél részéről. MIÉRT TARTJA VISSZA UTAH ÁLLAM KORMÁNYZÓJA AZ ADÓJÁT? Nagyon kevés hasonló eset fordult elő az Egyesült Álla­mok történetében: egy kor­mányzó, Gov. J. Bracken Lee, Utah állam kormányzója ér­tesítette a szövetségi kormány illetékes hivatalát, hogy 1955- re nem fizeti meg a jövedel­mi adóját. Indoka a következő: — Döntést kívánok kieszkö­zölni a szövetségi kormány fe­lett, vájjon van-e alkotmányos joga megadóztatni az amerikai népet idegen kormányok se­gélyezésére. — Ezek az adók — mondotta Lee kormányzó — nem a sze­gények javát szolgálják, ha­nem még gazdagabbá tesznek amerikaiakat és idegeneket és a hatalomban tartanak politi­kai pártokat, amelyek hatal­mon vannak. Lee kormányzó azzal vádolja az Eisenhower adminisztráci­ót, hogy kommunista és szo­cialista kormányokat támogat az amerikai adófizetők pénzé­vel. 21 emberevőt tar­tóztattak le Indiában Indiából jelentik: Nehru kor­mánya vizsgálatot indított ar­ra az újsághír adásra, hogy 21 embert tartoztattak le, akik az emberevő )kannibal) kultusz követői. A letartóztatott em­berek kis gyermekek húsát ették meg. Ezek az emberevők az Aghort szektához tartoznak, amely szekta tagjai Észak In­diában élnek. A letartóztatott 21 emberevő a hir szerint be is vallotta szörnyű bűnét és elismerte, hogy hisznek az emberevés kultuszában. . Több megint a munkanélküli COLUMBUSBÓL, Q. je­lentik: Ohio Állam Bureau of Un­employment Compensation jelenti, hogy 14,012 uj esetben jelentettek be igényjogosult­­ságot munkanélküli segélyre. Ezekkel az uj munkanélkü­liekkel a bejelentett munka­­nélküliek száma 45,346-ra e­­melkedett A megelőző héten 11,147 uj seetet jelentettek és 40,433 volt a folytatólagos munkanélküliek száma. Kitűnő uj társulattal mutatkozik be Zilahy Sándor most vasárnap Zilahy Sándor Amerikai és Kanadai Magyar Vigszin­­háza olyan ragyogó buda­pesti operettel nyitja meg az 1956-os- színházi szezont, a mely örökre feledhetetlen élmény lesz a színházat sze­rető közönségnek. A ‘RÉGI JÓ BUDAPEST’ olyan tündéri operett, ame­lyet mindenki meg fog néz­ni. Az idősebbek azért, hogy visszaálmodják a messze á­­lomba tűnt esztendők bol­dog perceit, a fiatalok pedig azért, hogy megtanulják, milyen volt Budapest, a “Duna Királynője”, szülő­hazánk fővárosa. Ebben a bűbájos operett­ben Magyar Amerika leg­kedveltebb művészei lépnek fel, 18 szebbnél-szebb erede­ti sláger dalt prezentál a nagyszerű együttes: Földessy Lilla, Emődy Mary it, Gödry Julia, Vincze András, Veszelyi Pali, Zila­hy Sándor. Faragó Árpád Szerelem, dal, tánc, ro­mantika és nem utolsósor­ban egészséges finom hu­mor van összpontosítva. Az operett minden mondata, fi­nom, ízléses, tehetséges. “A Régi Jó Budapest-”et bátran nevezhetjük a magyar ope­rett irodalom klasszikus gyöngyének. Ez az operettet mindenki­nek látnia kell. A Régi Jó Budapest, Ki­­rályszinházbeli 3 felvonásos nagy operett. Szilágyi Lász­ló és Radó József irta........... Clevelandban most vasár­nap két előadás a Bethlen Teremben délután fél 3 órai kezdette, a Munkás Dalárda Termében 4309 Lorain Ave., este 8 órai kezdettel. Charles A. Vanik, Congressman Charles A. Vanik, aki éppen úgy szivén viseli a nép érdekeit, mint e­­lődje. Congressman Bob Cros­­ser, arra figyelmeztet, hogy a FULBRIGHT NATURAL GAS BILL a jövő héten a szenátus tárgyalásainak a na­pirendjére kerül. Et törvény­javaslat a természetes gáz termelését ki akarja vonni a szövetségi ellenőrzés alól és ál akarja utalni az állami pub­lic utilities commission ren­delkezései alá. Ha ez megtör­ténik, akkor a gáz fogyasztó közönség tehetetlen lesz az olaj és gáz termelő délnyu­gati társaságokkal szemben. Az olaj- és gáz-társaságok érdekeit szolgáló javaslatnak nem nagy többsége ígérke­zik. A két Ohio-i szenátor szavazata megvédheti a nép érdekét azzal, ha ellene sza­vaznak a javaslatnak és se­gítenek megtartani a szövet­ségi ellenőrzést. Charles A. Vanik kongress man figyelmezteti Cleveland polgárait, hogy a gáz ára e­­melkedni fog, ha a szenátus­ban megszavazzák a Harris- Fulbrigh Bilit. Éppen ezért minden polgár, aki a gáz árá­nak emelésétől meg akarja óv­ni önmagát és az egész közös­séget, Írasson levelet Wa­shingtonba, D. C. BTicker és Bender szenátoroknak, hogy a nép érdekében szavazzanak a Harris-Fulbrighi törvény­­javaslat ellen. — Kovács Imre, a Verhovay 14. egyhangúlag újra válasz­tott elnöke nagy bajjal kezd­te az uj évet. Éjfélkor jóízűen aludt a kényelmes karos székben a television előtt. Éj­félkor felhívták gyermekei, hogy boldog uj évet kíván­janak. A telefoncsengetésre felébredt mély álmából és kettőt lépett a telefon felé, hogy viszonozza a kedves ne­jétől átvett jókívánságokat. A harmadik lépésnél elbukott és oly súlyosan megütötte magát, hogy a padlót elöntötte a vé­re. Egy ideig eszméletlenül fe­küdt, kedves neje segítségé­vel a lábára állt, lefeküdt és reggelre jobban lett. Délu­tán már részt is vett a Verho­vay gyűlésen. Tényleges fáj­dalmakat csak harmadnapra érzett. Egy teljes hétig tar­tott, mig teljesen rendbe jött, aminek a Verhovay 14. min­den tagja és a Református Egyház népe is örül, mert a Református Egyháznak Ko­vács Imre nagyon népszerű algondnoka. A Szablcs-megyei Klub évi, halálesett költség-hozzájárulá­si kártya party ja most vasár­nap, január 15-ikén lesz meg­tartva a Verhovay Terembn, 8(37 Buckeye Road. Az elfogadott alapszabály­­módosítás értelmében a Sza­­bolcs-megyei Klub halottvivő­ket és koszorút ad elhalt tag­jának a végtisztességadásához Eanek az újításnak a költsé­gét e költségek fedezésére rendezendő kártya partyval kívánják összehozni. Az első kártya party most vasárnap lesz, délután 2:30 kezdettel a Verhovay Otthon­ba!, 8637 Buckeye Road. ■pH­I a tagok $1.00-t. nem tagok esik 75 centet fizetnek. Sok ajtódij lesz és kitűnő uzsonna, amely feleslegessé teszi a vacsorát. ?inom Szabolcsi fánkot, ká­vét és szendvicset szolgálnak fe: a kedves szabolcsi nők. Kádár Zsigmond elnök na­gyon kéri a magyarságot ál­talában hogy támogassa e kártya partyt megjelenésével, hogy a Szabolcsiak temetkezé­si alapja szép összeggel gya­­raj idjék. Szilagyi Bertalan, a Sza­­bolcs-megyei Klub jegyzője és a kártya party egyik főmoz­gatója azt ígéri, hogy a kár­tya partyn nemcsak kártyázás, de megengedhető, kedves mu­latozás is lesz. Kádár Zsigmond, a Sza­bolcs-megyei Klub uj elnöke a vasárnapi gyűlésen megtar­totta székfoglaló beszédét. A gyűlést Hegedűs József, az 1954-es elnök nyitotta meg. Hegedűs József elnöki műkö­désével teljesen megnyerte a tagság bizalmát és általában sajnálják, hogy egészségi o­­kokból az elnökséget nem vállalhatta. Őszinte barátsággal aján­lotta be az uj elnököt, Kádár Zsigmondot és arra kérte a nagy számban megjelent ta­gokat, hogy támogassák ön­zetlen törekvéseiben. Kádár Zsigmond elnök be­szédével meglepte az egész gyűlést. Olyan lelkesen és meggyőzően beszélt a testvéri megértés és kölcsönöns segít­ség érdekében, hogy minden jelenlévőben megerősödött az elhatározás a kub érdekében való munkára és adakozásra. Az öreg Képes József annyi­ra meg volt hatva, hogy leg­kedvesebb tajték pipáját a­­jándékba adta a klubnak, hogy annak javára sorsolják ki. Sokola Fábiánná, a Sokola Home Bakery tulajdonosa, a­­kinek adományai felsorolásá­val egy egész lapot meg le­hetne tölteni, gratulált Kádár Zsigmondnak az elnöki be*­­szédéhez és kijelentette: — A Szabolcs-megyei Klub, — mint minden egyesület, a­­mely a magyar testvériség el­vét szolgálja, számíthat a tá­mogatásunkra (Sokola Fábián­­néval együtt van az üzletben József N. fia). Szilágyi Bertalan, a Sza­bol cs-megyeiek jegyzője meg­állapította:- Mi, Szabolcs-megyeiek szerencsésnek érezzük ma­gunkat, hogy Kádár Zsigmond elvállalta az elnökséget. Azt merem állítani, hogy jobb el­nököt nem is kereshettünk volna. Kádár Zsigmond any­­nyira megváltozott, hog^ nyugodtan állapíthatom meg róla: megbízható, komoly, tel­jesen józanéletü kedves ma­gyar ember, akit semmiféle önző érdek nem irányit, ha­nem csakis a testvéri elgon­dolása a magyar társadalmi életnek. Kádár Zsigmond el­lensége azoknak, akik a ma­gyarságot a maguk javára ki­használják. Ez erős testvéri felfogása érdemessé teszi őt arra, hogy mindannyian mel­léje álljunk és segítsünk a Szabolcsmegyei Klubbot nagy egyesületé tenni. Az Ifjúsági készül a 65 éves jubilemra A Clevelandi magyar Ifjusá- Haivanövés jubileumi ün­nepre készül. a._ Clevelandi Magyar Ifjúsági Egylet törzs­osztálya. A előkészítő mun­ka már megkezdődött. A ju­bileumi bizottság élére Ko­­váts Gézát, az egyesület pénz tárnokát választották, akinek tehetsége és gyakorlata van a jubileum rendezéséhez. A jubileumi album hirde­téseinek beszedését Balogh Istvánné, a női osztály elnöke és mindenkori segítőtársa, Fe­hér Istvánné vállalta. Balogh Istvánné házi orvosa, Dr. Mendel Albert orvos-sebész javaslatára nehány napra a St. Alexis kórházba ment fe­lülvizsgálatra. Remélik, hogy rövidesen ismét újra kezébe veheti az album hirdetéseinek megszerzését. Tesztmesternek máris fel­kérték Hudák Ernőt, a Hudák Testvérek vasárnap déli ma­gyar rádió programjának je­les és kedvelt bemondóját, a­­ki nemcsak tagja az Ifjúsági Egyletnek, de ez évre meg­választott jegyzője is. Hudák Ernőt nemcsak sze­mélye iránti tiszteletből kér­ték fel toasztmesternek, ha­nem ez az iránya az Ifjúsági Egyletnek: elősegíteni a má­sodik és harmadik generáció érvényesülését a magyar kö­zösségben. — A magyar jövő — mon­dotta Kováts Géza, a jubileu­mi bizottság elnöke — nem ránk, öregebbekre támaszko­dik, hanem a fiatalságra és jóvátehetetlen mulasztás len­ne, ha nem segitenök a fiata­lokat vezető szerephez és te­vékenységhez. Mi Hudák Er­nő jövőjéhez nagy reménye­ket füzünk: tehetséges, jómo­­doru és jóakaratu ember, jól beszél magyarul is és ki­fogástalan az amerikai nyelve­zete. A jubileumi banket május 13-ikára van kitűzve. Székelyek disznó­toros vacsorája A Clevelandi Magyar és Székely Szövetség tánccal egybekötött disznótoros va­csoráját szombaton, január 21-én tartja este &30 kezdet­­tel. ^ A vacsora jegy ára $1.75, csak a tánchoz a belépti jegy 75c. A zenét a Szabadkai zene­kar szolgáltatja. A kalbászt és hurkát a nagy mester, Szabó Ezsaiás készíti. Jakab A. István az elnöke a Funeral Directoroknak Jakab A. István, a Jakab-Toih and Co. magyar temelésredező vállalat elnöke, Cuyahoga megye temetés­­rendezői egyesületének elnö­ke lett. Jakab A. Istvánt, néhai Ja­kab István második fiát, aki felejthetetlen édes apja temet­kezési intézetének éveken át vezetője és annak halála után a Jakab István temetkezési in­tézet feje volt, jelenleg meg a Jakab-Tóth and Co. temetke­zési intézel t-lnoke nagy ki­tüntetésben részesült. Cuyaho­ga megye Funeral Directorai egyesületük elnökévé válasz­tották az 1956-ik esztendőre. Jakab A. István mint te­metésrendező és mint ember is rászolgált a bizalomra. A jóakarat megtestesítője, aki mindig készen van segíteni embertársain és kisegíteni kollégáit, a temetkezési vál­lalkozókat, ha azok bármi ok­nál fogva arra rászorulnak. Magánbeszélgetésben több­ször arra hivatkozik Jakab A. István, hogy hivatásánál fog­va majd minden nap vala­melyik templomba kel) be­lépnie és mindenkori megje­lenése a templomban feleleve­níti hajlamát arra, hogy em­­berszeretetét tettekben meg­­nyilvánitsa. Jakab István a magyarság szeretetében él és kétségtelen, hogy minden magyar örül a megtiszteltetésnek, amely a Cuyahoga Funeral Directors Association elnöké való meg­választásával érte. A temetés vállalkozók egye­sületének tisztviselői a követ­kezők: Jakab A. István elnök, Louis A. Zele első alelnök, Frederick J. Ebersold máso­dik alelnök, Mahtias W. Mar­xen pénztárnok és Edward M. Cochran titkár. Az igaz­gatóság tagjai: Jakab A. Ist­ván, Ebersold, Edward E. Bassett és Henry J. Good. Jakab István 38 éve van összeköttetésben temetkezési vállalattal és tagja a Police Pension Boardnak, vagyis a rendőrök nyugdíj tanácsának. Finom luncheon a Szatmármegyei Klubban A Szaimár-megyei Segélyző Klub női csoportja Vanity Fair Luncheont rendez janu­ár 25-ikén, szerdán 12:30-kor a Szatmár megyei Segélyző Klub összes termében (11132 Buckeye Rd.). A jegyeket Lukács István kérésére John J. Hriczó, ma-Telephone GA 1-6658 A Béke Liga vasár­nap gyűlést tart. A Béke Liga az utóbbi két hétben 20 uj taggal szaporo­dott és igy elérte az első 50 taglétszámot. Vasárnap a West Sidei Munkás Dalárda helyiségében ünnepelték Wlach Rudolf, a Dalárda titkára, a veterán műkedvelő és színpadi tech­nikus, Wolensky András és Adams István születésnapját. A szép számú közönséggel megtartott ünneplést Farkas Béla, a Dalárda elnöke vezet­te le, az ünnepi beszédet pedig Cincár Gyula, a Béke Liga al­­elnöke tartotta, aki nemcsak az ünnepeltek érdemeiről, de a Béke Lika törekvéseiről is beszélt. Tartalmas beszédéne* 1’ legjelentősbb része az a ki­jelentés, hogy a Béke Ligá­nak a működése és törekvése nemcsak arra terjed ki, hogy nemzetközi "viszonylatban több megértést segítsünk kel­teni, hanem ara is, hogy egy­mással szemben is, a minden­napi életben több szeretetet és megértést gyakoroljunk. A legnagyobb fogyatékossága e­­gyüttélésünknek — mondotta Cincár Gyula —, hogy nem becsüljük eléggé egymást, hogy nem vagyunk elég meg­értők egymással szemben. — Beértünk a megértés és emberszeretet szükségének a korszakába, azon fordul meg az egész emberiség jövője — fejtette ki Cincár Gyula —, hogy népek, országok és mi is egymást mennyire tudjuk megérteni és megbecsülni. Ezt a törekvést, ezt a szellemet á­­polnunk kell a Béke Liga se­gítségével. Megértésre és nem erőszakra, szeretetre és nem gyűlöletre van a világnak — és nekünk magunknak is szük­ségünk. A Béke Liga vasárnap, ja­nuár 15-én délután 3:30 kez­dettel nagyon fontos gyűlést tart a West Sidei Munkás Dalárda, 4309 Lorain Ave, emeleti termében. A tisztikar kéri a tagokat, hogy jelenje­nek meg és az érdeklődőket meg biztosítani kívánja, hogy szives fogadtatásra találnak akkor is, ha nem óhajtanak e­­gyelőre tagok lenni. A Vörös Kereszttől levél ér­kezett a Béke Liga titkára, Ko­­vách János nevére, amely le­vélben elsimerik annak a $460 dollárnak az átvételét, amelyet a Béke Liga az árvízkárosultak javára küldött. A titkár a szép elismerő le­velet a vasárnapi gyűlésen mutatja be és olvassa fel. gyár temetésrendező készítette Ludescher Imréné, aki tag­ja a bizottságnak, azzal biztat, hogy kitűnő ebéd lesz. Az ebéd minden jövedelme azt a célt szolgálja, hogy a Szatmár megyei Segélyző Klub konyháját teljesen fel­szerelhessék. Azt akarják a nők elérni, hogy abban min­den felszerelés meglegyen, a­­mi a modern konyhához szük­séges. Minthogy a Szatmár megyei Segélyző Klub helyiségét és konyháját másoknak, más egyleteknek és magánosoknak is kiadják, joggal kérik a Szatmár megyei nők a tago­kon kívül általában a ma­gyarság támogatását. A finom ebéd jegyének ára $1.00.

Next

/
Thumbnails
Contents