Az Ember, 1960 (35. évfolyam, 1-50. szám)

1960-01-02 / 1. szám

/ The Man HUNGARIAN WEEKLY Vol. XXXIV. NO. 1. 320 Jan. 2, 1960. FÖSZERKES ItŐ J>R. KLÁR ZOLTÁN 100 WEST 80th STREET NEW YORK 24, N. Y. Phone SUsquehanna 7-7771 Előfizetés egy évre TÍZ dollár EGYES SZÁM ARA: 20c Canada egyik legkiválóbb politikusa beszél a magyar menekültekről, a kis R évész Mir ja ni szív-operációjáról és a nyilasok antiszemita izgatásairól, melyre lesújt a kormány és a bíróság Irta: SZÉKELY IMRE, Az Ember Toronto-i tudósílója (Dr. K. Z.) Az USA után Canada a legna­gyobb magyar település a világon. És épp ezért, immáron negyedszer szerepel AZ EM­BER első oldalán. ELŐSZÖR, amikor itt közöltük DIEFENBA­­KER Miniszterelnök Úrhoz intézett Nyílt Leve­lünket a Canada területén újra szervezkedő volt DUNAPARTI TARKÓLÖVÉSZ BANDITÁKRÓL, az ú.n. Hungarista Légióról és az ott folyó tűrhe­tetlen ANTISZEMITA uszításról. MÁSODSZOR: amikor bemutattuk a magyar BERBER Istvánt, Toronto új Díszpolgárát és nemcsak a Canada-i demokratikus magyarság, de egész Canada büszkeségét. HARMADSZOR: amikor megírtuk a kis RÉ­VÉSZ Mirjam esetét, akinek “lyukas” kis szí­­vecskéjének megoperáltatási ügyét AZ EMBER vette kezébe. És NEGYEDSZER: most, amikor SZÉKELY Imre, kitűnő Toronto-i tudósítónk beszélgetéséi közöljük M. D. MORTON Szenátor Úrral, a Cana­da-i Konzervatív Párt chairmenjével, Canada egyik legnagyobb és legismertebb államférfiával, aki elsőként állt Hitvesével együtt a kis 9 éves Mirjam szívoperációja ügyében Toronton elindított társadalmi akció élére, és aki kemény hangon, súlyos ítéletet mondva az antiszemita izgatok felett, CSELEKEDETEIVEL bizonyítja, hogy ő a Canada-i magyarság egyik legnagyobb barátja. íme, a torontoi Sen. MORTON interviewunk: TORONTO, 1959 KARÁCSONY ,M. D. Morton szenátor, a “ki. rálynő tanácsosának” a Bloor ut­cai irodájában vagyunk. A polcokon bőrkötésben testes fóliánsok, törvénykönyvek, a falon családi fotográfiák. Portré egy szép asszonyról, aki a szenátor felesége, mellette Diefenbaker de. dikált fényképe; a masszív fekete íróasztalnál pedig a szenátor fog­lal helyet. Fiatalos külsejű, feketebajú, su­gárzó tekintetében valami rend­kívüli melegséggel. A szenátor felett nyomtalanul ment el az idő, s máris olyan ma­gas politikai és társadalmi pozíció áll mögötte, hogy ilyen karrierrel, még nyugalombavonuláskor is, ke­vés politikus dicsekedhet. Az ezredes A világháború alatt ezredesi rangban szolgálta hazáját, szá­mos kitüntetés díszíti mellét. M.D. Morton szenátor a harcoló csapa­tokkal végigjárta Európát, érde­kelte és tanulmányozta a kontinens erkölcsét, szokásait, kultúráját, embereit, társadalmi és gazdasági berendezéseit, s amit jónak tar­tott, most át szeretné alakítani Canadára. Tanulmányútja során vált az európai nemzetek, s vele a magyar nép barátjává. A Jövő Embere A legsúlyosabb politikai egyéni­ségek közé tartozik itt Canadában! Neve és munkássága olyan tekin­tély, hogy a közvélemény őt tart­­ja a — jövő miniszterelnökének! A ‘‘királynő tanácsosa” tudatá­ban van a reá váró feladatoknak! Ismeri képességeit és szavaiból kiérezni, hogy mögötte van a ha­talmas kormányzó-párt ereje. M.D. Morton már 1956-ban a konzerva­tív párt chairmanje volt, s innen már nincsen messze az .— elnöki szék ... Rendkívül előzékenyen áll ren­delkezésünkre, hogy a legelterjed­tebb magyar újság, Az Ember nyilvánosságán keresztül beszéljen a magyarsághoz és tolmácsolja karácsonyi és újévi jókívánságait. Rövid, kiszámított idő állott rendelkezésünkre, ezért igyekez. tünk olyan kérdéseket feltenni, amelyek közelről érdeklik a ma­gyarságot. Szabadságharcosok — Hogy vannak megelégedve az 1956-os magyar forradalom mene­kültjeivel, a volt szabadságharco­sokkal? — intéztük a Senatorhoz első kérdésünket. — Az új menekültekkel, vagyis a magyar szabadságharcosokkal: úgy általában meg vagyunk elé­gedve. Bízunk abban, hogy HOZ­­ZÁNEVELoDNEK a canadai szo­kásokhoz, s akkor ez a megelége. dés kölcsönössé válik. “Folytatólagos sikert és a legjobbat kívánja Dr. KLÁR Zoltánnak és munkatársainak, embertársaik szolgálatában — Sen. M. D. MORTON” — deklarálta fényképét a Canada-i kormányzópárt chairmanje. Nem lehet erőszakolni a glóriát, a megbecsülést ki KELL érdemel­ni. Sokan azt hitték, hogy Canada olyan gazdag állam, hogy NEM is kell dolgozni. Ma már látják, hogy aki dolgozik, az RENDESEN megel. A kormányzat állandóan gondoskodik új, meg új munka­­lehetőségekről. Ezek: kultúrálja intézmények, kórházak, iskolák építése, bányák feltárása, IPARI centrumok felállítása, útépítések, s éppen most határoztuk el, hogy új gyárak és ipari telepek létesí. tésére kölcsönöket folyósítunk. Uj bevándorlás — Megengedik-e az új beván­dorlást — tesszük fel a második kérdésünket. — Most, az emigráció éve alatt, — válaszolja, a canadai kormány újból MEGNYITJA kapuit a be­vándorlók előtt. Elsősorban a lá­gerekben levő BETEGEKET szál­lítjuk ide, a kórházakhoz már el. ment az intézkedés, hogy megfe­lelő férőhely álljon a betegek ren­delkezésére. Eisenhower útja — Mi a Senator Ur véleménye Eisenhower útjáról? — kérdezzük ezután. — Remélem, tavasszal a HIDEG- 4 Folytatás a 2. oldalon) Senator ÜL D. MORTON

Next

/
Thumbnails
Contents