Az Ujság, 1952 (32. évfolyam, 49-51. szám)

1952-12-20 / 49. szám

VOL. XXXII. NO. 49. CLEVELAND, OHIO, THURSDAY, DECEMBER 20, 1952. TELEPHONE: GAr. 1-5658 R O VÁS \ NEW REPUBLIC cimü heti lap megdönthetet­len tényekkel semmisiti meg a kommunisták ama minden alapot nélkülöző vádját, a­­melynek alapján 8 zsidó kom­munista vezért Prágában ha­lára ítéltek és ki is végeztek, nevezetesen a vádat, hogy a kivégzettek a zionizmus szol­gálatában állottak és a zionis­­tákkal összeesküvést szőttek a cseh kommunista és általá­ban a szoviet rendszer ellen, hogy elősegítsék ’’az amerikai 'imperializmus" térhódítását.' Sajnos már e számunkban nem közölhetjük a kommu­nista vádaskodásra és ítélke­zésre világító súlyos leleple­zést. Jövő számunkban feltétlen sorra vesszük. Addig is gon­dolkodhatnak a magyar zsi­dók, érdemesek-e a helybeli magyar kommunisták a támo­gatásukra, amikor azok védik és helyeslik a Prágai ítéletet, amelyben nem az a legször­­nyübb, hogy 11 elvtársukat ki­végezték, hanem sokkalta szörnyűbb, hogy a zsidóság nemzeti létéhez való jussának elismerését olyan megbocsát­hatatlan nagy bűnnek tart­ják, hogy élni sem engedik, akit rajta kapnak a zsidóság törekvésével való szimpáti­án. A kommunista párt és a kommunista mozgalom a gyil­kosságok pártja lett sorozatos kivégzéseivel. Sokai több kö­zössége van a hóhérokkal, mint Marx tanaival, A RÉSZTVEVŐ MAGYARSÁG ÖRÖMMEL TELT BE JUDGE KOVACHY ÜNNEPÉLYES BEIKTATÁSÁN Virág díszbe öltözött a Court of Appeals terme kedd délu-| tánra, Judge Julius M. Kova­­chy Appellate Courti bíró be­iktatására. Annyi amerikai és magyar gyűlt egybe, hogy — bár a terem zsúfolásig megtelt, mé­gis sokan kint rekedtek. Lukács István, aki későn érkezett, maga is arról pa­naszkodik, hogy kint rekedt. A beiktatás rendes bírói tárgyalás szertatásával tör­tént. A három biró, Judge Lee E. Skeel, Judge Seth Hurd és Judge Julius M. Kovachy ül­tek a bírói emelvényen. A beiktatást Judge Lee E. Skeel, a Court of Appeals el­nöklő bírája vezette le. Judge Joy Seth Hurd biró hosszabb üdvözlő beszédet mondott, amely beszédben teljes elismeréssel adózott Judge Julius M. Kovachy ma­gasan ívelő pályafutásának. Judge Lee E. Skeel felhívá­sára McAllister Marshall, aj Cleveland Bar Association eb nöke, utána pedig Fred Mandel, a Cuyahoga Megyei Ügyvédi Kamara elnöke adó­zott elismerései. A nagy alkalom ünnepi be­szédét Dr. Reményi József, n Western Reserve Egyetem if rodalom tanára tartotta —tér-KIRÁLY IMRE A BETHLEN TEREM ÜNNEPI BANKETJÉNEK FŐSZÖNOKA mésztesen angol nyelven. A hosszabb beszéd a több, mint fele részben amerikai közön­ség előtt Judge Julius M. Ko­­vachy sikereihez megrajzolta a magyar háttért. Judge Lee E. Skeel feles­kette Judge Julius M. Kova­­chyt, aki 22 évi bírói műkö­désének ragyogó becsületessé­gével és mindig feltűnő tör­vény értelmével és ismereté­vel az egész megye nagy több­ségének bizalmát érdemelte ki Ez ünnepélyes alkalomnál jelen volt majd az egész me­gyei bírói kar, két városi bi­­ránk: Judge Petrásh, Judge A Kovachy, Judge Julius bátyja, Edward Kováchy, nővérei és barátai. A magyarok soraiban lát­tuk: Gerláck Józsefnét, Szabó Istvánnét, Tóth M. Józsefet, Kimár Erzsébetet, Kocsándy Károlynét, Fodó Borbálát, Ja­nik Lajost, Gobozy Istvánt, Jakab Jánost, Donó Andrást, Kolozsváry Kálmánt, Boldizár Ferencet, Szepessy L. Ed­­wardot, Lezsák Józsefet Pe­­csők Bélát, Stearns Józsefet, Bacon Johnnyt, Gedeon Jó­zsefnét, Szilvásy Silvesztert, Kállay Elemérnét, Jackovih Lajost, Herman Szilárdot és Rév. Dr. Szabó Istvánt és Rév. Brachna Gábort, Muzslai Jó­zsefet. VÁLASZOL EGY UJ AMERIKAS A VÁDRA, HOGY NYILAS ALAKULAT GYÜLÉSEZETT NOV. 16-án. A Magyar Társaság első előadása vasárnap délután A Magyar Társaság Szabad Egyeteme december 7-én, va­sárnap 4 órakor a W. S. Görög Katholikus Szent Mihály Egyház termében tartja első nyilvános előadását. Dr. Hor­váth Károly, a John Carroll Egyetem professzora tart elő­adást ’’Magyar sorsok — ma­gyar sikerek” címmel. Érdeklődőket szívesen fo­gadnak. A MAGYARSÁG SZOMBAT ESTE TISZTELI MEG A BEIKTATOTT JUDGE JULIUS M. KOVACHYT Judge Julius M. Kovach^ lius M. Kováchy válaszol. Verhovay 14. gyűlése A Verhovay 14-ik fiók va­sárnap december 7-ikén délu­tán 2:30 kezdettel tartja évi gyűlését, amelyen meg kell választani 1953 évre a tisztvi­selőket. Ez az egy ügy maga megkí­vánja, hogy a tagság nagy számban jelenjék meg, más fontos ügy is a napirendre ke­rül, amelyhez a tagok nagy ré­szének jelenléte szükséges. Dús László ügyvezető na­gyon kéri a tagokat, hogy jelenjenek meg az évi gyűlé­sen és tegyék azt megjelené­sükkel imponálóvá. tiszteletére a kártya party december 6-án, szombat est<p 7:30 kezdettel lesz «megtartva a Szent János Auditoriumbari, 9510 Buckeye Road. A kártya party jövedelme ri Szent János Magyar Görög Katholikus Iskola alap javára lesz fordítva. A rendező bizottság Julius jj. Petrash vezetésével gyűlést tartott és azon elhatároztá, hogy kávét és diós és mákos süteményt szolgálnak fel a vendégeknek. A belépti dij 60 cent A Judge Kováchy kártya party bizottsága úgy érzi, hogy Judge Julius M. Kovachy megválasztása és beiktatása olyan nagy magyar eseménj|, amely felett nem térhetünk napirendre, anélkül, hogy ne értékelnök és ne méltatnók a győztes Judge Julius M. Ko­­váchyt, mert általa magyair jutott be elsőnek a bevándo­roltak közül a magas bircji tisztségbe, az Appalate bíró­ságra. Judge Julius M. Kovachyt szombat este, december 6-án a Szent János teremben, 9510 Buckeye Road jól megválasz­tott képviselői a magyarság­nak méltatják, ezek a követ­kezők: Tóth M. József, a Szent Já­nos Egyház gondnoka és Ft. Dr. Bobák Sándor, lelkipásztori Judge Andrew M. Kovachy városi biró, Boldizár E. Fe­renc ügyvéd, Lezsák József, a magyar negyed egyik legré­gibb üzletembere, Oppeij­­heim Arnold, a Magyar Izra­elita Hitközség elnöke, Ger­láck József né, Szabó Istvánná, Kolozsváry Kálmánná, Stashel Mártonná és Kimár Erzsébejt, és Balogh Istvánná. Az üdvözletekre Judge Ju-A NÉMETORSZÁG“ ?!. HAZATÉRT KÖRMENDY ISTVÁN MEGÁLLAPÍTÁSA: ERŐSEN KÉSZÜLNEK A HÁBORÚRA Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Nb. Lapja 1952 november hó 20-iki számának első ol­dalán egy beküldőt levél je­lent meg. ”Egy Uj Amerikás a Nyilasok Ellen” cimmel. E levél tartalmánál fogva szükségessé teszi, hogy arra válaszoljak. Kérem Önt, i­­gen tisztelt Szerkesztő ur, hogy levelemet nb. lapjában, — lehetőleg ugyan azon a helyen, ahol a fenti levél megjelent, — leközölni szí­veskedjék. Kérésemet az új­ságírás ethikájára hivatkoz­va teszem, amelyet Ön is tiszteletben tart, mint ezt a fennt idézett levélhez fűzött megjegyzéséből 'megállapí­tottam. Ebben a szóban forgó le­vélben egy ’ujamerikás’, — aki szükségesnek tartja ne­vének ’disztkréten’ való ke­zelését — észrevételeket tesz, a nov. 16-án lezajlott AFABN közgyűléssel kap­csolatban. Ez az ur, — mint Írja — ott volt szintén a gyűlésen, s ott sokat tanult, épült és mulatott. A gyűlés után pe­dig egy csomó valótlanság állítása mellett meghúzza a vészharangot, hogy ime is­mét felüti fejét a ’ná?ismu£<| és a ’nyilas’ veszedelem. Miután a Szent Atya, Spellman érsek, Eisenhower tábornok, McArthur tábor­nok stb. stb. pontosan akkor kapták meg Moszkvától és iteni zsoldosaitól a ’facista’, 'náci’ jelzőket, amikor a bol­­sevizmussal szemben való I állásfoglalásuk nyilvánvaló­vá és határozottá vált, ellen­­álhatatlanul tör fel belő­lünk az a gondolat, hogy je­len esetben is erről van szó! Igen erről van szó! Senkinek a szereplését sem tartják czélszerünek, a ki a bolshevizmus ellen küzd Az AFABN megalakulá­sával a clevelandi magyar társadalom szervezetten fog küzdeni, nem csak a bolshe­vizmus eszméje, hanem an­nak itteni ötödik hadoszlo­pai ellen is. Most, hogy Clvelandban is megalakult az ’’American Friends Of Antibolshevist Bloc Of Nations Ins. Hun­garians Division’-ja, röviden AFABN, azonnal jelentkez­nek egyesek a másik oldalról azonnal meg is találják azt a sajtót, mely közleményei­ket leközli. Az AFABN-nek ezideig ti­zenkét osztálya működik e­­gész Amerikában, az illeté­kes hatóságok engedélyével (chartere-vel), úgymint: bolgár, észt, fehérorosz, horváth, idel-urali, kozák, lett, magyar, szlovák, ukrán, ! tatár és az erbaydzan. Az AFABN, mint azt a newyorki nagygyűlésen an­nak elnöke leszögezte, mely nagygyűlésen számos ame­rikai szenátor és képviselő is felszólalt, hogy — e­­gyetlen nép, vagy faj ellen sem irányul, pusztán a Kremlin, a bolshevizmus és moszkovita imperializmus ellen, és a vasfüggöny mö­gött népek szabadságáért küzd, amit ezen felül az AF­­ABN-be akár názismus, a­­kár fasizmus, akár nyilas­­ság alakjában belemagya­ráznak, az mind szemensze­­dett hazugság és rosszindu­latú rágalom, amellyel a — KREMLIN — itteni hadoszlopai, továbbá a szü­letett bajkeverők az AFA­BN munkáját akarják gyen­gíteni.” Tekintettel arra,, hogy mind a levélből, mind a hoz­záfűzött megegyzésből az tűnik ki, hogy sem a ’’névte­len” levélíró, sem ön, tisz­telt Szerkesztő ur még nagy­vonalakban sincs tisztában az A F A B N - nel készséggel felajánlom, hogy — amennyiben az igaz­­ságre tényleg súlyt helyez,— minden erre vonatkozó fel­világosítást megadok Önnek. Ebből úgy Ön, mint a ’’név­telen” levélíró befogja látni állításai képtelenségét. Abban a reményben, hogy a jövőben nem ilyen kétes és ’diszkrét’ személy tudó­sítása alapján fogja nb. lap­jának olvasóit tájékoztatni, hanem személyesen fog meg jelenni gyűléseinken, maradok a Bolsevsta Ellenes Nemzetek Blokkja Amerikai Barátai Inc. Magyar Osztály — Clevelandi Csoport Bekéni/ István üv. titkár A Női Segély Egylet kártya partyja A Clevelandi Magyar Női Segély Egylet, amelynek mű­ködését minden magyar sok­ra becsüli, mert ez a női cso­port minden segély akcióból és minden kulturális tevé­kenységből kiveszi a részét, vasárnap, december 7-ikén 3 órai kezdettel kártya partyt tart a West Sidei Evangélikus Teremben, West 98 és Deni­son Street sarok-A kártya party célja a Női Segély Egylet karácsonyi se­gély alapját gazdagítani. A kártya partyn nagyon ér­tékes és hasznos ajtódijak ke­rülnek kijátszásra. A kártya partyhoz a hozzá­járulás 75 cent. Uzsonnára jó sonka szendvicseket, kávét és süteményt szolgálnak fel. A Verhovay 45. évi gyűlése A Verhovay Segély Egylet 45-ik fiókja — ahogy Készéi Imre — jegyző-pénztárnok ér­tesít benünkct december 7-én, vasárnap délután 2:30 kezdet­tel tartja évzáró és tisztviselő választó gyűlését. A gyűlés alkalmával a tagdi­jakat is be lehet fizetni Készéi Imre jegyző pénztá­ros nagyon kéri a tagokat, hogy ne maradjanak el az év­záró gyűlésről és megjelené­sükkel igazolják éidtklödes-. két az egylet vezetése és mű­ködése iránt. — Minden tisztviselő job­ban érzi magát tisztségében í— mondotta Készéi Imre —, ha nem egy-két tucat tag vá­lasztja meg, hanem a tagok tekintélyes száma. A gyűlést a West Sidei Re­formátus Egyház iskolatermé­ben tartják meg-A kártya partyt és a prog­ramot Petrásh J. Gyula üzlet­ember vezeti le. A program a lehető legrövi­debb lesz, hogy idő marad­jon a szórakozásra is. A Jótékonycélu Női Nagybizottság estélye dec. 18. A Jótékonycélu Női Nagy­bizottság, amely egész éven át minden összejövetelét a megszorultak segélyezésének szenteli, minden évben egy napot karácsony előtt a ta­gok számára szán. December 18-ikán, csütörtö­kön este 7:30 kezdettel Kará­csony előtti összejövetelt tar­tanak az Első Magyar Presby­­terián Egyház iskolatermében, East 126 és Buckeye Road sa­rok. A Jótékonycélu Női Nagybi­zottság jó uzsonnával vendé­geli meg a tagjait, utána pe­dig a szokásos ajándékcsere lesz. Minden tag hoz és kap is ajándékot. Stashel Mártonné elnök és Kocsány Mihályné vigalmi el­nök, az estély rendezője na­gyon kéri a tagokat, hogy je­lenjenek meg és a Karácsony előtti találkozással tegyék a Karácsony nagy ünnepét egy­másnak kellemesebbé. Finom disznótoros vacsora lesz A Jo and Ed Tavernben, 2949 East 116 Street decem­ber 13-án, szombat este házi­lag készült kolbásszal és hur­kával disznótoros vacsora lesz. Ajegy ára $1..50 és minden vendég, aki a jegyet felmutat­ja, egy pint bort kap a vacso­rához az eredeti üvegben. Ha úgy kívánja, haza is viheti. A Verhovay 361 Női fiók gyűlése A Verhovay Segély Egylet 361 Női fiókja vasárnap, de­cember 7-ikén a Verhovay Otthonban, 8637 Buckeye rd. tartja évi gyűlését, hogy be­végezze az 1952-es esztendőt és megválassza 1953 évre az uj tisztviselőket. A gyűlés a női szobában lesz. Gál Imréné kéri a tagokirt, hogy jelenjenek meg teljes számban. munizmus lényegét, természe­tét és veszedelmét. Tudják és átérzik is, hogy a kommuniz­must nélkülök, a németek nél­kül nem lehet leverni, sőt meg is mondják, hogy rájuk szükség is van a kommuniz­mus elleni harcban.De felté­teleik vannak. Nemzeti és tár­sadalmi feltételeik a szövet­séges haialmakal szemben, a­­melyeknek teljesitésétől függ végleges elhatározásuk. — Mi igaz abból, hogy a németek között újra lábra ka­pott a nazizmus? — A németek különös nép. Nem olyan, mint mi vagy az angol vagy a francia. Történe­te és életkörülményei rányom­ták bélyegüket. A német hisz még mindig a vezérben, a ve­zér szükségében. Sok német Hitlert is nagy vezérnek tart­ja és még mindig emlegeti. — Hogy élnek a németek? — Van munkájuk, — elég, — mondotta Körmendy W. István, szépen ruházkodnak, van elegendő élelmük és ren­des lakásuk. Azt mondhatom, hogy Németország prosperál. Körmendy W. István úgy a belvárosi, mint a Lorain Ave­­nuei irodájában megkezdte a németországi utjával meg­szakított ügyvédi prakszisát. Székely gyűlés szombat este A Clevelandi Magyar-Szé­kely Szövetség december 6- án, szombaton este 8 órai kezdettel tartja rendes gyű­lését a Murar Hallban, 3930 Lorain Avenue (az emeleti teremben). A gyűlés a jövő esztendei társadalmi események sor­rendjét tárgyalja meg és mi­nél többen jelennek meg a gyűlésen, annál bátrabban, an­nál nagyobb bizalommal fog a tisztikar a határozatok vég­rehajtásához. |. 1A szerkesztő megjegyzése: E lap több, mint 3 évtize­­'des történetében még soha­sem fordult elő, hogy e lap hasábjain való - közlés­­, töl ellenvéleményt elzár­tunk volna. örömmel adunk helyet műiden ellenvéleménynek, amíg az a törvényes felelős­ségünkben nem kockázatos. Tudomásul vesszük, hogy a november 16-kn tartolt gyűlés nem nyilas szándékú, hanem aidi-bolshevista volt. Az egyszerű bejelentésen felül erre még biztosítékot is kérünk. Ha az anti-bols­­hevista alakulat megalapí­tói biztosítékot nyújtanak, hogy semmi tekintetben sem azonosítják magukat a nyi­lasokkal és nazikkal, akkor 'te működésük ellen kifogás nem emelhető. Akkor meg­nyugszunk benne, sőt támo­gatni is készek vagyunk. Abban téved a választ-iró uj amerikás, hogy alakula­tuknak engedélye van. Az Egyesült Államokban nincs és nem is lehet engedélye­zett egyesület vagy alaku­lat, Olyan, az alko'mányban biztosított gyülekezeti sza­badság van, hogy semmiféle engedély sem kell egyesüle­tük alapításihoz és enge­délyt szerezni nem is lehet, mert nincsen olyan hatósági szerv, amely a gyülekezés szabadságát megvonhat ja s természetes, hogy nem is engedélyezheti. A CHAT ER az nem enge­dély, az nem haiósigi jóvá­hagyás, hanem csakis törvé­nyes bejegyzése az egyesü­let bejelentett céljának. Csupán arra való biztosíték, hogy az egyesület el ne tér­jen lefektetett céljaitól. Ha eltér, a törvényes bejegy­zéssel lehet visszaterelni a­­lapitásának rendeltetéséhez. Várjuk tehát a bizonyíté­kot, hogy az uj alakulatnak se nem inge, se nem színe a nyilaskodás AClev. Ifjúsági E. évi gyűlése A Clevelandi Magyar Ifjú­sági Egylet törzsosztálya de­cember 7-ikén, vasárnap tart­ja évi gyűlését, amelyen a tisztikar részletes jelentést tesz az egész évi egyleti mű­ködésről. Az évi gyűlés fő tárgya: a választás-A tisztviselők választása megkívánja, hogy a tagság nagy számban jelenjék meg-Éppen ezért a tisztikar ké­ri a tagságot, ne sajnálja ezt az egy vasárnapot és szentelje az egyletnek. Az évi gyűlést az Ifjúsági Otthonban, 11213 Buckeye rd. tartják meg délután 2:30 kez­dettel. A gyűlés előtt és a gyűlés folyama alatt a tagdijakat is lehet fizetni. A Clevclanai Magyar Ifjú­sági Egylet Női osztálya de­cember 14-ikén, vasárnap dél- Jután 2:30 kezdettel tartja az évi gyűlését tisztviselő válasz­­ással az Ifjúsági Otthon alsó termében, 11213 Buckeye rd. -------- « -------­LEGKÖZELEBBI SZÁMUNK feltétlen aht oldalas lesz és ab­ban sorra kerülnek az eddig elmaradt beszámolók az utób­bi hetek fontosabb magyar e­­seményeiről, még pedig: A West Sidei Dunántúliak nagysikerű műsoros kártya partyjáról, a Gömör Megyei Klub 10 éves jubileumáról, az East Sidei Dunántuilak ha­talmas sikerű polió pratyjáról és Rózsa Lázsló sértő rádié bejelentéséről. Az Első Magyar Reformá­tus Egyház szellemében, — leikével — fennállása óta mindig az egész clevelandi magyarság, a clevelandi ma­gyar élet fejlesztője volt,— ja 20 év előtt megépített Bethlen Teremmel á cleve­landi magyar kulturális és társadalmi élet egyik leg­szebb és legmsszebbható köz pontjává vált. I Amikor tehát az Első Ma­gyar Ref. Egyház megün­­nepli a Bethlen Terem 20 éves fennállását vasárnap, 'december 7-ikén banket ke­retében 1 órai kezdettel magában a Bethlen Terem­ben vele ünnepel az egész clevelandi magyarság elis- I méréssel a sok érdeme iránt, ! amelyeket azzal szerzett, hogy a Bethlen Terem hasz­nálatát minden magyar kul­turális és társadalmi ese­ményhez való használatra megnyitotta. Tulajdonilag a Bethlen Terem az Első Magyar Re­formátus Egyházé, de hasz­nálatban a magyarságé. Ezzel a szellemmel épült. Ezt a szellemet képviselte és testesíti meg. Még mindig a Bethlen Terem ennek a szel­lemnek legilletékesbb képvi­selője s a Bethlen Terem lé­­tesü lésének legérdemesebb egyéni tényzője, Király Im­re, a volt clevelandi refor­mátus tanító, az Amerikai Magy. Református Egyesü­let érdemekben gazdag és országosan megbecsült pénz­tárnoka tartja az ünnepi beszédet. Király Imrét mindig szí­vesen meghallgatja a cleve­landi magyarság, mert hit­tel hiszi róla, hogy a távol­ság sem választotta el lelki­leg tőle. 1 A vasárnapi ünnep rész­ben az egyház lelkészének Nt. Dr. Bzabó Istvánnak is szól, aki egyházát kiegyen­súlyozott lelkiséggel vissza­helyezte a magyar közös­ségbe. ; Az ünnepélyen bemutat­kozik az egyház három ének­kara, a gyermekek, a fiata­lok énekkara, John Boro­­vitz karmesterrel s a felnőt­­jek vegyes énekkara Kondo­­fossy László karmesterrel. j Az ebédjegy $2.00 és oly bbédet kapnak a vendégek, hogy otthon is csak kará­csony ünnepén számitha­­tank hasonlóan finom ebéd­be. Körmendy W. István ügyvéd és neje, szül. Boldizsár Helen hazaérkeztek európai, főleg németországi utjukról. Több mint 2 hónapot töltöt­tek el Németországban, beu­tazták Németországot, meg­fordultak a főbb városokban. Sokat láttak, sokat hallottak, | amiről mi nem tudhatunk. Körmendy W. István, aki [ minden nyilvános szereplése­kor rázza ki magából a szel­­mes vicceket és tréfákat, ado­mákat, utjának tapasztalatait nagyon komolyan foglalta ösz­­sze. | — A németek tudják, hogy háború lesz és készülnek is reá — mondotta Körmendy W. István. — Milyen alapon állapította ezt meg, amikor a kormány fegyverkezési javaslatát le­szavazták? — A látott és hallott tények alapján — mondottá Körmen­dy W. István. Főképpen abból következtetek e mcgállapitá­­somra, hogy kora reggeltől ké­ső estig erősen dolgoznak a háborús előkészületeken. Ma­ga az Egyesült Államok is e­­rősen készül. Láttam kőmű­veseket, akik már reggel 6-kor kezdtek cs eldolgoztak este! 11-ig. — Mi köze a kőműves mun­kának a háborús előkészület­hez? — — Hatalmas installációkat építenek — mondotta Kör­mendy W. István. — Ennek a háborús előké­születnek ellenmond az a tény, hogy Adenauer kancel­lár fegyverkezési javaslatát Bonnban a német birodalmai gyűlésen leszavazták — je-j gyezzük meg. — Ez nem másítja meg aj tényt, hogy a németek nagy többségükben kommunista el­| lenesek és sokkal behatóbben, j— úgy mondhatnám —, német (alapossággal ismerik a kom-

Next

/
Thumbnails
Contents