Az Ujság, 1951 (31. évfolyam, 25-35. szám)

1951-06-21 / 25. szám

2 OLDAL AZ ÚJSÁG JUNE 21, 1951, HÉTRŐL-HÉTRE # -^“Macsánszky János, a ki­váló műkedvelő szinézünk felépült több heti betegségé­ből, amely ugyan könnyű le­folyású volt, de azért a láto­­. gátasokra berendezett mindig *' jó hangulatban levő ’’Matyit” ’ otthonmaradásra kényszeritet­­te. Macsánszky János nővére, Oczverák Györgyné, a Verho­­v$y Segély Egylet 36L Női fiokj^hak alelnöke meg is je­— Az utóbbi 5 évben még >mm n > r nem volt öcsém annyit ott­hon, mint az utóbbi hetekben. Mácsánszky János nem volt terhére senkinek sem és nem z'avart senkit sem, mert be­­- 'tegségét is arra használta fel, ■ "hogy kedvelt költeményeit és ^■színdarabjait újra elolvassa.-« Mindenesetre örülünk, hogy Macsánszky János újra látoga- i . tó stádiumban van. — Ser ess Ödön és neje, a ki­való cukrász pár, akik az u­­tóbbi években fűszer és hús OOO 1 t .-r|, üzletét vezettek a West 46-on, azt eladták. Bár az üzlet elég jövedelmező volt, — most már ' megírhatjuk —, Seress Ödön helft szerette, mert vevőkö­­- zönsége nagytöbbségében szlo­­"'vók volt, amibe egyáltalában * nem.ludott belenyugodni. .1Többször mondotta: a» világ minőén kincséért 1 sem tanulok meg szlovákul. |:H Egyélőre legalább is pihen i-Seress Ödön és neje, mert na­ponta hosszú órákat dolgoztak '• ‘eladott üzletükben. '■» *v“‘ --------•--------­L- Or- Tóth István (Gosvernor Avé)'’és neje hazaérkeztek ‘ Flrodiából, ahol nemrég férj­­' 'htezment leányukat látogatták "meg: «• c ^“Hazaérkezésüket a közeli ■ “rokonságon kivül örömmel fo­­“'gadta Kampos János és neje < ,;is, a jó barátok, akik —ami­kor csak lehetséges —, együtt vannak velük. ~ — • ----— ■ Mészáros Dezsőné, szül, H-etyei Nagy Juliska teljesen "-felépült több napi súlyos be­­. tefcgségéből, amelyet súlyosí­tott a mindennapos nehéz t munkától való kimerültsége. , ,A.Kék Dunában Varga Ist­­'..yáftné: helyettesiteette. uovi.. *;?--------© ---------­-j— Szobonya Lászlóné, a Szó­“ bonya bútorüzlet, a Louis Fur­­rnniture Co. pénzügyi vezető­dje három napig Chicagóban ,.voltuférje helyett bútort be­tű vásárolni. Szobonya Lázsló annyiig . ,mog1.volt elégedve nejével, a :; helyettesével, hogy a beszá­­, rnolás után elimerőleg mondot­­, r ;ta:; *—Magam sem tudtam vol­■ na jobban vásárolni uj bútort ‘ Ő&ÖS. HASZNOS •""‘'"'ÉS HAZAFIAS DOLOG CIPŐJÉT MEGJAVÍT ........... TATNI és JÓ KARBAN •' - TARTANI * . v- . , f A cipő javítás meghosszab­bítja a cipő életét. MÉÖ MA KERESSE FEL CIPÓJA VITÓ-MÜHELYÉT! ; At'S SHOE REPAIR - 12520 Buckey Rd Bízza csak ránk a cipőjét abban kényelmesen dolgozhat vagy harcolhat! ' ALEX BRAZYNETZ. < — Jonucás György cipész­mester és a magyar jótékony­­sági mozgalmakban tevékeny neje, valamint kedves leányuk három heti körútra indulnak. Az első állomásuk Michigen, hol felveszik Jonucás György­né nővére és együtt hajtanak le Atlantic Citybe.--------- • --------­— Schlachter Mike és neje, szül. Szobonya Erzsiké ottho­nában nagyon szép családi ün­nep volt a két fiú, Richard és Edward tiszteletére. Mindket­ten graduáltak, Richard a High Schoolt végezte el si­kerrel, mig Edward az alsóbb iskolát. Oly régen nem volt együtt a Szobonya család, hogy Schlachter Mihályné ezt az alkalmat gondolta legmegfele­lőbbnek a találkozás nyélbe ütésére. Terve sikerült is. A jól sikerült családi ünne­pélyen a következők vettek részt: A szülők, Schlachter Mi­hály és neje, a két fiú, Richard és Edward, Akronból: Id, Schlachter Pál, az akroni Ver­­hovay fiók hosszú éven át tit­kára és neje, az ünnepelt két A CLEVELAND ROUND TABLE JUDGE LOUIS PETRÁSHT BEVÁLASZTOTTA IGAZGJATÓNAK A West Sidei Református Egyház hírei Közli: Nt. Daróczy Mátyás lelkész. Az Első Magyar Református Egyház Hírei: Közli: Dr. Szabó István lelkipásztor ifjú nagyszülei, Ifj. Schlachter Pál és neje Schlachter James és neje, Daragó Walther és családja, Szobonya László, a Louis Furniture Co. tulajdo-j nosa és neje, két fia, Gálám-1 bős József és neje, szül. Se­bők Aranka, Magyar János és neje, Galkó László és neje, Köpi Györgyné, Sebök Sán­dor és neje útban voltak Flo­ridából és igy nem vehettek részt. A résztvevők szép ajándé­kokkal halmozták el a sike­resen vizsgázott két ifjút, a­­kiknek tiszteletére ldes any­juk oly finom cesirke vacsorát készített, hogy minden ven­dég elismeréssel nyilatkozott.--------- • --------­— Márton János, a West Sidei Magyar Evangélikus Egyház főgondnoka szabadsá­gát arra használta fel, hogy Milwaukeeba, Wis. utazott é­­des anyja, Márton Jánosné sírjának kegyeletes megláto­gatására. Márton János édes anyja 1911-ben hunyt el, édes ap­ja meg 1913-ban visszavándo­rolt Magyarországba, Sajó Gö­­mörbe, ahol kiterjedt rokon­sága körében tölti el öreg napjait. Id. Márton János 78 éves. Judge Louise Petrásh na­gyon sok elismerésben része­sült, — sohasem érdemtele-! nül. Nemrég a magyarság fé- • nyes banket keretében adó­zott elismeréssel 30 éves köz­életi munkájáért. A magyarok meglepődtek, mennyire sze­retik az amerikaiak is Judge Louis Petrásht, az amerikaiak is meg voltak lepve, mert a nagyszerű banket megmutatta, hogy Judge Louis Petrásht a legellentétesebb magyar cso­portok és egymás ellen hada­kozó egyének egyaránt tiszte­lik és becsülik. A sok-sok elismerés között, amelyek kijártak Judge Pet­­ráshnak, a legnagyobb elis­merést május 22-ikén kapta ki- Zt'r.-ólagos amerikai intézmény­től, a Cleveland Round Tabló­tól, amely clevelandi csoport­ja a National Conference of Jews and Gentiles of America, Magyar tanítás. Egyházunk évtizedeken minden alkalmat megraga­dott arra, hogy gyermeke­inkben a magyar érzést fejlessze és elődeivel szem­ben a tiszteletet,1, szeretetet ápolja. Ebbéli kötlelességé­­nek kíván most is el eg'et tenni, hacsak csekély rész­ben is, amikor a népi isko­lák befejeztével a nyári magyar tanítást megkezd­jük. A gyermekeket valláskü­lönbség nélkül szívesen fel­­veszük és tanítjuk. Ragad­ja meg minden szülő ezt az alkalmat. A tanítás junius 25-én, hétfőn reggel kez­dődik 9 órakor s folytató­dik niinden nap 12-ig szom­bat és. vasárnap kivételével A tanítást a lelkész végzi. Nyári kirándulásunk, a szokásos piknik vára­kozáson felül sikerült. Sok kedves vendégünk volt és mindenki jól érezte magát. A piknik is a legjobbak kö­zé tartozik, a zene is jó volt. Sajnáljuk azt, hogy a harapnivalókból nem volt elég, de nem számítottunk ilyen nagyszámú vendégre E helyen is illesse köszönet j óakaratu testvéreinket ér a munkásokat, akik kelle­messé tették a kirándulást. A Fiatal Asszonyok Köre julius 1-én, vasárnap sü­temény kiárusítást rendez a templom alatti helyiség­ben. A Bake Sale-re a kör tagfai Ízletes, házi süte­ményeket készítenek ér templomozás után minden­ki vásárolhat, belőle. Sales Tax bélyegeinket ne dobáljuk el, hanem hozzuk el vasárnaponként és adjuk át a templom a­­latti irodában. Ezzel is se­gítünk. Judge Louis Petrásh, a Cleveland Round Table igazgatója. vagyis annak az országos szer­vezetnek a clevelandi, helyi követőinek a csoportja, akik hisznek annak szükségességé­ben, hogy az amerikaiaknak felekezeti különbség nélkül össze kell fogniok, hogy elke­rüljék azt a veszélyt, amelyet az egymásközti ellentét és vi­szály magában rejt, akkor, ami kor Stalin amerikai követői egyenesen lesik, hgl mutatko­zik ellentét, allyel befurako­­dásra felhasználhatnak. A Cleveland Round Table a következők vezetése alatt mű­ködik: James Dodmao Nobel kerü­leti igazgató, Robert L. Béda, public relations, Bette Galla­gher titkár és Lois Smith jegy­ző. A végrehajtó bizottság tag­jai a következők: Judge Joy Seth Hurd, az Ap­pellate Court bírája, társelnök, Malcolm B. Vilas, társelnök, Sidney N. Weitz társelnök, Mrs. D. W. Frackelton, társel­nök, Mrs. Irving Kane, társel­nök, Miss Helen Phelan, társ­elnök, Judge Earl R. Hoover pénztárnok, A. J. Brady titkár, Truman Cummings, Mrs. Ri­­cahrd Douglas, Thomas Ryan, David H. Scholl, Mrs. Abra­ham Strauss, Walter M. Weil, Nat Baker Judge Arthur H. Day, James B. Delaney, Ed­mund Durkin, Jr. Harold S. Goodman, Harlan W. Hamil­ton, Abe M. Luntz, Mrs. Ha­zel M. Walker. Az igazgató tanács tagjai: Paul Bellamy, Mrs. Jack Block, Mrs. Howard Bloom-, field, Mrs. W. R. Burtewell, Mrs. Thomas F. Byrne, Micha­el Caraboolad, Judge James C. Connell, Robert S. Copeln, ház alapitó és jelenlegi gord-j noka beszélni kezdett. Nagy kedvezményben rése­­sült érdemeinél fogva, mim a­­lapitó, az éhes közönség is türelmesen meghallgatta. Értelmes, jó beszédet tarbtt sajógömöri kedvesen haig­­zó magyarágával. Azzal kezdte, hogy az E.3i-i dei Evangélikusoknak nagyel­ismerést adott. Folytatjuk a jövő számhn) Rendkívüli egyházkerületi közgyűlést tartottunk Nagytemplomunkban az elmúlt vasárnapon. Dicsé­­retreméltó volt az ünnepé­lyes egyhangúság, melyei a közgyűlés két fontos ügy­ben hozott döntést. Az e­­gyik a Nagytemplom épí­tésével kapcsolatos kőmi­­ves vállalkozói extrák vég­leges jóváhagyása és befe­jezése volt. A presbitérium ajánlatát a közgyűlés tel­jes egyhangúsággal hagyta jóvá és ezzel az építkezés­sel kapcsolatos legutolsó tennivaló is végleges elin­tézést nyert és az extrák ügye békességes kiegyezés­sel ért véget. Ugyancsak egyhangú sza­vazással szavazott ennek le zárta után Molnár Ágoston kőmives vállalkozónak mej érdemelt jegyzőkönyvi di­cséretet a közgyűlés az örök időkre szóló gyönyörű építési munkájáért, mely alkotás még országos vi­szonylatban is ritkítja pár­ját. Szintén egyhangú szava-1 zással hagyta jóvá a köz­gyűlés a presbitérium azon könnyítő ajánlatát, hogy a rendes egháztagjainknak o­­lyan másvalláson levő hit-! vesei, akik mindkét nembe- j li gyermekeiket egyházunk­nak átengedték és egyéb­ként egyházunk fentartá­­sához a tagok számára megállapított minimális összeggel hozzájárulnak rendszeresen, azok elhalá­lozásuk esetén Nagytemp­lomunkból való eltjemetés kiváltságában részesülje­nek. Ez a fontos egyházi köz­gyűlés és annak méltósága, valamint teljes egyhangú­sága, bizonyította meg is­mételten egyházi rendünk! nek azt a magasztos álla­potát, melyért oly hálásan boldog gyülekezetünk. Nyári Iskolánk julius 2-án, hétfőn, ve­szi kezdetét. A tanítás egy hónapon át fog tartáni minden nap reggel 9-től 12-ig, szombat kivételével. Lesznek magyar nyelvű bibliai osztályok. Szülők tetszésük szerint küldhetik gyermekeiket az osztályok­ba. Tanítás ingyenes. Nem egyháztagok gyermekeit) is szívesen látjuk. Gyerme­keink nevét jelentsük be e­­lőre telefonon vagy szemé­lyesen a lelkészi hivatalban vagy hozzuk, illetve küld­jük őket julius 2-án, hét­főn reggel 9 órára a ’ Beth­len Terembe beiratkozásra. ----- • -----­Ifj. Evankó János eljegyezte Gecse Evelynt Az Evankó János és Gecse Sándor családja nagy meg­nyugvással és sok örömmel • tartotta meg Ifj. Evankó Já­nos és Gecse Evelyn, a ma­gyarság körében gyakran sze­replő magyar táncos pár el­jegyzését. Az eljegyzés a Gecse ott­honban történt junius 12-én, kedden este. Evankó János és neje az­zal az érzéssel vettek részt az eljegyzésen, hogy fiuk jobb le­ányt nem is választhatott volna és Gecse Sándor és neje is osztják Evelyn leányuk hi­tét és meggyőződését, hogy Ifj. Evankó János a legjobb fiú azok között, akikkel .eddig megismerkedett. Addig-addig táncoltak e­­gyütt Ifj. Evankó János és Gecse Evelyn, mig egymásba szerettek. Az eljegyzésen a két oldali szülőkön kivül részt vett a két nagymama is, Deák Imréné, Evankó Jánosné édes anyja és Fekszi Jánosné, Gecse Sán­­dorné édes anyja. A fiatalok bejelentették a szülőknek, hogy az esküvőt őszre tervezik, ha minden a tervük szerint sikerül.. A szülők nem mondtak el­lent és a kétt fiatal, Ifj. Evan­kó János és Gecse Evelyn e­­gyütt keresnek lakást, termet, hogy megállapodhassanak a nagy napban, az esküvőben. HÉTRÖL-HÉTRE — Falábú Lászlóné, az Agg­menház west sidei kámpány bizottságának egészségi okok­ból visszavonult volt elnöke, férje és kedves leányuk, Dr. Cziprus Istvánná Upper- Sandukyban, O. kezdték meg nyaralásukat. Falábú Lászlóné és család­ja nyaralásához a legjobb kí­vánságokkal járulunk hozzá nemcsak mi, de sok száz ma­gyar, akik értékeli azt a szép és mindenkit megbecsülő jó­tékonysági munkát, amelyet éveken át végzett — pontosan, lelkiismeretesen és jóakarattal Reméljük, hogy olyan pi­henten érkezik vissza, miként bekapcsolódik újra az Agg­­menház kampányába. EGY JÓ KARBAN LEVŐ FRIGIDAIRE ELADÓ. Érdeklődő hívja fel SK 1-5006-1 LAKÓTÁRSAT KERES Miller Miklós, 2859 East 89. Található minden este a laká­sán vagy Busái és Piga szalon­­jánban. j A kövekező két hétben nap- 1 pal is szívesen rendelkezésére , áll az érdeklődőnek, meírt szabadságon van, mint a Board 1 of Education fenhatósága a­­latt dolgozó iskolai fütő. I HA ÉPÍTENI KIVAN í városban vagv .-non | hozzám, mert t, magyar ne­gyed több épületén mutathat­­juk be munkánkat. Kovács Miklós ! ÉPÍTÉSZ és VÁLLALKOZÓ 2897 East 117lh Street Tel WA 1-2927 Cleveland, Ohio, ] AZ UTSAG TELEFONJA: G Airfield 1-5658 LAKÁS: RA. 1-5699 A West Sidei Magyar Lu­theránus Egyház 15 éves fenn­állásának ünnepe úgy az is­tentiszteletre, mint az utána következő banketre öszehoz­­ta a clevelandi magyar egy­házi és egyleti élet vezetőit. Az általános egyházi és egy­leti képviseletben erősen volt benne az Első Magyar Luthe­rén Egyház, az ünneplő egy­ház anya egyháza, ahonnan a kezdeményezés kiindult és a kezdet nehézégeinek legyüré­­réséhez kellő segítség és tá­mogatás érkezett. Az Első Magyar Lutherén Egyház lelkészeinek nagy sze­repe volt a jubileumi ünne­pélyben, mintegy elismered sül az alapítás kezdeménye­zéséért és a megalakulás óta nyújtott sokrendbeli támoga­tásért. Donó András főgondnok és Bors Károly volt főgondnok vezetése alatt legalább is 30-n vettek részt úgy az istentiszte­leten, mint a banketen. Hú­szán voltak a hivatalos küldöt­tek. A magyar ünnepi prédiká­ciót Nt. Dr. Leffler Andor tartotta, mig az angol nyelvű prédikációt Nt. Markovits Pál pittsburghi evangélikus lel­kész.. Az első kiséret nélküli ének után Nt. Brachna Gábor meg­áldotta az uj orgonát, amely­nek költségeit közadományok­kal könnyen összehozta az egyház tagága. Az áldással a használatra átadott orgonához Nt. Egyed Aladár ült, az orgona nagy mestere. Meghatódott az egész ünne­pi gyülekezet, amikor Nt. E- gyed Aladár orgona kísére­tével a régi énekkar elénekel­te Meyerbeer Hugenották o­­perájának szép imáját.. A gyü­lekezet is énekelt. A prédikációk közzé volt be-William Corirgan, Jerome Curtis, Milton T. Daus, David H. Dietz, Leo Doyle, William I. Duggan, Thomas X. Duni­­gan, Miss Harriet Bell,, John T. Feighan, Jr., Paul L. Feiss, Ralph' L. Findley, Eugene H. Freedheim, Mrs. Clayborne George Mrs. A. Gitson, Mrs. Sol. Gitson Mrs. M. E. Glass, Bernard L. Goldman, Robert H. Gries, J. Trevor Guy, Hen­ry Houge, Mrs. Wilberetta Johnson, Robert P. Joyce, Mrs. S. S. Kates, Mrs. Louis Kauf­­mm, Stanley Klonowski, Lee R. Kolb, Leo Kundtz, Charles H. Lake, Mrs. Frank J. Lau­­scle, Mrs. John J. Lavelle, M:s. Allison LePontois, Jack Le/and, Dr. Winfred G. Leüt­ne-, Charles Loeb, Nathan Lceser, Judge Charles J. MiNamee, Mrs. Alex Miller, Dr John Millis, E. E. Morley, Mb. David N. Myers, Leo W. Newmark, Charles A. Otis, JIDGE LOUIS PETRASH, Fnnklin A. Polk, Anthony Pgs, Mrs. George H. Plante, Arirew Putka, Mrs. John T. Refke, Louis B. Seltzer, Har­ry E. Small,, F. Leslei Speir, Philip L. Steinberg, Frank V. Stoll, Mrs. Joseph P. Sul­iban, Rickey C. Tanno, A. A. Truhaft, Charles White, Miss M.rie Wing és Howard Wise. 1z az intézmény és e kiváló enberek csoportja adta a nagy elimerést Judge Louis Pet­­ráhnak. Beválasziolták ma­gve közzé igazgalóági tagnak hejy velük együtt dolgozzék, azrt a célért, amiért eddig ingában dolgozott, a hilfele­­keetek és nemzetiségi csopor­­tol egységes amerikai össze­­foásáért, az általános emberi mgérléscct. Gratulálunk Judge Petrásh­­ng és örülünk, hogy élete unkájának e nagy amerikai «■ismerését közölhetjük a ma­gyarsággal, mert minden jó­­ér£sü, minden jóindulatú ma­gyalban örömet kelt, hogy Judg Petrásh a Cleveland Roun Tahiéban, — hanem is formiisan, megbízás lapján, de ledségi közöség alapján képvisli mindazokat ,akik megérik, hogy az emberiség jövőjée vezető hid a külön­böző állás felekeztek és a különbző nemzetiségi és faji csoportk megértésén nyug­szik. A Cleeland Round Table­­van a tsvelandi magyarság nemcsak Judge Petrásh sze­mélyén eresztől tartja fenn a kapcscatot, hanem szerve­sen egy ilakulóban levő ma­gyar osztlya révén is. A Clevland Round Tablg magyar cztályától a legköze­­lebi szánunkban részletesen beszámollak. — m-------­VÁLASZ EGY LE /ÉLRE I Vártam és szenvedek tőle. Leveled síivem megölije. Oly’ hideg és olyan merev, Melegség benne nem ered. Betűid, kezed vonása, Nem a szivednek képmása. Nincs egy szó, egy rövid mondat, Mely a szerelemből fakad. Szó a szavadban csak kertel, Sirkert száz meg száz kereszttel, Emlékek hideg temetője, Csókok kiszáradt szőllője. Kristály csermély száraz árka, Száz boszorkány átka rajta. Ami hazugság benned volt, Leveledből most kicsorgott. Légy boldog hát mosolyodban, Hamis könnyben, hamis csókban Hazudj szerelmet, hűséget. Hogy életied meg látszod jón Ezer ráncos homlokodon Érj száz éves öregséget. Szilágyi Efráim Köszönetnyilvánítás Nehezen enyhülő fájdalmunkban sem mulaszt­hatjuk el, hogy hálánkat és elismerésünket ne tol­mácsoljuk azoknak, kik a sohasem felejthető, drága, férj és imádott jó apa, jó rokon és hűséges jó barát az 1951 május 27-ikén, vasárnap reggel ottho­nunkban, 2790 East 125-ik ucca hosszú szenvedés után elhunyt és 1951 május 29-ikén, kedden örök nyugalomra helyezett GALBOS JÁNOS utolsó napjaiban, ravatalánál vagy temetésén sze­retettel közelítettek felénk, hogy vigasztalásukkal elviselhetővé tegyék pótolhatatlan nagy vesztesé­günk okozta fájdalmat. Első sorban is hálával kívánunk megemlékezni Father Bartkő Alajosról, a Szent Margit rk. egy­ház volt káplánjáról, aki gyakran meglátogatta be­tegünket és kívánságára az utolsó kenetet megadta, köszönettel tartozunk Father Magyarnak és Father Wrjnernek, a Szt. Margit rk. egyház káplánjainak, akik a ravatalnál imát mondtak és Msgr. Köller Érdre plébánosnak, aki a gyászszertartáson a szent misét szolgáltatta. Nagy köszönettel tartozunk Jakab István és Testvérei magyar temetésrendezőknek, akikhez a legjobb barátság fűz bennünket, a minden tekintet­ben figyelmesen elrendezett temetkezésért. Hálás köszönettel gondolunk a három magyar testületre, amely halottvivőkről gondoskodott, hogy hűséges tagjának megadja a végtisztességet, neveze­tesen a Clevelandi Magyar Ifjúsági Egyletre, az A- merikai Magyar Katholikus Egyletre (Szent István) és az Öreg Amérikás Magyarok Családjára. Hálánk és köszönetünk jár mindenkinek, aki a ravatalnál lerótta kegyeletét vagy megjelent a temetésen, különös hálánkat kívánjuk kifejezni a­­aoknak, akik a család virágai mellé koszorút helyez­tek a ravatalra és azoknak is, akik autójukkal kise­gítettek bennünket a gyászolók szállításában. Köszönetünk azoknak, akik virág megváltás címén nisét mondattak drága halottunk lelkiüdvéért. Nyugodjék békében! Az Örök Világosság fé­­nyeskedjék neki! Cleveland Ohio, 1951 junius 20. A GYÁSZOLÓ CSALÁD: özvegy Gnlbos János­né és fiai, Albert és neje, Edward és neje. i AZ ÚJSÁG í (HUNGARIAN NEWS) \ i EDITED !- wOUIS MARCAL MANAGING EDITOR MARY TÁRCÁI. EDITOR !“» I 840/ Woodland Avonuo Clareland, 4, Ohio, United State* Z Telefon GA 1-5658 Residence RA 1-5699 ____________________________________________________i HETILAP, MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN .------^-----------------------------------------—------------------------— ) . Published Every Friday By Mary Tárcái, Publisher j • Subscription $4.00 a year by mail, $2.00 for 6 months. $1.00 for 3 months. j Entered a* Seeesd Matter at the Post Office ot Cleveland, Ohio under in* , ** Act of March 3a 1878 y; á­­^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A a. A. A A. A A.AAAA.A a a a a A MAGYARSÁG SZEETETE NYILVÁNULT MEG A JUBILÁLÓ WEST S. EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IRÁNT illlesztve Ignátz Irénke és William Nelson duett éneke. Az ünnepi ebéd Az istentisztelet végeztével a közönség kivonult a tem­plomból a terembe, a W. 98 és Denison sarkán. Egy kettőre megtelt a nagy terem. Sokáig kellett várnia a kö­zönségnek, késett a diszasztal vendégei, de azért semmi je­le sem mutatkozott a türel­metlenségnek. Elbeszélgetnek a vendégek, tréfálkoznak. Tomásí Károly, aki nejével Gedeon József és neje és az uj amérikás pár, Könyves Mihály és neje között ült, hűsítőt ren­del. Amikor az megérkezik kinálgatja jobbra-balra, de a szemben ülő ismerősének azt mondja magának nem kínálok. — Erre pedig maga fizet reá, Mrs. Tomási — mondja egy női hang. — Miért? — tamáskodik To­mási Károly. — Mert nem kap kosarat és kevesebb kosara lesz — szól a magyarázat. — Hát éppen a kosarazástól akartam megkímélni magam, — mondja Tomási és a kosa­razástól megkímélt pohárra való hüsitőt a maga poharába tölti. Kató Gyula és neje jó is­merőseiknek bemutatják ven­dégüket, Detroit, Michigan­­böl érkezett nászukat, Id. Papp Gáspárt, a Verhovay a velük érkezett leányukat, központi ellenőrét és nejét és Kató Margitot és férjét, Ifj. Papp Gáspárt. Jó másfél órai várakozás u­­tán beérkezett a diszasztal tár­sasága. Márton János főgondnok megnyitó beszéde Nagyon éhes volt a kivára­koztatott közönség, amikor Márton János, a jubiláló egy-

Next

/
Thumbnails
Contents