Az Ujság, 1954 (34. évfolyam, 4-51. szám)

1954-01-28 / 4. szám

VOL. XXXIV. NO 4. CLEVELAND. OHIO, THURSDAY, JANUARY 28, 1954. ROVÁS .HIMLER MARTON "ezredesi" ténykedései ellen nagyon súlyos vádakat emelt Ft. Galamobos József úgy a Magyarok Vasárnapja, mint saját lapja a Magyar Végvár hasábjain — a források meg­nevezésével. Nemcsak mi, de mindenki más szerein« tudni: igazak-e a súlyos vádak. Két mód van arra, hogy a Himler Márton ellen emelt vádak dolgában bizonyosságot szerezhesünk: 1. ha Himler Márton perli Ft. Galambos Józsefet és al­kalmat nyújt a bizonyításra. 2. ha kongreszusi vizsgála­tot eszközeinek ki a Himler Márton európai szereplésének felülvizsgálatára. A vádakat nem vehetjük i­­gazoltaknak, mig vagy a bí­róság vagy más illetékes__ fo­rum előtti tárgyaláson be nem bizonyulnak. Természetesen az volna a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás, ha Himler Márton perelné vádlóját. Ha nem me­ri perelni, az jelent valamit. BERLINBEN OKOSKODNAK EGYMÁS­SAL A KÜLÜGYMINISZTEREK — MOSKVÁBAN MÁR EGYEZKEDNEK Mary K. Sotak kongressmannek pályázik Nem íé«r ahhoz semmi két­ség sem. hogy a világ népei, ez ország népe, a munkásnép és kis üzletemberek, a köze­pes keresetű tanult elem bé­két akar. — ezt állíthatjuk az orosz népről is. Azok sem akarnak háborút. Az angol és francia nép is békéért e­­seng. Mégis milyen nehéz a békéhez vezető utat megta­lálni. Berlinben találkoztak egy­mással a négy nagyhatalom: a U. S.. Anglia, Franciaor­szág és Oroszország külügy­miniszterei, hogy megoldást találhassanak a Németország­gal kötendő békére. Ez csak részlete az egysé­ges világbékének, mégis mi­lyen nehezen indulnak meg a tanácskozások,. legalább is helyes irányba. Nagyon megnehezíti a béke tanácskozásokat, hogy a ta­nácskozók, a külügyminiszte­rek politikusok és nem ipa­ri emberek. Politikai és ka­tonai megoldás — akár mit is eszelnek ki. — nem lehet, csakis ipari megoldásban rej­lik a béke lehetősége.. Amíg Berlinben semmiféle közeledést sem várhatunk, leg alább is egyelőre. Moskvában hemzsegnek a Nyugat ipari és kereskedelmi megbízottai; több sok vezető kapitalista is ott időzik, hogy ipari és ke­reskedelmi kapcsolatokat lé­tesíthessen. Anglia — ahogy a hír szól — már a csatlós államokkal is fel akarja venni a kereskedel­mi kapcsolatot. Úgy látszik, amig Berlinben a külügyminiszterek okoskod­nak egymással, az iparok kép­viselői nélkülük is erősen munkálkodnak az ipari e­­gyülimüködés lehetővé téte­lén. Ez az ut biztosabban vezet a békéhez.--------------------- # .------------------­A VERHOVAY OTTHON TANCESTÉLYE most szombaton este, január 30-ikán lesz a Verhovay Ott­honban, 8637 Buckeye Road. A zenét Éalog Rudy hires ci­gányzenekara szolgáltatja. A belépti dij 75 cent. A Bethlen Benefit Bál erkölcsi és anyagi siker jegyében kedves esemény volt Csodálkozunk, amikor a­­hatalmas, fényesen kivilági­­tott, ünnepi köntösöbe öltö­zött Bethlen Terembe belé­pünk. Rend, ragyogó tiszta­ság, diszkrét hangulat, jól megfegyelmezett, szolid, e­­legáns közönség. Eljött a clevelandi ma­gyarság szine-íiava. Itt lát­juk az Egyház barátait, jó­ismerőseit. Azt mondhat­nánk, hogy nem bál van itt ma este, hanem egy nagy családi ünnepély. Igen ez családi ünnepe az Első Ref. Egyháznak. Segíteni kell, még pedig az árvákon, öre­geken. Az Árvaház javára, ahol annyi könnyet törülnek le, s teszik szebbé elviselhe­tőbbé a gyarló földi életet— jöttünk szívesen össze. A Szabadkai Zenekar huzza a jó talpalávalót. E- legáns hölgyek és elegáns férfiak. Úgy érzem, mintha valahol láttam volna már ezt a képet? Talán odahaza egy hires jogász, vagy ta­lán megyebálon? Sorba felkeressük a ren­dező, s a szorgos munkáju­kat odaadó asszonyokat. Elnök: Ficzere Istvány­bálelnök: Volosin Lenke, ö már megszokta és szinte be­leélte magát a rendezésbe. Hisz minden évben Ö áll ez első helyen. Alelnök: a fáradhatatlan és örökké szorgoskodó Nyitrai János­­né. Pénztárnok a pontos Du­­la József né, titkár a jóaka­ratáról ismert Novák Jó­­zsefné. Ellenőrök Hodges Istvánná és Horváth Gyulá­­né. Mindannyian egy dara­bot adtak a lelkűkből, a szi­vükből, hogy ez a bál min­den tekintetben sikerüljön. A konyhán Csatlós Sán­­dorné, Oláh Józsefné, Mrs. Eleonor Maiina, Kiss Ist­vánná, Kinkoff Józsefné, Greely Tamásné, Spisák Jó zsefné, Dula Józsefné, további Komjáthi Istvánná, Varga Lajosné, Arnotzky Józsefné szorgoskodtak, hogy a kö­zönségnek jusson a sok­féle jó enni és innivalóból, a mit az Egyház asszonyai elő varázsoltak. Az italokat E- lek József főbártender, Ar­­nótzky József és Varga Já­nos szolgálják ki oly ügye­sen, mintha a mesterségül« a pincér szakma lenne. Úgy éjfétájban megkér­dezem a lunch ticket árus Tóth Lajost, mennyi a bevé­tele? Hamiskásan mosolyog s csak annyit válaszol, meg­vagyok elégedve. Szól a zene. A párok ke­ringőznek. A legtökélete­sebb báli hangulat. Seho semmi kilengés. Még a rend­őr is jól érzi magát, meri nem akad neki semmi néver nevezendő munkája. Legfel­jebb annyi, hogy gyönyör­ködik a zenében, s elmereng­ve nézi a táncolókat. Talár a saját fiatalsága jut eszébe Az idő rohan, 11 óra. A mikrofon elé lép Dr. Szabi István lelkipásztor. Keresetlel szavakkal üdvözli a közönsé get, üdvözli az Ő nagy család ját. Majd Nt. Kecskeméti Jó zsef köszöni meg árvái névé ben. mini _ a Ligonieri Árva ház igazgatója, hogy a jelen levő közönség igenis tud .ne mes célokért áldozni. A ne­mes áldozatkészségért ő is ho­zott valamit. Elhozott egy ke­nyeret, abból a búzalisztből ’ készült kenyeret, amely Ligo­­nierben, az árvák által meg­művelt földön termett búzá­ból készült, s egy árva kislány ; keze dagasztott. — A hófehér, j ízletes kenyeret Ficzere Ist­­í vármé veszi át, s apró szeletek re Vagdalva, kínálja a báli kö­zönségnek. Megilletődve fo­gad el mindenki egy kis dara­bot. (Szép, szép, de Nt. Kecs­­í keméti már évek óta, egy bor­jut ígért a bál közönségének. Mikor hozza a borjut?) Nt. Varga Lajos, ligonieri lelkész, az öreg otthon gond­noka meghatódva köszöni !meg azt a nagy szeretetet, a­­mely innen sugárzik ki az El­ső Ref. Egyházból Ligonier felé. Közeledik az éjfél. Kiss Er- Inő a hires plumber, a magyar szabadkőművesek egyik veze­tője, a Grand Marsh levezető­je felkérésére a párok felso­rakoznak. Az élén Volosin j Lenke Julius M. Kováchy bi­­|róval, Nt. Dr. Szabó István I nejével, Ficzere Istvánné fér­­jjével, Nt. Kecskeméthy József ' tí kedves jó Nyitray Já­­nosnénkkel, Dr. Haller István kedves nejével és sorban a báli közönség. A Szabadkai Zenekar huzza a vérforraló Indulót. Amikor a nyolcas so­rok kialakultak Sárossy Já­nos, a Bethlen Terem kitűnő gondnoka a magasból a kon­fettit, a szerpentint lehullat­ja —, léggömbök is szállingóz­nak a levegőben. Kapkodnak is utánuk. Olyan jó a hangulat, hogy a közönség még táncolni óhajt A zárórát ki kell tolni. Ezt csak Dr. Szabó István lel­kész tudta kijárni a szigorú Sárossy János gondnoknál. A közönség körül veszi Vo­losin Lenkét, a Bethlen Bene­fit Bál főrendezőjét, gratu­lálnak neki, a vele működe bizottsági tagok némelyike elismerése jeléül meg is csó­kolja. A bizottság minden tagja fáradhatatlanul dolgozott, a bál estién Lenkének volt a fejfájása mindent elintézni a határozat értelmében. Fela­datának úgy megfelelt, hogj még akkor is elnöke lesz a jövő évi bálnak, ha netán sza­badulni szeretne a terhes mun­kától. G. J--------- • --------­A GÖMÖRIEK KÁRTYA PARTYJA Szmerek Lajos elnök é; Megulesz Andrásné titkár ké­ri a gömörieket, hogy ne fe­ledkezzenek meg február 14- ikéről, vasárnapról, amikoi az Ifjúságiban Gömöri Kár­tya Party lesz.-------- • -------­AZ IFJÚSÁGI NŐI OSZT. KARTYA PARTYJA március 13-án, szombat este lesz az Ifjúsági alsó termé­ben. E kártya party a Sándo­rok és Józsefek névnapi ün­nepélye lesz. A kártya party rendezője Fehér Istvánné.-------- • ---­A SZENT JÁNOS ANYÁK KLUBJA FEBRUAR 14-én. vasárnap 2 órai kezdettel tart­ja kártya partyját a Szent Já­nos Hallban,. E kártya partyn kocsonyát szolgálnak fel. A Clevelandi Székelyek disznótoros vacsorája a testvéri közösség sikerült nagy eseménye volt Mary K. Sotak. a 29-ik ward councilmanje a 21-ik kongreszusi kerületben a má­jusi előválasztáson kongress­­man-jelöltnek pályázik. A tényleges választás csak novemberben lesz, de a má­jusi előválasztáson el kell nyernie a jelölést, hogy a novemberi választáson a sza­vazó lapra kerülhessen. A jelenlegi kongresszman Robert Crosser. FELHÍVJUK OLVASÓINK figyelmét V. NAGY LAJOS beszédére, amelyet a Dunán­túli Magyarok Egyesületében mondott az uj és régi ame­­rikás magyarok kölcsönös megértésének sürgetsére. E jóakaratu felszólításnak visszhangja kell, hogy támad­jon. Zsugán Pétert szombaton temetik Szerdán lapzártakor kap­tuk azt a ránk nézve is le- 1 sújtó hirt, hogy Zsugán Pé­ter az Aurorában, O. nyuga­lomba vonult kiváló óhazai ácsmester szerdán Aurora-i otthonában hosszas betegség után elhunyt. Temetése szombaton déle­lőtt Mantuaban, O. lesz a Wheeler temetkezési otthon­ból, ahonnan a Szt. Joseph rk templomba kisérik és onnan örök nyugvóhelyére. A gyászoló özvegye és fia lapunkban közölt gyászjelen­téssel tudatja az elhunyt cle­velandi barátait és ismerőse­it a szomorú eseményről. HETROi-HETRE Mészáros Dezsőné és nővére Mariska (a volt Búzás Pálné) és férje Triczkó János haza érkeztek 7 hetes Californiai látogatásukból. Triczkó Já­nos és neje közvetlen az el­utazás előtt keltek egybe. E- gyütt indultak gépen, de Mé­száros Dezsőné vonaton jött haza betegsége miatt. Mészáros Dezsőné fiát Nagy Józsefet, nejét, szül. Eszré­­nyi Violetet és 4 éves fiukat látogatták meg. Mészáros Dezsőné távollé­tében férje Dezső jó viselkedő szalma özvegy volt. Bodnár Sándort nagy részvéttel szerdán eltemették Meghalt Emanuel Hollander Az 50 éve fenálló Hollan­der Bútorüzlet alapitója Ema­nuel Hollanderj 88 éves korá­ban meghalt. Fia Alfréd és é­­des anyja gyászolják. Rosenthal rabbi a Leibovitz temetkezési intézetben tartott gyászbeszédében kiemelte üz­leti tisztességét, amellyel ke­resztény üzletfelei megbecsü­lését is kiérdemelte. Bodnár Sándor, a Verhovay 14. volt tisztviselője egy heti betegség után meghalt. Ifi. Hriczó J. János Bucke­ye Roadi kápolnájában he­lyezték ravatalra. A rokonok, jóbarátok százai rótták le ke­gyeletüket. A temetés szerdán, január 27-én, délután 1,30 kezdettel ment végbe. A temetést Ifj. Hriczó J. János nagy körül­tekintéssel rendezte , lei, a gyászszertartást Nt. J)r. Sza­bó István, az Első Magyar Református Egyház nagy­templomában végezte a gyá­szolók százainak jelenlétével. Gyászolják özvegye, szül. Kocsis Zsuzsanna és gyerme­kei, kiterjedt rokonság és sok jó barát. Pesti Jenőné, az önképző­kör volt gazdasági elnöke két hónapra Los Angelesbe, Cal. utazott, onnan Santa Anná­ba, nővére Barry Gábrielné és családja látogatására Pes­ti Jenőné két hónapig marad Califomiában. Ez idő alatt la­kását a Whitman Avenuen 9-ikén esküdött fiatal pár, Ga­lambos János és neje, sz. Fürs­tenfelder Mariska lakják. ‘Grosswald János, lapunk al­kalmi munkatársa kedden be­vonult a Garfield Hgths-i Grace HoSpit^lba, ahol Dr. Komáromy G. Géza sebész­orvos megoperálja. Grosswald Jápos betegsége alatt szívesen fogad!a bará­tai látogatását. Kártya party E. Stepát javára Eugene Stepát zeneszerző és zongoratanár tiszteletére és ja­vára március 6-án, szombaton este kártya party lesz az If­júsági Otthon kis termében. A kártya party nagyon ní­vós műsorral lesz egybekötve. A kártya party rendezését, az emberek támogatására mindig kész Galgányné Len­gyel Erzsiké vállalta, Szűcs Józsefné, Domby Gizella se­gítségével. — Meggyőződtünk arról — mondotta Galgányné Lengyel Erzsiké — , hogy Stepát Jenő tehetséges, tisztességes és ió­­'ravaló ember, éppen ezér némi segítséget akarunk neki nyújtani, hogy a zene terén érvényesülhessen. A Clevelandi Magyar és Székely Szövetség, ez a nagyszerű segélyző és kulturá­lis egyesület ne érezze magát mostoha gyerkeknek áz idő-' leges és látszólagos mellőzés miatt. Január 16-án, szombaton a Clark Avenuei Bohemian Hallban megtartott nagy­szabású és nagysikerű disz­nótoros vacsorát, amelyen le­galább is félszáz magyar na­gyon jól érezte magát, nem le­het és nem is szabad agyon­hallgatni. Kiemelkedő nagy esemény volt az minden formaság nél­kül is. Olyan jellegzetességei és o­­lyan mozzanatai voltak a Ma­gyar és Székely Szövetség disznótoros vacsorájának, a­­melyekről nemcsak érdemes, de jól is esik megemlékezni. Az első, amely mentegeőd­­zésül is szolgálhat, Szilágyi Efraim titkár, aki féltéke- I nyen őrzött smokingjában ! funkcionált, megtagadta a na- Jgyon nehezen dolgozó nők és ) férfiak névsorát, még, pedig .azzal az indokolással, hogy a I székelyek a közösség szelle­­jméberi élnek és tartózkodnak az egyéni szerepléstől. A közösség szelleme végig lebegett az egész estélyen. A székelyek nem hívtak meg o­­lyanokat, akik az átlagnál többnek kívánnak látszani, akik elvárják, hogy nekik na­gyobb és több tisztelet adas- i sék. A székelyek az emberi e­­gyenlőség nagy fogalmát át­vitték a valóságba, az életbe és bemutatták, hogy nincs annál, szebb megnyilatkozás, mint a milyen az övéké volt, mindenki egyenlő, egyforma nagy tiszteletben részesült. A közösségnek és egyenlő­ségnek ez a hatásos szelleme nagyszerű gesztust váltott ki ja jólelküségéről ismert Ma­­rossy Bélából. Frisitőt rendel és nyomban hozzáteszi ren­­léséhez: — Mindenkinek hozzon, a­­ki ez asztalnál foglal helyet. Közelben ülő nővére, Bod­nár Lajosné kedvesen rászól: — Béla, miért teszel ilyes­mit? Marossy Béla, akinek pék­üzlete van, kivágja magát és ezzel indokolja meg nagy gavallérságát: — Sister, nem engedem [meg, hogy a többiek engem nézzenek, amikor felhajtom poharam. Azért jöttünk el, hogy egymásnak örömet sze­rezhessünk. Igyék velem mindenki, aki az asztalnál ül. Volt itt bőven minden, o­­lyan vendég nem akadhatott, aki panasszal távozhatott vol­na. Kétszer és háromszor is szolgáltak kolbászt, hurkát, káposztát, krumplit, kávét és (fánkot. Nagyon megértjük, hogy a ■székelyeik annyira ragasz­kodnak Szabó Ézsaiás elnök­ségéhez. Ugyan ki más csinál­ná meg ezt a temerdék kol­bászt és hurkát, még hozzá ilyen finom Ízzel? Nem tudjuk ,kik voltak se­gítőtársai, ismeretlenül és név­telenül is . nagy elismerésre méltók. ... .................. , ,] A kiszolgálás is elsőrendű volt. A székelyek befogták a munkába gyermekeiket, a má­sodik generációt. Milyen szí­vesen dolgoztak azok szüleik kedvéért! A tisztikarba több uj a­­merikást választottak be, — az egyik sarokban Linka Lász­ló ujamerikás lobogtatja a lunchtiketet, jelezvén, hogy mint a tisztikar tagja a posz­ton van, egyebet is jelzett: a székelyek között már meg­szűnt a választóvonal az uj és régi amerikások között, meg­különböztetés nélkül magya­rok és székelyek. Kitűnő hangulat volt az é­­gész est folyamán, vacsora u­­tán baráti csoportokba verőd­tek a vendégek, akiknek so­raiban a clevelandi magyar társadalmi élet sok tevékeny vezető emberével találkoz­tunk ,akik mindannyian osz­toztak az örömben, hogy a clevelandi székelyek az ösz­­szesség tiszteletével megren­dezett mulatságukkal újra gazdagíthatták a világ min­den részébe elnyúló segély akciójuk alapját Ez a segélyezés testvéri ala­pon történik — mindenki díj­mentesen végzi munkáját. Nagyon jellemző a székely J szellemre a sok eset közül —' |a két eset: Mechanic Mihály, 'a Szt. Miháh' gk. egyház volt ! főgondnoka vendégnek jött el i nejével, de azért mindketten segítenek, Karaffa Miklós, a­­kinek és kedves nejének ado­mányaival minden székely kártya partyn találkozunk, o­­peráció előtt van, de azért be­állt kisegítő munkásnak, mert látta, hogy szűkében vannak a munkásoknak. Gratulálunk a látható nagy sikerért Szabó Ezsaiás elnök­nek és két fő segítőjének, Már­ton Lajos vigalmi elnöknek és Lázár János alelnöknek, de e­­zek igazi székely szellemben elhárítják az elismerést: — Az egyik mondja — de mind a három gondolja: a kö­zös, megértő munka eredmé­nye az estélyünk. Ha igy van, méltán büsz­kék lehetnek a székelyek a disznótoros vacsorájuk meg­rendezésére. AZ AGGMENHÁZ ELITE BÁLJA | FEBRUÁR 7-én. VASARNAP a Cleveland Hotelben este 8 órai kezdettel. A bizottság nevében Fodor Józsefné és Bálint Józsefné kéri a magyar nőket, hogy ké­szítsenek eladásra finom sü­teményeket és ajándékozzák meg azokkal az Elite Bált a jövedelem fokozására. Az East Side-on a sütemé­nyeket átveszik: Fodor Jó­zsefné, az Aggmenház bizott­ság elnöke, RA 1-8906, Lulo­­vics Laiosné, alelnök 3023 E. 126 tel. WA 1-4667 és Szabó Istvánné, vigalmi elnök, SW 1- 3767. A WEST SIDE-on: Balunek Andrásné, SU 1-8975, Készéi Imréné CL , 1-2124 és Végső Já­­hosné AT 1-0007. Ha pedig bárki az utolsó na­pon, vasárnap február 7-én készíti az ajándékozandó sü­teményt, szíveskedjék elhozni magával az Elite Bálra és ott átadni az illetékes bizottsági tagnak. Fodor Józsefné és Bálint Józsefné előre is köszöni min­denkinek, aki süteménnyel járul hozzá az Elite Bál vár­ható és kívánatos sikeréhez. Jeromos Jóska vezeti a bakeryt Hasznos előadások Az East Technical Evening School vezetősége arról érte­síti a közönséget, hogy az East Tech. Training School­­ba, amely 2470 East 55 utca a­­l'att található, a tavaszi előa­dásokra a beiratkozás kedden, január 26-án és csütörtökön, január 28-án délután hat óra 30 perctől kezdve esti kilenc óra 30 percig lesz megtartva. Az East Technical Evening School az egyetlen iskola Cle­­velandban, ahol Televisiont, Refrigeratiót és Air Conditio­­ningot lehet tanulni. Az előadások február 2-án és 4-én fognak megkezdődni. Az előadások ideje este hat óra és 30 perc és este 9 óra 30 perc között. Tandíj clevelandiaknak hét dollár ötven cent .másoknak tizenkét dollár. E tandijat a beiratkozáskor kell megfizetni Érdeklődők keressék Mr. John E. Quick urat, az intézet igazgatóját, kinek telephonja HEnderson 112626. TELEFONUNK: GA. 1-5658. ' Jeromos Jóska A Paizs Bakery vezetője Jeromos Jóska, a közkedvelt rádió énekes, Jeromos József és neje, szül. Paizs Erzsébet egyetlen fia, a John Carrol U- niversity másodéves hallgató­ja, aki évek óta kisegítette nagyszüleit a pékmühelyben, különösen pedig Paizs János hónapokig tartó betegsége a­­latt, megnyugtatta nagyany­ját, Paizs Jánosnét, hogy ne csüggedjen, mindaddig vezeti a pékmühelyt, amig más, megfelelő megoldást talál. Ifj. Jeromos József minden nap az iskola után jelentkezik munkára nagyanyjánál, a pék­mühelyben és addig dolgozik, amig a szükséges süteménye­ket el nem készíti és a meg­rendelt menyasszonyi tortá­kat művészi kivitelben. A múlt héten Jeromos Jós­ka olyan gyönyörű torát ké­szített, hogy a Paizs Bakery minden vevője gratulált ne­ki az egy napra a kirakatba helyezett remek tortához. Jeromos Jóska — ahogy nyilatkozott — nagyon szíve­sen dolgozik a pékmühelyben, mert jó munkása van. — Ki az? — kérdeztük. —Záróra után a Paizs nagy­mama jön be műhelybe és ad­dig segít, mig mindent el ké­szítettünk. ! Jeromos Jóska esete mutat­ja, vannak még jó fiuk is, a jó szülőknek, akik helyes i­­rányba nevelik gyermekeiket 'nem kell félniök attól, hogy ' gyermekeik elromlanák. TELEPHONE GA. 1-5655

Next

/
Thumbnails
Contents