Az Ujság, 1950 (30. évfolyam, 33-51. szám)

1950-08-17 / 33. szám

VOL. XXX. NO. 33. THURSDAY AUGUST 17, 1950 A Petrásh bizottság gyűlése szept. 7. A Judge Petrásh október 29-iki banketjének bizottsága szeptember 7-ikén, csütörtök este gyülésezik az Első Ma­gyar Evangélikus Egyház is­kola termében, East Boule­vard és Buckeye Road sarok Nt. Dr. Leffler Andor elnök, Szabó Istbánné társelnök és Fábián Antal jegyző nagyon kérik a bizottsági tagokat, hogy e harmadik gyűlésen is jelenjenek meg éppen olyan teljes számban, mint az első két gyűlésen. A gyűlés pont 8 órakor kez­dődik és pont 10 órakor vég­ződik. Matowitz rendőrfőnök figyelmeztetése George J. Matowitz, Cleve­land város rendőrfőnöke mind­azokat, akik autót hajtanak, arra kéri, hogy "az élet jelzé­seit vegyék figyelembe.'’ Ar­ra kér mindenkit, hogy éppen úgy tartsa be a forgalmi jel­zéseket, mintha azok húsból és vérből való forgalmi tisz­tek szóbeli intései lennének. ... Minden forgalmi jelzésnek határozott rendeltetése van és bizonyos okkal van a helyén. Nagyon sok ucca keresztezés­nél STOP jelzés van, amelyek ugyan biztonságosnak látsza­ak, de véres történet húzó­dik meg annak a szüksége mögött, amely ezeket a for­galmi szabályozókat felállit­­tatta. Éppen igy a gyorshajtás ha­tárát jelző jelzés vaby a ut­­mentén való munkára való figyelmeztető jelzés hallgatag bizonysága napokon s heleken át végzett vizsgálatnak, amely a forgalomnak szakértőkkel való elbírálása alapján meg­állapította, hogy az ucca vagy országút sajátos viszonyai­nak milyen gyorsaságú haj­tás felel meg a biztonság mér­tékével. Egyetlen egy forgalmi jel­zést sem tettek fel találomra — mondotta Matowitz rendőr­főnök, hanem azért, hogy Önt a hatáskban védje és ol­talmazza, éppen úgy a gya­logjárót is. A forgalmi jelzések és hir­dető táblák, valamint a köve­zet megmarkolásai az Élei Jelzései — engedelmesked­jünk azoknak! — Fodor Pál, a Fisher Bo­dy kiváló die maker je és ked­ves neje, szül. Éva Julianna * minden előkészületet megtet­tek, hogy régi Ígéretüket be­válthassák legjobb barátjuk­­aki a Califorpiába költözött de Clevelandban minden hé­ten emlegetett Bora Jánossal és kedves nejével, szül. Kish Terézzel szemben. Két év e­­lőtt, amikor .Boráók Cleve­landban voltak, visszavonha­tatlanul megígérték, hogy le­hajtanak Calif orniába. Megvették uj gépüket, gyö­nyörül Pontiacot a vendégfo­gadást is letudták. Nagyon kedves vendégeik voltak: Sza­bó Gyula és neje Los Angeles­ből, Calif, és Demeter József és neje Daytonból, Ohio, akik­hez nagyon szoros régi barát­ság fűzi őket. Minden attól függ, hogy Fo­dor Pál kap-e szabadságot, nem-e követelik meg tőle, hogy a szabadsága alatt is dol­gozzék. j Harc a nagy profitok ellen Joseph C. O’Mahoney, Wyo. állam demokrata szenátora, a szenátusban olyan kijelentést tett minapi beszédében, ame­lyet millió és millió amerikai visszhangoz: —"Amikor fiainkat sorozzuk a háborúra, nem szabad le mondanunk a korporációk rendkívüli hasznának a "beso­­rozásáról sem." így folytatta Joseph C. O’Mahoney szenátor: — "A korporációk profilja minden idők legmagasabb fokán vannak és még roha­mosan növekedik." A vizsgálat azt mutatja, hogy 321 cég pro­fitja az 1950-es esztendő má­sodik felében 46.5 százalékkal nagyobb volt, mint az 1949 év ugyanezen időszakában. — "Minden forrásból ha­sonló jelentés érkezik." — "Ezekből az adatokból csak egy következtetést von­hatok le — mondotta a nép érdekeiért harcoló Joseph C. O'Mahoney szenátor —« — Amikor háboruura soroz­zuk fiainkat, nem szabad el­engednünk a rendkívüli pro­fit sorozását sem." Ezek a szavak visszhangra kelnek minden munkásember és minden kis üzletember szi­vében, akik máris érzik a há­borúval egyidőben megkez­dett nagyarányú drágitást, a­­melyet egész nyugodtan tol­vaj lásnak is nevezhetünk. A háború első napjaiban megdrágították a cukrot, megdrágították a kávét megdrágították a kenyeret, megdrágítottak jóformán mindent, amire a dolgozó nép­nek mindennapi létfentarlásá­­ban szüksége van. ..„Ez nem egyszerű drágilás, amelyet üzemköltség emelés jogossá tett, ez közönséges tol­vaj lás. mert spekuláción alap­szik és semmi más alapja sincs, mint a haszonhajhászat, a meggazdagodásra vagy a tul­­gazdagodásra , való törekvés. Ünnepi Önvizsgálat A drágítással elkövetett tol­vaj lás ellen két orvosság van, az egyik az, hogy Truman el­nök, ahogy megkapja a fel­hatalmazást, állíttassa vissza a junius 25-iki árakat, hadd bűn­hődjenek a harácsolok, a ha­­szonhajhászok és a halmozók, a másik pedig Joseph C. O’Ma­honey szenátor javaslata, ve­gyék el a háború költségeinek fedezésére a korporációk rend­kívüli profilját. Amikor az ország fiai vé­­reznek messze idegenben, nem szabad megtűrni, hogy bárki is hasznot csináljon a háborún. így volna rendjén!! E zlenne helyes! Ki van legjobban ellene, hogy a nagy profitokat elve­gyék vagy megadéztassák: Szenátor Robert A. Taft. Ohio Állam idősebb szenátora, a ka­pitalisták legfőbb védelmező­je, a naay profitosok hü tá­mogatója, a gazdagok aposto­la, a szakszerveztek jogainak megnyirbáló ja és a munkásság érvényesülésének legerősebb ellenfele. Taft szenátor biztonságot jelent a milliomosok és egyre növekedő jövedelmük részére, elszegényedést a kevésbbé jó­­létü polgárok, főleg a munkás­sá gszempontjából. Habár váratlanul jött a há­ború de mivel benne vagyunk, nem vonhaljuuk ki magunkat belőle és minden áldozatot meg kell hoznunk, hogy az Egyesült Nemzetek és vele az Egyesült Államok győzelme­sen kerülhesen ki belőle. U- gyanakkor, amikor minden fentartás nélkül készek va­gyunk harcolni a külső ellen­­| ség ellen, teljes védelmet kö­vetelünk a nép belső ellensé­gei, az árdrágítók, a népfosz­togatók, a háborús profit­­hajhászok ellen. Győzelmet az országnak és védelmet az ország népének — a fosztogatói ellen! Augusztus 20-án, Szent István király emlékünnepén a magyarság mindig és min­denütt kegyelettel hódolt az első keresztyén magyar ki­rály emlékének. A magyar nemzeti ünnepek legnagyob­bika ez az ünnep, amit úgy külső nemzeti pompában, mint belső egyházi áhítat­ban felekezeti különbség nélkül, ünnepelt meg. Az A- merikában szétszórt magyar ság is kiveszi ebből az iin­­pelésből a részét, Cleveland magyarsága ‘magyar napot’ rendez ez ünnepi alkalom­mal. A magyar nép ünnepelni mindig tudott, még ha sírva kellett is vigadnia. De a ma­gyar nemzeti ünnepek nem tudlak a magyarságért ki­tartással s önzetlenül dolgo­zó hétköznapok állandó erő­forrásaivá válni. Tényleg úgy volt, hogy” nagy ünne­peknek fényes hajnalán, na­gyokat kurjantottunk,, haj­rá, húzd cigány” — de lelke­sedésünk sokszor szalmaláng volt, amely önhamvába ros­­kadt s utánna még nagyobb közöny lett úrrá a sziveken. A magyarság mai sorsá­ban, a hálaadó istentisztele­tek mellett, hozzánk legmél­tóbb ünneplés az ÖNVIZS­GÁLAT. Tartsunk ünnepi I önvizsgálatot magyarságunk és keresztyénségünk felett, mert augusztus 20-nak min­den eszménye 'is jelentősége benne van ebben a két szó­ban: magyar és keresztyén. Már egy 'évi amerikai tar­tózkodásom alatt s szomo­rúan tapasztaltam, hogy vannak, akik titkolják, sőt szégyenük magyar szárma­zásukat, nyelvüket, még a nevöket is megváltoztatták, mert igy több érvényesülési lehetőséget remélnek s mert elhitték, amit ellenségeink terjesztenek, hogy a magyar egy alsóbbrendű faj a népek tengerében. Szeretiiém ezeknek rész­letesen felsorolni, hogy mit adott a magyarság a világ­nak és benne Amerikának, de egy cikk keretében csak sejtethetem azt. Hivatkozom a franciaor­szági Deák-Bercsén yi-Rátkai Dessewffy-Esterházy huszá­rokra, Halász Zsigmondra, aki az első porosz huszárez­redet alapította, Zágonyi magyar huszár őrnagy sirring fieldi halálrohamára, melynek képe a Fehér Ház falát díszíti, a cubai szabad­ságharc legnagyobb hősére Práday őrnagyra, az argen­tin hadsereg magyar meg­szervezőjére Czecz János tá­bornokra, Vagy Orbán mes­terre, akinek köszönhetik a törökök Bizancz efoglalását, mert száz lóval vontatható ágyút öntött nekik. ■ De magyar építette a Dar­danellák érődéit és készítet­te a szuezi csatornának első terveit is: egy Tóth Ferenc nevű menekült kuruc, aki később francia tüzértábor­nok lett és báróságot is ka­pott. Vagy kérdezzük meg Pier­re Delattre történészt, igaz­­e, hogy 1931 aug. 21-én egy jibeszédében ezeket mondotta: ‘A ngliának, Franciaország­nak, Magyarországnak a kö­zépkorban egyenlő számú lakossága volt és hogy ma olyan óriási a különbség a lakosság aránya között, an­nak oka az, hogy a magyar­ság négyszáz éven át vérzett Európáért”. H. Doumerge francia tu­dós pedig egyik munkájában azt irta, hogy Európát a ma­gyar Hunyadi János mentet­te meg a töröktől.” Johnson angol tudós szerint Magyar­­ország egymaga többet tett a török veszedelem elhárítá­sára, mint a többi államok együtt”. Nincs szégyelni valónk magyarságunkért, mert ez a kis nemzet az emberiség kul­túrájáért többett tett, mint sok más nagy állam. Az an­gol üvegipart magyar üvege­sek vetették meg 1556-ban. A 16. század közepén Er­zsébet angol királynő hívá­sára Angliában magyar bá­nyászok vezették be a kere­ken járó bányakocsikat, a bányák ujrendszerü geren­­dázását és a foncsorozott kohót. Rettenetes Iván is ma­gyar bányászokkal vetette meg alapját az orosz bányá­szatnak. A fülkés - folyosós vasúti kocsit Kossuth Lajos fia, Ti­vadar találta fel aki akkor olasz vasúti igazgató volt. Tiirr István építette meg a görög korinthusi tengercsa­tornát s ő vetette fel azt a tervet is, hogy meg kell csi­nálni a Panama csatornát. A magyar Jedlik Ányos 18 évvel Siemens előtt fedezte fel a dinamót és Kempelen Farkas már több mint 150 évvel ezelőtt csinált beszélő gépet és gőzturbinát. A magyar faj a festő-zene és szobrász művészetben is nagy értékeket ajándékozott a világnak. Tudósaink közül a nagy tudósok nagy világ­­versenyében három magyar tudós kapta meg a legna­gyobb dijat, (a Nobel dijat.) Lénárt-Bárány Szentgyórgyi. Németországnak több mint százötven egyetemi tanárt adtunk és Amerikában is nagyszámmal dolgoznak ma­gyar egyetemi tanárok, tudó­sok, orvosok, mérnökök s a magyar munkásnak minde­nütt becsülete van. Nem csoda hát, hogy John­son szenátor a kvóta törvény 1940-es előadója azt mon­dotta, hogy a bevándorolt magyarság úgy erkölcsi, mint takarékossági, hyg'éniai és munkaérték szempontjá­ból a legkívánatosabb elemek közé tartozik”. A másik dolog, ami elszo­morítja a faját szerető em­bert, hogy magyar nyelvünk, nemzeti szokásaink es kultú­ránk ápolása egyre elhanya­­goltabbá lesz Amerikában. Legtöbször ünnepi alkal­makra szorítkozik. A még meglevő magyar munka is inkább kiszolgálja, mint ne­veli a magyarságot. A ma­gyar lélek sorsa a Hamupi­pőke sorsa lett. Pedig nem­zeti lélek nélkül a nemzet belső erőit kifejleszteni, a nemzeti öntudatot megerő­sítem, hivatás-tudatot felkel­teni s a nemzeti újjászüle­tést előkészíteni nem lehet. A MAGYAR NAP PROGRAMMJA 1. Amerikai és a Magyar Himnusz .... Dalolja a közönség az énekesek vezetésével 2. Üdvp?.!ő beszéd ................................. Pokorny J. Ferenc, Egyesült Egyletek elnöke 3. Magyar Dalok ..... ••...................,,................... Rabb Jóska 4. Angol ünnepi beszéd............... Hon. Frank J. Lausche, Ohio Állam kormányzója 5. Magyar dalok .................................................... Lizák Ica 6 Alkalmi angol beszéd.............. Hon. Thomas A. Burke, Cleveland város polgármestere 7. Magyar dalok......... Első Magy. Gk. Egyház Énekkara 8. Magyar ünnepi beszéd ................... Nt. Daróczy Mátyás, W. S. Református Egyház lelkésze 9. Alkalmi beszéd.................. Kováchy M. Gyula, m. biró Magyar Kulturkert elnöke 10. Magyar dalok.............................................Szarvas Barna 11. Alkalmi beszéd ..................... Petrásh Lajos, városi biró az Egy Egyletek segély bizottsága elnöke 12. Magyar dalok...................................iSzt. István Dalárda 13. Egyesült Egyletek east oldali alelnökének beszéde ............................ Kovács Gusztáv 14. Magyar dalok .......................................Szemaka Julianna 15. Vendégek és a sajtó képviselőinek a bemutatása Dunasky József né, Egy. Egyletek west oldali alelnöke Donó András, az Egyesült Egyletek titkára 16. Paraszt lakodalom-jelenet ................... Andaházy Ilona, tánctanár vezetésével A dal számok Király Ernő és zenekara, valamint Halmos Margit zongora tanárnő kíséretével lesznek előadva. Az East Sidei Református Egyház valamint a West Sidei Református Egyháznak a Baseball csapatai közt verseny játék lesz a Puritas 6pring Park pályáién délután egy órai kezdettel. A győztes csapat serleggel lesz jutalmazva. I Vannak, akik kétéégbeesve I uemzetük jövője felett, min-­­j dent lehetetlennek tartanak I« máris húzzák a halotti ha- I rangot nemzetök Ezek \nek idézem Kos;,jtix Lajost: Szentségtörést követ el, aki (ehetetlenúéget hirdet. A nemzet pedig öngyilkosságot követ el, ka azt elhiszi. Min­den nemzetnek lehet jöven­dője, csuk annak nem, amely azt lehetetlennek tartja.” J Van olyan is, aki azt hir­deti, hogy a most következő munkástestvéri közösség megalakulását nem szabad a nemzeti korlátok megerősí­tésével hátráltatni. Mi erre azt feleljük: ha majd min­den angol, amerikai, francia vagy német először ember lesz 'és csak azután angol, amerikai, francia, vagy ríé­­met, akkor mi magyarok is azt valljuk, de addig nem a­­karunk sem gyávák, sem bi­tangok, sem árulók lenni, ha­nem maradunk mindhalálig amerikai magyaroknak. Szent István ünnepén ke­­resztyénységünk is önvizsgá­latra szorul. A kérdések özö­ne tódul a toliamra, de csak párat emelek ki belőlük. ' Minek tartjuk mi a keresz­­tyénséget, vájjon csak világ­nézetnek s ezzel besorozzuk a többi világnézetek (-izmu­sok) közzé? Tudatában va­gyunk-e annak, hogy ha be­szélünk is. kér. világnézetről Ide a keresztyénségünk felet­­ié áll a világrészeteknek, megméri és megítéli őket? j Megszenteli-e magyar éle- I tünket keresztyénségünk, ! vagy keresztifénségünket csúfolja meg életünk? Meglátszik-e rajtunk a ké­rész tyémjég, úgy, hogy a nem-keresztyének megkíván­ják tölünk, vagy éppen miat­­lunk távolodnak el mindin­kább tőle? Akár kereszténynek neve­zem magamat a keresztről, akár keresztyénnek Krisztus­ról: az Ur keresztje ‘meg­mentő fa” számunkra, vagy bunkónak használjuk s egy­szer a nem keresztyéneket, ! másszor egymást ütve fejbe vele? I Krisztus keresztfája alatt j meglátva saját büneinket­­iudunk-e testvérré édesedni, 1 vagy csak vitatkozni tudunk­­! e ott is dogmák felett ? I Valljuk-e a költővel, hogy nemzeti sorr'jnkban: nem a I mi dolgunk igazságot tenni, 1a mi dolgunk csak igazabbá lenni?” | Ha ezekre a Kér lésekre. Isten előtt megadjuk a fele­letet, akkor látjuk mennyi baj van keresztyénségünk körül. Ne verjük tehát büsz­kén mellünket, hogy én ma­gyar keresztyén vagyok, ha- 1 nem alázatos bünvallomás 'után, igyekezzünk azzá len­ni. j E szent fogadalom illik Szent István népéhez s ez az I ünneplés. A kkor énekelhet­­! jiik csak reménységgel az év­százados éneket: ‘Hol vagy István király? Téged magyar kíván! Gyászos öltözetben í Teelőtted sírván”. Magyar Nap TEL. GA. 1-5658 1950-ben IRTA: DR. LEFFLER ANDOR AZ ÚJSÁG TELEFONJA: IRODA GA 1-5658 LAKÁS TELEFON: RA. 1-5699 Régi szokás ez a Magyar Nap. Mondhatnánk, tradíció itt a clevelandi magyar ko­lónián. Ilyenkor, István ki­rály ünnepe idején, évről év­re megrendezi a clevelandi magyarság köz-intézménye, az EgycaÜlt Egyletek, ezt a népies nagy év találkozót. Mert népünnep ez a Ma­gyar Nap. Itt találkoznak a sógorok és a komák, akik talán csak múlt év augusz­tusában találkoztak utolszor egymással. Akkor is a Ma­gyar Napon. Elhozzák a, fia­talokat is az ‘öregek” boldo­gan mutogatják az uj vöt, vagy az uj menyecskét. Az se’baj ha ájris, vagy német, vagy cseh, vagy olasz. An­nál boldogabbak rajta, hogy megbecsülte őket és velük jött a Magyar Napra. Büszkék rá, ha megtanult magyarul köszönni. Produ­kálják. Nemcsak a nyelvtu­dását, de a gyomrát is laci­­pecsenyével. Felvonulnak az unokák is. Ezek már a har­madik vagy éppen a negye­dik nemzedék. De az nem baj. Népünnep ez és a gye­rekek helye is itt van a Ma­gyar Napon. Igaz, ezeknek a legkisebbeknek már a gyom­ra se magyar. Ezek már ‘hot dog’-ot majszolnak lacipe­­csenye helyett és a vásári le­­monádé helyett ‘pop’-ot isz­nak. Ezek már a csákós és fa­kardos katonásdi helyett a­­tom bombát játszanak. Ber­regő zajjal kis szájukon vé­gigrohannak .az öregek lábai közt. ők most a mérges atom bombavető repülőgépek. S a mint a fürgelábu gyerek-re­­pülőgpek beleütköznek egy­­egy amúgy is gyöngelábu, reumás öreg anyókába, hall­juk a bánatos sóhajt ‘Jaj, hogy megváltozót a világ, még a gyerek is más.’ Hát igaz. Bizony megvál­tozott a világ. Igaz, minden Magyar Napon volt valami különös téma, ami összefo gott bennünket és ami bele­ült érdeklődésünk központ­jába. Akár akartuk, akár nem. De ilyen még nem volt. Ilyen félelmetes és sötét gondolat még nem ijesztett bennünket össze egy nyájjá. Azt szokják mondani, hogy a gyerek kimondja az iga­zat. Most a gyerekek haragos berregéssel atombombás re­pülőgépet játszanak. Ne­künk pedig ijedten jut e­­szünkbe az ős-keresztyén li­tániának a refrénje: ‘Irgal­­mazz nékünk, Oh Jézus, oh Jézus!’ Volt idő amikor sárga Dá­vid -csillagot tűztünk a Ma­gyar Nap díszhelyére, mert fájt a szivünk a magyar zsi­dókért, akiket a náci feneva­dak nyilai kerestek halálra. Volt idő, amikor államunk kormányzója Lausche Fe- Irenc, a magyar ‘Jánost’ di­csérte, mert ezért az uj ha­záért bátor katona volt mész jsze földeken. Majd képeket néztünk. Halálsápadt, csonttá aszott magyar csecsemők képeit, a­­kiknek nyomorkiáltása mint rettentő lidércfény neheze­dett a Magyar Napra. Volt idő amikor boldogan hurráz­­tuk meg az uj életre kelt kossuthi eszméket a Magyar Köztársaság megszületésé­ben. Aztán jött a vörös számum és megtanultunk a Magyar Napon irfiádkozni. Imádkoz­ni papokért. Lutheránusok­ért, meg katholikusokprt egy aránt. Papokért, akik végig­merték csinálni a Szent Gel­­lértek szöges-hordó útját a pogányság ellen és a Luthe­rek útját a lelkiismereti szabadság megvédéséért. így borult lassan szülő­hazánk világára a Vasfüg­göny. Szorítása, mint a prés­be tett élő emberi kéz újain a vér, kipréselte repedésein a drága magyar államtest vérreseppeit, a szenvedő me­nekülteket. Ezek a D. P.-k, az uj kényszervándorok, a­­kik a régi komák és sógorok mellett szintén ott lesznek a Magyar Napon, 19'50-ben. Megint borongós gondolat fog ráfeküdni a Magyar Napra. Nem csak azért, mert magyar nap, de azért is mert ember-nap. És ugy-e az em. bernapok néma sok félelmes árnnyal vannak tele. Moszk­vában túlórázik a rádió. Bé­kéről beszél.Ilja Ehrenburg; mesteri szónoklatában béke­szózatot közvetít. Könnyeket facsaró beszéd ártatlan gyermekről, aki álmában mo­solyog édesanyja felé. Béke. béke, de Moszkva mondja, a vasfüggöny és a vörös szá­mum rettenő ura. És féle­­jlem ölti el szivünket, mert tudjuk, hogy trójai faló ez ‘csupán, melyen ártatlan bé- Ikeköntösben a háború üvöltő farkasa tanyázik. De azért a Magyar Napon ott lesz újra a sógor meg a koma. A cseh vő, meg a bőm bavetőt játszó gyerek. Meg ott lesznek a DP-k is, hogy jtudjuk mit jelent Moszkva I ‘béke’ szózata. H ALGASSA MEG VASÁRNAPI Magyar Programainkai 12 órakor a WJMO, 1540 diai 12:30-ig 1 órakor a WDOK, 1260 diai 1:45-ig Hirdetések ügyében hivja: TY 1-2746 SZAPPANOS FERI IGAZGATÓ HALLGASSA MEG MINDEN VASÁRNAP DÉLELŐTT 11 órakor a WERE — 1300 DIAL rádióállomásról Kocsány Johnny MAGYAR PROGRAMJÁT Ha hirdetni óhajt e nívós prog­ramon, hivja fel a program managerét: KOCSÁNY MI­HÁLYNÉT, Johnny édes any­ját: SK 1-2048

Next

/
Thumbnails
Contents