Az Ember, 1952 (27. évfolyam, 2-49. szám)

1952-01-12 / 2. szám

I Eisenhower j i Ezen a hetin körülbelül biztos­sá vált vagy legalább is több mint valószínűvé, hogy Eisenhower tá­bornok fellép az Egyesült Álla­mok elnökének. És ha fellép, hát meg is választják. Addig, az el­nök-választásig, még sok váz höm­pölyög le a Iludsonon, de ha a dolgok úgy maradnak, mint ma, akkor Ike Eisenhower lesz való­színűen a következő elnökünk. Ebbe, ha igy lesz, nemcsak be­lenyugszunk, hanem azt örömmel üdvözöljük, és ezt az egyéniséget a Fehér Házban minden támoga­tásra méltónak tartjuk. Pedig, ha fellép, republikánus program­mal lép fel. Ezt a kis magyar nyelvű amerikai lapot meg a szerkesztőjét, a meggyőződésnek széles és meredek partu folyama­­választja el mindentői, amit álta­lában republikánus párti gondol­kodásnak szoktak mondani. Tá­vol állunk a republikánus zama­­tu külpolitikától, távol a repub­likánus belpolitikai irányzatoktól. Mi régen megtanultuk még F. D. Roosevelt vezetéséből, hogy Ame­rika és a világ meg a béke java, a közönséges kisember érdekeinek és akaratának érvényesítésétől függ, ezt pedig, általában, nem a republikánus párt képviseli. Sőt, ellenkezőleg. Eisenhower azonban nem az az egyéniség, akit tipikusan republi­kánusnak mondhatunk. "Mister Republican,” az Taft. Ez az a re­publikánus párti irányzat, amely rövidlátó, eizí-'kózó demagógiavi! vinné az Egyesült Államokat se­besen egy végzetes helyzet elibe. És vele természetesen a világot is. Ez az a gondolkodás, ami "utá­nunk a vízözön” kiáltással csak azzal törődik, hogy a business as usuai-t lehessen ráerőszakolni egy olyan világhelyzetre, amire még példa nem volt, ami az emberi szabadság és az emberi lét végvc­­szedelmét jelentheti ha nem vi­gyázunk. Eisenhower ennek a tipikus re­publikánus gondolkodásnak az el­lenkezője. Egész múltja, egész je­lene, egész léte a tudatos, jól át­gondolt felelősséget képviseli Amerika sorsával szemben, és, minthogy ma az Egyesült Államok akár akarjuk, akár nem, a világ sorsát dönti el, a világ minden szenvedő emberfiával szemben is. Eisenhower keze a kormánykerc­­ken volt világesemények évadján és van ma is. Nemcsak a tapasz­talatai révén, hanem egész egyé­niségének összeforrottsága foly­tán is a világcélokkal amiket kö­vetett, kizártnak kell tartanunk, hogy elnöksége idején az ismert kicsinyes republikánus pártpoliti­kai módszereket követné. Hiszen valósággal a maga bőrén érezte, hogy a történelem folytán számá­ra előirt vonalat csak akkor kö­vetheti, ha itt benn az országban egy liberális, kisemberek jólétét, boldogulását és szabadságát elő­mozdító vonalat hagy érvényesül­ni. Ő tudja, hogy másként nagy­világ-céljait elérni nem lehet. Eisenhower egy katona. De amerikai civil-katona. Amerikai polgár, kit hajlama, tehetsége és emberekkel bánni tudása, vezérlő képessége, melegszívű katonává tett. De nem foglalkozás-szerű kaszárnya tábornok. Hanem első­sorban amerikai polgár-ember. Ha mai elnökünk, Truman, lelép, ak­kor csak az történik, hogy egy derék és józan amerikai polgár, átadja nyugodt lelkiismerettel a helyét egy másik amerikai pol­gárnak. Egy igaz embernek. 0 JL Mj 3 £r-';-gj ««aas«*«, ABER GÖNDÖR EERJBNC POETMXKAIHETILAPJA • * Beentered as seeond matter Aug. 4, 1942, at the post office at New York, N. Y„ under the Act of March, 1873 SZERKESZTŐSE*} ES KIADÓHIVATAL: 320 East 7#ST., NEW YOKK. 21, N. Y. Phone: BUtterfield 8-61M VOL. XXVII — No. 2 NEW YORK. N.Y., JANUARY 12, 1952 EGYES SZÁM ÁRA 20 CENT tőket, lapokat csikarnak a kezükbe, világszövetséget gründclnak, faji és felekezeti uszítást folytatnak, megbontják a régi külföldi magyarok egységét, meghamisítják a történelmet, igazolják múltjukat, sárba« rángatják az 1945-47-e.s nagyszerű helytállást, meggyalázzák Bajcsy- Zsilinszky és a többi magyar mártír emlékét, Amerika főijén Ameri» kát ócsárolják, terveket ácsolnak a földreform visszacsinálására, ke* szülnek a vérgőzös nagy leszámolásra, akasztásokra, pogromra—han* dabandázó, szörnyű karvalykezükkel ássák, lapátolják a felszabadulás utáni uj Magyarország apokaliptikus sirhantját . . . Nos, a newyorki rádió magyar osztálya — tisztelet a nagyon kevés kivételnek — ennek a jobboldali és szélsőjobboldali akciónak lett engedelmes és hűséges kiszolgálója. Lehetséges volt ezt tovább tűrni? A Free Europe Committee nyilvánvalóan nem azért állította fel a vasfüggönymögötti népek számára a rádiót, hogy azok az elnyomott népek akaratával és Amerika akaratával egyaránt ellentétes politikát folytassanak. A pszihológiai háborúban a rádió a legerősebb fegyver, de ezt a fegyvert csak egyfélekép lehet használni: a zsarnoksággal szemben a demokrácia ideálját kell szertesugároznia. Az otthon el­nyomott, agyonsanyargatott népbe hitet, bizalmat kell injekcióznia aziránt, hogy a terror után a szabadság, a diktatúra után a demok­rácia következik. A felszabadulás Ígérete mellett meg kell mutatnia­­az uj élet-útját is, amely nem a múltba kanyarodik vissza, hanem előre vezet a szociális, gazdasági, politikai és kulturális felemelkedés tele. Miféle gonosz és agyalágyult politika a régi Magyarországot di­­(sémi Amerika rádióján, miféle önző és ostoba taktika azokat a poli» tikosokat népszerűsíteni akarni ma Magyarországon, akiknek emigrá­­ciós magatartása a régi, antidemokratikus, feudális cs jobboldali Ma­gyarországot idézi újra fel? Ha Moszkva fizetné az amerikai rádiót, akkor sem végezhetne jobb antipropagandát, mint igy, ezekkel az. eszközökkel. A szegény, elnyomott otthoni magyar, féllábával a bőr» tönben. lopva meghallgatja az amerikai rádiót és azután falhozcsapja­­a készülékét, mondván: hát ezt várhatjuk majd a felszabadulás utá» Amerikától? Hát Amerika nem az 1945-4 <-es nagyszerű demokratikus kisérletet akarja továbbfolytatni és kivirágoztatni, amikor végre a nép nemzetté emelkedett, hanem vissza akarja állítani a régi or­szágot, amikor a demokrácia megtaposásával a népet a nép nélkül kormányozták? Hát Amerika EZEKKEL a politikusokkal készíti elő a magyar jövendőt, akiket a magyar nép nem is ismer vagy ha ismer, idegenkedéssel' fordul el tőlük? Igen, pontosan erről van szó. A rádiónak az otthoni magyar nép­hez kell szólnia és ennek szigorú törvényei vannak. Úgy kell szólni az elnyomatásban élő magyarsághoz, hogy az bizalommal legyen egyfe­lől a magyar politikai emigráció, másfelől Amerika iránt, mert el­lenkező esetben kár a benzinért, azaz a rádióhullámokért. Kár a pénzért és kár a fáradságért. A pszihológiai háborúban sokszor mili­­grammokra megy az adagolás; ha eltévesztjük a keverést, rosszul adagoljuk a lelki és politikai elemeket, visszafele sülhet el minden. Gondoltak-e arra a newyorki rádió magyar alkalmazottai, akik cse­lédjeivé szegődtek a jobboldali klikknek, hogy milyen rést ütnek * magyar népnek a jövendőt illető elképzelésein, milyen elcsüggedést, reményvesztést és kiábrándulást idéznek elő amúgy is vivődé, keserves lelkivilágában, amikor sippal-dobbal, nagyhaoanggal és mikrofonnal a jobboldali politikusokat propagálták, mint a magyar jövendő nagy Ígéreteit? Tudta-e a magyar osztály szolgalelkü és áruló vezetője, bogy mit jelent ma otthon az olyan rádióriport, amelyet az egyik fasisztamultu munkatársa egy DP-hajó érkezésénél készített s amely a legvakmerőbb antidemokratikus propaganda volt? .Mi függetlenek vagyunk és semmi kapcsolatunk nincs a Nemzeti Bizottmány demokratikus szárnyával. Nem is akarunk semmiféle propagandát végezni mellettük, de önkéntelenül felvetődik a kérdés: miféle otromba taktikázás volt a rádiótól az, hogy épen ezek a de­mokratikus politikusok voltak a magyar adások mostohái? Az erő­szakosan propagált jobboldali politikusokkal ellentétben őket kellett­­volna minél sűrűbben megszólaltatni és azt a kontaktust, amelyben 1945-47-ben állottak a magyar néppel, rendületlenül továbbfolytatni a rádiónak a vasfüggönyön, drótakadályokon, villanyaknákon és őr­tornyokon is áthatoló hatalmával. Itt vannak, kéznél vannak, mi sem egyszerűbb felhasználni őket. Milliók és milliók szavaztak rájuk, az orosz szuronyok és a kommunisták fenyegetései ellenére. Nagy Ferenc neve összeforrt a parasztság jogos törekvéseivel, a kisgazdapáiti A newyorki kudarc Irta: BORS PÉTER .Az címűit héten a newyorki rree Europe Radio teljes magyar személyzetét azonnali hatállyal elbocsájtották. Mindenki egyformán megkapta az etbocsájtó levelet: a vezető, a munkatársak, a gépiró­­nők, a fordítók, a technikai emberek, a bemondók s még talán az al­tisztet és a papirkosárt is eltávolították volna, ha magyar altiszt és magyar gyártmányú papírkosár is akad a Free Europe Committee újonnan berendezett elegáns palotájában ... A szigorú intézkedés valóban sommásan történt: nem szelektáltak, nem válogattak és osztályoztak, hanem egyetlen hatalmas és erőteljes kézmozdulattal lesöpörték és kisöpörték az egész magyar desk-et. A nevek valójában nem is érdekesek. Nem egyes személyekről volt szó, hanem az egész magyar rádióról, amelyet úgy, ahogy volt, en bloc rossznak, hasznavehetetlennek, célra nem vezetőnek, tehe­tetlennek, tehetségtelennek, pártosnak, javíthatatlannak, vásottnak, bűnösnek, menthetetlennek, egyszóval: azonnal elbocsájtandónak Ítélt a legfőbb amerikai vezetőség. A súlyos intézkedés kizárólag a magyar osztályt érte és a románoknál, cseheknél, lengyeleknél, szerbeknél, bolgároknál, sőt még az albánoknál sem találtatott baj. A régi pesti körúti szólam: a “gyenge, mint az albán” a newyorki Free Europe Radio relációjában úgy módosítandó, hogy “gyenge, mint a magyar.” Ez a magyar emigráció életének és történelmének legszomorubb és talán legsötétebb fejezete. Minden becsületesen érző és gondolkodó emigráns szivét a szégyenérzet szorítja marokra és a tájékozatlanok riadt szédüléssel kérdik: mi történt itt, mi ez a szörnyű bukás és rettenetes kudarc, ami újabb súlyos pontokkal devalválja a magyar emigrációt, tépázza, rongálja hírnevünket, számokban ki sem fejezhe­tő mértékben csökkenti súlyúnkat s ezzel együtt reményeinket, cél­­; jainkat is? Fáj leírni, de épen a tisztánlátás érdekében le kell írnunk, hogy a szigorú intézkedésre szükség volt és a magyar emigrációt amerikai ! részről semmiféle sérelem és igazságtalanság nem érte. Az amerikai \ legfőbb vezetőség nem tehetett mást, mint amit tett. A rádió magyar osztályát mar nem lehetett toldozgatni-foltozgatni, javítani és gyó­gyítani, ki kellett vágni az egészet, mint valami gennyes sebet a Free Europe Radio szervezetéből, de egyúttal a magyar emigráció szer­vezetéből is. A közös cél érdekében. a aoiog megtörtént, az ügy nyilvánosságra került, a történteket s bennük a meghozott drákóiThtézkedést nem lehet sem eltussolni, sem visszacsünálni. Nincs hát jogunk nekünk sem hallgatni s jobb is, ha már most nyiltan beszélünk a történtekről. Sokáig hallgattunk a newyorki Free Europe Radio magyar osztályának bajairól, elhall­gattuk a botrányt, mert a magyar ügy szolgálatának érdekében ezt igy tartottuk helyesnek. Épen elég baj és botrány van a müncheni ládióval is a suta, balkezes Dessewffy Gyula dirigálása következté­ben s épen elég nehézség és kátyubajutás mutatkozik a Nemzeti Bi­zottmány tájékán is. Bíztunk abban, hogy a newyorki rádió botránya a kulisszák mögött megoldódik és nem kerül az emigrációs közvéle­mény elé. De a botrány nyilvános botránnyá terebélyesedett, a tömeges elbocsájtások hire mindenüvé eljutott—nemvitásan Magyar­­országra is! — és épen a legjobban érintett jobboldali és szélsőjobb- i oldali elemek lármázzák fel bukásuk hírével az emigráció berkeit. : Vérbenforgó szemmel, öklötrázva gyüléseznek, titkos és nyílt össze­jöveteleket tartanak, Eckhardttal újabb vérszerződést kötve kilin­cselő, panaszkodó, árulkodó és elégtételt követelő körútra mennek, levetik jól-rosszul felvett maszkjukat és újra szidják, gyalázzák ! .Amerikát és persze minden sopánkodás, jajveszékelés, átkozódás és üvöltözés azért történik, mert vissza szeretnék foglalni a posztokat, I amelyekről kiseprüzték, kiebrudalták őket . . . A bukás legfőbb oka az volt, hogy a magyar osztály nem az egye­temes magyar érdekeket szolgálta, hanem klikk-politikát folytatott. Ma már tudott dolog és csak a vak nem látja, hogy az emigrációban feltámadt szélsőjobboldal — szövetkezve a széles jobboldali kalap alá húzódó konzervatív, feudális és egyéb reakciós elemekkel — frontális támadásban van a demokratikus eszmék, demokratikus cél­kitűzések és az ezeket képviselő demokratikus elemek ellen. Lépésról- Iépésre folyik a szélsőjobboldali térhódítás, álarcban vagy álarc nél­kül beszivárognak a demokratikus intézményekbe, pozíciókat foglal­nak el, kiütik állásukból a régi és megbízható demokratákat, denun­­| (tálasokkal, rágalmakkal, feljelentések özönével igyekeznek politikai­­j lag és erkölcsileg lehetetlenné tenni a demokratikus politikai veze-

Next

/
Thumbnails
Contents