Az Ujság, 1951 (31. évfolyam, 25-35. szám)

1951-06-21 / 25. szám

VOL. XXXI. NO. 25. CLEVELAND, 0H10.THURSDAY.JUNE 21, 1951. TEL. GA. 1-5658 A Community Ches Frank L. McFarlane, a Community Chest campa­ign chairmanje, kinyilat­koztatta, hogy az idei cam­paign október 15 és 25 kö­zött lesz megtartva. A gyűjtés nemes, de ne­héz munkájában 25,000 ön­kéntes munkás fog részt­­venni. A városban a Communi­­ay Chest ez idő szerint 101 intézményt támogat. Eze­ken felül 19 sate és natio­nal szerveezt kap majd tá­mogatást a Red Feathertől. Grosz József magyar hercegprímást a kommunisták letartóztatták A Női Segély Egylet kártya party ja A Clevelandi Magyar Női Segély Egylet junius 27-ikén, szerda délután 2 órai kezdet­tel kártya partyt tart a Ke­reskedők és Iparosok körében, 11432 Buckeye Road. A belépti dij 75 cent A bizottság finom szendvi­cset, süteményt és kávét szol­gál fel. A bevétel kizárólag jóté­kony célra lesz forditva. BUDAPESTRŐL jelenük: Grósz József volt kalocsai érseket, Magyarország ez idő­­szerinti hercegprímását a kom­munisták letartóztatták. A budapesti lapok a herceg­prímás szigorú megbüntetését követelik. Azzal vádolják a hercegprí­mást hogy folytatta Mindszen­­ty nyomdokait és folytatta az összeesküvés szervezését a mány megbuktatására. A kommunista híradás sze­rint Grósz József hercegprimás beismerő vallomást tett és an­nak alapján folyik ellene és másik 8 társa ellen az eljárás. Grósz József hercegprimás letartóztatása minden valószí­nűség szerint arra vezethető vissza, hogy a katholikus egy­ház nem szolgálja ki a kommu­nista kormányt annak óhaja szerint. KATHOLIKUS LAP PÁPAI ENCYKLIKÁK ALAPJÁN ÁLLÁST FOGLAL A NYOMOR ELLEN ASzt. János Egylet piknikje julius 1-én A Szent János Gk. Férfi és Női Bs. Egylet a saját betegso gély alapja javára nagyszabá­sú pikniket tart julius 1-én, vasárnap a Kalló farmon, For­bes Road, Bedford Township, Ohio, Route 14. A belépti aij 50 cent Busók indulnak a Szent Já­nos Halitól,, Ambler és Bu­ckeye sarok. Az első bus 1-kor indul ,a második 2:30-kor A pikniken finom Laci pe­csenye és fánk készül, hüsitő is lesz hozzá. Megalakult a a Szabadság Liga Kaptuk a következő ér­­. tesitést: Kedves Magyar Testvérünk Tisztelettel értesítjük, hogy a fent nevezett tes­tület f. hó 23-án, szomba­ton este 7 órai kezdettel a Clevelandi West Sidei Ma­gyar Ref. Egy. Kálvin ter­mében műsorral. egybekö­tött estélyt tart, amelynek bevétele az érkezendő hon­talan testvéreink segélye­zésére lesz forditva. Tudván azt, hogy mind­annyian velők 'érzünk a­­zokkal, akiket a balsors ré­gen tép és segítésüket leg­szentebb emberi kötelessé­günknek érezzük, tisztelet­tel kérjük a magyarságot — ez utón is, hogy minket e célunkban támogasson. A Magyar Szabadság Liga rendező bizottsága Molnár Zoltán, biz elnök A Sign cimii országo ka­­tholikus lapban, amelyet a Passionist Fathers adnak ki. Father Ralph Gorman, C. P tollából vezércikk jelent meg 'Two Great Document" — Két Nagy Okirat címén. —”A 19-ik század közepén — kezdi a cikk — két ember­egymást nem ismerték, ne­hány évet töltött Brüsselben, Belgiumban. Mindketten szen­vedélyesen érdekelve voltak a •társadalmi kérdésekben éá mindketten első kézből figyel­ték a kicsi , de erősen iparos ország laisse faire kapitaliz­­munsának kinövéseit. Az egyik ember Kari Marx volt. Reform programja a Kommunissla Kiáltványba és a Tőke cimü munkájában volt összefoglalva. A másik ember XIII Leo néven római pápa lett. Programját 1891 május 15 nyilvánította ki egy encyclica­­jában ”A munkások életvizo­­nyai” címen felfogását. XI Pius pápa Leo pápa tanításait megerősítette és 1931 május 15-ikén kibocsájtott encycli­­cájában ”A társadalmi rend újjászervezése’’ címen felújí­totta. Május 15-ikén ünnepel­tük a 60 éves és 20 éves év­fordulóját a két nagy doku­mentumnak. Marx tanításai — fftjti ki a cikk — a kommunista biblia­képpen szerepelnek, elter­jedtek az egész világon és fa­natikus követőkre találtak. Leo és Pius tanításai vegyes fogadtatásra találtak — álla­pítja meg a cikk. "Azokat alig ismerik az egyházon kívül. Csak nehány kiváló katholikus fogadta azo­kat lelkesedéssel és csak ne­hány alkalmazta azoknak el­vét a modern ipari társadalom szorongató problémáinak meg­­oldásására. Akadtak katholikusok, akik ellenezték azokat, mint egy­háziak nem hivatalos kijelen­téseit, olyan egyháziaknak a kijelentéseit, akik nagyon ke­veset értenek ipari világunk gazdasági törvényeinek műkö­déséhez. Sok katholikus megütközött XIII. Leo bátor tanításain. Hatvan esztendőre rá és más kiegészítő pápai kinyilatkoz­tatások után, amelyek társa­dalmi kérdésekre vonatkoz­nak, a katholikusok nagy há­nyada éppen olyan maradi, mint nagyszüleik voltak 1891- ben. Azt tartják, hogy az egy­­íáz a társadalmi tanításaival I lezsáll az oltárától a piactérre, ' hogy olyan dolgokba avat­kozik, amelyekhez semmi kö­ze. A valóság az, hogy az egy­ház teljesen hatáskörében ma­rad, amikor ipari problémáink' erkölcsi vonatkozásaihoz ér­deklődést mutat. Nem járulhat hozzá az egyház az üzleti é­­let és az erkölcsi világ szét­választásához, nem olyan val­lást tanít, amely csak vasár­napokra szorítkozik vagy a templom négy falán beül ér­vényes csupán, nem olyan er­kölcsi szabályokat hirdet, ame­lyek az ember magán életére ' érvényesek, de üzleti életét és közszereplését mellőzik. Az egyháznak megvan a helye — és pedig isteni alapon — min­denhol, ahol emberi lények gondolkodnak, élnek és cse­lekszenek. És az egyháznak érdeke van a világi dolgokban is. Az egyház ellensége a nyomornak. Az egyház a lemondást hir­deti, de ellensége a nyomor­nak is — legalább is oly nagy mérvű nyomornak, amely ar­ra kényszerűi az embert, hogy elhanyagolja lelki ügyeit, mert minden igyekezetét arra kell ] fordítania, hogy megszerezhes­se az élet legszükségesebbjeit. Az egyház ellensége a nyo- 1 mórnak, amely nyomortanyá­kat teremt, amely kényszerí­ti a nőket és gyerekeket a gyá­rakba, amely az élet egész sík­ját leköti az élelem, a ruházat és lakás számára. Az egyház tudja, hogy ilyenfaja nyomor zátonyra viszi a népeket és a­­zok süketek lesznek a lelki ta­nításokhoz és inkább hallgat­nak a hamis megváltók szirén hangjaira. j Amerikai ipari életünkben 1 nagy hiányok mutatkoznak az társadalmi igazság és társadal­mi kegyesség terén. Az encyc­­lica gondoskodik azoknak or­voslásáról, de orvosságai nem készen gyártottak. Az útmuta­tás, elvek foglalata, világitó to­rony, inkább filozófia, mint részletes, konkrét prognm. Ez /elveknek alkalmazása kilönle­­j ges problémáinak megoldására itt vagy amott, — tanulmányo­zást, értelmet, okosságol és so­hasem csökkennő lelkesedést kiván. Talán nem kihivó annak az ajánlása, hogy a két nagy do­­kument évfordulóján határoz­zuk el, hogy Marx követőitől elsajátítjuk az odaadást A Vörös» Kereszt segítsége európai csomagokhoz Az American Red Cross­­nak az ifjúságot segítő osz­tálya 1951 év első három hónapjában 14 külföldi ál­lamba 400,000 dollár érté­kű tárgyat küldött át első sorban a gyermekek javára Átment 120,0fJ0 ajándék csomag. Minden csomag 2 dollár értékű holmit tar­talmazott. Volt a csomag­ban iskolaszer, toilet tár­gyak, játékok és apró iu­­házati cikkek. Ez anyagok beszerzését az American Red Cross National Chid­­ren’s Funtlja tette lelev­­tővé. Pár államba iskolai zme albumok és művészeti tár­gyak is lettek küldve. ío­­reába pedig a gyermekek részére 600 tucat Sweiit­­hert és 8000 tucat unpn suitot küldtek. Azok az államok, ame­lyek az ajándékot kapfc.k, a következők: Ausztria, Canada, in­land, Franciaország, Né­metország, Guatemala, n­­donesia. Olaszország, Ja­pán, Hollandia, Norvéjia, Svédország. A HELYETTES MUNKAÜGYI ÁLLAM­TITKÁR ELISMERÉSE A A MUNKÁSSZERVEZETEK IRÁNT A világhelyzet alapos isme­retével és helyes elemzésével tartott beszédet Párizs Ame­rikai Klubjában Philip M. Kaiser,, az Egyesült Államok helyettes munkaügyi állam­titkára. Szinte szokatlan, hogy a kormány hivatalos embere vi­lágos meglátását bátran ki is fejezze, ahogy azt Philip M. Kaiser, helyettes munkaügyi államtitkár megtette. — Az ipari termelés fokozá­sának programja a világ sza­bad részeiben nem sikerülhet a munkások tényleges segítsé­ge nélkül — mondotta beszé­dében a helyettes munkaügyi államtitkár. Ezek a programok nem sike­rülhetnek, ha a fokozott ter­melés eredményeit nem ’’vet­jük” bele gazdasági életünkbe munkásoknak kijáró maga­sabb jutalmak formájában. Az Egyesült Államoknak, amikor más orsizágokat segít a kommunizmus terjedése el­Még mindig drógu a megélhethés A munkásügyi hivatal sta­tisztikai osztálya közétette kimutatását a megélheési á­­rak emelkedéséről. E kmuta­­tás szerint a megélheted árak 1950 áprilisától 1951 áprilisá­ig 10 százalékkal emekedtek és még mindig emeltednek. A táblászat szerint Az élelem 197.3 ponról egy év alatt 225.7 pontra emelke­dett, a hús 224.6 pontól 272.5 pontra szökött, a ruhzat 184.9 pontról 203.6 pontrament fel és igy tovább. Csupn a lak­bér maradt lent: 150 áprili­sában 130.1 pont voltmig 1951 áprilisában is csak L35.1 ma­radt. A húsárak az 1950 januárjá­tól 100 pontról az i<ei április­ban 129.6 szöktek él. A melélhetés árnak emel­kedését 13 százalékos béreme­léssel akarják elltnsulyozni, amire a gyárosok szövetsége azt állítja, hogy aránytalan és igazságtalan. Szempontjukból valóban az, mert érdekük azt kívánja, hogy minél kisebb munkabér­rel minél több profitot csinál­hassanak.-------- • -------­A Clevelandi KOSSUTH SZOBOR mozgalom kedetének eddig még nem közölt adatait jövő számunkban megkezdjük publikálni. Elnézést kérünk a késedele­mért. A Fairport Harbori Reformá­tus Egyház nagysikerű 40 éves jubileumi banketjéről helyszű­ke miatt csak a jövő heti szá­munkban számolhatunk be.. A Clev. M. Ifj. E. piknikje Julius 29-ikén, vasárnap a Káló Farmon pikniket tarta­nak 50 cent belépti díjjal és a Szabadkai zenekar közremű­ködésével. . len, ragaszkodnia kell ahhoz, hogy segitége érezhető legyen a munkások gazdasági hely­zetében. Nagy elismeréssel adózott a fejletlen országok szabad munkásszervezeteinek, ame­lyek őrt álltak, hogy se a kom­munisták, se a fascisták ne Rá­rakódhassanak be soraikba. Az amerikai munkásszerve­zetek nagyon nagy segítséget nyújtottak a fejletlen orszá­gok munkásszervezeteinek a létesítésében és az amerika’ kormány uj irányú diplomáci­ájának feladata biztosítani a szabad, demokratikus orszá­gok munkásszervezeteinek tá­mogatását és közreműködé­sét.” — ’’Külpolitikánk — mon­dotta Philip M. Kaiser, he­lyettes munkaügyi államtit­kár — feladata biztosítani a kölcsönös segítséget kölcsönös érdek alapján. Ez az egyetlen ut a közös életben maradás biztosításához és a tartós bé­ke megteremtéséhez.” Elfogató parancs 21 kommunista ellen A kormány — ahogy az ese-1 mények jelzik — el van tökéi­vé arra, hogy leszámol az a­­merikai kommunista mozga­lommal. A legfelső bíróságtól jóvá­hagyott Smith törvény alap­ján az FBI az igazságügyi ál­lamtitkár felhatalmazása a­­lapján 21 kommunista vezető ellen elfogatási parancsot a­­dott ki. 17-t közülök le is tar­tóztattak, de négyet még nem találtak meg. A letartóztatottak között van Weinstock Lajos, aki Cle­­velandban Tóth Lajos néven szerepelt és a Magyar Jövő szerkesztője volt. New Yorkban a festő union vezetője lett. A letartóztatottak között van Arnold Johnson is, tehet­séges kommunista vezér, aki iskola tanásosnak pályázott. A kormány él az uj törvény adta jogával és — úgy látszik — megállás nélkül folytatja a letartóztatásokat. Valószínű, hogy a kormány azok ellen is vádat emel, akik anyagilag támogatják a kom­­mnista pártot. VASÁRNAP IKTATJÁK BE DR. SZABÓ ISTVÁNT, MINT AZ EGYHÁZKERÜLET ELNÖKÉT MAGYAR RENDŐR FÉRJE SZOLGÁLATI FEGYVERÉVEL AGYONLŐTTE ALJAS SZÁNDÉKÚ SÓGORÁT Amikor otthon Lucille Ru­fus Grubbs feleége nővére pártjára állt, férje úgy meg­ütötte, hogy leeesett. Szűcs Jimmyné megragad­ta a telefonts, hogy felhívja a férjét, de Rufus, a sógora ki­kapta a kezéből és rászólt: "Te itt maradsz és együtt alszol Burnellel, Jimmy soha­sem tudja meg azt. Amíg itt vagy nálunk, neked azt kell tenned, amit én mondok." Férje revorveréért szalad A megrémült Szűcs Jimmy­né a hálószobába rohant, az utazó táskából előkereste ren­dőrférje szolgálati fegyverét. Azzal jött vissza, hogy szem­be állhasson sógora és öccse aljas szándékának. A fegy­vert sógorára irányítva tar­totta a kezében és amikor az feléje indult, hogy kicsavarja a kezéből, Szűcs Jimmyné be­hunyta a szemét és elsütötte a revolvert. Burnel, sógora öccse ugyanolyan mozdula­tot tett Szűcs Jimyné ellen, amire Szűcs Imréné újra be­hunyta szemét és elsütötte a revolvert. Mindkét lövés talált. Sógcra a földre esett a lövéstől és nyomban meghalt, mig Burnel csak megsebesült. Szűcs Jimmyné nővére, Lu­­cile,. bár özvegységre jutott, megerősítette nővére vallomá­sát. Judge J. Barney hétfőre tűzte ki a kihallgatás folyta­tását és a vádlott Szűcs Jim­­mynét 5000 dollár bond alá helyezte. Szűcs Jimmy, a rendőr a kihalgatás elnapolása után azt jelentette ki: — Egyáltalában nem tartom bűnösnek a feleségem az el­követett gyilkosságban, azt tette, amit hasonló körülmé­nyek között minden tisztessé­ges nő megtenne, hogy becsü­letét megvédhesse.’’ Minden jel arra vall, hogy Szűcs Imrénét, aki becsülete védelmében követte el a gyil­kosságot, felmentik. Székoly piknik Fourfh of Julykor A Clevelandi Magyar és Székely Szövetség már évek­kel ezelőtt lefoglalta magá­nak a Fourth of Julyt évi piknikjének a megtartására. Az idén is ' Fourth of July­kor tartja a Clevelandi Ma­gyar és Székely Szövetség a piknikjét 50 cent belépti díj­jal a McKirahan’s Groveban. York Road. Nagyon szomorú, ,végzete sen tragikus vége lett Szűcs Jimmy és neje,, Reba látoga­tásának, Szűcs Jimmyné nő­vére, Rufus Grubbsné és bor­bély férje ^otthonában. ■ Szűcs Jimmy Mount Hope-i, West Virginiai rendőr csinos 26 éves nejét annak nővére és sógora gondjaira bízta, ő maga pedig Chicagóba utazott látogatóba. Mire visszaérke­zett Indianapolisba Szűcs Jim­my, a felesége a bíróságon volt sógora, Rufus Grubbs agyonlövésével és a fiatalabb Burnel Grubbs súlyos megse­­bezésével vádolva. A súlyos vád alatt fogva tar­tott Szűcs Jimmynét a tárgya­lás előtt Chicagóból hazaérke­zett rendőr férje vigasztalta és biztatta, ne féljen, a bíró­ság nem ítéli el. A magyar származású ren­dőr neje a tragikus esetet igy adja ele: Lucille nővérével s férjével, Rufus Grubbssal — hárman a szalonba mentek ahol Búr­nál, férje öccse is csatla­kozott a társaságukhoz. Szűcs Jimmyné az elébe tett pohár sörnek egy részét megitta a társaság kedvéért. Rövid időre egy másik szalonba men­tek, ahol a két férfi a zenekar állványához ment és hill-bil­­lj énekeket dalolt. Amikor visszatértek az asz­úihoz, Burnel fogdosni akar­ta Szűcs Jimmynét, aki ezt nem engedte meg, a kezét ldőkte testéről és székét is eltolta a közeléből. Amikor hjízaindultak, a szemtelenke­­dt Burnel is csatlakozott hoz­zájuk. A két férfi Szűcs Jim­­mmé nővérének, Lucille-nak az' mondotta, hogy vesse majd mig az ágyat, mert Burnel és Szűcs Jimmyné egy I ágban alusznak. (zücs Jimmyné hiába til­takozott az aljas szándék ellen, ‘ a tét férfi váltig hajtogatta, hqy Burnel és Szűcs Jimmy­né együtt alszanak egy ágy­ban Vasárnap nagy ünnep szin­tere lesz a református nagy templom és a Bethlen terem. , Több egyház lelkésze és kül­döttsége érkezik Clevelandba, hogy részt vehessen Dr. Szabó István, az Első Magyar Re­formátus Egyház lelkészének egyházkerületi elnöki beikta­tásán. Az ünnepély két részből áll: 1.1 egyházi a templomban és 2. világi, a Bethle.n terem­ben banket keretében Az Egyházkerületi.. Elnöki Beiktató Istentisztelet Sorrendje: 1. Bevonuló Ének: Hymn No. 324, verses 1—4. 2. Kezdő Ének: 7 dics., 1. 3. Fennálló Ének: XC zs. 1 vs. 4. Bibliaolvasás: Nt. Szeghy B. János, a Nyugati Egyházm. elnöke 5. Nagyének: 63 dics. 1, 2 vs. 6. Magyar Ima: Nt. Var­ga Lajos, a Központi Egy­házmegye elnöke 7. Énekkar Enexe: 8. Magyar Prédikáció: Nt. Vajda Zoltán, Egyház­kerületi pénztárnok. 9. Ének: Hymn 256, 1, 2, vs. 10. Angol Prédikáció: Nt. Papp Károly, Egyházkerü­leti alelnök. 11. Közének: 236 d. 1 vs. 12. Angol ima: Nt. Daró­­czy Mátyás, a Tóparti egy­házmegye elnöke 13. Közének 227 dics. vs. 3 14. Az elnök beiktatása végzi: Nt. Kecskeméti Lász­ló, a Keleti egyházmegye elnöke, egyházkerületi tit­kár 15. Kerületi elnök bekö­szöntője: Nt. Dr. Szabó István egyházkerületi elnök 16. Közének: 237 dics. 1, 2. vs. 17. Gyülekezet megáldása: Egyházkerüldti elnök. 18. Énekkari záró szólam: Az Ünnepi istentisztelet után a Bethlen Teremben Disz ebéd lesz pontosan egy órai kezdettet és rövid programmal. A diszebéd programja a következő: Amerikai és magyar him­nusz. Az asztali áldást Nt. Papp Károly, toledoi lel­kész, az egyházkerület al­­elnöke fogja mondani. Áldomásmester Nt. Ba­logh E. István, az Ameri­kai Magyar Szövetség tit­kára. Magyar ünnepi beszédet mond Nt. Dr. Újlaki Fe­renc, az Amerikai Magyar Református Egyesület el­nöke. . j Angol ünnepi beszéd: Rév. Emil Craft, a St. John’s Ref. Church lelké­sze. Beszédet mond az egy­házkerület nevében Fodor József columbusi (O.) ügy­véd, az Első Egyház nevé­ben pedig Kovács Gusztáv főgondnok. A város nevében megje­lenik Mr. Thomas Burke polgármester. Énekszámmal az egyház vegyeskara szerepel a mű­soron. A disz-ebéd nyilvános, melyre egy teriték ára két dollár. Kik az ünnepi ban­ketten részt óhajtanak ven­ni, szíveskedjenek jegyüket feltétlenül előre beszerezni, vagy részvételüket telefo­non előre bejelenteni az Első Egyház lelkészi hiva tálában. Rákóczi Nap julius 22-ikén a Káló Farmon A Rákóczi Segélyző Egylel 43-ik clevelandi osztálya ju­lius 22-ikén vasárnap tartva az évi Rákóczi Napot piknik­kel egybekötve. — a Káló far­mon, Bedford Township, Rou­te 14. Forbes Road. A belépti dij 50 cent. A Rákóczi napon, julius 22- ikén, a Káló farmon egy te­levision, egy Sunbeam Toas­ter és Motorola Rádió és egy G. E. Villany vasaló kerül valamelyik szerencsés vendég birtokába. Ezekre a nyere­mény tárgyakra máris adják el a jegyeket és könyvecské­ket. A tagság közkívánatára Gyürke zenekarát fogadták

Next

/
Thumbnails
Contents