Az Ember, 1955 (30. évfolyam, 1-14. szám)

1955-01-01 / 1. szám

2-ik oldal AZ EMBER JANUARY 1, 1955 Dr. Földy Károly halála New York magyarságának nagy gyásza van: rövidébb szenvedés tatán meghalt dr. Földy Károly •ügyvéd, aki életét és alkotó mun­kásságát az amerikai magyar élet szolgálatába állította. Évtizedek óta állott az itteni magyar élet fókuszában, mint az egyik legte­vékenyebb és fáradhatatlanul lel­kes tagja a széthullásra, beolva­dásra ítélt magyar kolóniának; ápolta a legnemesebb magyar •hagyományokat, óvta, féltette a lassan kihaló magyar életet, in­tézője volt a hozzáforduló magya­lok ügyesbajos dolgainak, króni­kása volt az itteni magyar újsá­goknak. Magas korával egyik köztiszteletben álló, nagyon be­csült pátriárkája volt az itteni magyarságnak, aki bölcsességével, nemesen érző szivével, szeretetre­méltó egyéniségével a kölcsönös szeretet igéit, a tisztességes em­berek testvéri szolidaritását hir­dette. Elmúlása érzékeny veszte­séget jelent; a magyar élet egy jelentős darabja szakad ki távo­zásával. Temetése megmutatta, hogy milyen hatalmas tábora volt en­nek a szellemi javakban és erköl­csi értékekben oly gazdag férfiú­nak. ígéri nagy tömeg siratta az eltávozott nemesszivü embert, aki életével és munkásságával az em­beri tisztesség s magasrendü gon­dolkodás legszebb példáját adta. Harsányi László református lel­kipásztor végezte a szivbemarkoló gyászszertartást, majd dr. Aczél Benő, az “Amerikai Magyar Nép­szava’’ szerkesztője az újságja és az egész newyorki újságírói kar nevében mondott nemesveretü gondolatokban bővelkedő, köny­­nyekkel átszőtt végső istenhozzá­­dot. Elek Herman az Önképző Egylet nevében vett érzékeny bú­csút a halottól, majd az Ehlers-pá­­holy küldöttsége jelent meg a ko­szorúkkal övezett koporsó előtt s a szabadkőműves ceremóniának megfelelően adta meg a végtisz­­-tességet. Sidney Steiner vezette a külön szertartást, majd Carol Marcell imádkozott és dr. Fodor Nándor végezte el a szabadkőmű­ves temetések megkapó mozzana­tát: a szabadkőműves kötény el­helyezését a koporsóban. A gyászszertartás után a holt­testet — a halott végakaratának megfelelően — az egyik new­­york - környéki krematóriumban hamvasztották el. Felesége: dr. Földy Károlyné, leánya és unokája gyászolják a halottat a barátok és tisztelők népes táborán kívül. S íme enyém lett az utolsó mosolya Mikor a csapszékből kidobták egy kőre. Cifra inge alatt sajogott a bőre. Fújt a szál. A haja ziláiían lobogott, Részegen dülöngött, trágáran dohogott. Aztán csuklott egyet Matild, az utcalány S horkolva dőlt el a járdapocsolyán. Aludt s az úttestet ferdén torlaszolta, Két matróz röhögve, csak úgy, íélretólta. Utcanép, gyerekek mutogatták, nézték Az utcák, csapszékek holrészeg szemétjét. Kosaras, vén kofák, kik arra ballagtak, Gágogtak, leköpték és szívből kacagtak. S mikor leszállt végre az irgalmas este, Láztól égett cifra inge alatt teste. Aludt a pocsolyán. Holdfény hullott rája, Szitáló hideg fény s a csapszék nótája. Közeledett az éj. Vonított egy kutya. Mécs rezgeti fölötte. Ég árva csillaga. Pállott köd szállott a hajnal elébe. Elrongyolt szürke köd. A hajnal cselédje. Megkondult a templom nehéz bus harangja, Ködfát.volon ömlött, reszketett a hangja. Ömlött az utcára, városra s a kőre, Hol lázasan sajgóit az utcalány bőre, Megkondult benne most egy halovány emlék: Anyja hivó karja. A végső menedék. Öregaszony futkos szobán át nesztelen. Szivét szorongatja egy furcsa sejtelem, És néz, néz kifelé. Valakit nagyon vár. Megzörren olykor a nyikorgó, ócska zár. Jönnie kell! Hívja hosszú éjeken át. Sirva nyújtja felé esdő, hivó karját. Megkondul benne most lépte, dobbanása, Zengve, zúgva miként harangok kongása. Ne döngicsélj dongó, zokogjál nesztelen, örökre elaludt Matild, jó gyermekem. De visszajött, vissza, hogy lássa még az anyját S visszahozza néki gyermeki mosolyát. Cserepes volt teste, csupa láz, csupa var, Felmarta az élet, a hitvány, a cudar. Felmarta, ellökte, az útfélre dobta. De a forró könyem hótisztára mosta. Leoldottam róla a régi ingecskét. Lágy olajjal kentem; megtisztitni testét. S mire a csillagfény behinti az estét, Fehér gyolcsba öltőm megfáradott testét. Koszorúba tűzöm a selyemszép haját. Hangosan elmondom estéli imáját. Homlokán gyertyafény reszket lágyan, szépen. Fehérebb ő, mint az angyalok az égben. Sírtam, mert azt hittem; messze az ég hona Sf~ime enyém lett az utolsó mosolya. BÁLLÁ ERZSÉBET Kis newyorki notesz HERZ - SZALÁMI? Kizárólag Paprikás Weissnál! Ettől a héttől kezdve az eredeti, friss, importált Herz-szalámi ki­zárólag Paprikás Weiss impor­ter üzletében kapható: ezt a hirt bizonyára a legnagyobb érdeklő­déssel olvassák majd New York és környéke magyar kolóniájá­ban. Mit jelent ez a 'hir, miről van itt szó tulajdonképen? Arról, (hogy a Herz-szalámit készítő hol­landiai világcég Paprikás Weiss üzletét tartotta a legmegfelelőbb­nek New Yorkban a hires és ne­vezetes magyar szalámi forga­­lombahozatalára! Az itteni ma­gyar közönség lelkes hive a nagy­szerű Herz-szaláminak, amely a régi, magyarországi recept szerint •készül jelenleg Hollandiában. íny­csiklandozó jó izek, pompás mi­nőség jellemzik ezt a szalámiké­­szitményt, amely joggal nevezhe­tte a szalámik királyának. Nos, mostantól kezdve kizárólag Pap­rikás Weiss-nál kapható ez a fel­séges csemege; a képviseletet) egész Amerika területére ez a régi és nagynevű cég nyerte el. A bi­zalom és az elismerés jele ez a világcég részéről a magyarok köz­kedvelt newyorki üzlete iránt •— s ezt mi most örömmel regisztrál­juk . . . (H.) A FLORIDAI MAGYAR HOTELEK A szokásos téli népvándorlás megindult Florida, azaz: Miami felé. Aki csak teheti, menekül a szigorú hideg elől az öröknyár földjére, a napsugaras Floridába. Igen sokan ilyenkor veszik ki évi vakációjukat. Sőt ez a divat egyre jobban terjed Amerikában. Mia­miban több szálloda és nyaraló van, mint másik 50 vagy 100 vá­rosban együtt. Viszont a törzs­­nyaralók és uj-vendégek száma annyira emelkedik évről-évre, hogy az ezernyi épületet elfoglaló vendéglátóipar sem tud ezzel az óriási népáradattal lépést tarta­ni. Ismerjük el: az amerikaiak felismerték Florida csodálatos értékét! Az igazi vakáció azon­ban csak úgy képzelhető el, ha az ideális kiimához és pazar szállo­dákhoz jó, izes étel és még hozzá mindenki számára elérhető pol­gári árakon kapható jó magyaros koszt is hozzájárul. Két ilyen magyar oázist ajánlhatunk a Flo­ridába leránduló magyarságnak: a Kardos-féle “Blue Danube Ho­telt" Miamiban és az “Indián Creek Lodge”-ot (Bölcskeyék szállóját) Miami Beach-en, ahol a csend, kényelem, jó és olcsó el­látás mellett igazi magyaros at­moszférában nyaralhatunk. (H.) X Gyógyszereket küldünk Magyarországba, Csehszlovákiába, X J Izraelbe és a világ minden részébe ajánlott légipostával * FORINT ÁTUTALÁS — IKKA-csomagok X ATLANTIC EXCHANGE ♦ UTAZÁSI IRODA ♦ — László J. Miklós — J BEVÁNDORLÁSI OKMÁNYOK • FORDÍTÁSOK X REPÜLŐ- és HAJÓJEGYEK — tengeri üdülő utazások J REZERVÁCIÓK SZÁLLODÁKBAN és ÜDÜLŐHELYEKEN ♦ 1351 3rd AVENUE — NEW YORK 21, N. Y. X Telefon: BUtterfield 8-5700 és BUtterfield 8-9571 ♦ A Magyar Nemzeti Bizottmány vezetősége azzal a tervvel foglal­kozott, hogy méltó módon meg­­ünnepli Raoul Wallenberg, a hő­siesen önfeláldozó svéd diplomata emlékét, a sötétemlékü S'zálasi­­rémuralom tizedik évfordulója alkalmából. Mint ismeretes, Wal­lenberg a svéd követség ember­­baráti tevékenységének vezetője­ként az üldözött zsidók ezreinek volt mentőangyala abban az idő­ben Budapesten. A rémuralom utolsó napjaiban nyomaveszett a nemesszivü embernek. Valame­lyik nyilas bandita végzett vele? Vagy a benyomuló oroszok hur­colták el? A leggondosabb kuta­tás sem tudott feleletet adni mindeddig a kérdésre. A Nemzeti Bizotmány érintkezésbe lépett az áldottemlékü Wallenberg Svédor­szágban élő családjával; a csa­ládtagok annak a kérésüknek ad­tak kifejezést, hogy ne rendezze­nek emlékünnepélyt, mert ők még mindig bíznak abban, hogy egy­­szercsak előkerül elveszettnek hitt szemefényük valamelyik szi­bériai kényszermunkatelepröl . . . A Bizottmány vezetősége ezek után úgy határozott, hogy elte­kint az emlékünnepély megrende­zésétől, de valamilyen más for­mában gyújtja meg az emlékezés szövétnekét Wallenberg önfeláldo­zó és hősies tevékenységével kap­csolatban. § § Nagy Ferenc volt miniszterel­nök a közeli napokban New York­ba érkezik, hogy megtartsa be­számolóját nagysikerű indiai körútjáról. o o o Nemrég hirt adtunk a “Hacker Sári Alapitvány”-ról, amely az Önképző Egylet legújabb karitativ tevékenységét határozza meg egy aggmenház létesítése ügyében. Ezzel kapcsolatban most fel kell jegyeznünk — és örömmel kell feljegyeznünk, — hogy a nemes kezdeményezések nem mindig találnak süket fülekre. íme mi történt: a Budapest-étterem tu­lajdonosnője, a népszerű Terhes­­né, illetőleg mostkötött házassá­ga folytán Széli Miklósné elolvas­ta “Az Ember" tudósítását a ne­­messzándéku törekvésről, mire nyomban értesítette Hacker Sárit (akinek nevéről az Önképző Egy­let az alapítványt elnevezte), hogy száz-személyes vacsorát ajándékoz a kitűzött cél szolgála­tára! Az Önképző Egylet, illetve Hacker Sári a közeljövőben meg­hívja a száz-személyes vacsora vendégeit, akik a megállapítandó összeget fizetik le a sokfogásos, ízletes menüért s az igy befolyó pénzt hiánytalanul az alapítvány céljaira fordítják . . . □ Kosztolányi André, a neves pá­risi bankár visszautazott Fran­ciaországba; mintegy hat hetet töltött New Yorkban üzleti ügyek elintézése céljából. • • • Tatár György és felesége: Pa­­tócs Kató bucsutmondtak New Yorknak és visszautaztak a nap­fényes Kaliforniába. A balett­táncos müvészpárnak nem sike­rült tartós szerződést kapni New Yorkban; ez az inditóoka várat­lan elhatározásuknak . . . 0 “Tények" címen jelentette meg a Párisban napvilágot látó “Va­lóság” c. folyóirat azt a mellékle­tet, amelyet a szerkesztők rend­szeres időközökben szeretnének az olvasók elé juttatni. A független politikai utat járó politikusok egy csoportja áll a lap mögött, a­­melynek szerkesztője Borsos Sán­dor. • Dr. Fábry Pál legújabb elhelyez- J kedése: a longislandi Douglas­­tonban lévő gyönyörű North Hills Golf Club assistant-manageri ál­lását tölti be. A kitűnő fiatal po­litikus, aki évekig a Free Europe Committee szolgálatában állott, ebbeli lekötöttségének megszűné­se után előbb a hotel-szakmában vállalt tisztviselői állást, míg most az amerikaszerte nagy kon­junktúrának örvendő klubme­nedzseri szakmánál kötött ki. Nem kétséges, hogy itt is megáll­ja a helyét! O O O’ Néhány napot New Yorkban töltött az elmúlt héten Nizsinszky Romola, aki tavaly San Francis­­coba tette át a székhelyét. A fe­lejthetetlen Nizsinszky özvegye a rokona, báró Bohus Pál társasá­gában érkezett a rövid newyorki tartózkodásra. A látogatás való­jában nem New Yorknak, vagy az itteni jóismerősöknek szólt, ha­nem a washingtoni igazságügy­minisztérium illetékes osztályá­nak, ahol az idegen állampolgáro­kat tartják nyilván. Emlékezetes, hogy tavaly Eisenhower elnök külön törvénnyel adta meg a tar­tózkodási engedélyt Nizsinszky Romolának és báró Bohus Pál­nak. Most ezzel kapcsolatban jár­tak el az igazságügyminisztéri­umban ,ahol a látogatás eredmé­nyeként elismerték és beszámítot­ták a korábban Amerikában el­töltött négy évüket is s igy jö­vőre mindketten már kérhetik az amerikai állampolgárságot. Azonnali garantált szállítás! RIMOFIN—az uj T.B.C.-eileni gyógyszer; streptomicin, peni­­cilin, insulin és minden más gyógyszer!—Szállítunk a világ bármely részébe, MAGYAR­­ORSZÁGBA is, ahová az orvos­ság mellé magyarnyelvű utasí­tást is küldünk. Nem kell várni export-engedélyre!* Telefonál­jon, Írjon árajánlatért: REICHMAN ZOLTÁN v. budapesti gyógyszerész magyar patikájának címére: 1519 First Ave. New York (79-80 St.) Tel: RE 4-9415 Hallgassa rádiómüsorainka í: vas. d.u. 3-4-ig és 5-től 6.15-ig WLIB (1190 ke.); vas. 12.30-2- ig WBNX-en és szombat d.u. 2-kor Philadelphiában, WTEL. Pártolja ‘Az Ember” hirdetőit! Kérjük hátralékos előfizetőinket: szíveskedjenek előfizetési dijaikat haladéktalanul beküldeni

Next

/
Thumbnails
Contents