Az Ujság, 1955 (35. évfolyam, 16-52. szám)

1955-04-21 / 16. szám

VOL. XXXV. NO. 16: Telephone GA 1-5658 ROVÁS AZ UTÓBBI HETEK SOK JELENTŐS ESEMÉNYE KÖZÖTT a legmesszebbhaíóbb, az oro­szok békeajánlata az osztrá­koknak. Nyilvánvaló, az eddig akadékoskodó oroszokat a né­metek felfegyverzéssének jó­váhagyása vette rá, hogy a fegyverkezéstől eltiltott, semleges Ausztriával éket ver­hessenek az.. Egyesült Álla­moktól sürgetett és szorgal­mazott európai fegyveres vé­delmi közösségbe. Bármi is a motívuma az orosz engedékenységnek Ausztria irányában, mégis ez az első eset, amelyben az oro­szok megmutatták, hogy haj­landók jóakarattal kiérdemel­ni a négyhatalmi megbízottak tárgyalását az ausztriai béke jóváhagyására. Még Washington is elismeri, hogy az oroszok kezdenek másképpen viselkedni, úgy, hogy talán mégsem szabad el­zárkózni a velük való szóba­­állástól. Vajha beigazolódnék, hogy az oroszok békés szándékkal, — fegyveres összecsapás nél­kül — kívánják elsimítani a 2-ik világháborútól kitermelt ellentéteket. MAGYARORSZÁGRA IS KIHATÁSSAL LESZ az osztrák békekötés. Magyarország sem maradhat fijrrn/i. aláve+ett pl’spAtb^ megszállás alatt. Az oroszok nemzetközi egyezmény alap­ján az osztrák békötésig ma­radhatnak Magyarországon. Nem siettetjük a megszállás feladását azzal, ha illetéktele­nül és indokolatlanul azt til­takozásra használjuk fel. Tu­domásul kell vennünk, hogy Magyarország megszállása nem érhet véget addig, amig az osztrák békeszerződésre a hatalmak nem nyomták rá pe­csétjüket. Ha a világon élő minden magyar kivétel nélkül tiíako­­zik, akkor sem sikerül egy na­pot sem levágni Magyarország megszállásából az osztrák bé­keszerződés hitelesítése előtt. Orosz engedmény Ausztriával szemben rövidesen összehozza a hatalmakat Bécsben ujjong a nép: Julius Rabb, Ausztria kan­cellárja négy napig tár­gyalt az oroszokkal Moszk­vában és hazaérkezése előtt már megtelefonálta a nagy újságot, melyet a meg­érkezése után meg is erősí­tett, azt, hogy az oroszok legkésőbb 1955 december 31-ikén kivonulnak Auszt­riából és a hatalmak aláírá­sával olyan békét biztosíta­nak, amely visszaállítja Ausztria teljes függetlensé­gét és szabadságát. Az orosz feltételek között a főbbek: 1.Az összes hatalmak vonják ki megszálló csapa­taikat, ahogy a 10 éven át halogatott ausztriai béke­­szerződés alá lesz Írva. 2.Ausztria visszakapja összes olaj forrásait és olaj finomítóit, de köteles 10 é­­ven át minden évben 1 mil­lió ton olajat szállítani az oroszoknak. Az oroszok ed­dig 17 millió ton olajat vit­tek ki Ausztriából. 3.Oroszország 150 millió dollár ellenében visszaadja a lefoglalt 300 gyárat, ame­lyeket azon a címen vettek el, hogy nazi tulajdonok voltak és e gyárak is bele­­számitódtak a nazikra kive­tett hadisarcba. 4.Megfelelő kárpótlás el­lenében visszaadják az oro­szok a Dunai Gőzhajózást, a hajókat, a kikötőket, a­­zoknak felszereléseit és a hajóépítő telepeket. 5.Hazaengedik a még mindig Oroszországban tar­tott 450 osztrák polgárt, a­­kik büntetésüket ülik és a még mindig ott levő 350 ha­difoglyot. E meglepő nagy kedvez­ményekért — az egész világ nagy meglepetésére — az osztrákok arra kötelezik magukat, hogy semlegesek maradnak teljesen, semmi­féle katonai csoportosulás­hoz sem csatlakoznak, nem engédik meg, hogy ausztriá­­ban hadi bázisok legyenek. Az oroszok hirtelen meg­változott magatartása Ausz­tria irányában, engedékeny­ségük nagyon jó visszhan­got* keltett minden ország­ban. A franciák és angolok szívesen fogadják az alkal­mat, hogy az oroszokkal májusban leülhetnek tár­gyalni, az Egyesült Álla­mokban is enyhítette a fe­szültséget és a hivatalos kö­rök már nem zárkóznak el attól, hogy részt vegyenek az oroszokkal való ausztriai béketárgyalásokon. KÁRTYA PARTY KÁDÁR MIKLÓS JAVÁRA Előre látható, hogy nagy sikere lesz a Szabolcs megyei Klub kártya partyjának, a­­melyet Kádár Miklós tisztele­tére és javára rendez május 1-én, vasárnap délután 2:30 kezdettel a Verhovay Otthon ban, 8637 Buckeye Road. Ká dár Miklós 26 éve nyomorék, neje és gyermekei mindig megkeresték kenyerüket. Nem azért lesz ez a kártya party, mintha szükségben él­nének, hanem azért, hogy örömet szerezzenek Kádár Miklósnak és méltánylást mu­tassanak a jó családnak, a­­mely szeretettel vette körül a beteg férjet és apát. A Belép­ti dij 60 cent. Eisenhowert sürgeti Í47 vezető amerikai (Mrs. Roosevelt is) a háború elhárítására 47 neves amerikai, köziük Mrs. Eleanor Rooseveli sür­gönyben kérelmezik az elnököt, hogy kerüljük el a két kínai szigetért való háborúskodást. Washingtonból jelentik: negyvenhét neves amerikai, akik között volt elnökünknek, Franklin D. Rooseveltnek a (neje, Mrs. Eleanor Roosevelt jis szerepel, sürgönyben kér­ték fel az elnököt, kövessen el mindent, hogy ne kevered­jünk háborúba a két Kina partmenti sziget, Quemoy és Matsu védelméért. A sürgönyt az elnökhöz az ADA, az American Democra­tic Action Committee küldte és a 47 aláíró között a követ­kezők neve is szerepelj Mrs. Eleanor Roosevelt, Elmer Da­vis, radio kommentátor, Mrs. India Edwards a Democratic National Committee tagja, Norman Thomas, szocialista vezér, W. F. Kennedy, a Brot­herhood of Railway Trainmen elnöke. A sürgöny arra kéri az el­nököt, hogy vegye igénybe minden hatalmát és szabadít­son meg bennünket és az e­­gész világot attól a félelem­től és aggodalomtól, hogy Ki na két partmenti szigete, Que. moy és Matsu miatt háború­ba keveredünk, amikor a két sziget elválaszthatatlan Kíná­tól és egyáltalában nem szűk séges azoknak megszállva tar. tása Formoza védelmében. EUGENE STEPAT MŰSORA ÉS TÁNCMULASÁGA Április 30-ikán, szombat este a Bethlen Teremben si­kerrel biztat. A közönség nem felejette el, milyen nagyszerű programot állított össze Ste­­pát Eugene az őszi hangver­senyén. A legjobb helybeli magyar és fehér orosz éneke­seket, táncosokat felvonultat­ta. A konferálást Dr. Kere­­csény János szerző vállalta. A belépti dij $1.00 előre vált­va és $1.25 a pénztárnál. Jegyek már kaphatók a ma­gyar üzletekben. A MAGYAR MŰVÉSZ SZÍNHÁZ vasárnap két e­­lőadásban mutatja be a Cár­dás Királynét. Földessy Lilli, a női szerep­lők egyike, akit Amerikaszer­­le becsül a magyarság isteni tehetségéért. Verhovay Ifjúság estélye A Verhovay 14. Ifjúsági Labdarugó csapata április 23- án, szombaton este 9 órai kezdettel tánccal egybekötött tea estélyt tart a Verhovay Otthonban, 8637 Buckeye Rd. Az adomány 75c. A bevételt a csapat felsze­relésére fordítják. TELEFONUNK: GAr. 1-5658 LAKÁS: FA 1-1154 HALOTT AI NK HORNYÁK JÓZSEFNÉT, Eddy Hornyáknak, az Ame­rican League Buckeye Postja alapítójának édes anyját, aki 88 éves korában elhalt, nagy részvét mellett temették el szerda reggel 8:30-kor a Hri­­czó Temetkezési Intézetből, 9412 Buckeye rd. A gyászis­tentisztelet a Szent Erzsébet rk. templomban tartották, amelynek alapitója volt. Ed­dy Hornyákon kívül gyászol­ják többi gyermekei: Veres Istvánná, Miller Gusztávné és István és 8 unokája és 5 déd­unokája. Lukács István is nő­vérét vesztette el. Ft. Tóth József ferencrendi atya unoka­öccse volt. Kiterjedt rokon­ság és sok jó barát osztozik a gyermekek gyászában. VARGA GYULÁNÉ, szül. Kinczel Erzsébet, East 86- ik uccai lakos, akit mindany­­nyian tiszteltünk, akik ismer­tük, 73 éves korában meghalt. Áp. 19-én, kedden 1 órakor temették presbyterián gyász­­szertartás szerint a Hriczó Te­metkezési Intézetből, 9412 Bu­ckeye Rd. A Highland Parki temetőben helyezték örök nyugalomra. Gyászolják: fér­je, Varga Gyula, nővére, Julia, özv. Myersné és cs., unokahu­­gai:' Jolánka, Opritz Józsefné, Bözsike és Ilonka és kiterjedt rokonsága. A János Vitéz Aranyjubileumi Előadása Bohemian Hallban díszelő­adás keretében szinrehozzák a János Vitéz, 3 felvonásos daljátékot. Amikor az egész magyar vonalon szinte ellankad a a magyar kulturtevékeny­­ség, a West Sidei Munkás Dalárda magára hívja a fi­gyelmet merész, bátor, a­­mellett dicséretméltó hatal­mas kulturvállalkozásával: a- János.. Vitéz 50.. éves, a­­ranyjubileumára előadja azt, olyan kiváló szereplők­kel, olyan komoly előkészü­lettel, hogy egyik próbája után azt állíthatjuk: 10 év óta nem látott és nem hal­lott a clevelandi magyarság olyan nagyszerű előadást, mint amilyen május 22-ikén vasárnap a János Vitéz elő­adása lesz. A János Vitézt vagyis Ku­korica Jancsit Mezei Árpád Róbert adja, megvan hozzá alakja, kitűnő hangja, tipi­kus magyar arcvonásai ide­ális Kukorica Jánost testesí­tenek meg, Iluska Tilkné Sass Manci, a Dalárda legkiválóbb tehetsége, a gonosz mostoha Baumly Ferencné, a francia király Beischlag Matyi, a szü­letett komikus, a francia ki­rály kisasszony Yobi Kecske­méti Ilonka, a strázsa mester Tilk János, Bagó trombitás, a legtehetségesebb clevelandi magyar mükedvelő-szinész, Deéry József, aki egyszers­mind az előadás rendezője, ud­vari dáma Mezei Róbertné, a falu csősze a régi kiváló mű­kedvelő Wlach Rudolf, az ud­vari tudós Kish Viktor. Az előadás zenetanára Tóth. né Mező Margitka, az énekta­nár Kökényessy Lajos, súgó Farkas Béla, ügyelő Rendes Mihályné, Több szereplő van, mint amennyit felsorol­hattunk. Az egész Dalárda szerepel benne, mint kórus. Az előadás nagyon méltó lesz a János Vitéz 50 éves ju­bileumához. A TÜDŐ RÁKBETEGEK SZÁMA NÖVEKSZIK New Yorkból jelentik: Az Amerikai Cancer Society vi­gasztaló szóval fordul a rák­betegek felé és azzal biztatja a rákbetegeket, hogy túlélhe­tik annyi soknak halálát oko­zó betegséget, ha a rendelke­zésünkre álló segítő eszközö­ket jobban felhasználják. 40 MILLIÓ RÁKBETEGRE SZÁMÍTANAK Amikor vigasztaló szóval igyekszenek csillapítani az ije­delmet, amelyet a rákbetegség említése okoz, ugyanakkor azt a lesújtó jelentést is adják, ho|y Amerikában a lakosság előrehaladott koránál fogva és a tekintetbe vett rákesetek aránya szerint, 40 millió ame­rikaira vár a rákbetegség. ‘‘Jelenleg csak a rákbetegek egy negyede éli túl a betegsé­get’ — ahogy a jelentés állít­ja. De bíznak abban, hogy ez az arány javul, mert jóval többet tud a tudomány a rák betegségről, mint azelőtt. Le­hetséges, hogy a betegek feléi vagy még annál is többet meg tudnak menteni az életnek. “A legfontosabb — mondja a jelentés — hogy a rákbete­gek haladéktalanul biztosítsa­nak orvosi kezelést. 10,000 nő, aki rákbetegségbe esik, kigyó­gyul belőle, mig 10 év előtti tudásunk mellett menthetetle­nek lennének. Ezt az ered­­ímr-'vt nemcsak annak lehet tulajdonítani, hogy a tudo­mány előrehaladt, hanem an­nak is, hogy nagyon sok nő mégvizsgáltatja magát a rák­betegség felderítése céljából. A TÜDŐRÁK TERJEDŐBEN VAN i ! A tüdő-rák — ahogy a vizs­gálat megállapította — növek­vőben és terjedőben van. 1954- ben körülbelül 20,000 férfi halt meg tüdőrákban, ez a férfi rákbetegségek 17 száza­léka. A 35 éven felüli férfiak ha­lálában a tüdőráknak több a­­ratása van, mint az automo­bil szerencsétlenségeknek vagy magának a tüdőbajnak. Nők elleni merényletek Chicagóban Sehol talán annyi erősza­kosságot nem követnek el nők ellen, mint Chicagóban. A leg újabb esetek: Egy pincérnő ellen a saját lakásának előcsarnokában, a­­mikor hazatért a munkából, erőszakot követett el egy fér­fi, aki késsel a kezében félem. litte meg. Gyalázatos merény­lő 25 éves lehetett, hozzá fe­hér. Egy 17 éves iskolás leány ellen egy 28 éves negró ugyan­csak egy épület előcsarnoká­ban követett el merényletet. Útban volt a leány hazafelé, amikor a merénylő késsel a kezében elébe állt és a sötét épületbe bekényszeritette. CLEVELAND. OHIO, THURSDAY, APRIL 21, 1955. Csökkent a gyerek munka, de több a baleset Margaret A. Mahoney, az Ohio Department of Indus­trial Relations igazgatója, aki ezelőtt Clevelandban volt ügy­véd, a következőket közli. Vizsgálván Ohioban a 18 éven alóli gyermekek mun­káját, két dolgot lehet észre­venni. Egyik, hogy a gyermek­munkások száma nagyon le­esett. A másik, hogy a gyer­mekmunkát végző munkások­nál az ipari balesetek száma nagyban emelkedett. A statisztika igazolja, hogy az 1953 évben volt 95,062 gyér. mek munkásból az 1954 évre mindössze 57,668 maradt. A csökkenés tehát 39 százalékos. A gyermekmunkásokat ért balesetek száma 1953-ban hét volt minden egyszáz fiatal munkásnál, 1954-ben egy ne­gyeddel volt több, mint 'az előző évben. Mrs. Mahoney szerint ez a heyzet megkönnyíti a Child Labor Law végrehajtását, de intésül fog szolgálni az állami Itörvényhozás, a kormányzat és az érdekelt közönség szá? mára. A fiuk alkalmazásának csök­kenése nagyobb volt, mint a leányoké. A fiuk száma negy­venhárom százalékkal csök­kent, mig a leányoké harminc X+- o'7Q'7f ^ "»pV •yr Uj fajta autót gyárt a Ford Motor Co. A Ford Motor Company el­határozta, hogy újfajta autót hoz forgalomba, még pedig olyant, amely a Mercury és a Lincoln közzé esik. A Ford legdrágább autója a termelés alatt levő Continental lesz, amelynek ára nagyon közel lesz a 10,000 dollárhoz vagy valamivel azon felül lesz. Mi mindent kap Mrs. Amerika? Harold Eckes, az East Ohio Gas Company igazgatója köz­li, hogy a lapunkban már kö­zölt Mrs. America versenyben a díjnyertes nő a már közölt 15,000 dollár értékű díjon fe­lül meg a következőket is megnyeri: Díjmentes utazás Európába és vissza. Az összes költsége­ket a verseny rendezősége fi­zeti. Ezer dollár költséggel meg­festeti a díjnyertes nő arcké­pet és a képet persze a nyerő nő kapja meg. Az európai útra Mrs. Ame­rikát a SABENA BELGIUM AIRLINES gépje szállítja át és hozza vissza. A nyerő tag­ja lesz a Sabena Clubnak, a­­mely az első női organizáció a repülés terén. Az olajfestmény elkészíté­sére TONI ELLIS hírneves rajzoló és festőművész kap megbízást. E dijakon felül Mrs. Ame­rica egy “NEW FREEDOM” gárkályhát és egy 1955 évi DeSoto sedant is fog kapni. . A Reserve Bank emeli a kamatlábat A Cleveland működő Fede­ral Reserve Bank igazgatósá­ga értesíti az érdekelteket, hogy a leszámítolási kamatlá­bat másfél százalékról egy és háromnegyed százalékra emel­­jte 1955 április hó 15-től kezve. Ez emelést a Board of Gover­nors of the Federal Reserve System, Washington, D. C.-ben helybenhagyta. Ugyancsak felemelte a tag bankok által fizetendő kamat­lábat is két százalékról két és egy negyed százalékra. Kártya Party szerda délután A Kereskedők és Iparosok Körének női osztálya április 27-én, szerdán délután 2 órai kezdettel kártya partyt tart egy nagyon érdemes tagja fel­segélyezésére, akit évek beteg­sége testileg, lelkileg és anya­gilag megtört. Egy olyan derék magyar a­­nya támogatásáról van szó, hogy magunk is kérjük olva­sóinkat támogassák e jó ügyet Finom uzsonna lesz. A hoz­zájárulás $100 Az Illuminating Co. újítása A Cleveland Electric Illu­minating Company értesíti a közönséget, hogy mindenki havonta fog egy számlát kap­ni, de a métereket a társaság ! emberei csak két hónapban (egyszer fogják olvasni. így te­hát az egyik számla csak becs­lés alapján lesz kiállítva, a másik számla pedig a meter olvasása alapján. A közönségre nézve ez az uj rendszer semmi kárral nem járhat, viszont a társaság nagy összeget takarít meg, ha a mé­tereket nem minden hónap­ban, hanem csak minden két hónapban fogják olvasni. Ez uj rendszerre azért van szükség, hogy a folyton nö­vekvő munkabérek dacára se kelljen az áramot megdrágí­tani. TÁNCSICS JÁNOS, a rég nem hallóit szép és jó hangú énekes, (aki szombat este énekel a Hudák Testvé­rek Rádió programjának 6 é­­ves jubileumi műsoros tánc­­mulatságán a Szt. John Te­remben, 9510 Buckeye Rd. 10 millió kínai jelentkezett Tokyoból jelentik: A kom­munista híradás jelenti, hogy 10 millió ifjú önként jelen­­kezett katonának, 1954-ben, de csak 450,000-t, a rendes számot sorozták be. A Pekingi rádió azt jelenti, hogy minden esz­tendőben besorozzák a 18 és 22 évkor közötti fiatalságot katonai szolgálatra. A W. Sidei Dunán­túliak sikerei A West Sidei Dunántúli Magyarok Szövetsége — ahogy Németh József elnök értesít bennünket, május 1-én, vasár­nap délután 2 órai kezdettel kártya partyt tart a West Sidei Evangélikus Teremben, West 98 és Denison Avenue sarkán. A vendégek a barátságos fogadtatáson kivül arra is szá­míthatnak, hogy kitűnő uzson­nában részesülnek. Jó sonka szendvicset, kávét és házilag készüli süteményeket szolgál­nak fel. A vezetőség kéri a tagságot és általában a magyarságot is, hogy tisztelje meg megjelené­sével a kártya partyt. Egyben arra is kéri a tagokat, hogy hozzanak és adjanak ajtódija­kat. A hozzájárulás $1.00. ELISMERÉS A DUNÁNTÚLI ELNÖKNEK Németh József, a West Sidei Dunántúliak elnöke teljes mértékben _ kiérdemelte., az egész tagság és a tisztikar bi­zalmát, még pedig azért, meri egy lépést sem tesz a tiszti­kar tudta és beleegyezése nél­kül, azért meg különösen, mert — ha munkáról van szó — nem második, hanem első kiván lenni. Példaadásának van is hatása és eredménye. A West Sidei Dunátuliak Ehász József elnök 4 eszten­deje alatt 1,400 dollárt hoztak össze, ezt az összeget Németh József elnök három hónap alatt $250.00-ral gazdagította. magyarázata, hogy nagyon sok iparban úgyszólván csak fiuk dolgoznak. A Katholikus Charity kampánya A Catolikus Charities Com­­paign keretén belül működő Parish Special Gift Division négyszáz tagja kezdte meg va­sárnap, április 17-én a gyűj­tést. A gyűjtés április 28-án fog véget érni. E division csak a helyi 65 egyházközség 4964 tagját fogja meglátogatni. Ezektől összesen 200,204 dollár adományt várnak. Ez tiz százalékkal múlja felül a múlt évben adott összeget. A mostani gyűjtés jubileu­mi, mert ez a divisió húsz év­vel ezelőtt létesült és azóta végzi áldásos működését. A campaign élén Mr. Ep­­pley áll, akinek az East Sideon Jordan J. Brown és S. A. Fra­­tianne, a West Sideon pedig William F. Dugan és Wilbur J. Schaeffer segítenek. A Hungária Csapat vasárnap mérkőzik A Szent István Hungária Sport Club vasárnap 1955. áp­rilis 24-én délután 4 órai kez­dettel barátságos mérkőzést játszik a Latin Cathedral pá­lyán az Olasz-ok csapatával. A SZENT MARGIT RK. EGYHÁZ ÉNEKKARA ápri­lis 24-ikén, vasárnap 7 órai kezdettel kártyaestélyt tart a Szent Margit Hallban. A hoz­zájárulás 75c Az estély jegyeit Lezsák Jó­zsef és Fia biztosítási irodá­ja készíttette. Sokan készülnek a Hungária Bálra Nagy érdeklődéssel várja az egész clevelandi magyarság a Szent István Hungária Sport Club 1955 évi nagy bálját, a­­melyet a Szent János Terem­ben tartanak meg április 30- ikán, szombaton este. Készül erre a sport bálra régi és uj| amerikás magyar egyaránt, mert a Hungária Sport Club football csapata megnyerte mindkét magyar­ság bizalmát és támogatását. Érdekességet ad a sport bál­nak, hogy ezen választják meg “Miss Hungáriát is.” A zenét Tóth József Sza­badkai zenekara szolgáltatja. A jól megválasztott rendező­bizottság gondoskodik arról, hogy a Sport Bál felejthetet­lenül szép magyar estély em­lékeképpen maradjon meg a közönség tudatában. A belépti dij $1.25. A jövedelmet a football csa­pat fentartási költségeire for­dítják.

Next

/
Thumbnails
Contents