Az Ujság, 1956 (36. évfolyam, 1-49. szám)

1956-01-12 / 1-2. szám

2 OLDAL AZ ÚJSÁG JANUARY 12, 1956 AZ ÚJSÁG (HUNGARIAN NEWS) EDITED BY LOUIS TÁRCÁI. Managing Editor MARY TÁRCÁI. Editor 8407 Woodland Avenue Cleveland 4, Ohio, United States Telephone: GArfield 1-5658 HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN Published Every Thursday By Mary Tarcai. Publisher Subscriptions $4.00 a year by mail, $2.30 for 6 months, $1.00 for 3 months. Entered as Second Class Matter at the Post Office at Cleveland, Ohio under the Act di March 8: 1879. Magyar események |E. S. Dunántúliak ez évi első gyűlése — Szalai István, a közis­mert tekintélyes real estate ember, minden magyar ügy­nek lelkes támogatója, akinek nevével majd minden magyar jótékonysági megmozdulásban találkozunk, nagyapa lett. E szerencsés kitüntetéshez azáltal jutott, hogy Dorothy leánya férjét, Bolla Elemért, a Case School of Applied Sci­ence hallgatóját december 29- ikén. a St. Lukes kórházban egy egészséges fiú gyermek­kel ajándékozta meg. Az újszülöttet az Első Ma­gyar Evangélikus Egyháznál keresztelik meg, amely egy­háznak Szalay István jan. 8- ig pénztárnoka volt, de üzleti elfoglaltsága miatt azt nem vállalhatta. Szalai Istvánnak sok barát­­a gratulált az örömhirhez, az elsők között volt sógora, Bartkó Lajos, jóbarátja, Szap­panos Ferenc vasárnapi 2 órás magyar rádió program népsze­rű igazgatója és unokabátyja, Szalay József, borbélymester, a Verhovay 14-ik fiók volt titkára és elnöke. — Tóth M. József, a Szt. János Magyar Gk. Egyház volt főgondnoka és az Egye­sült Egyletek volt titkára, va­lamint József fia és annak családja hazaérkezett. Flori­dából. Szabadságuk nagyobb részét Orlandoban, Fia. töltöt­ték, ahol rokonaik is vannak. Ellátogattak Tampaba is, a­­hol felkeresték Gondos Sán­dor újságírót, aki nagyon szí­vesen fogadta őket. — Tatár Istvánná, két jó barátjával, Szabó Bélánéval és Mrs. Biharéval vonaton Floridába utazott. Tatár Istvánná a múlt év derekán is volt Floridában. Tatár Istvánnak oda is ve­tették: — Gyakran küldi a felesé­gét Floridába. Tatár István igazolta ma­gát: — De nem azért, mert ta­lán én rossz férj lennék, ha­nem csakis azért, mert a fele­­ségme páratlanul jó feleség, aki már annyi sokat dolgo­zott, hogy megérdemli a pi­henést. Ha nincs, aki főzzön és önmaga sem főzhet vagy pihenőt tart a főzésben, de mégis olyan ételt kíván élve tetei és egészséggel elf©> gyasztani, amilyent otthon fősnek akkor keresse fel a A Dunántúli Magyarok Ame­rikai Egyesülete (East Side) január 22-ikén, vasárnap tart­ja az uj év első gyűlését. E gyűléssel kapcsolatban Ko­vács Kálmán elnök a követke­ző sorok közlésére kérte fel lapunkat: Értesítem a D. M. A. E. minden tagját, hogy 1956- ik év első gyűlését január 22-ikén, vasárnap délután 2:30 kezdettel tartjuk meg az Ifjúsági alsó termében. E gyűlésen mutatkozik be az újonnan válsztott tiszti­kar. Kérem a tagtestvére­ket, hogy minél többen je­lenjenek meg a gyűlésen. Egyben felhívom a tagság figyelmét, hogy az 1956. év­re szoló járulékot az év első 3 hónapjában kell befizetni, mert jaki ezt elmulasztja, az az alapszabály értelmében az egyesület kedvezményei­ben nem részesülhet. Tisztelettel Kovács Kálmán elnök J. J. HORVÁTH. ÁLLAMI KÉPVISELŐ máris beadta jelölésének ivét a szükéges aláírásokkal a Bo­ard of Electionnál. J. J. Horváth újra való je­löltségét nemcsak tudomásul vesszük, de máris kijelenthet­jük, hogy támogatni is fog­juk. J. J. Horváth, állami kép­viselő ezt a támogatást mű­ködésével az állami törvény­­hozásban kiérdemelte. ZILAHY SÁNDOR Magyar Vígszínháza SZINREKERÜL: A RÉGI JÓ BUDAPEST Szilágyi László és Radó József, Király Szinházbeli 3 felvonásos nagy operettje Földessy Lilla, Emődy Margit, Gödry Júlia- Vincze András, Veszelyi Pali, Zilahy Sándor és Faragó Árpád fellléptével. Clevelandban Két Előadás Január 15-ikén délután fél 3 órai kezdettel A BETHLEN TEREMBEN ESTE 8 órai kezdettel A Munkás Dalárda Termében 4309 LORAIN AVE. Jegyek előre válthatók kedvezményes áron: Mr. John Sárossy szinházi megbízottnál, 2856 East Boule­vard Cor. of Buckeye Rd., Tel. GA. 1-4924; Mr. Szilvássy Szilveszter, 8927 Buckeye Rd., Tel. CE. 1-3661; Mrs. Oláh, 4312 Orchard Ave., Tel. OR. 7-8965; Mrs. Komlóssynál a Dalárdában. Utóhangók az Öreg Amerikás Magya­rok Családja Évi Gyűléséhez. Nagy érdeklődés nyilvánult meg az Öreg Amerikás Ma­gyarok évi gyűlése iránt, a­­melyet ez év első vasárnapjáa a Verhovay Otthon térés, ké­nyelmes termében tartottak meg. Az évi gyűlés legfigyelem­­rekeltőbb része Balázsik Ar,­­drásné, pénzügyi titkár jelen­tése volt, melyből kitün:, hogy a Család 1400 jótálló tag­gal és 20 ezer dollár vagyon­nal rendelkezik. Balázsik Andrásné szaksze­rű jelentésével elismerést vál­tott ki. A gyűlésen több oly ügy merült fel, melyhez egyesek szerettek volna kritikaiig hoz­zászólni, de — ahogy állítják — ellenvéleményt nem tűr­nek meg, mert mindennnek úgy kell történnie, ahogy azt előre kitervezik, sőt elhatároz­zák ketten vagy hárman. Kifogásolják első sorban hogy az öreg Amerikás Ma­gyarok Családja elhagyja a Verhovay Otthont és máshol tartja gyűléseit. Ezért különö­sen a Verhovayak neheztelnek és pedig elsősorban Kolozsvá­­ry Kálmánra, aki még mindig pót-igazgatója a Verhovaynak. Egy Verhovay tag annyira felháborodott azon, hogy Ko­­lozsváry Kálmán az Öreg A- merikásokat elvitte a Verho­vay Otthonból, hogy a követ­kezőket mondotta: — Kolozsváry Kálmán a legnagyobb hálátlanságot mu­tatta meg a Verhovayval szem­ben. Nincs talán még egy em­ber, aki annyi elismerést és pénzt kapott volna a Verho­­vaytól, mint Kolozsváry Kál­mán tisztségeiért zs megbíza­tásaiért, mint Kolozsváry Kál­mán és ime most hálátlanul szembe fordul a Verhovay Otthonnal. A gyűlés után ébredtek íel a tagok, hogy Péntek Pállal, az ellenőrrel mit müveitek Három ellenőre volt az Ö- reg Amerikás Családnak, az ellenőrök egyike Péntek Pál volt, akit minden áron ki a­­kartak buktatni, mert egyrészt szigorú ellenőr volt, másrészt nem egészen úgy táncolt, a­­hogy fütyültek neki. Még olya nők is felháborodtak Péntek Pál kibuktatásának, akik e­­gyébiránt Kolozsváry Kálmán jóbarátai és követői. Péntek Pált furfanggal buktatták ki, elfogadtatták, hogy arra az állásra, amelyet betölt nincsen szükség. Annyira neheztelnek Péntek Pál kisemmizése miatt, hogy mozgalmat terveznek kezdeni visszaválasztására. Nem jó szemmel nézik a tagok azt sem. hogy az öreg Amerikás Magyarok Családja virágot küldött Jack P. Rus­­sellnek és Mary P. Sotaknak az első council gyűlésre. — Egyik tag —, akit nem akarunk megnevezni, a kö­vetkezőket mondotta; — Magam is Jack P. Rus­sel és Mary P. Sotak barátja vagyok és a Cuyahoga megyei Magyar Demokrata Klubban arra szavaztam, hogy küld­jünk virágcsokrot a két coun­­cilmennek, de annak ellene vagyok, hogy az Öreg Ameri­kás Magyarok Családja politi­kába elegyedjék és politikára költse a pénzét. Az Arany János szobrát is kifogásolják egyesek, de eb­ben — nézetünk szerint nincs igazuk, mert az öreg Ameri­kás Magyarok Családjának magyar kulturális céljai is vannak. Ez utóhangoknak azért ad­tunk helyet, hogy az Öreg A- merikás Magyarok Családjá­nak tagjai gondolkodjanak és ne engedjék meg, hogy bárki is.felhasználj a egyesületüket önző célokra. HÍREK — Török Péter- épitész és neje Floridába készülnek. Ko­­csándy Károlyné is utitársuk lesz. Már el is utaztak volna, de Török Péter egészségügyi állapota nehány heti halasz­tást okoz. — Stahel Márton és neje, a Jótékonyczlu Női Nagybi­zottság volt elnöke a múlt hét péntekén elhagyták Cle­­velandot. Elbúcsúztak leá­nyuktól és unkájuktól, nővé­rétől, Boros Andrásnétől és férjétől, sok jó baráttól, mert legkevesebb 3 hónapig Flori­dában maradnak. A GÖMÖR-MEGYEI KLUB február 12-én, vasárnap tartja ez év első kártya partyját. Szolgálatára állottunk 75 éren át és építettünk az ön jovojere Az 1956 esztendőben lesz az Eastlake-i telep formális fel­avatása. A világ egyik legna­gyobb és legfejlettebb telepe, 80 millió dolláron felüli befek­tetést képvisel a gyorsan nö­vekvő Northeast Ohio körze­tében. 1956-ban az Illuminating Co. 22 emeletes épületének az a­­lapját megássák a Public Squa­­ren. Büszkék vagyunk arra, hogy összeköttetésben leszünk azzal és 5 emeletét foglaljuk el Cleveland belsővárosa irodaé­pületének, amely egyike a leg­nagyobbaknak 25 év óta. RICE RESTAURANT 12528 Buckeye Road Finom töltött káposzta minden nap HAZA VITELRE la. Elizabeth Kish, tu’-'donos Esküvőkre, Lakodalmakra a legszebb virágokat rendelheti meg személyesen vagy telefonon is ORBÁN FLOWER 11520-8UCKEYE ROAD Tel. RA 1-1500 Northeast Ohio és a The Illumina­ting Company 75 éven át szépen e­­gyütt haladtak. Gondoljon csak ar­ra. hogy ez a körzet mennyire fej­lődött ... és még mindig növekszik. Mindannyian nehezen dolgoztunk en­nek elérésére: The Best Location in the Nation.” A mi feladatunk, az Illuminating Companyé előre tervezni, biztossá tenni, hogy fel leszünk készülve Northeast Ohio gyors növekedésére, anélkül, hogy feláldoznánk a villany magas színvonalú szolgálatát, ame­lyet fogyasztóink elvárnak tőlünk, íme nehány példa hogyan készül a The Illuminating Company még jobb szolgálatra. Ez esztendőben- az Illumina­ting Company 28 milliót költ uj felszerelésekre s vezetékekre, hogy még nagyobb biztosítékot adhasson az olcsó villany szol­gálatra a fogyasztóknak, aki­ket szolgálunk most s a jövőben Ugyancsak 1956-ban megindul a munka a 250,000 kilowattos kiegészítésére az Avoni áram­telepnek. 1958-ra tervezett be­fejezése a $39 milliós beszere­lésnek az Avon Lakere vissza­tükrözi Northeast Ohio gaz­dasági terjeszkedésének gyors iramát. Az Első Magyar Református Egyház közleményei Közli: Dr. Szabó István Nagytemplomi karácso­nyunk beszámolója. A hetedik karácsonyi ün­nepet töltöttük immár Isten kegyelméből gyönyörűséges Nagytemplomunk falai kö­zött. Évről-évre szebb és na­gyobb élmény minden kará­csony Nagytemplomunkban és évről- évre nagyobb töme­gek vesznek részt a szentsé­­ges időszak megünneplésé­ben. Ez a hetedik volt eddig a legnagyobb és építésünk igazi koronája. Már Vasárnapi Iskolás gyermekeink karácsonyfa ünnepélyén olyan nagy tömeg jelent meg, mint soha azelőtt. Karácsonyesti ünnepi istentiszteletünk al­kalmával Nagytemplomunk-HALLGASSA MP' Vasárnap - WDüK. 1260 d Amerikában a leghosszabb magyar műsor — cL u. 1-té 3 óráig. Hirdetések ügyében hlvl* Te!. LO 1-5524 SZAPPANOS FÉRJ 3046 East 123 St. MINDEN HÉTFŐ ESTE 7-től 7:30-lg hallgassa meg KÁLLAY ELEMÉR Válogatott Magyar Progran Ját W D O K (1260) Hirdetés vagy üdvözlet avag agvletl bejelentés ügyében Tel. RA 1-0146 Lakcím: 2861 East 112 RELLA ROSE DR. HALLER ISTVÁN Hungarian Radio PROGRAMJA Dr. HALLER M. ISTVÁN Igazgató vezetésével MINDEN VASÁRNA? délelőtt 10-től 10:30- lg WDOK — 1260 Di«! HIRDETÉSEK. ÜDVÖZLE­TEK és KÖSZÖNTÖK ügyében hívja fel e számé/ GA 1-3443 UJ LAKCÍM ÉS TELEFON 10602 SHAKER BLVD. A LEGJOBB IDŐBEN MINDEN VASÁRNAP déli 12 órától 1 óráig A WSRS ÁLLOMÁSRÓL 1490 DIALON Hallhatja a Hudák Testvérek Rádió Órát Hirdetéseket és köszöntése két elfogadunk 12914 GRIFFING AVENUE Tel. SK 1-5085 GA 1-6434 Hudák Imre. Ernő és Istvé Magyarul rendelje a szenét Hívja fel MARY-T. a FAHRLAND-BIRNBAUM COAL COMPANY magyar irodavezetőjét ba be kellett nyitnunk kis­­temp lomunk szomszédos he­lyiségét is és igy is kicsiny­nek bizonyult hatalmas nagytemplomunk és mindkét alkalomra újra be kellett nyitni a kistemplomot is. Karácsonyi ünnepi ado­mányaink összege is minden idők rekordja lett, mely kerek hat ezer dollár volt. Testületeink közül a Nagy­templomért két legtöbbet áldozó egyesületünk: A Templom és Iskola Segély ző Egyesület és Lorántffy Egyesület egyen-egyen ezer dolláron felüli ünnpi ado­mányt adtak egyházunknak. Milyen csodálatosan szép példája ez az egyházi szer­vek egyházáért való munká­jának, valamint hiveink egyház hűségének. El is küldtünk nyomban újabb 5 ezer dolláros összeget tör­lesztésre, mely a 350,000 dolláros hatalmas épitési költséget pontosan egy tize­dére apasztotta le, mert pontosan 35 ezer dollár maradt ezután az épitési a­­dósság, melyet Isten sege­delmével és hiveink hűségé­nek hasonló példájával most már rövid időn belül minden bizonnyal végkép el tudunk törölni. Adósság levél égeté­sünk kecsegtető ünnepe most azért —Istennek le­gyen hála —nem távoli idők szép reménysége. A karácsonyi ünnepek al­kalmával az úrvacsora je­gyeket Lengyel István és ne­je adományozták. Karácso­nyi ünnepi szines nyomású programm könyvecskéinket Dr. Haller István, a2i egyházunk jegyzője és neje adták ajándékba. A hatal­mas és szép karácsonyfát pedig özv. Tóth Imréné a­­dományozta ismételten. lt­jaink több csoportja foly­tatta a karácsonyi kántálás ős hagyományát ez eszten­dőben is sok családunk ott­honát látogatván meg a szent ünnepek alkalmával és jelentős adománnyal gazda­gítván egyházunk ünnepi bevételeit. Adja a Mindenható, hogy a karácsonyi ünnepségek szent emléke és békessége belesugározzék hétköznap­jainknak a hosszú és szürke sorába is. FANCHALY VIRÁGÜZLETE 4714 Lorain Ave ME 1-1882 / ágott és cserepes virágok MELL CSOKROK A Magyar Presbyte­rian Egyház Hírei Közli: Nt. Csuioros István. Sajtó Vasárnap Jan. 15-én. Sajtó vasárnap lesz temp­lomunkban. Úgy az angol, mint a Magyar Istentiszte­leten Dr. Tóth Sándor, aki re bizonyára sokan emlékez­nek meg Clevelandi lelkész­sége idejéből, fogja hirdetni az Igét, méltatni fogja, az egyházi lap fontosságát s a vallásos iratok térj esztését. Tiszteljük meg személyét azzal, hogy mindkét Isten­tiszteleten megtölt j ük a templomot. Ugyanaznap este gyüleke­zeti vacsora lesz a templom alatti termünkben. Egyhá­zunk asszonyai híresek a friss hurka kolbász készítés­ről. Most is ki fognak tenni magukért. Környékbeli lel­készek közül is többen jön­nek egyházuk küldöttségé­vel. A vacsora keretében fog megemlékezni az egyház né­pe az egyház társ lelkészé­ről, abból az alkalomból, hogy 1955 Okt. 18-án töltöt­te be 50-ik évét a lelkészi szolgálatban s Istennek ke­gyelméből még mindig ké­pes szolgálni. Egyházunk­ban irodai munkát végez hét köznapokon, Vasárnapon­ként pedig Presbyteriumunk belegyezésével az Istentisz­teleteket végzi, ahol nincs még lelkész. Jelenben a Ni­lesi egyházat szolgálja be. Az ünnepek elmúltával folyik a munka. Kedden a ismét a rendes mederben két énekkarnak van próbája és a Vasárnapi Iskolai taní­tók veszik át a leckét a lel­késszel a jövő vasárnapra. Pénteken este 7-kor van a konfirmandusok tanórája. Vasárnap este a Westminis­ter Fellowship tagjai jön­nek össze. Kiki a maga össze jövetelét látogassa pontosan AZ ÚJSÁG TELEFONJA: GAr. 1-5958 LAKAS: FA 1-1154 MINDENKI JEGYEZZE MEG ha kis vagy nagyobb baja van A Televisionnal (bármely gyártmányú le) teljes garancia mellett megjavítjuk. Steve G. Szabó B. F. G. - TV iskolázott és szakképzett television-javitó SW. 1-4544 Műhely: 2664 Grand Ave. 50-néI többféle sör van mindig készenlétbeír RUDY TAVERN 5710 Lorain Avenue Tel. WO 1-9586 Ha partyja van házánál ragy kirándulásra megy csa­ládjával és barátaival, olyan kedvezményes áron kap sört. hogy érdemes hozzánk elhaj­­anla. Breznay Rudolf, tulaj Gyógyszereket az óhazába csak a SAJÓ PATIKÁVAL küldünk SAJÓ SÁNDOR oklevélét GYÓGYSZERÉSZ 3824 Lorain Ave Telefon WO 1-8488 A GYÁSZBA BORULT CSALÁDOKNAK három temetkezési intézetével és jóa ka rátává L lelkiismeretességével áll rendelkezésére JAKAB-TOTH & CO. 11713 Buckeye Road 12014 Buckeye Road WA 1-4421 LO 1-7524 8923 Buckeye Road

Next

/
Thumbnails
Contents