Az Ujság, 1952 (32. évfolyam, 49-51. szám)

1952-12-20 / 49. szám

2 VtßAL ■ *■■■■■■■■ 1 1 AT 17JSAG 'DECEMBER '471B52, AZ ÚJSÁG (HUNGARIAN NEWS) ECU ZD « woxns i*.RCAI, MANAGING EDITOR MARY TÁRCÁI. tíDITOB 8407 Woodland Avmiu» Cleveland. L Ohio, United Slats* Telefon GA 1-5658 Residence RA 1-5699 HETILAP, MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKJÜK o — ■■■■! ■■ i-------- - - - - — — — n - — Published Every Friday By Maiy Tárcái, Publish« Subscription $4.00 a year by mall. $2.00 for 6 months. $1.00 for 3 montlia. Entered as Seeoed Matter et the Poet O'«"» of Cleveland. Ohio under tee Act of March r, 18V* HÉTRÖL-HÉTRE •rain Avenuei üzletember, aki neje halála után Calif ormá­ból visszatelepedett Cleve­­landba, hétfőn este érekezett | vissza Buffaloból, N. Y., ahol fiát, Ifj. Szombathy Antalt lá­togatta meg, aki a Cudahy i Packing Co. sales superviser­­|je. Ifj. Szombathy Antal be­tegsége szólította édes apját Buffaloba. UJ TETŐ Novotny István, a kiváló au­­!tó mechanikus, akit a túlságo­san lelkiismeretes munka le­tört, a teljes javulás felé tart. Annyira javult az egészsége, hogy kihajthatott Madisonba, O., és elhozta magukhoz ven­dégségbe úgy a maguk, mint sokan mások nagyon kedves és szeretett barátját, Hevesy Antalnét, aki — ha még nem is egészen —, de nagy mértékben kiheverte bénulását. Hevesy Antal és neje elad­ták gyönyörű helyüket, ahol Hevesy Antalné —, mig egész­séges volt —, annyi sikert ara­tott magyar konyhája kitűnő­ségével és egyéni kedvességé­vel. Papp Lajos, régi ismert , szücsmester visszanyerte tel­jes munkaképességét, ame­lyet a nyár derekáp elveszí­tett. Dr. Böhm T. János kiváló orvosunk kezelése és neje ápo­lása annyira helyrehozta, hogy újra vállalhat szűcs munkát. Papp Lajos a saját lakásán végzi el a rája bízott javításo­dat és átalakításokat. Címe: j 8221 Holton Avenue, telefonja: ; EN 1-4884. j Id. Boldizsár Ferencné, a magyar társadalom nagyrabe­­• csült asszonya, aki kórházba menetele előtt 200 dollárt a­­dományozott Judge Petrásh kampány manageren keresz­tül a Szent János Magyar Gk- Egyház iskola alapja javára, pénteken a Women Hospital­ban súlyos operáción esett át. Fiától, Boldizsár E- Ferenc ügyvédtől szerzett értesülé­sünk alapján nagy örömmel és megnyugvással közölhet­­a sok-sok jóbarát érdeklődé­sére, hogy a súlyos operáció kifogástalanul sikerült-Id. Boldizsár Ferencné 4 hé­tig a kórházban marad, hogy az orvosai mindig kéznél le­­igyenek, ha a legkisebb zava­­! ró tünet áll be. Orvosai feltétlen bíznak ab­ban, hogy az operáció meg­hozza az eredményt és Id. Boldizsár Ferencné minden nehézség nélkül járni fog. Barátai a kórházból való kijövetele alkalmára szeretet­teljes, meleg fogadtatást ter­veznek a részére, hogy viszo­nozzák mindenkori jóakara­tát, amellyel baráti körében mindenkor mindenkit vigasz­talt és bátorított, amikor a helyzet azt megkívánta. es CSATORNA Minden lefizetés nélkül 36 havi törlesztéssel MINDEN MUNKÁNKKAL JÓTÁLLÁS JÁR ART SEGEDY 3037 East 123rd St. Tel. WY1 -6406 Szívesen adunk DÍJMENTES árlejtést Varga István és neje 15 éves házassági évfordulója Ha boldoggá teszi kicsinyeit, önmaga is nagyon boldognak érzi magát Semmivel sem szerezhet olyan nagy örömei önmagának és az egész család­nak, mint azzal, ha KARÁCSONYRA abba az ízléses RUHÁCSKÁBA, amelyet a sok gyönyörű ruha közül kiválaszt. GYÖNYÖRŰ MAGYAR BABÁK Moshatók és nem baj, ha játék közben elpiszkulnak TOT’S RENDEZVOUS 2931 East 116th St. TY 1-3534 (Közvetlen a Szt. Margit parochia és a Rétes Shop mellett — a kettő között) Balogh Zoltán és neje, sz. Merk Margit, tulajdonos TESTHEZ SZABOTT, FŰZŐK IS MEGRENDEL­HETŐK ÜZLETÜNKBEN Mrs. Helen Balogh HÉTRŐL-HÉTRE ■ --- ii. • Balogh József, volt prímás, aki felesége tragikus halála u- \ tán félretette a hegedűjét, az utóbbi években nehány na­gyon szép magyar dalt lemezre énekelt. A lemezeket Puskás János cimbalmos vágta leme­zekre. Úgy Puskás János, mint mások, akik hallották a lemezeket, valósággal el van­nak ragadtatva Balogh József szívből fakadó természetes é­­nekével-A Pukás Jánostól lemezre vágott dalok között van: | ! ’’Mit keres a temetőben?, i ’’Füstös cigány” és ”Én is tud­jam imádkozni”, i Balogh József karácsony e­­j löt újabb magyar dalokat é­­> nekel lemezekre-A legpraktikusabb ajándékok Grossman Hardware 9003 Buckeye Rd. GA 1-2608 TARTÓS AJÁNDÉK TÁRGYAK és JÁTÉKOK FALPAPÍR ÉS FESTÉK — MINDENFÉLE VILLAMOSSÁGI KÉSZÜLÉKEK, Szerszámok MINDEN, AMI OTTHONÁBAN SZÜKSÉGES AL. GILMORE és NEJE TULAJDONOSOK í S Gyász esetén BIZALOMMAL FORDULJON a lelkiismeretes és megbízható HARTMAN J. KÁROLY DIPLOMAS TEMETÉSRENDEZŐ­HÖZ és BALZSAMOZÓHOZ KÁPOLNÁINK DÍJMENTESEK Tágas udvarunkban 50 kocsi parkolására van hely. 11315 KINSMAN ROAD Tel. GA 1 -3293 és WY 1 -6050 Uj, modernül felsze­relt, kényelmes és teljesen biztos BETEGSZÁLLÍTÓ KOCSI ÉJJEL-NAPPAL I ÉKSZER S NAGY VÁLASZTÉK: világhírű órákban, Omega, t Longine, Gruen, Hamilton, Bulova é«? Eloine g GYÉMÁNT GYŰRŰK — JEGYGYŰRŰK, r Fülbevalók, irótollak, evő eszközök és sok más ! Wolovits Sándor j ÉKSZER ÜZLETE J 11818 Buckeye Rd. Moreland Bídg Mérsékelt áru kisebb ajándékok is kaphatók s s s MAGYAR BABÁK nagy választéka JÁNOSI GYULÁNÉ 3121 Lorain Ave Cleveland Kézimunka Üzletében Adhat-e kedvesebb ajándékot 12 éven aluli leány­­gyermekének vagy unokájának, mint EGY MAGYAR BABÁT, amely helyben kézzel és ízléssel kéraült? Önmagáról se feledkezzék meg! Szép párnahaj, hímzett vagy előrajzolt asztal- és ágyteritők és a kézi munkákhoz szükséges minden kellék. Katona fiának horgoljon egy erős, meleg MELLVÉDŐT, amilyent készen nem is kaphat — Az anyagot hozzá nálunk nagyon jutányosán kapja, különösen, ha megemlíti, hogy katonának készül. MEGHÍVÓ AZ ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ tisztelettel meghívja Cleveland magyarságát, EGYHÁZAIT, EGYLETEIT, KÖREIT, KLUBJAIT, A Bethlen Terem Húszéves JUBILEUMI DISZEBÉDJÉRE amelyet az ünnepi hálaadó istentiszteletek után délután 1 órakor a BETHLEN TEREMBEN ) S S s s í 1 í A képünkön látható kedves, pár, Varga István és neje, sz. Homonnay Gizella, akikre a szülők, Varga András és neje, szül. Daróczy Zsuzsan­na, a Varga Cafe 8217 Lorain Avenue tulajdonosai joggal büszkék. Mindenki szereti ezt a szép fiatal párt, amely már 15 évet töltött el példás házas életben. Varga Istvánt és nejét 1937 szeptember 18-ikán Nt. Daró­czy Mátyás, a West Sidei Re­formátus Egyház lelkésze es­kette örök hűségre, még pedig olyan megható, tartalmas be­széd kíséretében, hogy 15 év után még mindig a fiatal pár fülében csengenek a szép lel­­készi szavak. Aki Varga Andrásnéval kö­zeli rokonságban van, az szá­míthat arra, hogy előbb vagy utóbb ünneplésben lesz része. Varga Andrásné jóakarata ezt nem engedi el. Varga István és neje 15 éves házassági évfordulóját is Var­ga Andrásné rendezte meg, félig meglepetészerüen, az e­­gyik félnek, Varga Istvánné­­nak annyit elárult belőle, hogy party lesz, de nem mondta meg az igazi alapot, csak any­­nyit árult el, hogy Varga Ist­vánnak születésnapi ps - tyt rendeznek. Ezt a cselfogást lehetővé tette az a kedvező fi­sét, hogy Varga István szüle­tésnapja egybeesik házassága évfordulójával. Varga István és neje ked­ves otthonába kapták a meg­hívást a vendégek ahhoz az igazán fenséges vacsorához, a­­melyet Varga Andrásné ké­szített, aki elismert mestere a főzésnek. A kedves pár tiszteletére megjelentek: Varga András és neje, szülők, Varga Zoltán, az ünnepelt Varga István öcs­­cse és neje, Szaszák József, a nagy bátyja és neje Urising József né, Bartók Lajos, a nép­szerű uj amerikás, akit úgy megszerettek, mintha család­tag lenne, Benjamin German és neje, Koós Mihály, a Szent Mihály gk. egyház volt gond­noka és neje Kish Gyula és Virág minden alkalomra STEVEN'S FLOWERS 12303 Buckeye Road WA 1-4461 Boros István és. neje, szü. Orbán Anna, tulajdonosok Minden alkalomra friss virág, személyesen vagy telefonon megrendelheti: ORBÁN FLOWERS 11520 Buckeye rd. RA 1-1500 ha építeni káván városban vagy farmon forduljon hozzám, mert a magyar negyed több épületén mutathatjuk be munkánkat. Kovács Miklós építész és vállalkozó 2897 East 117th Street Tel WA 1-292/ Cleveland. Ohio. Egyhangú volt a választás a W. O. W. 185. E. gyűlésén A szokottnál nagyobb érdek­lődés mellett folyt le a Wood­men of the World 185-ik E- gyetértés osztályának évzáró gyűlése kedden, december 2- án, a Murar Hallban, 3930 Lo­rain Avenue. A gyűlés főtárgya a tisztvi­selő választás volt. A választás levezetésére, az egylet kiváló tagját, Fancha­­ly Ignác virágkereskedőt kér­ték fel, aki 11 évig volt elnö­ke és 20 évig ügykezelője az egyletnek- Körjegyzőnek Mar­kó Istvánt választották meg-Galgány Sándor tiszteletbe­li elnök méltatta Borisza Jó­zsef elnök rendkívüli érdeme­it és általában a tisztikar oda­adó munkáját. Id. Galgány Sándor beszéde olyan tapsot váltott ki, hogy a tapsok el­árulták egyhangú választás következik. Úgy is volt. Egyhangúlag választották meg a tisztikart, amely a következő: Elnök Borisza József, alel­­nök Nagy Sándor. Jegyző: Losonczy József, 1371 West 89th St. titkár Mó­­zser Mihály üzletember, 3917 west 21st St., telefon SH 1- 13005. Tagkisérő: Csengeri Sán­­jdor, ajtóőr: Birinyi Mihály. Számvizsgálók: Fedor Gyula .üzletember, Császár István és Janzó Ferenc. i Az egyhangú választás után együtt maradtak a tagok és jó barátsággal- eltársalogtak. A legtöbb tag örömének adott ki­fejezést, hogy a régi bevált I tisztikart sikerült egyhangú­lag újra megválasztani. 1 Ludescher Imrének, a Szat­­imár Megyei Segélyző Klub I titkárának és nejének, szül. j Csizmáz Borbálának a legked­­jvesebb vendégeik voltak Há­laadás napjára: Ludescher llmréné szülei, Csizmáz József és neje Homstedből, Pa. Velük ' volt Ferenc fiuk, neje és 6 é­­ves leányuk Ella is. Csizmáz József és neje me­zőkövesdi jó magyarok és úgy érdeklődtek a Szatmár Megyei Segélyző Klub működése i-l ránt, mintha maguk is tagjai lennének. i A W. O. W. 212 ^ Évi gyűlése dec. 14. i ________ A Woodmen of the World Camp 212, Magyarhon osztá­llyá kéri a tagjait, hogy de­cember 14-ikén, vasárnap a Rendes havi gyűlésen, amely egyúttal évi gyűlés is minél 'nagyobb számban jelenjenek meg, mivel több olyan tárgy I kerül elintézésre, amely az egész tagságot érdekli. E gyűlésen kell az uj tisz­tikart megválasztani. A vá­lasztás megejtése után a ta­gokat az egylet megvendégeli, ahogy azt a megelőző évek­ben is megtette. Már várjuk karácsonyi SÜTEMÉNY RENDELÉSEIT. FINOM FONOTT KALÁCSOT,MÁKOS és DIÓS KALÁCSOT KÉSZÍTÜNK BOBÁLYKA IS KÉSZÜL FINOM TORTÁK MINDEN ALKALOMRA Zucker Qualify BAKERY 8918 Buckeye Road TELEFONUNK. GA 1-5369 ) ) ) í DECEMBER 7-én, MOST VASÁRNAP rendez. — KITŰNŐ EBÉD — NAGYSZERŰ MŰSOR A LEGFINOMABB MAGYAR és AMERIKAI ÉTELEK Debrecen Vendéglő barátságos kiszolgálásban minden nap, vasárnap is kaphatók. 4139 Lorain Avenue Szabó József, iulajdonos ME 1-9853 50-nél többféle Sör van mindig készenlétben RUDY TAVERN 5710 Lorain Avenue Tel: WO 1-9586 Ha party ja van házánál vagy kirándulásra megy csa­­jládjával és barátaival, olyan ■ kedvezményes áron kap sört, {hogy érdemes hozzánk elhaj­tania. iREZNAY RUDOLF. tuW 1 1 s \ Alkalmazást nyer Gyakorlott nyom­dai gépmester és egy tanonc ,aki a nyomdászatot el a­­karja sajátítani. Óránkénti fizetés j TOWER PRESS Í1900 Superior Ave ízlésesen és méltányos árban készít el minden virág rendelést GAYER'S FLORAL SHOPPE 3033 Lorain Avenue ME 1-1988 Jó Cipőket az egész családnak, a babynek, a gyerekeknek, a felnőtteknek, a szülőknek és a nagyszülőknek is a magyar negyed szivében a FAR RON'S SHOE-TOWN SCIENTIFIC SHOE STOREBAN 11701 Buckeye Road sarok üzlet (A Fisher Food üzlet mellett) MAGYAR ÜZLET, ahol szívesen veszik a MAGYAR BESZÉDET NAGY ÁR LESZÁLLÍTÁS Rákosi Irén, Mrs. Rákosinak, a Hungarian Strudel Shop tu­lajdonosának (2933 East 116) ■ leánya még márciusban el­hagyta Clevelandot orvosa ta­­' nácsára, mert arthitis-ben szenvedett. Phoenixben, Ari­zona telepedett le és arról ér­­értesitette édes anyját, hogy bántalmai jóval enyhültek és ’ már munkát is képes végezni. Brünetter Nándort, a Sza­badság volt gépszedőjét, aki nejével véglegesen elköltö­zött Floridábá? mindkét sze­mére megoperálták. Brünetter Nándor szemüveg | nélkül szedett, olyan jó szeme i volt. Szeme hirtelen megke-: ményedett és az operációval1 helyreállították szemei nor-1 malitását. Szcntivanyi Tivadar uj ame­rikás festőművészt, akinek Tanos Géza (festőművésszel ’ együtt volt műterme a 11501 Buckeye Road, behívták kato­nának. Szombathy Antal, volt Lo­:. neje, Kish Albert és neje (New . I Yorkból), Mrs. Buya, Mr. és i,Mrs. Schuneman, Jelenik Im­­re Rottman Ilonka, Mrs. Szik­­■! lay, Miss Cecilia Benjamin, L Clara és Irma Ernst, Meszi­­. esek Kálmán. Kanadai vendé­gek is voltak: Daróczy Fe­­- '_nc és családja, Daróczy Pál ; és családja, Vince András és családja Vindsorból), Cinci­­jnatiből, O., Mrs. Julia Krecs­■ jkay és családja érkezett be a ■ családi ünnepélyre. Az általánosan kedvelt és szeretett párt sok virággal és sok ajándékkal köszöntötték fel. Sok üdvözlő kártya is ér­­jkezett annak jeléül, hogy az j ünnepelt pár sok jó magyar j és sok jó barát szivében él. A | Református Egyház Fiatal i Asszonyainak köre is megem­lékezett jó tagjáról, Varga Istvánnéről, aki sohasem von­ja ki magát, ha az egyházért munkálkodni kell vagy anya­gi áldozatot kell hozni. Varga István, a mindig mo­solygó boldog férj 7 éves ko­rában került az Egyesült Ál­lamokba a hires Nagy Idáról, Abauj megye, mig Varga Ist­vánná Szatmár megyei, még pedig a tiszta magyar Csen­­gersimáról való. " Varga István és neje a leg­bensőbb örömmel éli házas­­detét, örülnek egymásnak, ö­­römük van a jó szülőkben, a (testvérekben, rokonokban, a (barátokban és általában a jó emberekben. AZ ŐSZ Irta: Szilágyi Efraim Hétköznapos vasárnapon, nedves fák közt, üres pádon gyászol az ősz, szomorú.... Nincsen virág, nincs madár dal. A park üres, nagy ravatal. Száraz levél-koszorú. A tél hideg sípját fújja: ’’Mindjárt jövök, jövök újra. Havat hozok reátok. Fehér lesz a tölgy, a bokor. Fényes jégcsap az ágakon. Fehér lesz a ruhátok. Az utakon fehér szőnyeg. Tiszta fehér hóköpenyeg, lesz a mezőn, háztetőn.... Hidegen pislog majd a nap. Madár-itató is befagy. Hold, csillagon köd-özön Ahol gyermek táncolt dalolt hol a vidámság csatangolt, siri csend lesz mindenütt.: Meleg fészket keres a nyúl. Gyermek, ember melegbe búj. Várja, hogy a nap kisüt.....” A virággal a megajándékozott szivében szeretetel éleszt TISZTELJEN MEG BENNÜNKET VIRÁG RENDELÉSÉVEL Gayer's Floral Shoppe 3033 Lorain Ave. ME 1-1988 Távirul* kiszálliiás bárhova. — Magyar szövegű születésnapi és házasság évfordulói KÁRTYÁK GAYER ANTAL ÉS NEJE

Next

/
Thumbnails
Contents