Az Ujság, 1950 (30. évfolyam, 33-51. szám)

1950-08-17 / 33. szám

.2 OLDAL AZ ÚJSÁG . .........-ssa AUGUST 17, 1950 t AZ ÚJSÁG ^HUNGARIAN NEWS) EDITED wOUIS TÁRCÁI, MANAGING EDITOR MARY TARCAI. EDITOR 1407 Woodland Avenue Cleveland, 4, Ohio, United Staler TEL. GA. 5658 Residence F honet RA. 5699 SZALAI ISTVÁNNÉNAK MEGHATÓ GYÁSZISTENTISZTELET KERETÉBEN ADTÁK MEG A VÉGTISZTESSÉGET AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN .HETILAP, MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN Published Every Friday By Mary Tárcái, Publisher Subscription $4.06 a year by mail. $2.00 for 6 months. $1.00 lor 3 months. Entered as Seecnd Matter at the Feat Qffi~e el Cleveland. Ohio under tne Act of March 3, 18V# Ha jó munkát kíván, hívja fel: Juhász András PLUMBER 2057 West 33 Street ME 1-0775 REGGEL 6-kor NYITUNK Kovách Jimmy ÉS NEJE VENDÉGLŐJE, 9114 WOODLAND AVENUE RA 1-2528 TELEVISION VENDÉGEINK SZÓRAKOZÁSÁRA HA NEM TALÁLKOZUNK CLEVELANDBAN, TALÁLKOZHATUNK LORAINBAN SMITH FERENC ÉS NEJE, — FIUK BÉLA Minden betérő clevelandi jóbarátunk külön kedvezményben részesül — Mindent kap, ami fel­frissíti. 1624 East 28ih Street LORAIN.. OHIO I Busái és Piga SZALONJA ÉS VENDÉGLŐJE I BOROS BOLDIZSÁR- MANAGER j A munkások találkozó és szórakozó helye \ East 89 és Cumberland sarok, i __________________________ ORBÁN 'B& VIRÁGHÁZAK: 11520 BUCKEYE RD. MEDINA. O. CLEVELAND. O. TELEFON: ARndolph 1-1500 ÍZLÉSESEBBEN és SZEBBEN ELKÉSZÍTETT VIRÁGOT SEHOL A VÁROSBAN NEM KAPHAT Minden rendelést időben szállilunk. CSEREPES VIRÁGOK NAGY VÁLASZTÉKA EGY CORSAGE, EGY CSOKOR, a saját termésű friss virágainkból a legjobb érzéseket váltja ki annál, akit szeret: édes anyjánál, hitvesénél kedve­sénél, barátnál. KOREN ISTVÁN ÉS NEJE FIUK, JÓZSEF Molnár Gábor és neje HÚS ÉS GROCERY ÜZLETE 2661 GRAND AVENUE GA 1-3822 FINOM HÁZILAG KÉSZÜLT KOLBÁSZ, IOIZÜ HURKA — hazai módra készített szalona A legjobb minőségű húsok: disznó, borjif és és FINOM MARHA HÚS FRISS ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS MINDENNAP — Simon András és neje. szül. Kluber Teréz boldogság­gal átsugárzott otthonát aggo­dalom fogta el, mert már hó­napok óta nem hallottak Ted­dy fiukról, aki két éve Alas­­kában szolgált. Teddy az army air corphoz van beosztva, mint Sergeant. Illetékes tényezőkön ke­resztül kérdezősködtek Simon András és neje, mi az oka, hogy Teddy fiuk annyira meg­várakoztatja őket levelével. Várják a választ kérdezős­­ködésükre, hogy megnyugod­hassanak. Hungária Cafe ahol a MUNKÁSEMBER a legnagyobb tiszteletben részesül és legjobban elszórakozhat. BOR, SÖR és a LEGFINOMABB SZENDVICSEK* Finom kolbász szendvics, amelyet élvezettel fo­gyaszt, mert házilag készült. 12101 Buckeye Rd. WA 1-8229 A Szt. György Sz. 14. Oszt. piknikje A Szent György Szövetség clevelandi 14-ik osztálya, a­­mely egyesületnek tagjai manjdnem kivétel nélkül tag­jai a Szt. János g. k. egyház­nak, aug. 27-ikén, vasárnap pikniket tart az ismert Kalló farmon, Bedford, Ohio, Route 14. Forbes Road. Busók is indulnak a piknik­re délután 1 órától kezdve. A bus a Szent János Halitól in­dul és mindeh megszokott he­lyen megáll. A buus felirattal lesz ellátva, nehogy esetleg té­vedésből más búsra szálljon fel a közönség. A rendezőbizottság gondos­kodik arról, hogy a piknik kö­zönsége jól érezhesse magát. Finom harapnivalóról és hű­sítő italokról gondoskodás tör­tént. : A belépti dij 60 cent — • -------­A zsidók elismerése Szalay Józsefnek Szalay József, a Verhovay 14-ik fiók elnöke és más ma­gyar intézmények tisztviselő­je nagyon szép köszönő leve­let kapott a The Jewish Agen­cy For Palestine" veeztőségé­­től. A levél egyszersmind nyug­ta és elismervény a $475.00- ért, amely összeget Joseph H. Friedman ügyvéd, Friedman Lajos, szabómester és neje fia a szülei és Szalay József meg­bízásából elküldött a palesti­­nai magyar zsidók segélyező­re. Szalay József és keresztény segítőtársai büszkék lehetnek a The Jewish Agency for Pa­listine elismerő levelére, mest ez volt az egyetlen ke­resztény magyar csoport A- merikában- amely szükségét é­­rezte annnak, hogy segéllyel könnyítsen a németországi ha­láltáborokból Palesztina nél­külözései közzé menekült ma­gyar zsidókon. Szalay József és csoportja — ahogy a levél jelzi — még egy levelet kap Jeruzsálem­ből, a Jewish Agency főirodá­­dájából. A szerkesztő megjegyzései: Lapunk szűk tere miatt ed­dig sem az. elszámolást, sem a nyugtázást nem közöl­hettük. Rövidesen helyre­hozzuk ezt a — nem szándé­kos mulasztást — szeptem­beri egyik 6 oldalas számunk­ban. Az alsó és a felső Buckeye ( Roadot választó dombtetőn a magyar negyed legrégibb, jól megépített kőházában a (Szalai i István családjának eddigi zavartalan boldogsá­gát megrászkódtatta a nagy csapás, amely a halál kérlel­­hetetlenségével sújtott le. A férjétől és két leányától i­­mádott feleség és anya, Szá­lai Istvánná 56 éves korában vasárnap hajnalban, 4 óra 30 perckor n Cleveland Cli­­niken örökie lehunyta sze­mét. A csapást súlyosította, hogy szombat este 9-kor a beteg­ágynál látogató családdal, Szalai István férjjel és két leányával, Jeannel és Do­­rothyval olyan szépen elbe­szélgetett a két hónap óta betegeskedő iSzalay Istvánná, hogy azzal a jó érzéssel tá­voztak, hogy néhány nap múlva hazahozzák. Éjjeli 2 orakor hirtelen súlyosan rosszabbodott Szá­lai Istvánná állapota és 4 ó­­ra 30 perckor végzett gyen­ge szivével a halál. A csalá­dot reggel 5 órakor rendőr verte fel álmából azzal, hogy rohanjanak a kórházba. Bár a rendőr nem is sejtettette, hogy elkéstek, a halál meg­előzte őket, Szalai István é­­rezte, hogy elvesztette éle­tének legdrágább tényező jét, hitvestársát. iSzörnyü jelenet volt, ami­kor a két leány megtudta, hogy nincs már anyjuk. Zo­kogva borultak édes apjuk vállára. Átölelő édes apjuk érezte szivüknek a nagy fáj­dalomtól gyorsított verését. Szalai István, ahogy kissé felocsúdott a nagy fájdalom­ból, intézkedett, hogy Jakab István és Testvérei ravatal­ra helyezzék drága halottju­kat. A magyarság Szappa­nos Feri leadásából vett tu­domást a gyászesetről. Vasárnap este már a ra­vatalán volt Szalai Istvánná és egymásután érkeztek a rokonok és jóbarátok, hogy körülvehessék ■ szeretetükkel a mindenkitől tisztelt Szalai Istvánt és két derék leányát, akik vakációjukra jöttek ha­za a szülőkhöz a Thiel Col­lege Greenville, Pa. második esztendejének befejezése u­­tán. Hétfőn és kedden délelőtt nagyon sokan fordultak meg a ravatalnál. Sok-sok virág érkezett rokonoktól és bará­toktól. Szalai István kívánságára a Jakab István és testvérei gyászintézetéből, 11713 Bu­ckeye Road már kedden dél­ben 12-kor átvitték a drága halott tetemeit az Első Ma­gyar Evangélikus Egyház templomába. A végtisztesség adás 1:30-kor kezdődött. A templom annyira meg­telt a rokonokkal és jóbará­tokkal, hogy a gyászoló kö­zönséget fogadó Donó And­rás, egyház főgondnoknak a padok mellé székeket kellett helyeznie, hogy mindenki le­ülhessen. így is többen ki­szorultak. Olyanok is vol­tak a temetésen, akiket évek óta semmiféle magyar össze­jövetelen nem láttunk,­A temetés egészen újszerű ■ volt az által, hogy nem sza-Jkadt két részre, a kápolnai s i templomi szertartásra. A tulajdonképpeni szertartás előtt az orgona halk méla­■ bus halk hangja illesztette i be lelkileg a gyászoló közön­• séget a szomorú eseménybe A nagyszámú gyászoló kö­• zönség ajkáról egy szónyi • suttogás sem surrant el ■ mindenki mélyen figyelt, e­­gészen átadta magát a gyász , nak. A Nagytiszteletes pár te­hetséges leánya, Betty ül az orgonánál. Ebben a mélységes figye­lemben szólal meg Nt. Dr. Leffler Andor lelkész angol és magyar imája, majd a gyászoló közönség énekel lelke mélyéből gyászéneke­ket. Nt. Dr. Leffler Andor aki jó szomszédjának, a Szálai’csa­ládnak jóformán minden moz­zanatát ismeri, nemcsak úgy beszélt, mint lelkész, hanem mint a család jó barátja is. A szelíd, haragtól mentes, ön­feláldozó élettársnak és édes anyának szenteli beszédét an­nak a Szalai'Istvánnénak, aki teljesen igénytelenül élte le tiszta életét és nagyon beérte azzal, hogy tudta, férje min­den gondolata, minden törek­vése a családé, a barátoké és a magyarságé. A beszéd minden anyának elismerés volt. A gyászistentiszteletet szo­morú énekek hangja zárta be. Utána a legszomorubb jelenet követkeeztt. Az evangélikus Oltáregylet hat tagja: elindítják és viszik a kopor­sót a Dunántliak hat tagú kül­döttségének sorfala között, következett. Az Evangélikus Oltáregylet 8 tagja: Mrs. J. Varga, Mrs. W. Hildinger, Mrs. Mary Huszár, Mrs. Julia Szabó, Mrs. J. Szalay, Mrs. K. Menyhért, Mrs. P. Szűcs és Mrs. J. Horváth viszik a ko­porsót a Dunántúliak 6 tagú küldöttségének sorfala közt, Ezek a következők voltak: Tuboly Kálmánné, Mendel Istvánná. Dedőcs Igántzné, Krabatz Lajosné. Kovács Kálmánné, Petrikó Ferencné. Ez a jelenet még az erős Szalai Istvánt is megtörte. A- mikor a templom lépcsőjé­hez ért és látta maga előtt a koporsót, feltört belőle a zo­kogás. Fiatalabb leánya, Do­rothy vigasztalta. A közönség körében Szabó Ferenc és neje, Vintondale, Pa ból érkezett Pirkó János és neje aggodalmuknak adnak kifejezést: — Ugyan mit fog csinálni ez a jó ember a felesége nélkül, olyan áldott jó asszony volt, mindenkit megbecsült. A halottas kocsira tették a koporsót a gyászoló közön­ségtől körülfogva. Megindult a gyászmenet, a hosszú kocsisor a Knollwoo­­di temetőbe. Legtöbben kikisérték a ha­lottat tiszteletük jeléül s Sza­lai István iránt érzett jó ba­rátságból. A templom gyászközonségé­­nek soraiban láttuk: Márton Jánost, a West Sidei Magyar Evangélikus Egyház főgond­nokát, Szabó Ferencet és hé­jét, Nemes Jánost és nejét, John Radat, á Cleveland Trust Buckeye Branchének manage­­rét, Németh Miklóst, Id. Fe­hér Lajost, a nágy Fehér csa­lád fejét, Domby Lászlót, Im­re Károlyt, Szalai István föl­dijét," Weiss Ernőnét, Nt. Dr. Leffler Andor édes anyját, Gerláck Józsefnét, Markó Sán­dort és nejét Trehka Lászlónét ' Szmerek Lajosnét, Kocsány Mihálynét, Szappanok Feren­cet, Gál Imrénét, a Verhovay 361 Női fiókjának titkárát, Nagy Sándor volt üzletem­bert Kovács Kálmánt, a Du­nántúliak titkárát, Pirkó Já­nost és nejét, akik Vrétonda­­leből, hajtottak fel, Motika Andrást, Belloway Istvánnét, a jó szomzsédot Mayer An­drást és hej ét i Nt. Dr. Leffler Andornét és fnásokat, sokakat. A nagyszámú gyászoló kö­zönség minden egyese szemé­lyes ismerőse a gyászba borút Szalai Istvánnak, aki 1914 ó­­ta biztosítással és réal estates­­séggel foglalkozik a magyar negyedbén. A témtésen szép számban voltak amerikaiak is, akikekl Szalai István részben akikkel Szalai István részben kötetést tart fenn. Még a nagyon vesztes Sza­lai Istvánnál. is . vesztesebbek m a leányok Jean s Dorothl, kik- i nek még két évük van hátra j " a Thiel Collegeen, Greenville- j } ban, Pa. j á Édes apjuk szeretné ,ha ott J fejeznék be tanulmánaikat, J de a két jó leány nem akarja ^ magár?, hagyni édes apjukat, a Vaíószinü olyan megoldást ke- I resnek, hogy Clevelandban! | fejezhessék be tanulmányukat í és édes apjukat megóvják a magány nehézségeitől. Balogh Szabolcs 8401 Woodland Avenue az East 84-ik ucca sarkán AZ ALSÓ MAGYAR NEGYED EGYIK LEGNAGYOBB MAGYAR HÚS ÉS FŰSZER. ZÖLDSÉG és GYÜMÖLCS ÜZLETE Egyleteknek és magános partyknak is nagy kedvez­ményt adunk bevásárlásaiknál. » Frank S. Orosz a Dumont ,f képviselője Frank W. Oroszt, Kupecz Györgyné tehetséges fiát, aki az Ohio State Universityn u­­tolsó évét kezdi, hogy befe­jezhesse megszakítással foly­­tátott tanulmányait a fizikai és matematikai tanárság el­nyeréséért, a Dumont hires television Corporation kine­vezte Ohio állam disztribúto­rának Columbus, Ohio szék­hellyel. Frank S. Oroszt a Duttiont Cor. be is hívta iskolába New Yorkba nehány hétre. Ez' a cég, szokása .minden uj meg­bízott rövid iskoláztatáson e­­sik körösztül. E kitüntető megbízatást, a­­niely biztosítja egy térni ta­nulmánya utolsó évének nagy költségét, a,, saját érdemén ki­­vül azért is kapta, mert öcs­­cse Eddy Orosz, a volt városi rendőr, aki Gyula bátyjával a Supreme Television Co. tu­lajdonosa a Dumont television százait adta el. Olyan kiterjedt forgalma és összeköttetése van a Sup­reme Television Companynak két üzlete révén, hogy szom­baton, egy napon 400 telefon­hívást kapott érdeklődőktől. Frank S. Orosz is a Supreme Television Co.-nyn keresztül került összeköttetésbe a Du­mont Com panyval.- Pachtler Jenő ■ Pastry Shop ÓHAZAI CUKRÁSZ — TULAJDONOS 7956 Lorain Avenue Minden nap a legjobb sütemények. Rendeléseket szívesen fogadunk el lakodalmi tor­tákra, születésnapi és egyéb partykra. Jöjjön el vagy hívjon fel: Tel. ME 1-6342 A. FRIEDMAN A MAGYAROK DRY GOOD SÍTOREJA Női harisnyák, férfi ingek, sweterek, vánkoscihák, paplanok, jó kelmék, cérnák és minden egyéb, ami­re a ház asszonyának szüksége van. 8803 Buckeye Road az East 89-hez közel Molnár Lajos tűzoltó és neje balesete TELEFONUNK: GA. 15658 LAKAS RA 1-5699 Molnár Lajos, Cleveland vá­ros régi tűzoltója (32 éve( és kedves neje, szül. László Irma augusztus 5-ikén, szombaton Lackawannaban, N. Y. egészen ártatlanul autó összeütközésbe keveredtek, ahogy Niagara Fallsba törekedtek ,hogy ott megkezdjék a szabadságukat. Egy részeg hajtó jött ve­lünk szemben és belehajtott a kocsijukba. A súlyos összeütközés után mindkettőjüket az Our Mo­ther of Victory kórházba szál­lították. Molnár Lajosnak az összes foga kitört, de mint veszedelemhez szokott tűzol­tó ember fel sem vette a ma­ga bejét, de Molnár Lajosné egy hétig kénytelen veit a Lackawanai kórhában'marad­ni amig súlyos sérülései nem enyhülnek. A részeg hajtó biztosítva volt és Molnár Lajos összetört ko­csijáért már meg is kapta a kártérítést. 1 ( Molnár Lajos tűzoltó józan életű, biztos hajtó, s még soha sem volt összeütközése és más részegsége zavarta meg régen kitervezett szabadságát. Kardos Ernő MEAT MARKET -je 12208 Buckeye Road, az East 123 sarkán Szalonna, friss és füstölt kolbász, hurka és a legjobb minőségű húsok mérsékelt áron A FINOM HÚSOKKAL MEGRAKOTT COUN­TERBŐL KIVÁLOGATHATJA A LEGSZEBB SZELETEKET Fedor Gyula { MEAT MARKET-ja A jó minőségű friss húsok üzlete. 3103 Lorain Avnue ME. 2086 Sajálkésziésüi FRISS és FÜSTÖLT KOLBÁSZ I MEGTORLÁS — Uram, — támad harago­san a méhészre egy férfi, — egy méhe megcsípett engem. Elégtételt követelek, b__b__ — Szívesen, — feleli a mé­hész, — csak tessék megmtí­­tatni, melyik méh volt az és én rögtön agyoncsapom....... HA ÉPÍTENI KIVAN városban vagy farmon teljes bizalommal fordulhat hozzám, mert a magyar ne­gyed több épületén mutathat­juk be munkánkat. Kovács Miklós ÉPÍTÉSZ és VÁLLALKOZÓ 2897 East I17lh Street Tel WA 1-2927 A MAGYAR NAP erősítse meg hitünket a MAGYAR FELTÁMADÁSBAN Szatmár megyei Segélyző Klub 11132 Buckeye Road Jeromos József, elnök Az E. 112-ik ucca sarkán Ludescher Imre jegyző Steven's Flower I & GIFT SHOP i KÉTÜZLET: I 12303 BUCKEYE ROAD WA 1-4461 8933 BUCKEYE ROAD CE 1-3650 j A VIRÁG AJÁNDÉK NYOMÁBAN SZERETET és 1 ÁLDÁS SZÁLL A CSALÁDRA. í A VIRÁGBAN A LEGSZEBBET adjuk, — akár i egy CORSAGET vagy CSOKROT rendel. Minden rendelést szívesen elszállítunk. j BOROS ISTVÁN és NEJE tulajdonosok j

Next

/
Thumbnails
Contents